- Autonomija - https://www.autonomija.info -

ŽIVKO GROZDANIĆ GERA: Transplantacija Đinđića na Vučića

Jedan konkurs koji je u suštini tender, ili javna nabavka, toliko je zatalasao Srbiju, da bi i Zoran ?in?i?, verovatno nešto napisao o tome.

Konkurs za idejno rešenje spomenika Zoranu ?in?i?u u Beogradu podelio je Srbiju do daske. Polemika u javnosti je poprimila karakter kulturnog doga?aja visokog rizika. Odmah na po?etku, moram da kažem zašto nisam za ovaj spomenik-konkurs. U stvari, kad je bio raspisan konkurs, moje kolege su me ganjale da se prijavim i pobedim. Prosto i jednostavno. Isto kao što je i Mr?an Baji? došao sa Biljanom, pokupio dokumentaciju, pro?itao uslove konkursa, seo, nacrtao, fantazirao, filozofirao, poslao i pobedio. I ta?ka. Tako sam mogao i ja, mogli su Raša Todosijevi? i Keka, Branka An?elkovi? i Branko, Milica Tomi? i Trša, Zoran Popovi?, Jasna Tijardovi? i Una… Svi smo mogli da u?estvujemo na konkursu i pobedimo. Ali nismo.

Me?utim, razlika izme?u onih koji su konkurisali i nas koji sa gnušanjem sve ovo gledamo i ?itamo, sada je toliko velika, da rasprava o spomeniku prerasta u umetni?ki pokret. Davno sam govorio svojim kolegama umetnicima, krajem 80-ih godina prošlog veka, kad su se spremali da idu na Gazimestan, a bilo ih je, da se manu ?orava posla. Odlaskom na Gazimestan s..ba?e se do kraja života. I danas, kada su skapirali da im je odluka o odlasku na Gazimestan najve?i promašaj u životu, kasno je. Nema te vode i hemije koja tu fleku može da izbriše.

E, tako je i sad sa ovim konkursom za spomenik Zoranu ?in?i?u. Prosto re?eno, nije trebalo u?estvovati. Mr?an Baji?, Biljana Srbljanovi? i svi politi?ki definisani ljudi, nije uopšte trebalo da pomisle da u?estvuju u toj plja?ki diskursa Zorana ?in?i?a.

Prevedeno na politi?ki teren – raspisivanje konkursa za spomenik ?in?i?u je samo još jedna mala plja?ka u velikoj istorijskoj plja?ki demokratske Srbije, odnosno, Demokratske stranke. Aleksandar Vu?i? je ušao u politi?ki hara?, doprineo svojim delovanjem u Srpskoj radikalnoj stranci da se ?in?i? ukloni i onda po nekoj šemi po?eo da plja?ka Demokratsku stranku, da je ubija kao što su ubili i ?in?i?a. Oplja?kao je programske ciljeve DS-a, naselio se u nju i po?eo da glumata ?in?i?a, da tuma?i Evropu i da nas vodi ka njoj. Satire je i dalje, ho?e seme da joj zatre.

Pitanje morala je ima li bilo ko, ko je bio na strani Zorana ?in?i?a, javno ili privatno, pravo da pokuša da u?estvuje na ovom konkursu. Nažalost, po meni, i Mr?an Baji? i Biljana Srbljanovi? su nehoti?ni sau?esnici plja?ke stole?a koju Vu?i? i dalje svakodnevno radi satanizuju?i Demokratsku stranku i sve ostale. Ovo što pišem nije pisanje ?lana DS-a, ve? objektiviziranje niza doga?aja koji su iza i ispred nas. Vu?i? je, nažalost, postao diskurs, pojava i fenomen u kontekstu postmoderne Srbije koja konfiskuje celokupno nasle?e DS-a i reciklira ga kao diletant bez presedana. U tom procesu reciklaže svoje radikalske prošlosti, došao je na red i konkurs za spomenik Zoranu ?in?i?u.

Aleksandar Vu?i? pravi sebi spomenik, a ovaj konkurs je zapravo konkurs za Vu?i?evu glavu. Vu?i? je odavno ufuran da je on taj koji ?e nastaviti tamo gde je ?in?i? stao i sad sebi podiže spomenik. ?in?i? je njegov mozak. U zemlji Srbiji Aleksandar Vu?i? negovanjem nakaradnog narativa o sebi gradi spomenik samom sebi. Gradnja spomenika je narativ o Vu?i?evim epohalnim dostignu?ima na putu ka Evropi. I zato je podizanje spomenika ?in?i?u za vreme Vu?i?eve vladavine eti?ko, ne estetsko pitanje. I tu sve prestaje. Ili po?inje.

Zato sam protiv toga da se u?estvuje na ovom konkursu. Protiv toga sam da se nastavi presa?ivanje ?in?i?eve glave na telo Vu?i?a. Protiv toga sam da se sa Vu?i?em bilo šta radi. Ignorisanje ovog konkursa je lustracija jedne politike. I zato Mr?an Baji? i Biljana Srbljanovi? moraju da vrate ovu nagradu i odustanu od idejnog rešenja. Je… tamo neku pri?u o tome kako Država, a ne Vu?i? podižu spomenik , to je naivno. Pa gde Biljana vidi državu od Vu?i?eve senke, gde ona vidi proces tranzicije jednog ruralnog društva u moderno, gde je ona to sve videla, osim ako ne gleda Pink?!

Opasnost srbijanskog društva da se stvori neki lažni modernizam pod vo?stvom Aleksandra Vu?i?a je ogromna, zato što on i njegovi saradnici suštinski ne znaju gde su i šta rade. On i njegova bratija su diletanti koje treba lustrirati. Vra?anje nagrade bi bio šamar Vu?i?u da bi zve?alo sve do Brisela.

Autor je slobodni umetnik

(Danas)

Podelite ovu stranicu!