- Autonomija - https://www.autonomija.info -

ŽARKO KORAĆ: Posljednjih pet godina nikada nismo čuli šta Vučić misli o idejama, izjavama i potezima Vulina ili Dodika

Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, kasnije i premijer Srbije Vojislav Koštunica, svojevremeno je gra?ane svoje zemlje, ali i me?unarodnu zajednicu pokušavao da ubijedi u to da je politika “i Kosovo i EU” ne samo poželjna i patriotska, nego i jedino mogu?a. Predsjednik Srbije u dva mandata, Boris Tadi?, ponavljao je da se spoljna politika koju zagovara oslanja “na ?etiri stuba”: Brisel, Moskva, Peking i Vašington. Isto pokušava da dokaže i Tadi?ev naslijednik na toj funkciji, predsjednik Aleksandar Vu?i?, koji dodaje da je takozvana politika neutralnosti, odnosno jednake bliskosti/udaljenosti od SAD i Rusije jedino održiva. Da li je to zaista tako? Ima li Srbija snage da se odupre sve ve?im pritiscima Rusije i Amerike i da se u tom smislu kona?no opredijeli? Najzad, može li se politika “neutralnosti”, na koju je toliko ponosan preponosni predsjednik Srbije, zaista nazvati šizofrenom, kako to sve ?eš?e ocjenjuju i doma?i analiti?ari i strani posmatra?i?

“Mislim da je pomenuta psihijatrijska dijagnoza odavno izbledela i da se u me?uvremenu stvar prili?no ogolila. Srbija, naime, tvrdi da želi ?lanstvo u EU, dok se istovremeno žestoko drži svojih veza sa Moskvom”, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, psiholog Žarko Kora?. “Doduše, Aleksanadar Vu?i? o?ito razume ono što nisu razumeli ni Boris Tadi?, ni Vuk Jeremi?: Zapad u ovom momentu isklju?ivo interesuje odnos Beograda i Prištine; zato tako nemo posmatra ubrzano vra?anja Srbije na politi?ke pozicije koje je imala devedesetih. Isklju?uju?i rat. Ostalo je isto.”

KORA?: Retorika i personalni sastav u?esnika u politi?kom i društvenom životu zemlje. Ako bih bio dobronameran, politiku Srbije mogao bih nazvati krajnje licemernom. Uostalom, zar upravo ova vlast svako malo ne ponavlja da EU nije samo ?lanstvo, nego pre svega sistem vrednosti?! Da, ali kakav sistem vrednosti, ako ve? vidimo da je i ono malo institucija koje smo imali uništeno, da se vrši teror nad svima koji ne pripadaju vladaju?oj stranci, da su mediji manje-više potpuno kontrolisani, da tabloidi pod kontrolom vladaju?e stranke, a to su doslovno svi, vode ne više ni prorusku, nego baš rusku politiku… Vode?i tabloid duže od petnaest meseci na naslovnoj strani objavljuje fotografije Vladimira Putina i ruskog oružja. Ne verujem da se išta sli?no danas može na?i i u samoj Rusiji. Jasno je, dakle, da je Vu?i?ev spoljnopoliti?ki prioritet Rusija i da njegova igra oko Humanitarnog centra u Nišu služi da bi se pokrila tobožnja srpska vojna i svaka druga neutralnost.

AVANGARDA: Tobožnja?

KORA?: Naravno. Jer, suštinski, sve vrednosti, stil ponašanja, karakter države, pokazuju da Vu?i? svoj spoljnopoliti?ki oslonac traži u Moskvi. Zato je i stvorio partijsku državu, u kojoj jedna stranka, navodno, reprezentuje interes države, dok se ostali proglašavaju za izdajnike i kriminalce. Jedino je u takvoj zemlji i u takvom društvu mogu?e rehabilitovati ljude pravosnažno osu?ene za ozbiljne ratne zlo?ine, proizvoditi ih u profesore visokih vojnih škola, što je o?ito zadatak koji je na sebe preuzela marginalna li?nost, koja se u tom sistemu tretira kao vrsta potrošne robe.

AVANGARDA: Govorite o ministru odbrane Aleksandru Vulinu?

KORA?: Tako je. Zašto kažem da je Vulin potrošna roba? Ako bi Zapad poja?ao pritisak da se Vulin smeni, nominalna predsednica Vlade Srbije, koja to suštinski nije, mogla bi tog ?oveka sama da smeni i da kaže – izvinite, ministar radi na svoju ruku, ni Vlada, a ni predsednik Srbije sa tim nisu saglasni.

AVANGARDA: Mislite da predsjednik Vu?i? zaista nije saglasan sa onim što govori ministar Vulin?

KORA?: Tokom poslednjih pet godina nikada nismo ?uli šta Vu?i? misli o idejama, izjavama i potezima ministra Vulina. Ili Milorada Dodika, recimo.

?udno je i licemerno ?utanje Zapada, koji sve ovo mirno posmatra. Poslednje izjave ambasadora Nema?ke u Beogradu, koji kaže da u Srbiji možda ima nekih sitnih problema, a da u suštini sve dobro funkcioniše, najblaže re?eno su problemati?ne. Taj ?ovek ni re?i nije rekao o rehabilitaciji generala ratnih zlo?inaca, o gušenju slobodne re?i i slobodnih medija, o lin?u i progonu politi?kih protivnika od strane režima Aleksandra Vu?i?a…

AVANGARDA: Zašto?

KORA?: Bojim se da EU više nema nikakvih o?ekivanja u odnosu na zemlje našeg regiona. Naprosto, digli su ruke. Jedino što od nas traže je da ne vodimo ratove, da ne sprovodimo etni?ka ?iš?enja i da ne vršimo zlo?ine. Ostalo ih ne intersuje.

AVANGARDA: Zar situacija nije bila sli?na nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma?

KORA?: Jeste. Ri?ard Holbruk je, na primer, dolazio u Beograd, gde je po dvanaest, po šesnaest sati znao da pregovara sa Slobodanom Miloševi?em. Sutradan bi nas iz demokratske opozicije pozvao u Ameri?ku ambasadu, porazgovarao sa nama nekih pola sata i…

AVANGARDA: Kada se to promijenilo?

KORA?: Uo?i NATO intervencije na SRJ 1999. Zapadu je i tada bilo neophodno vreme da se osvesti, što ne zna?i da u dobroj meri i sami nisu videli ono na šta su mnogi od nas ukazivali. To, naravno, vide i danas. Me?utim, kod njih se trenutno veoma jasno može identifikovati želja da ovaj region koji je, ina?e, mali i bezna?ajan, jednom kona?no skinu sa grba?e. Jedino što ih u ovom momentu donekle zabrinjava je Rusija, odnosno njen sve ve?i uticaj u regionu. Interesantno je, me?utim, da oni u dovoljnoj meri ne prime?uju dimenzije i uticaj ruske propagande u zemljama bivše SFRJ. Doduše, u tom smislu ih je malo osvestio prošlogodišnji pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Ipak, EU i dalje ne postavlja pitanje – zašto su ruski agenti baš na terirtoriji Srbije kovali plan za rušenje vlasti u Podgorici, kao i ubistvo tadašnjeg premijera Mila ?ukanovi?a. Možda zato što su se u Srbiji ose?ali sigurno i bezbedno?

AVANGARDA: O?ekuje se da do kraja 2017. Sbija otvori i poglavlje 23 u pregovorima sa EU, koje podrazumijeva i promjenu Ustava. O kakvim promjenama je rije??

KORA?: Ma koliko to na prvi pogled delovalo paradoksalno, nije mali broj onih koji veruju da je javna rehabilitacija kadrova iz devedesetih, koju poslednjih meseci dosledno sprovodi Aleksandar Vu?i?, zapravo uvod u promenu Ustava Srbije, iz ?ije bi preambule bilo izba?en deo koji glasi da je Kosovo i Metohija “sastavni deo teritorije Srbije”. U tom smislu, zatvaranjem o?iju pred onim što se doga?a u Srbiji, Zapad Vu?i?u ponovo pravi ustupak, naivno veruju?i da je on, sirotan, najve?i evropejac koji se rodio na tlu Srbije od po?etka 19. veka, ali kojem su, eto, vezane ruke, pa se zato tako i ponaša.

AVANGARDA: Ko je to predsjedniku Vu?i?u “vezao ruke”?

KORA?: Rusi, srpski nacionalisti… ?ini mi se da je ovde re?, ne ?ak ni o savezu elita, nego o savezu srpskih i zapadnih licemera. Jer, ponavljam: EU pokazuje razumevanje za partijsku državu koju je Vu?i? stvorio, za gušenje slobode govora i politi?kog delovanja, za sve otvorenije približavanje Beograda Moskvi, uverevaju?i nas, pritom, da predsednik Srbije zapravo svoju zemlju odlu?no vodi u Evropu. Nažalost, ovakva politika gra?ane uvodi u još dublju konfuziju, pa danas, prvi put nakon dvadeset godina, ?ak i od ljudi koji su zasigurno demokrate i prozapadni orijentisani, ?esto ?ujem – šta ?e mi ovakva licemerna Evropa, šta ?u ja tamo. Na kraju, podrška gra?ana ulasku Srbije u EU nikada nije bila manja.

Sa druge strane, ?ak i da je istina to što Brisel tvrdi, postavlja se pitanje – kakva to Srbija stiže u EU? Kakva?! Da li je Evropi zaista prihvatljiva država u kojoj presu?eni ratni zlo?inac, general Vladimir Lazarevi?, predaje mladim oficirima u visokoj vojnoj školi; u kojoj isti zadatak ima general Božidar Deli?, onaj koji je 5. oktobra 2000. svoju jedinicu pripremao za dejstvovanje po demonstrantima; u kojoj nema politi?kih sloboda, u kojoj su mediji kontrolisani, a svi tabloidi proruski?! Kakva je, dakle, to zemlja, kakvo je to društvo?!

AVANGARDA: Krenuli smo od promjene Ustava…

KORA?: Siguran sam da ?e Vu?i? ipak na?i formu da Kosovo pomene u Ustavu Srbije, ali da ?e ono biti iza?eno iz ustavne preambule. Ovo o ?emu govorim Albanci na Kosovu veoma dobro ?itaju.

AVANGARDA: Predsjednik Hašim Ta?i najavljuje ?lanstvo Kosova u UN, ali se poziva i na navodno obe?anje Srbije da se tome ne?e protiviti.

KORA?: Sve i kada bi se tome protivila, Srbija ne?e mo?i ništa da u?ini u slu?aju da Kosovo obezbedi potrebnu ve?inu u GS UN. Koliko znam, Priština tu ve?inu za sada nema.

AVANGARDA: Šta bi ?lanstvo Kosova u UN zna?ilo za srpsko društvo?

KORA?: Apsolutno ništa! Srpsko javno mnjenje kre?e se u paradoksima: ogromna ve?ina gra?ana sklona je savezu sa Rusijom, iako gotovo niko od njih tamo ne bi išao da živi, niti bi školovao decu. Svi bi na Zapad. Ista stvar je i sa Kosovom: znamo da je ono izgubljeno, iako ponavljamo da bi i formalno priznanje te ?injenice bilo ravno izdaji. Gra?ani Srbije tako?e znaju da je Miloševi?eva zlo?ina?ka politika dovela do proglašenja samostalnosti Kosova, a ipak nastavljaju da optužuju Zapad da je Srbiji “oteo Kosovo”. Bojim se da se ta percepcija uskoro ne?e promeniti. Ili barem ne dok na vlast ne do?u oni koji ?e imati i pameti i hrabrosti da gra?anima, umesto zavaravanja i bacanja prašine u o?i, jasno kažu istinu.

Nažalost, Srbija je danas pretpoliti?ko društvo, bez jasne politi?ke orijentacije. Jedna od najve?ih tragedija srpske politike je to što Vu?i?, uprkos politi?koj i svakoj drugoj mo?i koju ima, i dalje drži otvorenim pitanje granica sa susedima. Ne, dakle, samo sa Kosovom, nego i sa BiH. Evo, navedite mi jednu Vu?i?evu izjavu koja pokazuje da se on distancira od Dodikovih pretnji nezavisnoš?u RS. Jednu! Istovremeno, Vu?i? predsedniku Erdoganu obe?ava da ?e obuzdati Dodika, što je smešno.

AVANGARDA: Predsjednik Vu?i? ponavlja da podržava teritorijalni integritet BiH, ali…

KORA?: Srbija brani Dejton, kaže Vu?i?. Da, ali ako brani Dejton, onda ga mora štititi od onoga ko ga napada i ruši, a to je Dodik. Skupština Republike Srpske, doduše, bez u?eš?a opzicije, prošle je sedmice izglasala rezoluciju o vojnoj neutralnosti, nakon ?ega je tek jedna zapadna ambasada sa sedištem u Sarajeva podsetila da, po Dejtonskom sporazumu, takvu odluku može doneti samo suverena država, ne njen entitet. Je li zvani?ni Beograd reagovao na Dodikovu rezoluciju? Naravno da nije, iako takav akt predstavlja direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

AVANGARDA: Zašto to Dodik radi?

KORA?: Da bi oja?ao svoju poziciju pred izbore, ali i da bi naglasio samosvojnost RS. Re? je, dakle, o sitnim, ali ne i bezna?ajnim politi?ki koracima. U rezoluciji o vojnoj neutralnosti, na primer, kaže se da ?e RS slediti Srbiju, što zna?i – spoljna politika Srbije i RS su jedno. Takve poruke Beograd uporno toleriše.

Najgore od svega je to što Vu?i? misli da mu Dodikove provokacije mogu biti od koristi, iako ?e, ako mene pitate, ta naglašena bliskost sa Dodikom na kraju imati za posledicu da ?e se, kada interesovanje me?unarodne zajedice za Kosovo oslabi i kada se ona okrene BiH, Zapad od Vu?i?a zaista tražiti da uti?e na Dodika i da ga politi?ki obuzda.

AVANGARDA: Ho?e li predsjednik Vu?i? u tome uspjeti, šta mislite?

KORA?: Ne?e, i to zato što on sam to ne želi.

AVANGARDA: Kako ne želi?

KORA?: Vu?i?eve ideje ne razlikuju se mnogo od Dodikovih… Kao psihologa, ljudi me ?esto pitaju šta politi?ari misle. Iskreno – ne znam. Tim pre što u politici to ?esto nije ni bitno. Važnije je ono što rade, kakve poteze povla?e, kakvu politiku vode. A to šta neko privatno misli, to je… Dodik, dakle, radi isto što i Vu?i?, a Vu?i? misli isto što i Dodik. To se može videti iz svakog poteza koji povu?e. Baš kao i Dodik, Vu?i? veruje da je Srbija nepravedno uskra?ena za RS, da je nepravdom izgubila i srpske enklave u Hrvatskoj, da je RS, kako je to govorio Dobrica ?osi?, zapravo jedini pravi ratni plan Srbije iz ratova devedesetih. U tom smislu, Vu?i? se nije promenio ni za jotu. Uostalom, pogledajte: iako svestan da je zemlji na ?ijem je ?elu siromašna, Vu?i? nemilice daje novac Dodiku, obezbe?uje mu ogromne kredite, pomažu?i mu tako da isplati penzije i dodatke borcima u RS. Vu?i? finasijski pomaže Srbe u Crnoj Gori, gradi Srpsku ku?u u Podgorici, najavljuje pomo? Srbima Hrvatskoj, u Makedoniji, što samo pokazuje da on na prili?no agresivan na?in nastoji da politi?ki instrumentalizuje srpski manjinu u zemljama regiona, i to baš onako kako je to radio Slobodan Miloševi?. Naravno, u vo?enju nepromišljene politike, i Vu?i?u i Dodiku povremeno pomažu politi?ki lideri susednih država ili naroda.

AVANGARDA: Ko, na primjer?

KORA?: ?esto kažem da Bakir Izetbegovi?, kada je re? o politi?kom talentu, deluje kao da je svojevremeno greškom zamenjen u porodilištu. U odnosu na svog oca, taj ?ovek o politici, nažalost, veoma malo zna. Jer, re?i da je Alija Izetbegovi? Bosnu i Hercegovinu ostavio u amanet predsedniku Erdoganu, ne samo da je neshvatljivo, nego je i direktno guranje prsta u oko i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima u BiH.

AVANGARDA: Rekli ste da Zapad ?uti, iako veoma jasno vidi da predsjednik Vu?i? guši slobodu govora, da demonizuje opoziciju, da poja?ava tenzije u regionu… Zašto ?uti Srbija?

KORA?: Srbija je volela Slobodana Miloševi?a, zato je i glasala za njega; Vu?i?a gra?ani ne vole, oni ga se plaše.

AVANGARDA: ?ega se plaše?

KORA?: Prvo, pogledajte njegove nastupe u javnosti: iz blagog, gotovo snishodljivog tona, Vu?i? naglo prelazi u agresivnost, u neverovatan izliv besa. Iako ta ekspozija traje nekoliko sekundi, u njoj niko ne prolazi dobro. Obi?nog ?oveka takvi ispadi plaše. Drugi razlog je to što su gra?ani Srbije potpuno iscrpljeni: loše žive, ne vide perspektivu, nezaposleni su, a opet se boje da bi sutra moglo biti ?ak i gore. Najzad, na njih, baš kao i na demokratsku Srbiju, veoma uti?e podrška koju me?unarodna zajednica bespogovorno pruža Vu?i?u.

AVANGARDA: ?ega se plaše intelektualci, akademici, profesori univerziteta koji su se bunili i demonstrirali u vrijeme Slobodana Miloševi?a?

KORA?: Kod tih ljudi ima i licemerja i kalkulacija, ali ima i još nešto. Prvo, svesni su da, sve i kada bi se pobunili, taj protest niko na svetu ne bi podržao, niko! Naprosto, ose?aju da su ostavljeni, da su prepušteni na milost Vu?i?u. Drugo, ne zaboravite da je Miloševi? ipak manje satanizovao opoziciju, i to zato jer se ose?ao sigurnim. Opozicija je i tada bila napadana, ali ne ovako divlja?ki i neobuzdano. U Vu?i?evim medijima Saša Jankovi? je “Sale prangija”, koji je možda ?ak i ubio svog druga; drugi lider opozicije je lopuža i kriminalac; tre?i tu?e ženu; ?etvrti… Te se gadosti ponavljaju. U slu?aju da se usude da se tom divljanju suprotstave, ljudi rizikuju da budu provu?eni kroz tabloidno blato i da tako izgube svako dostojanstvo.

AVANGARDA: Gubi li se dostojanstvo ?utanjem ili manje ili više otvorenom saradnjom sa ovakvom vlaš?u? Je li Vas, recimo, iznenadilo to što je, zajedno sa vajarom Mr?anom Baji?em, koji nam objašnajva da se predsjednik Vu?i? “baš promenio”, na konkursu za idejno rešenje spomenika Zoranu ?in?i?u u?estvovala i Biljana Srbljanovi??

KORA?: Mogu da govorim u svoje ime. Nikada ne bih u?estvovao na konkursu koji raspisuju oni koji su se, kako su sami govorili, radovali ubistvu Zorana ?in?i?a. Nedeljnik Vreme nedavno je ?itaoce podsetio na intervju Aleksandra Vu?i?a, u kojem on kaže da se u životu napio svega dva puta: prvi put kada mu se rodio sin, drugi put kada je ?in?i? ubijen. U?estvovati na konkursu koju raspisuje takva li?nost, za mene je, izvinite, nedostojno.

AVANGARDA: O?ekujete li da upravo predsjednik Vu?i? 12. marta 2018. u Beogradu otkrije spomenik Zoranu ?in?i?u?

KORA?: O?ekujem. Ako Vu?i? pokaže iznimno veliku uzdržanost, to ?e otkrivanje spomenika prepustiti gradona?elniku Beograda. Ipak, nisam siguran da ?e uspeti da se savlada. Ali, kada ve? o govorimo o tome… Nedavno sam gledao film o Tomasu Moru, koji je na smrt osu?en na osnovu lažne optužnice. Mor je na kraju od suda tražio dozvolu da pri?e ?oveku koji je lažno svedo?io protiv njega i koji je zbog toga nagra?en kolajnom.

“Zar si kolajnu trampio za carstvo nebesko?!”, upitao ga je Tomas Mor blago. Za šta su sve ljudi spremni da prodaju svoju ?ast, svoje moralne i eti?ke principe? Za kakvu kolajnu? Tužno je, dakle, da toliko ljudi u našem društvu pristaje da ?uti, da pristaje na…

AVANGARDA: Na kolaboraciju.

KORA?: Tako je. Ta se kolaboracija opravdava navodnom namerom da se popravi postoje?i sistem; ili tezom o sirotom i dobrom vladaru koji bi, eto, da menja društvo, ali mu to ne dozvoljavaju Rusi i srpski nacionalisti; pri?om o Zapadu koji sedi skrštenih ruku; pozivanjem na “sitnu de?icu”… Mnogo je izgovora za kolaboraciju, znate.

AVANGARDA: Uo?i 5. oktobra ste, sje?am se, govorili da gra?ani Srbije ?ute, ali se ipak osje?a njihov potmuli bijes. Plašite li se danas tog bijesa i nezadovoljstva?

KORA?: Veoma se plašim. Da 5. oktobra 2000. nije bilo DOS-a da je preuzeme, vlast bi se valjala ulicama Beograda, što nikako i nikada ne bih voleo da gledam u svojoj zemlji. Se?am se da me je 6. oktobra, veoma uznemiren, pozvao ?ovek koji je dugo bio deo Miloševi?evog sistema i koji je danas u vrhu Vu?i?eve vlasti. Tražio je da se vidimo.

“Plašim se, molim Vas da me zaštitite”, rekao mi je gotovo pla?inim glasom.
“?ega se plašite”, pitao sam ga.
“Vaših… Besnih gra?ana”, odgovorio je.

Razumeo sam ga, zato sam mu i rekao da me pozove u slu?aju da njegova porodica i on u bilo kom smislu budu ugroženi. Sre?om, nisu bili. Šta ho?u da kažem? Ako neka vlast do te mere razori opoziciju, društvo, medije, sve institucije, šta ?e se dogoditi kada jednoga dana padne? Ko ?e preuzeti vlast? Ulica?! Kada gnevni ljudi krenu, ko ?e vas zaštiti?!

Imam utisak da Vu?i?evi saradnici o tome uopšte ne razmišljaju.

(Tamara Nik?evi?, Avangarda)

Podelite ovu stranicu!