Uručene medijske nagrade za toleranciju

Značaj medija u promociji ljudskih prava.

15. nov 2017

U Beogradu su danas povodom Me?unarodnog dana tolerancije, 16. novembra, uru?ene godišnje medijske nagrade koju dodeljuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

U kategoriji onlajn i štampanih medija nagrade za toleranciju dobili su Jelena Jorga?evi? Kisi? iz nedeljnika „Vreme“, Nadežda Budimirovi? sa portal Kruševasgrad.rs, Marjana Stevanovi? iz lista „Danas“ i Milica Stojanovi? iz CINS-a.

U kategoriji TV priloga nagra?eni su Tamara Tankosi? iz Radio-televizije Srbije i Nikola Radiši? sa TV N1, a u kategoriji TV i radio reportaža Jovana Poli? iz TV produkcija JSP, Mirjana Mari? Veli?kovi?, Ivana Predi? i Tatjana Marin sa portala 013 info i Mirela Veljovi? iz TV Forum.

Na skupu povodom Me?unarodnog dana tolerancije poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jankovi? rekla je da je postignut napredak na polju u?eš?a žena u politi?kom i javnom životu Srbije.

Ona je dodala da 24 odsto gra?ana Srbije smatra da su rukovode?a mesta rezervisana za muškarce, a da žena treba da bude dobra doma?ica, ali da to nije „specijalitet“ samo Srbije.

Poverenica je rekla da je žena u politici uzor i glas „svih žena koje slušaju?i nju shvataju da imaju šta da kažu“.

„Zapitajte se koliko ?esto ?ujemo re? lider – proporcionalno tome koliko se ne ?uje liderka, a re?i su podjednako važne i kada se izgovore i kada se ne izgovore“, rekla je Brankica Jankovi? i dodala je pitanje rodne ravnopravnosti od velikog zna?aja za sve gra?ane i gra?anke.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio rekao je da je važno da zaštita rodne ravnopravnosti ostane visoko me?u prioritetima Srbije.

On je rekao da je Poverenik za ravnopravnost relativno nova institucija, ali da je ve? stabilna nezavisna institucija koju gra?ani prepoznaju i kojoj se obra?aju kada imaju problem.

Oricio je rekao da je poverenica prepoznala zna?aj medija u promociji ljudskih prava.

Pomo?nica poverenice Tatjana Jokanovi? predstavila je rezultate istraživanje „Rodna ravnopravnost na pozicijama odlu?ivanja u jedinicama lokalne samouprave“ koje je sprovedeno u 151 opštini i gradu.

Rezultati pokazuju da su u samo 12 jedinica lokalne samouprave žene gradona?elnice ili predsednice opština, što je 12 odsto, dok je tek 13,2 odsto na poziciji predsednika lokalne samouprave.

Prema istraživanju, u gradskom ve?u na ?etiri muškarca u?estvuje jedna žena.

Na poziciji zamenika predsednika Skupštine opštine ili grada je 16,6 odsto žena, dok su žene u ve?ini na pozicijama sekretara (57,6 odato) i zamenika sekretara (68,9 odsto). Me?u odbornicima je 34,7 odsto žena i 65,3 odsto muškaraca, a kada je re? o na?elnicima opštinskih uprava, na toj funkciji je 48 odsto žena.

Na poziciji direktora javnih preduze?a je 83,7 odsto muškaraca dok je u upravnim odborima 49 odsto žena, a u 69,9 odsto opština postoji telo za rodnu ravnopravnost.

Predsednica Fonda za politi?ku izuzetnost Sonja Liht rekla je da cifre iz istraživanja pokazuju da se ne poštuje sopstveni Ustav u kojem piše da su žene i muškarci ravnopravni.

Ona je kazala da o?ekuje da se time Skupština ozbiljno bavi pred nužne promene Ustava.

Prema njenim re?ima, Srbija je daleko od ravnopravnosti žena i muškaraca u javnom i politi?kom životu, jer je društvo još patrijarhalno i ženama na lokalu jako je teško da obavljaju javne funkcije.

„Suo?avamo se sa mizoginim društvom koje na javnoj sceni ne može da podnese ženu. Dosta je bilo kukanja. Moramo da shvatimo šta možemo da uradimo“, rekla je Sonja Liht.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Udružena mladost
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga