VOICE: Zašto RTV krije biografiju glavnog urednika?

Umesto odgovora, iz RTV-a stigle crne mrlje

16. sep 2017

Kabinet generalnog direktora Radio-televizije Vojvodina (RTV) uputio je Vojvo?anskom istraživa?ko-analiti?kom centru (VOICE) radne biografije u?esnika konkursa za glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije, ali su ti dokumenti prakti?no neupotrebljivi, jer su preškrabani „crnim mrljama“. Neko je izgleda previše revnosno shvatio potrebu da se zaštite podaci o li?nosti ili nekome naprosto nije bilo u interesu da ti podaci iza?u u javnost.

Osim što je RTV anonimizirao (izbrisao) imena i prezimena kandidata i li?ne podatke, anonimizirani su i najvažniji podaci o njihovom prethodnom radnom iskustvu, ste?enom obrazovanju, pa ?ak i nazivi novinarskih nagrada koje su tokom karijere dobili, te je koriš?enje dostavljenih podataka postalo nemogu?e.

VOICE je od RTV-a dobio biografije svih šest kandidata tek nakon druge žalbe Povereniku za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti, ali su – i pored intervencije poverenika – biografije novoizabranog urednika Nenada ?a?i?a i preostalih kandidata „zašti?ene“ do neprepoznatljivosti.

Nekoliko dana nakon što smo uputili i tre?u žalbu protiv RTV-a, poverenik Rodoljub Šabi? je 13. septembra na svom nalogu na Tviteru prokomentarisao da pokrajinski javni medijski servis gra?anima „dugim crnim mrljama ?ini dostupnim biografije kandidata za glavnog i odgovornog urednika“.

„Obrazovanje… duga crna mrlja! I dalje uglavnom mrlje. Javni servis ovako javnosti ‘?ini dostupnim’ biografije kandidata za glavnog urednika?!“, napisao je poverenik u tvitu koji je prokomentarisao veliki broj njegovih pratilaca.sabictviter

Povodom najnovije žalbe VOICE-a zbog na?ina na koji je RTV dostavio biografije kandidata, iz kancelarije Poverenika stigao je odgovor da ?e odluka o žalbi biti doneta „nakon što Poverenik utvrdi relevantne okolnosti i ?injenice tog slu?aja“.

„Pomenuti postupak vodi se u predmetu broj 071-01-3159/2017-03 i o njegovom ishodu bi?ete obavešteni bez odlaganja, ?im bude okon?an“, navodi se u dopisu iz kancelarije Poverenika.

VOICE je u žalbi naveo da je RTV poslao kopiju biografija kandidata koji su konkurisali za mesto glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije lošeg kvaliteta, zbog ?ega se pojedine re?i uopšte ne mogu pro?itati, a anonimizirane su i njihove biografije, što ih je u?inilo neupotrebljivim za svrhu za koju su tražene.

Sagovornici VOICE-a slažu se da je po sredi nepotrebna zaštita podataka o kandidatima, jer sve informacije koje dolaze od pokrajinskog javnog servisa imaju karakter informacija od javnog zna?aja, odnosno da izbor glavnog i odgovornog urednika predstavlja doga?aj od interesa za javnost.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? smatra da gra?ani apsolutno moraju da imaju uvid, ne samo u biografije kandidata za važne funkcije na njihovom javnom servisu, ve? i dokumentaciju o tome kako se troše njihovi novci – od toga ko se sve od raznoraznih politi?ara i analiti?ara nalazi na njihovom platnom spisku, do toga kako ?e se trošiti novac za novu zgradu RTV-a, ako ona uopšte bude i (iz)gra?ena.

„Ovaj preškrabani dokument je tragikomi?an primer izbegavanja uprave vojvo?anskog javnog medijskog servisa da bilo koji segment svog rada u?ini javnim, upravo zbog toga što je i sama svesna koliko je taj rad nezakonit, protivan razumu i logici, i svakako ne u interesu gra?ana ve? u interesu politi?ke oligarhije, koja uništava sve institucije i siše krv gra?ana“, ocenio je Sejdinovi?.

Od kada je maja meseca prošle godine RTV raspisao konkurs za programskog direktora i glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije (koji je odlukom Upravnog odbora u maju ove godine poništen), VOICE je ?ekao skoro godinu dana da (nakon više intervencija Poverenika) dobije biografije svih kandidata.

I pored tolikog kašnjenja , tom prilikom RTV je anonimizirao samo li?ne podatke kandidata, ali ne i delove biografija koji se odnose na njihovo radno iskustvo i ste?eno obrazovanje. Name?e se pitanje zbog ?ega je RTV ovoga puta biografije kandidata na?inio neprepoznatljivim i da li nešto pokušava da sakrije od javnosti.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama kaže suprotno

Postupak pokrajinskog javnog medijskog servisa sporan je u najmanje jednom ?lanu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja (?lan 14 ta?ka 2), u kojem piše da „organ vlasti ne?e tražiocu omogu?iti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog zna?aja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija li?no odnosi, osim ako se radi o li?nosti, pojavi ili doga?aju od interesa za javnost, a naro?ito ako se radi o nosiocu državne i politi?ke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši“.

Prema oceni Poverenika, nesporno je da izbor glavnog i odgovornog urednika predstavlja doga?aj od interesa za javnost, te da u pogledu informacija koje su od zna?aja za donošenje odluke o izboru, to jest za utvr?ivanje ispunjenosti uslova za izbor koji su oglašeni konkursom, postoji legitiman interes javnosti da zna.

Iz kancelarije Poverenika podsetili su da konkursna dokumentacija, po pravilu, sadrži i podatke o li?nosti koji nisu od zna?aja za donošenje odluke po konkursu i koji zadiru u pravo na privatnost ili drugo pravo kandidata preko mere koja je potrebna da bi se ostvario interes javnosti da zna (adresa prebivališta, JMBG, bra?no stanje), pa takve podatke ne treba u?initi dostupnim javnosti.

„To, u svakom konkretnom slu?aju, podrazumeva pažljivo odmeravanje odnosa izme?u prava javnosti da zna, na jednoj strani, i prava na privatnost, na drugoj strani, ali svakako ne podrazumeva ‘zaštitu privatnosti’ koja bi informacije u?inila neupotrebljivim za svrhu u koju su tražene, odnosno osujetila legitimne interese javnosti“, naveo je Šabi? u odgovoru za VOICE.

Praksa pokazuje da se kancelarija Poverenika do sada dva puta nalazila u sli?noj situaciji i da je presudila u korist javnosti. Poverenik je po sli?nim pitanjima na isti na?in do sada reagovao pri izboru direktora Istorijskog muzeja Srbije i pri izboru direktora Agencije za borbu protiv korupcije. U oba slu?aja kancelarija Poverenika je konsultovana da li treba podatke iz biografija kandidata u?initi javnim, a Šabi? je u oba navrata zauzeo stav da je izbor direktora muzeja i agencije od interesa javnosti i da treba omogu?iti gra?anima uvid u podatke iz biografija kandidata koji ne zadiru u njihovu privatnost.

Nedim Sejdinovic

Nedim Sejdinovi?: Ovaj preškrabani dokument je tragikomi?an

Nedim Sejdinovi? ocenio je da aktuelnoj vlasti smeta Zakon o dostupnosti informacija od javnog zna?aja i izrazio bojazan da ?e se zbog toga institut Poverenika na?i na udaru. „Plašim se da generalno ova vlast procenuje da im Zakon o dostupnosti informacija od javnog zna?aja smeta, i da ?e se i?i ka tome da se ovaj institut, koji je uz odre?ene poteško?e dobro funkcionisao, ukine ili obesmisli. Jedino tako ?e mo?i nesmetano da radi ono što radi danas – a to je partijska instrumentalizacija svakog segmenta i kra?a i korupcija nevi?enih razmera“, ocenio je predsednik NDNV-a.

Da li ?e javnost u slu?aju RTV-a ponovo ?ekati godinu dana da sazna radne biografije kandidata za glavnog i odgovornog urednika televizije ostaje da se vidi po okon?anju žalbenog postupka koji je inicirao VOICE. U me?uvremenu Upravni odbor RTV-a je na predlog generalnog direktora Miodraga Koprivice na to mesto imenovao Nenada ?a?i?a, o kome je VOICE ranije pisao.

Tanjugovac bez TV iskustva glavni i odgovorni urednik

 Nakon što je Upravni odbor RTV-a proglasio nevaže?im prošlogodišnji konkurs za glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije, 29. maja 2017. raspisan je novi. Kako je nedavno za VOICE potvr?eno iz kabineta generalnog direktora, na konkurs se prijavilo šest kandidata. To su: Nenad ?a?i?, Dragutin Remecki, Dragan Juraki?, Dragan Krsti?, Zoran Cvetkovi? i Gordana Brali? Bingulac.

Krsti?, Remecki i Juraki? su dugogodišnji radnici RTV-a. Gordana Brali? Bingulac bivša je radnica Radio-televizije Srbija. Bila je 2010. kandidatkinja za generalnog direktora ovog javnog servisa, a pre nekoliko meseci govorila je na protestu protiv diktature i rukovodstva RTS-a. O Zoranu Cvetkovi?u redakcija VOICE nema nikakvih saznanja, a na osnovu biografije koju nam je dostavio RTV ne može se zaklju?iti ništa.

Dobro upu?eni na RTV-u tvrde da su, uz izabranog ?a?i?a, u najužem izboru za glavnog i odgovornog urednika bili Remecki i Juraki?. Remecki je autor i voditelj emisije namenje penzionerima “Dodati život godinama” i povernik Samostalnog sindikata JMU RTV, dok je Juraki? autor emisije koje se pretežno bavi temama iz Evropske unije “Pod istim krovom” i ranije je bio na odgovornim funkcijama.

?a?i? je bio višegodišnji dopisnik Tanjuga iz Novog Sada, a na RTV-u je zaposlen aprila ove godine, kada je imenovan za pomo?nik urednika u Informativnom programu Prvog programa televizije, što u tom trenutku nije ozna?ilo i njegov kraj angažmana u agenciji Tanjug, za koji je nastavio povremeno da izveštava. ?a?i?ev slu?aj primer je politike dvostrukih aršina, jer je RTV 1. aprila prekinuo dalju saradnju sa novinarkom „O radija“ Majom Le?enac, pored ostalog i zbog toga što je honorarno radila za Novinsku agenciju Beta (RTV je pre toga prestao i da kupuje Betin dnevni servis vesti).

“Juraki? i Remecki dugo godina ve? rade na televiziji, bili su i na odgovornim funkcijama što zna?i da su upoznati sa tehonologijom rada. To se ne bi moglo re?i i za ?a?i?a, koji je odnedavno na televiziji i poznavanje tehnologije rada mu nije ja?a strana. Uz to, upitno je i da li ima dovoljno neophodnog iskustva na istim ili sli?nim poslovima”, rekao je za VOICE uo?i imenovanja izvor iz menadžmenta.

Prema istom izvoru, iako nikad nije radio na televiziji, ?a?i?u su davane najve?e šanse jer ga je protežirao kabinet novosadskog gradona?elnika Miloša Vu?evi?a.

Najvažniji uslovi na konkursu za glavnog i odgovornog urednika RTV bili su visoka stru?na sprema kandidata, najmanje pet godina iskustva na uredni?kim ili složenim novinarskim poslovima, znanje jednog svetskog jezika, poznavanje tehnologije proizvodnje i emitovanja radijskih odnosno televizijskih programa i profesionalne sposobnosti iskazane u dosadašnjem radu. Uslovi su bili i da kandidat nije nosilac javne funkcije ni funkcije u politi?koj stranci i da ne uživa imunitet od odgovornosti.

?a?i? bi da smenjuje, smanjuje plate i menja akte

Gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi? dodeljuje nagradu "promoteru" Nenadu ?a?i?i (foto: novisad.rs)

Nenad ?a?i? (desno): „Šta se vi zajebavate, dok vam divlje svinje šetaju po gradu!“ (foto: novisad.rs)

Nekoliko sagovornika VOICE-a iz upravlja?kih struktura RTV-a potvrdilo je za VOICE da Nenad ?a?i? od dana imenovanja za glavnog i odgovornog urednika želi da inicira promenu zvani?nih dokumenata pokrajinskog javnog servisa, kao što su unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta. Kako su rekli, nekoliko puta je javno izneo mišljenje da bi pokrajinski javni servis trebao da ima dva glavna i odgovorna urednika, umesto sadašnjih sedam.

„Prema njegovoj viziji, RTV bi trebalo da ima glavnog i odgovornog urednika radija i televizije, što je u suptornosti sa aktuelnom unutrašnjom organizacijom koja propisuje da javna medijska ustanova ima sedam medija i isto toliko glavnih i odgovornih urednika koji se biraju na konkursu (Prvi, Drugi i Tre?i program radija, Prvi i Drugi program televizije, O radio i Web sajt). To bi prakti?no zna?ilo da se RTV vra?a više od deset godina unazad i to je po meni podrivanje postoje?eg sisetam“, rekao je izvor VOICE-a i dodao da je ?a?i?ev predlog naišao na izrazito negodovanje redakcija nacionalnih manjina.

Isti izvor smatra da je po sredi elementarno nepoznavanje pokrajinskog javnog servisa i da je o?igledno da ?a?i? takav predlog nije mogao da iznese samostalno, ve? na ne?iji nagovor. Na pitanje na ?iji nagovor, izvor VOICE-a je rekao: „Nekoga odozgo“, ne preciziraju?i na koga se to odnosi. „To se isto može re?i i za njegovu želju da ljudima smanjuje platu. On može samo da predloži da se nekom smanji plata zbog odre?ene radne nediscipline i to za odre?eni vremenski period, ali ne trajno. Jedina osoba koja može da zuaposlenima smanji platu je generalni direktor kroz promenu ugovora o radu. Ne znam odakle kod ?a?i?a tolika mržnja prema pojedinim ljudima na RTV-u“, rekao je izvor VOICE-a.

Prema saznanjima VOICE-a, jedna od prvih stvari koje je Nenad ?a?i? uradio po stupanju na dužnost glavnog i odgovornog urednika bilo je detaljno upoznavanje sa iznosima plata zaposlenih na Prvom programu televizije, posebno u Informativnom programu. „Ni taj potez nije do?ekan sa simpatijama zaposlenih. Druga stvar koju je želeo da uradi, i što je javno izneo na jednom od kolegijuma, bila je smena pojedinih urednika informativnih emisija, ali ga je u toj nameri spre?io generalni direktor“, navodi izvor VOICE-a.

Sve je više i primedaba na ?a?i?evo neprimereno ponašanje. Po televiziji se uveliko prepri?ava da je ušao i u otvoreni sukob sa direktorkom programa Sonjom Kokotovi?. Ipak, najviše se na televiziji prepri?ava dan kada su se na novosadskoj plaži Štrand navodno pojavile divlje svinje. Vidno iznerviran na?inom na koji je RTV izveštavao o tom doga?aju ?a?i? je uleteo u desk informativnog programa i uzviknuo: „Šta se svi zajebavate, dok vam divlje svinje šetaju po gradu“.

Iz RTV-a su potvrdili za VOICE da se nijedan od kandidata koji je u?estvovao na konkursu nije žalio na odluku o izboru Nenada ?a?i?a.

Ekipa VOICE

voice_logo

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga