VOICE: Novi sunovrat gledanosti RTV-a

Gledanost stalno pada, dok se „podobni“ međusobno svađaju

29. okt 2017

Pojedine emisije Prvog programa Televizije Vojvodine, posebno informativnog programa, doživljavaju dodatni strahoviti pad popularnosti, što potvr?uju i redovna istraživanja gledanosti. Ona pokazuju da emisije poput Dnevnika 1 gleda manje od dva procenta televizijskog auditorijuma u Vojvodini.

Podaci agencije AGB Nielsen Media Research od 18. oktobra pokazuju da je Dnevnik 1 gledalo 8.063 gledalaca, odnosno 1,9 odsto ukupnog auditorijuma. Veoma lošu gledanost imao je i Vojvo?anski dnevnik sa 7.591 gledaocem i udelom gledanosti od 1,1 odsto, dok najlošije podatke gledanosti beleži emisija Novosadske razglednice sa 4.464 gledalaca i udelom gledanosti od 0,81 odsto. Ozbiljniji auditorijum 18. oktobra imala je emisija Agrodnevnik sa 25.125 gledalaca, što ?ini 6,41 odsto gledalaca koji su u tom terminu bili uz tv prijemnike u Vojvodini.

Pre samo nekoliko meseci, preciznije 2. aprila 2017. Dnevnik 1 pratilo je 17.363 gledalaca. Ako se ovaj podatak uporedi sa gledanoš?u iste emisije 24. aprila 2016, dakle pre velikih politi?kih ?istki na pokrajinskom javnom medijskom servisu, kada je Dnevnik 1 imao 45.251 gledaoca, svima je jasno da RTV potpuno izgubio medijski uticaj koji je ranije imao. Podse?anja radi, jedan od navodno glavnih razloga za prošlogodišnje smene u RTV-u bio je – pad gledanosti!?

Direktor od javnosti krije biografiju glavnog urednika

Neupotrebljivi „podaci“ o biografijama kandidata

Istovremeno, kabinet generalnog direktora RTV-a odbio je da Vojvo?anskom istraživa?ko-analiti?kom centru dostavi biografiju glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije Nenada ?a?i?a. VOICE je taj zahtev uputio 29. septembra, smatraju?i da bi javnost morala da zna biografiju novog rukovodioca pokrajinskog javnog servisa.

U dopisu od 13. oktobra Miodrag Koprivica je naveo da je zahtev VOICE-a odbijen jer je navodno re? o ponovljenom zahtevu za istim, ve? dobijenim informacijama. U tom smislu Koprivica je mislio na radne biografije u?esnika konkursa za glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije, koje nam RTV jeste dostavio, ali u kojima su do te mere zašti?eni podaci o li?nosti da su one potpuno neupotrebljive.

„Zahtev je odbijen iz razloga što tražilac traži informacije koje je ve? dobio, jer je ve? dobio biografije svih u?esnika konkursa, pa samim tim i biografiju Nenada ?a?i?a. Za odlu?ivanje po ovom zahtevu nije od zna?aja pitanje da li je tražilac informacije po ranijem zahtevu zadovoljan obimom zašti?enih podataka u dostavljenim dokumentima, ve? je od zna?aja da je tražilac informacija ve? dobio tu informaciju“, doslovce je napisao Koprivica u obrazloženju odluke da VOICE-u uskrati za tražene informacije. VOICE se ponovo žalio Povereniku za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i taj postupak je u toku.

Osim što je RTV u prvom odgovoru koji smo dobili 6. septembra anonimizirao (izbrisao) imena i prezimena svih šest kandidata i li?ne podatke, anonimizirani su i najvažniji podaci o njihovom prethodnom radnom iskustvu, ste?enom obrazovanju, pa ?ak i nazivi novinarskih nagrada koje su tokom karijere dobili, te su ti „podaci“ prakti?no neupotrebljivi.  I taj odgovor smo dobili tek nakon druge žalbe Povereniku.

Svoj komentar o anonimiziranim podacima dao je i poverenik Rodoljub Šabi? 13. septembra na svom nalogu na Tviteru, kada je prokomentarisao da pokrajinski javni medijski servis gra?anima „dugim crnim mrljama ?ini dostupnim biografije kandidata za glavnog i odgovornog urednika“.

„Obrazovanje… duga crna mrlja! I dalje uglavnom mrlje. Javni servis ovako javnosti ‘?ini dostupnim’ biografije kandidata za glavnog urednika?!“, napisao je poverenik u tvitu koji je prokomentarisao veliki broj njegovih pratilaca.

Ovo nije prvi put da rukovodstvo pokrajinskog javnog servisa maksimalno odugovla?i sa dostavljanjem informacija od javnog zna?aja. Kada je u maju mesecu prošle godine RTV raspisao konkurs za programskog direktora i glavnog i odgovornog urednika Prvog programa televizije (koji je odlukom Upravnog odbora u maju ove godine poništen), VOICE je ?ekao skoro godinu dana da dobije biografije svih kandidata, i to uz intervencije Poverenika.

I pored kašnjenja od skoro godinu dana, tom prilikom RTV je anonimizirao samo li?ne podatke kandidata, ali ne i delove biografija koji se odnose na njihovo radno iskustvo i ste?eno obrazovanje.

Glavni urednik ne dolazi na kolegijume, direktor preti

„Podobni“ kadrovi se sva?aju, direktor preti sankcijama

U me?uvremenu, novoizabrani glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio-televizije Vojvodina zbog sukoba sa novoizabranom direktorkom programa RTV prestao je da pose?uje kolegijume koje ona organizuje, što je izazvalo burnu reakciju generalnog direktora.

Kako je VOICE saznao od više nezavisnih izvora u RTV-u, ?a?i? nedeljama ne pose?uje najzna?ajniji kolegijum u pokrajinskom javnom medijskom servisu na kome se analizira program i dogovaraju predstoje?i programski sadržaji. „Izostanak prvog ?oveka televizije veoma je neozbiljan i dovodi ostale u?esnike sasastanka do zaklju?ka da je Prvi program televizije iznad svih i da ?a?i? ne želi da sara?uje sa ostalim kolegama“, rekao je za VOICE jedan od redovnih u?esnika kolegijuma.

Kako VOICE saznaje, Koprivica je zbog toga uputio pismo u kom je upozorio sve direktore, urednike i rukovodioce koji sazivaju kolegijume da ih moraju pripremiti tako da oni budu efikasni i predstavljati radni dogovor, ?ime se potvr?uje njihova svrha. Upozorio je i da je timski rad koji se ostvaruje kroz ovu vrstu kolektivne koordinacije regulisan Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji.

„U poslednje vreme prisutno je odsustvo kolektivnog rada i dogovaranja. Ku?e kao što je RTV ne mogu funkcionisati ukoliko ne postoji timski rad i konkretan i profesionalan dogovor“, napisao je Koprivica u pismu u koje je VOICE imao uvid.

„U tom smislu, prisustvovanje kolegijumima je radna obaveza i ne može biti zavisno od volje bilo kog pojedinca. Konstantno odsustvo pojedinih radnika sa raznih vidova kolektivnog dogovaranja tretira?e se kao povreda radne obaveze i bi?e sankcionisano“, upozorio je Koprivica u pismu.

Pismo istog sadržaja Miodrag Koprivica je poslao i direktorki programa RTV-a Sonji Kokotovi?, direktorima poslovnih jedinica, glavnim i odgovornim urednicima svih sedam medija unutar RTV-a, odgovornim urednicima, rukovodiocima sektora, odeljenja i drugih organizacionih celina.

Primedbe na rad Nenada ?a?i?a sve su u?estalije jer se navodno neprimereno ponaša prema zaposlenima, a navodno je i u sukobu sa direktorkom programa Sonjom Kokotovi?. Ina?e, kolegijum programskog direktora je ujedno najvažniji kolegijum u radnoj nedelji i na njega dolaze rukovodioci svih sedam medija koji posluju unutar RTV-a.

?a?i?, o kome je VOICE ranije pisao, javnosti je poznat kao višegodišnji dopisnik Tanjuga iz Novog Sada, a na RTV-u je zaposlen u aprilu ove godine, kada je imenovan za pomo?nika urednika u Informativnom programu Prvog programa televizije, što u tom trenutku nije ozna?ilo i njegov kraj angažmana u agenciji Tanjug, za koji je nastavio povremeno da izveštava, jer mu je dozvolu za to dao upravo generalni direktor.

Iako nikada ranije nije radio na televiziji, ?a?i?u su davane najve?e šanse na konkursu za glavnog i odgovornog urednika jer ga je navodno protežirao kabinet novosadskog gradona?elnika.

Najvažniji uslovi na konkursu za glavnog i odgovornog urednika RTV bili su visoka stru?na sprema kandidata, najmanje pet godina iskustva na uredni?kim ili složenim novinarskim poslovima, znanje jednog svetskog jezika, poznavanje tehnologije proizvodnje i emitovanja radijskih odnosno televizijskih programa i profesionalne sposobnosti iskazane u dosadašnjem radu.

Uslovi su bili i da kandidat nije nosilac javne funkcije ni funkcije u politi?koj stranci i da ne uživa imunitet od odgovornosti. Nijedan od kandidata koji je u?estvovao na konkursu nije se žalio na odluku o izboru Nenada ?a?i?a.

Na kraju, Upravni odbor RTV-a je na predlog generalnog direktora Miodraga Koprivice na to mesto imenovao Nenada ?a?i?a. Indikativno je pitanje zbog ?ega je RTV ovoga puta biografije kandidata na?inio neprepoznatljivim i da li nešto pokušava da sakrije od javnosti, posebno u slu?aju Nenada ?a?i?a. A da li ?e javnost u slu?aju RTV-a ponovo ?ekati godinu dana da sazna radne biografije kandidata za glavnog i odgovornog urednika televizije, ostaje da se vidi po okon?anju novog žalbenog postupka.

Ekipa VOICE 

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Državne jasle
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga