VOICE: Kako je tender za izgradnju zgrade RTV uspeo „iz prve“

Na oba tendera se javio samo po jedan ponuđač

19. sep 2017

Tenderske komisije za izgradnju novog doma RTV i stru?ni nazdor, u kojima ovaj put nisu sedeli predstavnici te medijske ku?e, završile su svoj posao onako kako se od njih i o?ekivalo – brzo i efikasno. Što i nije bilo tako teško budu?i da se na oba tendera javio  – po jedan ponu?a?, pokazalo je istraživanje VOICE-a.

Oba tendera u vezi s izgradnjom nove zgrade Radiotelevizije Vojvodine (ukupna procenjena vrednost iznosi 800 miliona dinara) okon?ana su nedavno u rekordno kratkom roku, ?ime je omogu?eno da dugonajavljivani graditeljski poduhvat na Mišeluku po?ne odmah po završetku radova na  uklanjanju ruševina nekadašnje zgrade RTV Novi Sad.

Prema nezvani?nim stru?nim procenama koje su podeljene s VOICE-om, posao koji je na tenderu za uklanjanje ruševina poveren firmi Elita cop mogao bi da bude gotov najkasnije do kraja oktobra.

Postupak odabira firme koja ?e 18 godina nakon bombardovanja te zgrade kona?no ukloniti betonski krš trajao je gotovo sedam meseci, a tek nešto manje bilo je potrebno da se okon?a tender za izbor stru?nog nadzora. Tre?i tender u tom paketu, pirotehni?ki nadzor, jedini je završen u iole razumnom roku – za nešto manje od dva meseca.

Za razliku od tih postupaka, me?utim, pobednici tendera za izgradnju doma RTV-a i stru?ni nadzor odabrani su svega dve nedelje nakon otvaranja ponuda. Tome je, bez sumnje, doprinela okolnost da je na oba tendera stigla – samo po jedna ponuda.

Iako ne postoje dokazi o tome da je na epilog minulih tendera uticao i neki drugi faktor, upada u o?i da je sve po?elo munjevito da se rešava tek nakon isklju?ivanja RTV-a iz sprovo?enja postupka javne nabavke za izgradnju, odnosno za stru?ni nadzor.

Iako je u pitanju projekat za koji, valjda, niko nije zainteresovaniji od same Radiotelevizije Vojvodine, Pokrajinska vlada odlu?ila je da sprovo?enje tenderskog postupka za izgradnju bude prepušteno isklju?ivo Upravi za kapitalna ulaganja (UKU) AP Vojvodine. A u ranijim komisijama za sprovo?enje javnih nabavki u vezi s uklanjanjem ruševina sedeli su i predstavnici RTV i UKU, s tim što je RTV imao ve?inu ?lanova.

Odluku o tome da sprovo?enje tendera za izgradnju u potpunosti prepusti UKU, Pokrajinska vlada je donela 17. maja, i to isklju?ivo zbog, kako je za VOICE rekao predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirovi?, procene da bi UKU tenderski postupak mogo da sprovede „brzo, efikasno i kvalitetno“.

I dok u Pokrajinskoj vladi i, na sebi svojstven na?in, UKU zvani?no negiraju postojanje „dubljih motiva“ za izuzimanje RTV-a iz tenderskog postupka, u pokrajinskom javnom servisu i ne žele da govore, pa tako ve? nekoliko nedelja ignorišu pitanja koje im je na tu temu uputio VOICE.

Pojedince je u toj ku?i je, me?utim, odluka Pokrajinske vlade, kako su nezvani?no priznali VOICE-u, „veoma iznenadila“, ali je, s druge strane, doživljena i „kao olakšanje“.

Epilog za samo dve nedelje

Baš kao što je Pokrajinska vlada i priželjkivala, oba tendera u vezi s izgradnjom novog doma RTV-a nisu mogla biti efikasnije sprovedena. Tender za izgradnju zgrade raspisan je 24. jula i trajao je do 23. avgusta, da bi direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kova?evi? ve? 5. septembra  doneo odluku o dodeli ugovora za izvo?enje radova. Što, istina, i nije bilo toliko teško s obzirom na to da je na tender stigla samo jedna ponuda, dok je u me?uvremenu naprasno povu?en zahtev za zaštitu prava ponu?a?a.

Takav zahtev uputila je 22. avgusta, dakle dan pre otvaranja ponuda, beogradska firma „W.D. Concord west“, me?utim, zahtev je povu?en ve? posle sedam dana. Ni posle više pokušaja VOICE nije uspeo da u toj firmi sazna više o njihovim eventualnim primedbama na tenderski postupak. Ina?e, prema ?lanu 156. Zakona o javnim nabavkama, oni su morali da uplate 250.000 dinara prilikom predaje zahteva.

S ponudom od 784,8 miliona dinara (sa PDV-om) i rokom za završetak radova od 480 dana posao je dobila grupa ponu?a?a: SMB-gradnja iz Subotice (kao nosilac posla) i firme Pro-ing, Modulor, Karin komerc MD i MPP „Jedinstvo“, uz dva podizvo?a?a (Elsing group i Fitiš-Ju).

Za prvu fazu izgradnje nove zgrade RTV-a iz ovogodišnjih budžeta obezbe?eno je 800 miliona – po 400 miliona iz republi?ke i pokrajinske kase – pri ?emu je za samu izgradnju bilo namenjeno 785 miliona dinara (sa PDV-om, odnosno 654 miliona dinara bez PDV-a) – dakle, tek nešto više od ponu?ene cene.

nemanja nenadic,

Nemanja Nenadi?: Samo jedna ponuda za tako veliki posao je razlog za alarm (foto: Medija centar Beograd)

Samo jedna pristigla ponuda na tenderu vrednom blizu 800 miliona dinara – to je razlog za alarm, naro?ito u vremenu kada privrednici kukaju kako nema dovoljno posla, ocenjuje za VOICE Nemanja Nenadi? iz organizacije Transparentnost Srbija (TS).

„Taj alarm pre svega zna?i da je neophodno da naru?ilac preispita svoje postupanje i da sagleda šta je ura?eno pogrešno“, navodi Nenadi?. „Da li su, na primer, dodatni uslovi za u?eš?e na tenderu postavljeni previše strogo, da li se naru?ilac potrudio da informacija o raspisanom tenderu do?e do što ve?eg kruga potencijalnih izvo?a?a, ne samo u Srbiji, ve?i i u okruženju. Da li je, pre nego što je nabavka uopšte zapo?eta, ispitao tržište i proverio koliko postoje firmi u Srbiji koje ispunjavaju uslove poziva, s obzirom na hroni?nu nesolventnost, reference i kapacitete. U konkretnom slu?aju, neki od dodatnih uslova su diskutabilni, jer su zahtevi u pogledu prethodnog iskustva i sadašnjih kapaciteta postavljeni dosta visoko, mada se ne može re?i da nisu u vezi sa predmetom nabavke“, kaže Nenadi?.

Na tenderu se od ponu?a?a, pored ostalog, tražilo da je u prethodne tri godine ostvario ukupan prihod od minimalno 1,3 milijarde dinara; da je u proteklih pet godina izveo radove na izgradnji objekata visokogradnje u vrednosti od 1,9 miliijardi dinara (sa PDV-om), od ?ega 1,2 milijardi na izgradnji poslovnih objekata; da u proteklih godinu dana nije bio u blokadi, te da ima bonitet ocenjen s ocenom A u periodu 2012-2016. godina. Uz sve ovo, ponu?a? mora da dokaže sposobnost angažovanja potrebne mehanizacije i raspolaganja odgovaraju?im kadrovskim kapacitetima.

Tenderski uslovi, dakako, nisu insistirali na tome da iza ponude stoji samo jedna firma, ve? je predvi?eno da ponudu može da podnese i grupa firmi. U tom slu?aju, navodi se u tenderskoj dokumentaciji za izgradnju RTV doma, ?lanovi grupe ponu?a?a zajedno ispunjavaju zadate uslove o neophodnom finansijskom, poslovnom, kadrovskom i tehni?kom kapacitetu.

Po broju pristiglih ponuda, izgleda da samo pet firmi u Srbiji može udruženim snagama da dosegne kriterijume iz tendera.

U Upravi za kapitalna ulaganja za VOICE je, istina nezvani?no, re?eno da su tenderski uslovi „možda zvu?ali prestrogo“, ali isti?u da je namera bila da se na tender prijave „samo ozbiljni i odgovorni ponu?a?i koji mogu da garantuju kvaliteno izvo?enje radova.“

Nemanja Nenadi?, me?utim, ne isklju?uje mogu?nost da je na epilog minulog tendera uticao zapravo dogovor izme?u samih firmi. „Nepoželjna situacija – samo jedna ponuda – koja obi?no rezultira time da se na kraju dobije manji kvalitet ili plati ve?a cena, može nastati i bez krivice naru?ioca“, objašnjava Nenadi?.  „Naime, ukoliko je tržište potencijalnih izvo?a?a radova veoma malo, a interesi u?esnika isprepleteni, onda je sasvim mogu? i scenario u kojem se potencijalni takmaci unapred dogovore kako ne bi kroz konkurenciju obarali jedni drugima cenu. Takve podele tržišta su nedopuštene i kažnjive, ali se veoma retko gone i teško dokazuju“, objašnjava Nenadi?.

SMB-gradnja iz Subotice, koja predvodi grupu budu?ih izvo?a?a radova na Mišeluku, poznata je javnosti po izgradnji, pored ostalog, hale kompanije „Lir“ u Novom Sadu (jedina ponuda na tenderu; ugovorena vrednost radova 2,1 milijardi dinara), zatvorenog bazena na suboti?koj Prozivki, „Ku?e fudbala“ u Staroj Pazovi, kao i po angažmanu na projektu obnove Narodnog pozorišta u Subotici.

Ina?e, vlasnika SMB-gradnje Predraga Petri?evi?a policija je pre šest godina, u okviru akcije „Šeta?“, uhapsila zbog sumnje u utaju poreza i pranje novca, ?ime je, kako je navedeno, oštetio budžet za 2,5 miliona dinara.

Zatezanje s potpisivanjem

RTV Wikimedia

Bivša zgrada RTV Novi Sad pre i posle bombardovanja (izvor: Wikimedia)

Glatko je, dabome, išlo i sa tenderom za izbor stru?nog nadzora na izgradnji doma RTV-a. I na ovaj tender, koji je bio otvoren od 27. jula do 28. avgusta, stigla je samo jedna ponuda. Pa direktor UKU nije imao kud nego je ve? 5. septembra dodelio ugovor o javnoj nabavci grupi ponu?a?a koju predvodi novosadski Institut za zaštitu na radu (u grupi ponu?a?a su još NS Inženjering i Andzor Engineering). Ponu?ena cena od 12,2 miliona dinara (sa PDV-om) što je za skoro tri miliona dinara manje od procenjene vrednosti ove nabavke.

Upravi za kapitalna ulaganja ime ove firme sigurno je zazvu?alo poznato. Institut za zaštitu na radu u?estovao je, naime, i na tenderu za izbor stru?nog nadzora na poslovima uklanjanja ruševina stare zgrade RTV, a ostao je upam?en po tome što je ve? dobijeni posao izgubio nakon što je naknadno ustanovljena ozbiljna povreda tenderskog postupka.

Firma „Eurogardi“, koja je u prvom krugu izabrana na tenderu, žalila se na novu odluku o dodeli posla Institutu za zaštitu na radu izražavaju?i ozbiljnu sumnju u autenti?nost dokumentacije koju je priložila konkurencija. Tenderska komisija tada je uvažila ovu primedbu, te je posao na kraju ponovo poveren „Eurogardiju“.

VOICE je došao u posed imejla u kojem pojedini ?lanovi tenderske komisije konstatuju da se za dokument koju je priložio Institu za zaštitu na radu „osnovano može sumnjati da je u pitanju falsifikovana isprava“.

„Ovim putem vas obaveštavamo da smo, naknadnim pregledom dokumentacije o ovoj nabavci, utvrdili da se za Rešenje o stru?nom nadzoru izdato od strane SZR ’Hidrogradnja’ Ljubovija, kojim ponu?a? ’Institut za zaštitu na radu“ dokazivao svoj kadrovski kapacitet, po našem mišljenju osnovano se može sumnjati da je u pitanju falsifikovana isprava. Naime, kao datum izdavanja rešenja naveden je datum 11.6.2010. godine, dok je u samom rešenju kao propis na osnovu kojeg je izdata naveden Zakon o planiranju i izgradnji sa izmenama koje su objavljene u Sl(užbenom) glasniku RS broj 24/11 – dakle, godinu dana nakon navodnog izdavanja isprave“, navodi su imeju od 24. maja koji je upu?en svim ?lanovima tenderske komisije, s napomenom da ?e se o tome razgovarati na narednom sastanku komisije.

Tenderska komisija je ubrzo donela rešenje kojim se fakti?ki poništava ranija odluka o dodeli posla stru?nog nadzora Institutu za zaštitu na radu. Rešenje doneto 30. maja, u koje je VOICE imao uvid, potpisali su svi ?lanovi komisije.

Me?utim, prema sazanjima VOICE-a, ?lanovi komisije iz UKU isprva su odbili da potpišu to rešenje. „U po?etku je sve bilo u redu, rešenja bi prvo potpisali ?lanovi komisije iz RTV pa se to slalo ?lanovima iz UKU na potpis. Sve odluke donošene su jednoglasno ali su u jednom trenutku ?lanovi komisije iz UKU po?eli, ajde da tako kažem, da zatežu s potpisivanjem, kao, recimo, u slu?aju tendera za stru?ni nadzor“, kaže za VOICE osoba veoma dobro upu?ena u rad sve tri mešovite tenderske komisije, koja je pristala na razgovor pod uslovom da uz ime i prezime ne navodimo ni radno mesto na kom se nalazi.

„Mogu da vam potvrdim da su odnosi izme?u ?lanova komisije bili odli?ni i da sa samim predstavnicima UKU nije bilo problema“, dodaje naš sagovornik.

„Kazna za neposlušne“

Još dok imena pobednika tendera za uklanjanje ruševina i stru?ni nadzor nisu bili ni na vidiku, Pokrajinska vlada 17. maja usvaja zaklju?ak kojim se zadužuje UKU da „sprovodi koordinaciju aktivnosti i obavlja stru?ne poslove radi finansiranja projekta Izgradnja poslovnog objekta JMU RTV, u ukupnom iznosu od 800 miliona dinara“.

„Pri donošenju te odluke vodili smo se idejom o tome da tenderska procedura mora da se uradi efikasno, brzo, kvalitetno i prema standardima, za šta svakako više kapaciteta ima specijalizovana ustanova, kakva je Uprava za kapitalna ulaganja, nego RTV, u kojem su odavno penzionisani oni koji su u?estvovali u izgradnji zgrade TVNS pre 40 godina“, kazao je za VOICE predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirovi?.

RTV

RTV isklju?en iz procesa tenderskog odlu?ivanja

Na pitanje VOICE-a da li je Pokrajinska vlada tom prilikom konstatovala eventualne probleme u sprovo?enju tendera za uklanjanje ruševina, Mirovi? je odgovorio odre?no: „Konstatovali smo samo da je procenjena vrednost tih radova daleko ve?a od realne tržišne cene, ali nismo ulazili u detalje kako je došlo do toga. Bili smo zadovoljni zbog zna?ajne uštede (oko 100 miliona dinara – tolika je razlika izme?u procenjene i cene u prihva?enoj ponudi, prim.a.), pa smo smatrali da bi bilo kakva dalja analiza bila nepotrebna.“

VOICE je RTV-u uputio pitanja o mogu?im razlozima za izuzimanje iz dalje tenderskih procedure, te o eventualnim problemima tokom trajanja tenderskih postupaka, ali odgovori iz pokrajinskog javnog servisa nisu stigli ni posle više od tri nedelje. U menadžmentu te medijske ku?e VOICE-u je nezvani?no ipak re?eno da je isklju?ivanje iz tendera za izgradnju do?ekano „s olakšanjem“. „Do sada je odlu?ivanje bilo zajedni?ko, a odgovornost je uvek imala samo jedna strana, odnosno RTV“, prokomentarisali su u pokrajinskom javnom servisu.

S druge strane, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u svom se odgovoru VOICE-u tek pozvala na majsku odluku Pokrajinske vlade, ali i na zakonsku odredbu po kojoj je, kao 100 odsto finansijer izgradnje, „odgovorna za primenu odredaba Zakona o javnim nabavkama“.

A sve što su u UKU želeli da kažu o tenderima u vezi s uklanjanjem ruševina, i eventualnim problemima u njihovom radu, sadržano je u jednoj re?enici: „Ti postupci su okon?ani i u toku je izvo?enje radova“.

Za sagovornika VOICE-a, upu?enog u dosadašnje tenderske postupke, prepuštanje Upravi za kapitalna ulaganja potpune kontrole nad tenderskim postupkom, nije bez osnova. „Ko daje pare, taj voli i da kontroliše“, kaže.

U pogledu „davanja para“ i „želje za kontrolom“ valja podsetiti na to da je Uprava za kapitalna ulaganja bila odre?ena i da u potpunosti finansira sve aktivnosti u vezi s raš?iš?avanjem terena na Mišeluku, me?utim, njeni predstavnici u tenderskim komisijama nisu ?inili ve?inu.

I pored svega, sagovornik VOICE-a navodi da je odluka Pokrajinske vlade me?u ?lanovima RTV u tenderskoj komisiji, pa i u RTV, izazvala „veliko iznena?enje“. „RTV je uklju?en u taj projekat još od 2014. i raspisivanja konkursa za idejno rešenje nove zgrade“, podse?a. Na pitanje zbog ?ega nije bilo predstavnika RTV-a u tenderskoj komisiji za izgradnju i stru?ni nadzor, sagovornik VOICE-a kaže da o tome nema pouzdana saznanja.

„Postoji samo utisak… utisak o tome da predstavnici RTV o?ito nisu bili dovoljno poslušni“, isti?e sagovornik VOICE-a.

Ina?e, prema Akcionom planu za sprovo?enje projekta (realizacija tendera u vezi s uklanjanjem ostataka stare zgrade RTV-a) bilo je predvi?eno da ?e sva tri tenderska postupka biti okon?ana do kraja januara. U dokumentu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodne, gde se kao „nizak“ procenjuje rizik od podnošenja zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, svi radovi na raš?iš?avanju terena na Mišeluku trebalo je da budu gotovi do 31. maja ove godine. U tom mesecu je, ina?e, generalni direktor RTV Miodrag Koprivica, u izjavi datoj u novembru prošle godine, o?ekivao da ?e po?eti izgradnja nove zgrade.

Upravo zbog toga što su ponu?a?i koristili svoje pravo na žalbu, tenderi za uklanjenje ruševina i stru?ni nadzor zvani?no su okon?ani tek u julu. Krajem istog meseca i zvani?no su otpo?eli radovi na uklanjanju betonskih krhotina, u koje je tokom bombardovanja 3. maja 1999. pretvorena zgrada nekadašnje RTV Novi Sad.

Denis Kolundžija (VOICE)

voice_logo

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovely Jubbly
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga