VOICE: Imovina Novosadskog otvorenog univerziteta iskorišćena u političke svrhe?

Obrazovanje u službi predizborne kampanje

08. okt 2017

Ogromni bilbord predsedni?kog kandidata Srpske napredne stranke (SNS) i trenutnog predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a od aprilskih izbora stoji na fasadi Novosadskog otvorenog univerziteta (NOU). Iako je ka?enje politi?kog, propagandnog materijala na objekte obrazovnih institucija zakonom zabranjeno, ni uprava Univerziteta ni Grad Novi Sad bilbord do sada nisu uklonili.

Objekat u Ulici Vojvo?anskih brigada ve? dugi niz godina nije u upotrebi, ta?nije od velikog požara koji je izbio 2000, a vodi se kao zgrada kulture kojom ve?inskim delom upravlja NOU, pokazuju podaci Republi?kog geodetskog zavoda. Desetinu prava Novi Sad je preuzeo 2010. godine, kao naplatu dela dugovanja „Dnevnik holdinga“ prema lokalnoj samoupravi.

Rekonstrukcija ovog zdanja stradalog u požaru stala je 2004. godine, a 17 godina kasnije objekat jedne od najstarijih institucija za edukaciju odraslih predstavlja opasno gradsko ruglo. U me?uvremenu, ?ini se da je dobio novu funkciju – to je sada mesto za grafite, okupljanje zavisnika i postavljanje propagandnih politi?kih materijala.

Iako se objekat godinama ne koristi, i dalje se vodi kao imovina NOU-a, pa je uprava davanjem odobrenja da se pano-bilbord postavi prekršila ?lan 46 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u kojem se jasno navodi da u obrazovnim ustanovama „nije dozvoljeno strana?ko organizovanje, delovanje i koriš?enje prostora u te svrhe“ i ?lan 41 Zakona o javnoj svojini, u kojem piše da je „zabranjeno poverena dobra od javnog interesa koristiti u privatne, partijske ili druge nedozvoljene svrhe”.

Kada je re? o zloupotrebi obrazovnih ustanova, postoji mogu?nost da je prekršen i Zakon o oglašavanju. Me?utim, tuma?enje ovog zakona je komplikovano jer naš pravni sistem ne prepoznaje oglašavanje u okviru obrazovnih institucija kao posebnu vrstu, smatra šef pravnog tima Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Pavle Dimitrijevi?.

Pavle Dimitrijevi?: Bez sankcija ili kaznenih mera za kršenje zakona (foto: Medija centar)

„Dok je s jedne strane neophodno da se poštuje autonomija fakulteta i univerziteta,  s druge strane tokom prethodnih nekoliko izbornih kampanja bili smo svedoci velikog broja slu?ajeva koji direktno krše odredbe pre svega Zakona o oglašavanju kao krovnog zakona iz ove oblasti“, kaže Dimitrijevi? i napominje da sam zakon reguliše ovakvu vrstu oglašavanja, ali u okviru korpusa prava koji se odnosi i na komercijalno oglašavanje. To bi zna?ilo da su ista pravila za oglašavanje deterdženta i politi?kih kandidata.

Koliko god kompleksan i nedovoljno definisan Zakon o oglašavanju bio, u ovom slu?aju je verovatno prekršen pravni okvir koji se odnosi na jednu od primarnih delatnosti nekadašnjeg Radni?kog univerziteta – a to je obrazovanje:

„Ukoliko u ovom konkretnom slu?aju NOU predstavlja obrazovnu ustanovu sa sigurnoš?u možemo re?i da je prekršen ?lan 32 Zakona o visokom obrazovanju koji predvi?a da na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno politi?ko, strana?ko ili versko organizovanje i delovanje“, smatra Dimitrijevi? i dodaje da nažalost u slu?aju narušavanja konkretne pravne norme nije predvi?ena sankcija ili kaznena mera.

Novosadski otvoreni univerzitet odbio je da dostavi ugovor o zakupu prostora koji je sklopio sa Srpskom naprednom strankom ili bar da potvrdi da li taj ugovor uopšte postoji. Kako kaže Nemanja Nenadi? iz organizacije Transparentnost Srbija, u slu?aju da je re? o poklonu moglo bi se govoriti o kršenju zakona.

Nemanja Nenadi?: „Zakon, izme?u ostalog, zabranjuje da takve priloge daju institucije ?iji je osniva? država, pokrajina, grad…“ (foto: Medija centar)

“Ako je usluga pla?ena po tržišnoj ceni, onda se u izveštaju navodi kome je pla?ena i koliko. Ukoliko je prostor ustupljen bez nadoknade ili po ceni manjoj od tržišne, onda se prijavljuje besplatna usluga. Ukoliko je re? o poklonu, onda on podleže ograni?enjima iz zakona, jer se tretira kao prilog dat politi?koj stranci, odnosno predlaga?u kandidata. Zakon, izme?u ostalog, zabranjuje da takve priloge daju institucije ?iji je osniva? država, pokrajina, grad…”, kaže Nenadi? i dodaje da sa stanovišta Zakona o finansiranju politi?kih subjekata izdavanje prostora u zakup, ili ustupanje prostora za postavljanje reklama bez naknade jeste nešto što mora da se prijavi u izveštaju o finansiranju kampanje.

A da li je u pitanju poklon ili ne za sada je teško govoriti, jer Agencija za borbu protiv korupcije još uvek nije završila postupak kontrole troškova izborne kampanje za izbor predsednika Republike 2017. godine. Podse?anja radi, još krajem maja meseca televizija N1 izvestila je o tome da su objavljeni izveštaji svih kandidata osim kandidata vlasti Aleksandra Vu?i?a, a kada ?e posao privesti kraju, u Agenciji nisu precizirali.

Iz Agencije poru?uju da do sada nisu dobili prijavu u vezi sa koriš?enjem imovine NOU-a u politi?ke svrhe, ali je monitoringom kampanje za predsedni?ke izbore registrovan spomenuti pano-bilbord. Kako kažu, nije detektovana bilo kakva nepravilnost, s obzirom na to da se Novosadski otvoreni univerzitet ne nalazi na spisku akreditovanih, visokoškolskih ustanova, a koji objavljuje Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Institucije ?ute i prebacuju odgovornost

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije želelo da odgovori da li je upoznato sa potencijalnim kršenjem zakona u spomenutoj instituciji, niti da li je do sada reagovalo po tom pitanju, uz obrazloženje da je sve u nadležnosti organa Autonomne pokrajine Vojvodine.

Istovremeno, i u Pokrajinskom sekretarijatu sa obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine kažu da nisu nadležni da odgovore na pitanja, niti da poseduju tražene informacije, tvrde?i da su nadležni Gradska uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove Grada Novog Sada i Gradska uprava za obrazovanje.

VOICE je odgovor pokušao da dobije i od uprave Grada Novog Sada, koja je pak pitanja prosledila Gradskoj upravi za gra?evinsko zemljište i investicije. Ni ta institucija nije odgovorila na zvani?an zahtev.

Ceo slu?aj nije želeo da komentariše ni gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi?, koji je ujedno i potpredsednik Srpske napredne stranke i predsednik naprednja?kog gradskog odbora za Novi Sad. Vu?evi?, baš kao ni njegova stranka, nije odgovorio na pitanje ko je naložio postavljanje bilborda na zgradu NOU-a niti da li je za taj postupak izdata dozvola.

Plakati i bilbordi kao simbol aprilskih izbora

Osim što su se plakati lepili po fasadama obrazovnih ustanova, propagandni materijali su se nekontrolisano postavljali gotovo svuda – po spomenicima kulture, privatnom vlasništvu, ali i po javnim preduze?ima o ?emu je VOICE ranije pisao.

Kako kažu u organizaciji CRTA, iako nisu primili informacije o slu?aju Novosadskog otvorenog univerziteta, ta organizacija je zabeležila kršenje Zakona o oglašavanju u Novom Sadu, a kao najdrasti?njiji primer navode ka?enje slogana SNS na zidine Petrovaradinske tvr?ave:

„O tome smo obavestili komunalnu policiju i nadležnu inspekciju. Posle nekoliko dana dobili smo odgovor  komunalne policije koja nas je obavestila da je naša prijava prosle?ena dispe?eru centra Gradske uprave za inspekcijske poslove, koji istu treba da dodeli nadležnoj inspekciji. Nakon toga nismo dobili nikakve informacije niti od Komunalne policije, a ni od nadležne inspekcije“.

SNS i ranije kršio zakon o obrazovanju

Prema izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije o parlamentarnim izborima prošle godine, Srpska napredna stranka je imala najintenzivniju i najskuplju kampanju, kada je raspolagala sa oko 769 miliona dinara, ne ra?unaju?i finansijska sredstva koalicionih partnera. Deo tog novca izdvojen je za ?ak 121.784 plakata (76,25 odsto od ukupnog broja plakata svih predsedni?kih kandidata), a ujedno su imali i najviše zakupljenih bilborda i uli?nih banera – 3.468 (63,10 odsto svih bilborda u Srbiji). Za bilborde i ostala sredstva „uli?nog“ oglašavanja, SNS je utrošio 67.879.000 dinara.

U nastavku izveštaja navodi se da SNS i koalicioni partner Socijalisti?ka partija Srbije nisu poštovali zabranu politi?kog organizovanja u obrazovnim ustanovama, te da su svojim postupcima kršili ?lan 46. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Monitoringom je zabeleženo 16 takvih slu?ajeva, od ?ega se SNS dovodi u vezu sa njih 15, a SPS sa jednim slu?ajem.

?iji su Novosadski otvoreni univerzitet i njegova imovina?

U kojoj meri su prekršeni zakonski propusti kod ka?enja propagandnog materijala na zgradu NOU-a zavisi i od toga u ?ijem je zapravo vlasništvu njegova imovina. Kako kažu u organizaciji CRTA,  u slu?aju da zgrada predstavlja privatno vlasništvo i ukoliko je reklamni pano postavljen bez odobrenja vlasnika, možemo re?i da je prekršen ?lan 218. Krivi?nog zakonika (stav 1), kojim su predvi?ene kazne u rasponu od nov?ane kazne do kazne zatvora do tri godine. Iz ove organizacije napominju da se gonjenje za ovo krivi?no delo preduzima po predlogu, to jest privatnoj tužbi.

Popravka zuba: Majstor na skeli „krpi“ ošte?eni bilbord

Iako bi se iz naziva mogao izvu?i zaklju?ak da Novosadski otvoreni univerzitet pripada Novom Sadu, to nije u potpunosti jasno, a vlasni?ki i osniva?ki status su ono što zadaje glavobolju svakom ko ima veze sa Univerzitetom. Kada je osnovan 1952. godine od strane Sreskog sindikalnog ve?a nosio je naziv Radni?ki univerzitet „Radivoj ?irpanov“, a bio je naslednik nekadašnjeg Narodnog univerziteta.

Prema podacima koji su dostupni u novosadskom Trgovinskom sudu, osniva?ka prava Grad Novi Sad preuzeo je 2006. godine, da bi ih samo nakon godinu dana preneo na samu instituciju, stvaraju?i pravni apsurd, po kojem je javna institucija sama sebi osniva?. Me?utim, na zvani?noj prezentaciji grada i dalje stoji podatak da je Novi Sad nosilac osniva?kih prava.

Golgota NOU-a po?ela je privremenim premeštanjem u Radni?ku ulicu. Po preporuci Skupštine grada, osiguranje je isplatilo tadašnjih dva miliona maraka, koji su navodno u potpunosti utrošeni u rekonstrukciju 2004. godine, kada se prestaje sa radovima. Obnova zgrade najavljivana je nekoliko puta u proteklih deceniju i po, ali nikada nije sprovedena. Rešenje za obnovu poslednji je put najavljeno prošle godine, kada je saopšteno da je gotov arhitektonski projekat novog izgleda Radni?kog. Trenutni direktor Mirko Karakaš do tada je u više navrata apelovao da grad u potpunosti zanemaruje ovu institciju i da se prema njoj ponaša „poput ma?ehe“.

Karakaš ipak nije želeo da govori za VOICE o spornom biblordu koji stoji na fasadi NOU-a, niti o problemima u kojem se nalaze zaposleni.

Mladen Savatovi? (VOICE) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga