VOICE: Donacija EU završila kao početni kapital za “naprednog” preduzetnika

Šta se krije pod “nadstrešnicom za pokrivanje opreme za spaljivanje životinjskog otpada” u vrbaskom ataru?

18. nov 2017

Dva mobilna postrojenja za spaljivanje životinjskog otpada od ukupno šest koje je Srbija dobila 2012. godine od EU završila su ove godine u biznis poduhvatu namenski osnovanog preduze?a “Eko-vet plus”.

Dva mobilna postrojenja za hitno reagovanje u slu?aju epidemija i masovnih uginu?a dobio je prethodno novosadski Institut za veterinarstvo. Direktor instituta Miroslav ?irkovi? je 2015. godine sa gradona?elnikom Milošem Vu?evi?em (SNS) najavljivao otvaranje modernog postrojenja za spaljivanje životinjskog otpada u novosadskom prigradskom naselju Šangaj. Dve godine kasnije, tek osnovano preduze?e bivšeg rukometaša Vojvodine Branislava Radiši?a, „Eko-vet plus“ pojavilo se kao finansijer “nastrešnice za pokrivanje opreme za spaljivanje životinjskog otpada” u vrbaskom ataru. Da je za Radiši?ev milionski poduhvat iskorištena EU donacija Srbiji i potpomognut partijskim vezama Srpske napredne stranke, ukazuju ekspresno ishodovane dozvole u Vrbasu, ?ijim odborom SNS ve? gotovo godinu dana “koordinira” zamenik novosadskog gradona?elnika Sr?an Kruževi?, ali i saznanja da su i direktor novosadskog insistuta Miroslav ?irkovi? i novope?eni biznismen Branislav Radiši? podržali Aleksandra Vu?i?a u predsedni?koj kampanji.

Iako se  još uvek nalazi na spisku novosadskog i pokrajinskog odbora Socijalisti?ke partije Srbije, bivši rukometaš Vojvodine, ina?e zaposlen u JP Srbijagas, “preleteo” je u redove SNS-a i sa 40 hiljada dinara podržao kandidaturu Aleksandra Vu?i?a za predsednika Srbije, o ?emu svedo?i registar priloga Agencije za borbu protiv korupcije. Za kratko vreme od tada Radiši? je osnovao ?etiri pravna lica me?u kojima je “Eko-vet plus” za tretman i odlaganje neopasnog otpada.

Potpis prof. dr Miroslava ?irkovi?a, direktora Nau?nog instituta za veterinarstvo “Novi Sad” nalazi se na dokumentu o pozitivnom mišljenju da je Radiši?evo postrojenje  za spaljivanje životinjskog otpada na putu Vrbas-Ba?ko Dobro Polje bezbedno po životnu sredinu. Potpis direktora novosadskog instituta pronašli smo i na spisku 250 javnih li?nosti koje su javno podržale predsedni?ku kandidaturu Aleksandra Vu?i?a.

Dopis kojim Miroslav ?irkovi? hvali postrojenje britanskog proizvo?a?a “Inciner ltd” prva je spona koja ?e “nadstrešnicu za pokrivanje opreme za spaljivanje životinjskog otpada” u vrbaskom ataru dovesti u vezu sa najavama gradona?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a (SNS) o izgradnji sli?nog postrojenja u Novom Sadu, a potom i sa zaboravljenom donacijom Europe Aid-a Srbiji  2012. godine.

?irkovi? je naime sli?no postrojenje za spaljivanje životinjskog otpada najavljivao zajedno sa gradona?elnikom Novog Sada Milošem Vu?evi?em (SNS) u septembru 2015. godine, kada je prvom ?oveku vojvo?anske prestonice uru?io plaketu za dobru saradnju. Planirana lokacija postrojenja, me?utim, nije bila u Vrbasu, ve? na na obodu novosadskog prigradskog naselja Šangaj.

Spalionica životinjskog otpada u skladu sa evropskom regulativom, kako su se u septembru 2015. godine pohvalili direktor instituta i novosadski gradona?elnik, omogu?ena je zahvaljuju?i donaciji EU. Ni Vu?evi?, ni ?irkovi? nisu objasnili o kakvoj donaciji se radi, niti kada i za koju namenu je dobijena.

Put iz Šangaja vodi u Vrbas?

Pompeznoj najavi o izgradnji “evropske” kafilerije glasno su se usprotivili predstavnici MZ Šangaj i meštani, svedo?e brojni naslovi u medijima tokom 2016. godine, te su se promoteri ove ideje –  jednostavno – u?utali.

„Kako stvari sada stoje, kafilerija je sve dalje od nas“, rekao je predsednik MZ Šangaj u februaru ove godine dodaju?i da nema zvani?nih potvrda da se od te namere odustalo.

“Lokacija spalionice animalnog otpada trebalo je da se na?e na dnevnom redu Skupštine grada još u prošlom sazivu, ali se to nije dogodilo. Skupština se više puta sastajala i u novom sazivu, ali ovo pitanje nije pominjano”, izjavio je po?etkom ove godine Dragomir Šušakov, predsednik Mesne zajednice Šangaj.

Šator za pokrivanje ili krematorijum za životinje? 

Gde je iz novosadskog Šangaja otputovala ideja o spalionici životinjskog otpada, otkri?e ekspresno osnovano preduze?e “Eko-vet plus”  sa sedištem na adresi Branislava Radiši?a u Novom Sadu, sa osniva?kim kapitalom od 10 hiljada dinara, koje je od registracije u julu ove godine do danas potpisalo ugovor o finansiranju “nastrešnice za pokrivanje opreme za spaljivanje animalnog otpada” vredan preko 17 miliona dinara sa vrbaskim Poljoprivrednim preduze?em “Sava Kova?evi?”, i tokom gradnje, o ?emu svedo?i foto dokumentacija VOICE-a, ishodovane dozvole. O preduze?u koje je ambiciozno krenulo u skup projekat u oblasti upravljanja otpadom na adresi sedišta u Novom Sadu svedo?i tek rukom napisana cedulja.

„Sedište“ firme u Novom Sadu

Da isti proizvo?a? nije jedino što spaja evropsku donaciju sa debitantskim projektom tek osnovanog preduze?a pra?enim efikasnim postupanjem nadležnih organa u opštini Vrbas, pokaza?e saznanja tokom kojih je došao VOICE istražuju?i šta se krije pod “nadstrešnicom za pokrivanje opreme za spaljivanje animalnog otpada”.

Dok se u lokacijskim uslovima koje je vrbasko Odeljenje za urbanizam i stambene poslove izdalo 8. avgusta doslovno navodi da je posredi objekat “nadstrešnica za pokrivanje opreme za spaljivanje animalnog otpada”, u zahtevu  “Eko-vet plusa” Odeljenju za zaštitu životne traži se odlu?ivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za “postrojenje za spaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla”. Iako se u gra?evinskoj dozvoli od 1. novembra za ve? izgra?en objekat navodi se da je investitor priložio izme?u ostalog i ovo rešenje, ono na zvani?noj prezentaciji opštine Vrbas do danas nije objavljeno. Iz dostupne dokumentacije i informacija sa sajta proizvo?a?a kapacitet postrojenja I8-250 iznosi spaljivanje do 400 kg životinjskog otpada na sat. U dokumentaciji koju je “Eko-vet plus” priložio nadležnim odeljenjima u Vrbasu ne pominju se mobilna postrojenja koja pove?avaju kapacitete “nastrešnice”.

Vu?evi?ev zamenik li?no obilazi gradilište “nadstrešnice” u Vrbasu?

Dok se nikad realizovanim projektom spalionice u Novom Sadu svojevremeno hvalio gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi?, u lokalnim pri?ama o onoj koja se gradi u Vrbasu najviše se spominje ime njegovog zamenika Sr?ana Kruževi?a (SNS, nekada Jedinstvena Srbija). Naime, radnici vrbaskog prihvatilišta za pse su gotovo svakodnevno vi?ali Kruževi?a u obilasku radova na “nadstrešnici” ispod koje ?e se spaljivati životinjski otpad. “On se ponašao kao da vodi ?itav posao. Davao je instrukcije i raspitivao se kako teku radovi”, rekao je jedan od radnika u prihvatilištu, a sli?nu pri?u potvrdilo je još nekoliko sagovornika VOICE-a insistiraju?i na anonimnosti kako ne bi izgubili posao. Kruževi? je, ina?e, poznat u Vrbasu od raspuštanja vrbaskog odbora SNS-a, kada je ostavku podneo dotadašnji predsednik Igor Be?i?, narodni poslanik SNS i predsednik Odboru za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Na ?elo izbornog štaba vrbaskih “naprednjaka” pred lokalne izbore u aprilu ove godine, koji su ostali upam?eni po dramati?noj atmosferi koju su obeležile partijske patrole i pritisci na gra?ane, stali su Damir Zobenica i Sr?an Kruževi?. Ova dvojica još uvek se smatraju alfom i omegom “naprednjaka” u Vrbasu, s obzirom da novi odbor od raspuštanja u januaru nije formiran do danas. Tim sastancima je prisustvovao i Andrej Vu?i?. 

Napredni NGO-DOO uzlet bivšeg rukometaša

Branislav Radiši? javnosti je poznat kao igra? RK Vojvodina koji je 2014. godine završio uspešnu sportsku karijeru, ali je ostao aktivan u Rukometnom Savezu Vojvodine. U istom je savezu, ali kao rukometni sudija, i Nikola Bakmaz, pomo?nik direktora Nau?nog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”. Pretragom javno dostupnih baza podataka, VOICE je otkrio da je Radiši? do 2016. godine bio aktivan ?lan novosadskog i pokrajinskog odbora SPS-a. Ove godine, Radiši? je sa 40 hiljada dinara pomogao kampanju Aleksandra Vu?i?a za predsednika Srbije, svedo?i isti registar Agencije za borbu protiv korupcije o promeni partijskih afiniteta. Ina?e, Radiši? je od 2012. do 2016. godine velikodušno pomagao SPS daju?i u ?etiri navrata ukupno više od milion dinara, pokazuje registar . Ulaskom u redove “naprednjaka” , Radiši? je za svega par meseci osnovao ?ak ?etiri pravna lica. Dva preduze?a: jedno za ugostiteljske usluge “Play house team” doo i jedno za tretman i odlaganje neopasnog otpada “Eko-vet plus” i dva udruženja: “Centar za evropske vrednosti i kulturu” i “Agropolis”. Osim višemilionski vrednog poduhvata “Eko-vet plus”-a, i udruženje “Agropolis” se za manje od šest meseci preko svoje FB stranice i sajta pohvalilo finansijskom podrškom Gradske uprave za sport i omladinu i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku.

Od pobednika EU tendera do novih ex-Yu partnera

Tragom modela i proizvo?a?a postrojenja za spaljivanje animalnog otpada za koje  “Eko-vet plus” gradi nadstrešnicu u vrbaskom ataru, VOICE je došao do kompanije “Inciner Ltd” iz Velike Britanije koja povezuje donaciju Europe Aid-a iz 2012. godine.

O donaciji u oblasti upravljanja životinjskim otpadom vrednoj oko milion evra VOICE nije našao gotovo nijednu vest u doma?im medijima, osim na jednom britanskom portalu i sajtu hrvatskog ogranka kompanije “Inciner ltd”.

U 2012. godini, koja je bila izborna u Srbiji, država je dobila šest mobilnih spalionica životinjskog otpada, od kojih su dve završile u Novom Sadu i dodeljene su Nau?nom institutu za veterinarstvo, otkriva VOICE iz dostupne tenderske dokumentacije.

“EU delegacija i Ministarstvo poljoprivrede u Srbiji rasporedili su isporu?ene spalionice na veterinarske institute u 4 razli?ita grada u Srbiji – Novi Sad, Beograd, Niš i Kraljevo”, navodi se na sajtu hrvatskog ogranka Inciner8 sa ?ijim predstavnicima je VOICE stupio u kontakt.

“Tender je bio raspisan u okviru projekta ‘Nabavka opreme za hitnu reakciju u borbi protiv epidemija bolesti kod životinja’ i spalionice su predvi?ene su za brzu reakciju uslijed pojave opasnih zaraznih bolesti kod životinja ili sli?nih katastrofalnih nepogoda”, potvrdio  je Nikola Vujec, direktor hrvatskog ogranka “Incinera”, za VOICE.

O mobilnim postrojenjima ni re?i ni tokom poplava 2014. godine  

Iste 2012. godine, kada je Srbija preko Europe Aid-a dobila šest mobilnih postrojenja za spaljivanje životinjskog otpada, od kojih dve – kako se navodi – imaju kapacitet spaljivanja životinjskog otpada od jedne tone na sat , u In?iji je otvorena “Energo zelena”, kompanija za upravljanje životinjskim otpadom. Belgijsko preduze?e, koje je predstavljalo grinfild investiciju vrednu 15 miliona evra, tokom i nakon poplava 2014. u svojim pogonima je preradilo oko 500 tona životinjskog otpada iz Srbije i isto toliko iz Bosne i Hercegovine. U medijskim izveštajima o problemima sa životinjskim leševima nisu spominjane mobilne spalionice koje je Srbija dobila kao donaciju, a belgijski investitor ubrzo je zatvorio pogon. “Energo zelena” trenutno vodi spor protiv Srbije pred me?unarodnim arbitražnim sudom. Belgijski investitor je javno izrazio sumnju da državne uprave za veterinu upravljanjem i kontrolisanjem kafilerija nesavesno kontrolišu kategorisanje životinjskog otpada i time ?ine sav životinjski otpad opasnim. Nakon što su iste kafilerije spustile cenu spaljivanja životinjskog otpada, vlasnik Energo zelene je optužio državu da kafilerije pod državnom upravom i kontrolom u cilju sticanja profita falsifikuju transportna dokumenta, pa se “dešavalo da se jedna tona otpada provu?e kroz papire”, i naplati, a u realnosti isporu?i i propisno zbrine neznatna koli?ina.

Nijedno od šest mobilnih postrojenja, prema re?ima Vujeca, nije u upotrebi, ali se drže u stanju pripravnosti, što je u skladu sa njihovom osnovnom namenom i svrhom donacije. “Nažalost, prilikom nedavnog servisnog obilaska jedne od navedenih lokacija, ustanovili smo da je spalionicama hitno potreban cjeloviti servis pošto je prošlo skoro pet godina od primopredaje”, izjavio je za VOICE direktor hrvatskog ogranka Incinera.

Da evropska donacija ne skuplja prašinu…

Pokušavaju?i da locira dva mobilna postrojenja koja su dodeljenja Nau?nom insititu za veterinarstvo u Novom Sadu, a jedno sa posebno velikim kapacitetom spaljivanja od hiljadu kilograma na sat, VOICE se obratio direktoru ?irkovi?u pitanjem: “Šta se dogodilo sa najavama o izgradnji postrojenja za spaljivanje animalnog otpada u Šangaju?” i dobio jasan odgovor: “Nema ništa od toga. Naše spalionice su u Vrbasu”.

Odgovore na dodatna pitanja, po?ev od toga kako je donacija EU završila pod privatnom nadstrešnicom, ?irkovi? je prepustio svom pomo?niku Nikoli Bakmazu.

Potpisan je ugovor sa privatnim partnerom, rekao je Bakmaz u telefonskom razgovoru, ali nije želeo da precizira kada i prema kojim kriterijumima je institut izabrao tek osnovano preduze?e “Eko-vet plus”.

“Kakve veze to ima? Je l’ bilo bolje da spalionice koje su donacija EU tu stoje i propadaju?”, uzvratio je pitanjima ?irkovi?ev pomo?nik, dodaju?i da ?e privatni partner preuzeti na sebe troškove servisa postrojenja.

Na konkretno pitanje upu?eno Bakmazu da li su na ?itav aranžman uticale partijske ili privatne veze, na primer ?injenica da vlasnik “Eko-vet plusa” Branislav Radiši? i on kao pomo?nik direktora Instituta dele ljubav prema istom sportu i imaju funkcije u Rukometnom savezu Vojvodine – Bakmaz je reagovao burno opaskama: “Kakve to veze ima?”, ”U kom svojstvu vi postavljate takva pitanja?” i pravdanjem da “Baneta nije video pet godina”.

S druge strane, direktor hrvatskog ogranka kompanije “Inciner” rekao je za VOICE da je donacija bila “strogo namjenska, za upotrebu u slu?aju pojave bolesti, odnosno opasnosti širenja zaraza kod životinja”. “Da li je Srbija mogla, odnosno smjela koristiti spalionice za druge namjene nije mi poznato. Ono što mogu sa sigurnoš?u potvrditi je da su same spalionice isporu?ene kao mobilne. Sa tehni?ke strane, spalionice bi se mogle lako preurediti da rade kao stacionarne, ali tada ne bi bile prikladne za brzu reakciju, odnosno hitni prijevoz istih do eventualnih izvorišta zaraze”, navodi se u odgovoru Nikole Vujeca na pitanja VOICE-a.

Iako se model I8-250 za koji se u projektnoj dokumentaciji navodi da ?e biti pod “nastrešnicom” u Vrbasu na sajtu proizvo?a?a navodi kao stacionaran, u odgovoru na odborni?ko pitanje Gorana Roganovi?a (Pokret Dosta je bilo) da li operater poseduje dozvolu za postrojenje, na?elnica opštinskog odeljenja za urbanizam pozvala se na Zakon o upravljanju otpadom, kojim dozvolu za mobilno postrojenje izdaje  nadležno ministarstvo. Me?utim, u dokumentaciji za koju su ishodovane dozvole mobilna postrojenja koja bi višestruko pove?ala kapacitete postrojenja se – ne pominju.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, dozvole za transport, skladištenje i tretman otpada izdaje organ lokalne samouprave, pokrajine ili nadležno Ministarstvo. Istim zakonom ure?eni su i uslovi spaljivanja otpada. U javno dostupnoj bazi izdatih dozvola operaterima opasnim i neopasnim otpadom VOICE nije pronašao “Eko-vet plus”.

VOICE je stupio u kontakt sa Branislavom Radiši?em koji se na pitanja u vezi sa “nadstrešnicom” u Vrbasu ljubazno opravdao da se nalazi u automobilu i zamolio da ga kontaktiramo kasnije. Radiši? se na dalje pozive VOICE-a nije javljao.

Ranka Ivanoska (VOICE) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga