Ustavni sud odbacio inicijative protivnika vakcinacije

Sve inicijative odbačene

10. nov 2017

Ustavni sud Srbije odbacio je inicijative protivnika obavezne vakcinacije dece i odraslih, obrazloživši da inicijatori iznetim razlozima nisu potkrepili tvrdnje da ima osnova za pokretanje postupka za utvr?ivanje neustavnosti obavezne vakcinacije.

U obrazloženju suda navedeno je da su „sve inicijative odba?ene jer je Ustavni sud polaze?i od prethodno detaljno izvršene analize osporenih odredaba Zakona o zaštiti gra?ana od zaraznih bolesti, sa stanovišta svih bitnih navoda inicijatora, našao da iznetim razlozima u inicijativama nije potkrepljena tvrdnja da ima osnova za pokretanje postupka za utvr?ivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvr?enim me?unarodnim ugovorima odredaba Zakona o zaštiti gra?ana od zaraznih bolesti“, navodi se u odluci.

Jedan od inicijatora smatra da propisivanje obaveznosti „imunizacije lica odre?enog uzrasta“ (dece) i drugih lica, odre?enih Zakonom, predstavlja „neustavno zadiranje u fizi?ki integritet ljudskog bi?a“, suprotno ?lanu 25. Ustava Srbije, jer „podrazumeva preduzimanje mera prema telu ?oveka bez njegovog pristanka“.

Smatra i da je vakcinacija „ravna mu?enju, ne?ove?nom i ponižavaju?em postupanju zbog pretnje lišavanja roditeljskog prava i prisilne imunizacije dece“, kao i „onemogu?avanja ostvarivanja drugih Ustavom zagarantovanih prava, poput prava na obrazovanje“.

Drugi inicijatori su osporavali obaveznost imunizacije u odnosu na istu odredbu Ustava jer smatraju da se time suprotno ustavnoj odredbi „sprovode opiti nad decom“.

Svi inicijatori smatraju da je „imunizacija bez pristanka lica, u suprotnosti s pravima utvr?enim odredbama ?lana 5. Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, prema kojima se zahvat koji se odnosi na zdravlje, može izvršiti samo nakon što je lice na koje se zahvat odnosi, o njemu informisano i dalo slobodan pristanak na njega, a kada su u pitanju maloletna lica, samo uz odobrenje njihovih zastupnika“.

Po mišljenju inicijatora, propisivanjem da imunizacija ne može da se odbije, negira se suština prava na pristanak iz navedene Konvencije, kao i ?lanom 68. Ustava zajem?eno pravo na zdravstvenu zaštitu, a u vezi sa odredbama ?lanova 1, 11. i 15. Zakona o pravima pacijenata, kojima je propisano da se bez pristanka pacijenta, ne sme, po pravilu, nad njim preduzeti nikakva medicinska mera.

Povodom osporavanja ustavnosti osporenih odredaba Zakona u odnosu na ?lan 71. Ustava, isti?e se da je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ?lanom 98, propisano da se uz dokumentaciju za upis dece u prvi razred osnovne škole dostavlja i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i da je škola dužna da upiše svako dete sa podru?ja škole, te se, po mišljenju inicijatora, imunizacijski status deteta ne može ispitivati i njime se ne može uslovljavati upis i boravak u školi, jer bi to zadiralo u suštinu zajem?enog prava na obrazovanje i zna?ilo bi smanjenje dostignutog nivoa tog prava.

Navedene odredbe o obaveznosti imunizacije inicijatori osporavaju i u odnosu na ?lan 15. Zakona o pravima pacijenata, pozivaju?i se na to da prema odredbama tog zakona pacijent ima pravo da ne pristane na predloženu medicinsku meru i da se bez pristanka pacijenta ne sme, po pravilu, nad njim preduzeti nikakva medicinska mera.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga