Uprava za kapitalna ulaganja krije dokumentaciju u vezi sa tenderom za izgradnju zgrade RTV-a

VOICE: Šta naručilac skriva od javnosti?

05. nov 2017

Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine nije dozvolila VOICE-u uvid u kompletnu dokumentaciju u vezi s tenderom za izgradnju nove zgrade RTV, na koji je, iako vredan blizu 800 miliona dinara, stigla samo jedna ponuda. „Takva odluka može samo da podstakne sumnje da nešto nije bilo u redu i da naru?ilac krije nešto što bi ga moglo prikazati u negativnom svetlu“, smatraju u organizaciji Transparetnost Srbija.

Beogradska firma „Elita-cop“, prema saznanjima VOICE-a, ve? u ponedeljak ili utorak, gotovo mesec dana pre roka (isti?e 30. novembra), ozvani?i?e završetak radova na uklanjanju ruševina zgrade Radio-televizije Vojvodine na Mišeluku. Time je utrt put da, kako doznaje VOICE, ve? sredinom novembra na istoj lokaciji bude položen kamen temeljac za izgradnju nove zgrade pokrajinskog javnog servisa.

Izvori VOICE-a navode da se kao datum za polaganje kamena temeljca pominje 15. novembar i da bi tom doga?aju trebalo da prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vu?i?.

?im se slegne euforija, i izvo?a? radova, konzorcijum predvo?en suboti?kom „SMB-gradnjom“, bude uveden u posao, po?inje da te?e ugovorni rok od 480 kalendarskih dana za završetak prve faze izgradnje novog poslovnog objekta RTV.

Konzorcijum okupljen oko SMB-gradnje (Pro-ing, Modulor, Karin komerc MD i MPP „Jedinstvo“, uz dva podizvo?a?a, Elsing group i Fitiš-Ju) potpisao je 18. septembra s Radiotelevizijom Vojvodine ugovor vredan 654 miliona dinara (s PDV-om ukupna vrednost iznosi 784,8 miliona dinara), pošto su prethodno pobedili na tenderu – kao jedini ponu?a?i.

Sadržaj ponude koj je uputio taj konzorcijuma, me?utim, kao i sadržaj zahteva za zaštitu prava kojeg je podnela firma „W.D. Concord West“ iz Beograda, ali i odluke te firme da istu žalbu naprasno povu?e, te druga dokumentacija nastala tokom najkapitalnije ovogodišnje javne nabavke Uprave za kapitalna ulaganja APV, do daljeg ?e ostati tajna.

Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine odbila je, naime, da omogu?i VOICE-u uvid u tu dokumentaciju, tvrde?i uporno da je ona „ve? javno objavljena“ i da je samim tim „postala svima dostupna“.

Na portalima na koje nas je UKU uputila, me?utim, nalaze se konkursna dokumentacija za datu javnu nabavku, i tek obaveštenja o postojanju dokumenata – dakle, ne i sama tražena dokumenta, poput sadržaja ponude, odluke o prihva?anju ponude, zahtev za zaštitu prava ponu?a?a i drugo.

Tenderski postupci za izgradnju nove zgrade RTV i stru?ni nadzor sprovela je komisija koju su ?inili isklju?ivo predstavnici Uprave za kapitalna ulaganja. Sva tri tendera u vezi s uklanjanjem ruševina ranije su, me?utim, sproveli zajedni?ki UKU i RTV.

Promena u sastavu tenderske komisije odrazila se i na odnos prema transparentnosti postupka: za razliku od UKU, RTV je omogu?io VOICE-u uvid u kompletnu dokumentaciju nastalu tokom tenderskih postupaka u vezi s uklanjanjem ruševina.

RTV je VOICE-u, postupaju?i po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, dostavio kopiju ugovora koju je generalni direktor RTV Miodrag Koprivica 18. septembra potpisao sa direktorom SMB-gradnje Predragom Petri?evi?em. U toj ku?i su nam nezvani?no rekli da drugu dokumentaciju u vezi s tenderom za izgradnju i ne mogu da  poseduju budu?i da je „?itav postupak vodila Uprava (za kapitalna ulaganja)“.

Pokrajinski javni servis ovlastio je UKU da sprovede tender ugovorom koji su 28. juna potpisali direktori ovih ustanova, Miodrag Koprivica i Nedeljko Kova?evi?. Za sva dalja postupanja bila je ovlaš?ena Uprava za kapitalna ulaganja – od formiranja tenderske komisije, pripreme i raspisivanja tendera, do ?uvanja dokumentacije nastale tokom postupka.

Putokaz ka nepostoje?im dokumentima

VOICE je u dva navrata od Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine zahtevao uvid u dokumentaciju nastalu tokom tenderskog postupka u vezi sa izgradnjom nove zgrade RTV-a.

Osim sadržaja jedine ponude pristigle na taj tender, zanimale su nas, kao i slu?aju prethodnih tendera, odluke koje je donosila tenderska komisija, te sadržaj zahteva za zaštitu prava ponu?a?a koji je, pre otvaranja ponuda, uputila beogradska firma „W.D. Concord West“.

Ta firma je samo sedam dana kasnije povukla svoj zahtev. Pošto VOICE u toj firmi ni posle višednevnih pokušaja nije uspeo da dobije objašnjenje za takve poteze, mogu?e razloge pokušali smo da potražimo „me?u papirima“.

Odbijaju?i zahtev VOICE-a, Uprava za kapitalna ulaganja u svom prvom odgovoru, uz pozivanje na ?lan 10. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog zna?aja, uputila nas je da dokumentaciju potražimo na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa, kao i na internetskoj prezentaciji same UKU.

Identi?an odgovor iz UKU dobili smo i nakon ponovoljenog zahteva, u kojem smo ukazali na to da se na pomenutim portalima ne mogu mogu prona?i svi dokumenti koje tražimo.

„Kao što smo naveli i u prethodnom mejlu, saglasno ?lanu 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, obaveštavamo Vas da je dokumentacija nastala u radu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u okviru sprovo?enja postupka javne nabavke „Izgradnja poslovnog objekta Javne medijske ustanove Radio-televizije Vojvodine“ objavljena, i time dostupna Vama na uvid, na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa, kao i na internetskoj prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, u delu „Javne nabavke“, piše u drugom odgovoru VOICE-u.

U ?lanu 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, na koji se poziva UKU, navodi se da „organ vlasti ne mora tražiocu omogu?iti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog zna?aja, ako se radi o informaciji koja je ve? objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu“, te da ?e organ vlasti „u odgovoru na zahtev ozna?iti nosa? informacije (broj službenog glasila, naziv publikacije i sl.), gde je i kada tražena informacija objavljena, osim ako je to opštepoznato“.

Na portalima na koje nas je uputila UKU tražene dokumente, me?utim, nije mogu?e prona?i jer ne postoji obaveza njihovog objavljivanja. Ne objavljuju se ponude pristigle na tendere, kao ni zahtevi za zaštitu prava ponu?a?a, pa ni ugovori s pobednicima tendera, a umesto toga javnosti se u najboljem slu?aju nude obaveštenja o postojanju tih dokumenata.

Sami tim, nepoznat je razlog zbog kojeg je firma „W.D. Concord West“ 22. avgusta, dan uo?i otvaranja ponuda, podnela zahtev za zaštitu prava ponu?a?a, ali i to zbog ?ega je taj zahtev ve? posle sedam dana – povukla.

Na sajtu Uprave za kapitalna ulaganja, tako, može se prona?i tek obaveštenje o tome da je beogradska firma podnela zahtev, ali u tom obaveštenju se ne navodi ?ak ni datum podnošenja zahteva, ve? samo da je zahtev podnet „pre isteka roka za podnošenje ponuda“. Datum upu?ivanja zahteva i njegovog naprasnog povla?enja otkriva tek odluka o dodeljivanju ugovora, u kojoj se navodi da je tenderska komisija predložila Republi?koj komisiji za zaštitu prava ponu?a?a u postupku javnih nabavki da taj zahtev odbije.

UKU radi na svoju ruku

Odustajanje ove beogradske firme, uz samo jednu pristiglu ponudu, umnogome je doprinelo da se tender za izgradnju zgrade RTV-a završi u zaista rekordnom roku: 23. avgusta bilo je javno otvaranje ponuda – ta?nije, ponude – da bi 5. septembra ve? bila doneta odluka o dodeli ugovora.

Efikasnost postupka bio je, ina?e, klju?ni motiv Pokrajinske vlade da 17. maja donese odluku o tome da vo?enje javne nabavke za izgradnju bude povereno isklju?ivo Upravi za kapitalna ulaganja. U trenutku kada je u Banovini odlu?eno da predstavnici RTV-a više ne u?estvuju u radu tenderskih komisija zajedno s ?lanovima iz UKU, i dalje je, naime, trajao postupak javne nabavke za uklanjanje postoje?ih objekata RTV na Mišeluku. ?itav posao okon?an je tek u julu, gotovo sedam meseci od upu?ivanja javnog poziva za dostavljanje ponuda. Radovi na Mišeluku krenuli su poslednjih dana jula, s poslednjim danom novembra kao krajnjim ugovorenim rokom.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirovi? rekao je za VOICE-u da se odluka Pokrajinske vlade temeljila na proceni da bi UKU taj posao mogao da sprovede  „brzo, efikasno i kvalitetno“. Procena se, vidimo to, pokazala opravdanom.

Ina?e, i radovi na uklanjanju ruševina i sama izgradnja finansiraju se iz ovogodišnjeg pokrajinskog budžeta, za šta je opredeljeno ukupno 995 miliona dinara, od ?ega je 800 miliona bilo namenjeno za izgradnju. Polovina tog iznosa transferisana je iz republi?ke kase.

S obzirom na to koliko se otegao tender za uklanjanje ruševina, u nekim krugovima s pravom se pojavila bojazan o tome da bi se sve moglo ponoviti i u slu?aju tendera za izgradnju. Time bi ozbiljno mogli biti ugroženi pre svega planovi o useljenju RTV u novu zgradu 2019. godine, na 20. godišnjicu bombardovanja zgrade nekadašnje RTV Novi Sad. Kad je re? o tim planovima, treba ipak imati u vidu da je od kompletnih radova na Mišeluku ugovorena tek prva faza izgradnje, za šta je predvi?eno maksimalno 16 meseci, odnosno najkasnije do prole?a 2019. godine. Ukupna vrednost nove zgrade RTV-a procenjena je na 2,6 milijardi dinara (sa PDV-om).

Drugi problem, aktiviranje novca iz budžeta, rešen je potpisivanjem ugovora s izvo?a?em. Nakon što izvo?a?u bude ispla?en avans u visini od 30 odsto od ugovorene cene, kako piše u ugovoru u koji je VOICE imao uvid, i eventualno za deo obavljenih radova do kraja godine, ostatak ugovorene cene ?e se, kako navode u Pokrajinskoj vladi, preneti u idu?u godinu.

„Ostatak novca, kao preuzetu obavezu, moramo da planiramo kao stavku u budžetu za narednu godinu. Za to mora da se obezbedi novac, to ne možemo da izbegnemo jer bi u protivnom mogli biti tuženi“, objašnjava za VOICE pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanovi?.

Avans od 30 odsto je ina?e neuobi?ajeno visok u gra?evinarstvu (u proseku iznosi do 10 odsto), ali kako isti?e sagovornik VOICE koji je dobro upu?en u tenderske postupke, „nije neuobi?ajen kod budžetskog finansiranja projekata a pogotovo kad je blizu kraj godine.“

Odbijanje podsti?e sumnju

Nemanja Nenadi?: Odbijanje može samo da podstakne sumnje da nešto nije bilo u redu (foto: Medija centar Beograd)

Iako VOICE nije dobio priliku da se upozna s dokumentacijom u vezi sa tenderom za izgradnju nove zgrade RTV-a, i bez toga se ?ini da je daleko sadržajnija poruka Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine poslata kroz odbijanje zahteva koji smo uputili.

VOICE je prvi koji je skrenuo pažnju javnosti na ?injenicu da se, na radost mnogih, tenderski postupak za izgradnju nove zgrade RTV, za razliku od onog za uklanjanje ruševina, okon?ao u zaista rekordnom roku – ?emu je, naravno, najviše doprinela samo jedna pristigla ponuda.

Za Nemanju Nenadi?a iz organizacije Transparetnost Srbija odluka Uprave za kapitalna ulaganja prema zahtevu VOICE-a „može samo da podstakne sumnje da nešto nije bilo u redu i da naru?ilac krije nešto što bi ga moglo prikazati u negativnom svetlu“.

„Budu?i da je re? o veoma vrednoj nabavci sa samo jednim ponu?a?em, postoji snažan javni interes, kao i interes samog naru?ioca, da se objavi što više podataka, kako bi se skinula ili smanjila sumnja u to da je dokumentacija pogodovala samo jednoj firmi“, naveo je Nenadi? u izjavi za VOICE.

Nakon što je objavljeno da je tender za izgradnju nove zgrade RTV stigla samo jedna ponuda, Nenadi? je svojevremeo za VOICE ocenio da je taj podatak „razlog za alarm“, naro?io imaju?i u vidu njegovu procenjenu vrednost a u okolnostima „kada privrednici kukaju kako nema dovoljno posla“.

„Po zahtevu za pristup informacijamam Uprava za kapitalna ulaganja je bila obavezna ili da dostavi tražene kopije dokumenata ili da navede ta?no mesto gde se oni mogu prona?i na internetu, pošto je o?igledno re? o dokumentima koji se moraju staviti na uvid javnosti, a ne o ne?emu što bi se moglo opravdano skrivati“, navodi sagovornik VOICE-a.

Iako se na Portalu javnih nabavki objavljuje ve?ina podataka u vezi sa javnim nabavkama, Nenadi? kaže da ipak nisu svi dostupni. „Na primer, objavljuje se konkursna dokumentacija, koja bi trebalo da sadrži i model ugovora, ali ne postoji obaveza da se objavi potpisani ugovor; kad je re? o zahtevima za zaštitu prava, objavljuje se samo podatak da je takav zahtev podnet, ali ne i njegov sadržaj. Kako je u ovom slu?aju zahtev za zaštitu prava povu?en, gra?ani nemaju mogu?nost da saznaju šta je bilo sporno ni iz odluke Komisije za zaštitu prava“, naveo je Nemanja Nenadi?.

Denis Kolundžija (VOICE) 

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga