UNDP u Srbiji: LGBT i osobe sa HIV-om najdiskriminisanije

"LGBT osobe često žrtve zločina iz mržnje i govora mržnje ali nema sudskih presuda koje to sankcionišu"

13. sep 2017

LGBT populacija i osobe koje žive sa HIV-om spadaju u najdiskriminisanije grupe u Srbije, re?eno je u Beogradu na predstavljanju poslednjeg izveštaja Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u Srbiji.

Govore?i o izveštaju „Biti LGBT u Srbiji“ koordinator tog projekta Nenad Petkovi? rekao je da su LGBT osobe izložene diskriminaciji u raznim oblastima života – zdravstvu, zapošljavanju, obrazovanju, pristupu socijalnim uslugama.

Petkovi? je rekao da iako je sveobuhvatan pravni okvir za zabranu diskriminacije u Srbiji postoji problem sa nedoslednom implementacijom i dodao da je tokom izrade izveštaja na?eno malo podataka o interseksualnim osobama.

On je kazao da Srbiji nedostaje i zakon o rodnom identitetu i zakon koji ?e regulisati istopolne brakove.

„Potrebno je pravno regulisati položaja osoba koje menjaju pol – ne postoje zakonske odredbe ili procedure koje bi priznavale promenu pola“, kazao je Petkovi? i dodao da se prepoznaju napori države da se poboljša položaj LGBT osoba.

Situacija u zemljama Zapadnog Balkana po pitanju LGBT osoba je sli?na i ve?ina stanovništva tih zemalja smatra da je homoseksualnost bolest.

Ukazao je da su LGBT osobe ?esto žrtve zlo?ina iz mržnje i govora mržnje ali da ti zlo?ini nisu propisno istraženi, dodaju?i da nema sudskih presuda koje ih sankcionišu na osnovu stvarne ili pretpostavljene orijentacije ili rodnog identiteta.

„Pouzdani podaci o zlo?inima iz mrežnje, govora mržnje i diskriminacije prema LGBT osoba ne postoje. Proveravali smo iz više izvora, ali nemamo ta?ne podatke o kom broju se radi. Imamo podatke nevladinih organizacija koji ne korespondiraju sa zvani?nim podacima državnih organa“, rekao je Petkovi? i naveo da nedostaju adekvatni sistemi podrške LGBT osobama.

Me?u preporukama izveštaja „Biti LGBT u Srbiji“ su usvajanje zakona o istopolnim brakovima, zakona o rodnom identitetu, efikasniji sudski postupci u slu?ajevima zlo?ina iz mržnje i diskriminacije LGBT osoba, usvajanje nove strategiju za HIV infekciju, osiguranje pristupa lekaru, zaštita trans osoba sa HIV-om.

Preporu?uje se i obezbe?ivanje ve?e politi?ke posve?enosti promovisanju kulture poštovanja prava LGBT osoba, prikupljanje podataka o zlo?inim nad LGBT, izbacivanje diskriminatornih sadržaje o LGBT osobama iz udžbenika i nastavnih planova i uvo?enje afirmativnih, da za poslodavce bude obavezno da uvedu interne mehanizme koji ?e spre?iti diskriminaciju pri zapošljavanju i radu.

Izvršna direktorka regionalne mreže „Era“ Dragana Todorovi? kazala je da je situacija u zemljama Zapadnog Balkana po pitanju LGBT osoba sli?na i da ve?ina stanovništva tih zemalja smatra da je homoseksualnost bolest.

Dodala je da zemlje u regionu imaju dobre zakonske okvire, ali da se mora raditi na ve?oj primeni zakona, jer postoji jaz izme?u normativnog okvira i realnosti.

„Treba što više raditi na ohrabrivanju LGBT osoba da prijavljuju nasilje, jer samo deset odsto nasilja na regionalnom nivou je prijavljeno“, kazala je ona.

Zamenica zaštitnika gra?ana Gordana Stevanovi? kazala je da je u pogledu prava i obaveza LGBT osoba u Srbiji ostvaren pomak tako da se Parada Ponosa ve? tri godine održala bez problema i unapre?en je normativni okvir.

Ali, kako je ocenila, još uvek je problemati?no to što se LGBT osobe teško obra?aju institucijama prvenstveno jer nisu spremne da se otkriju ili zbog ranijih iskustva nereagovanja institucija ili neadekvatnog reagovanja u slu?ajevima njihovog obra?anja.

Obrazovanje i mediji imaju obavezu da obra?aju pažnju na posebno ranjive grupe. Uloga medija je da približe široj javnosti probleme sa kojima se oni suo?avaju, a obrazovanje treba da otkloni predrasude koje deca ve? u osnovnoj školi imaju, a nastavnici da se edukuju“, dodala je Gordana Stevanovi?.

Autorka izveštaja „Biti LGBT u Srbiji“ je Jovana Stopi?, a zasnovan je na pregledu i verifikaciji postoje?ih izveštaja sudske prakse, zakonodavstva i svih drugih relevantnih materijala.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga