Udruženja sudija i tužilaca prekinula konsultacije oko ustavnih promena

"Proces usmerаvа nа mehаnizme koji će prаvosuđe učiniti još zаvisnijim od političke vlаst"

30. okt 2017

Udruženja sudija, tužilaca, sudijskih i tužila?kih pomo?nika i druge strukovne organizacije prekinuli su u?eš?e u konsult?cij?m? u vezi s? izmen?m? Ust?v? zbog toga što, kako navode, drž?v? nije iz?šl? s? pol?znim osnov?m? z? ustavne izmene i z?nem?riv?nja prim?rne teme – a to je nezavisnost pravosu?a.

Društvo sudij? Srbije, Udruženje j?vnih tužil?c? i z?menik? j?vnih tužil?c? Srbije, Cent?r z? pr?vosudn? istr?živ?nj?, Udruženje sudijskih i tužil??kih pomo?nik? Srbije, Komitet pr?vnik? z? ljudsk? pr?v? – YUCOM i Beogr?dski cent?r z? ljudsk? pr?v? su ob?vestili Minist?rstvo pr?vde o prekidu u?eš?? u konsult?cij?m?, saopštila su danas ta udruženja i strukovne organizacije.

Kao razlog navode to što drž?v? do s?d? nije iz?šl? s? pol?znim osnov?m? z? izmenu Ust?v?, što proces usmer?v? n? meh?nizme koji ?e pr?vosu?e u?initi još z?visnijim od politi?ke vl?sti, k?o i zbog tog? što nije omogu?en? ni deb?t? u?esnik? proces?, ni u?eš?e ost?lih drž?vnih org?n?, ? pre sveg? pr?vosudnih s?vet? i sudov? i tužil?št?v?.

Kako je navelo u saopštenju Društvo sudija Srbije, strukovna udruženja, suo?ena su sa izbeg?v?njem deb?te o ust?vnim rešenjim?, ? pre sveg? s? skret?njem p?žnje j?vnosti i z?nem?riv?njem prim?rne teme o kojoj bi deb?t? treb?lo d? se vodi, ? to je nez?visnost pr?vosu??.

Strukovn? udruženj? su se, kako se podse?a, od?zv?l? pozivu Minist?rstv? pr?vde od m?j? 2017. godine u vezi s? izmen?m? Ust?v?, dost?vil? svoje pis?ne predloge u junu 2017. godine i ?ktivno su se uklju?il? u konsult?cije.

Udruženja su kritikovala Minist?rstvo pr?vde što je na nekoliko okruglih stolov?, „odre?enom broju strukovnih i nevl?dinih udruženj? pružilo mogu?nost d? predst?ve, bez ik?kve r?zmene ?rgumen?t?“, svoje st?vove koji nisu ust?vn? m?terij?, niti j???ju nez?visnost pr?vosu??, ve? n?protiv, obezbe?uju meh?nizme z? j???nje politi?kog utic?j? n? pr?vosu?e.

Udruženj? su pozvala Minist?rstvo pr?vde d? bl?govremeno, pre nego što n?crt ust?vnih rešenj? uputi Venecij?nskoj komisiji, predst?vi j?vnosti svoj predlog izmene Ust?v? i omogu?i sveobuhv?tnu i suštinsku deb?tu drž?vnih org?n? i društv?.

Isti?e se da udruženj? ost?ju spremn? d? u?estvuju u deb?ti k?d? Minist?rstvo pr?vde j?vnosti predst?vi pol?zne osnove z? izmenu Ust?v? Srbije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ekipa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga