- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Sistematsko nasilje na granicama EU

Na granicama Evropske unije prema Srbiji sistematski se vrši nasilje nad decom i mladima od strane grani?nih i policijskih službenika država ?lanica EU, navodi se pored ostalog u izveštaju pod nazivom „Igre nasilja“ koji je objavila organizacija „Lekari bez granica“. Izveštaj dokumentuje medicinske i psihološke podatke kao i izjave žrtava nasilja u prvoj polovini 2017. godine. 92 posto dece i mladih koji su u ovom periodu zbrinuti u mobilnim bolni?kim centrima ove organizacije bili su žrtve nasilja, a kao krivce navode policijske ili grani?ne službenike zemalja ?lanica EU – Bugarske, Ma?arske i Hrvatske.

„Sramota je da zemlje-?lanice EU namerno koriste nasilje da bi zaustavili decu i mlade da zatraže azil u EU. Za njih, koji pokušavaju da napuste Srbiju, nasilje je svakodnevnica“, kaže Stefan Mosen, šef ureda organizacije „Lekari bez granica“ u Srbiji.

Skoro polovina slu?ajeva odnosi se na bugarske službenike. Mobilni medicinski tim u Beogradu dokumentovao je 62 slu?aja namernog nasilja na granicama Srbije sa Ma?arskom, kao i 24 slu?aja na granici sa Hrvatskom. Radi se o udarcima, ujedima pasa i upotrebi biber spreja. Andrea Kontenta, službenik za humanitarne poslove organizacije „Lekari bez granica“ u Srbiji, za DW je izjavio da se ovakvi slu?ajevi ne dešavaju samo u poslednjim mesecima, nego ve? duže od godinu dana.

„Mi smo više puta upozoravali na slu?ajeve nasilja nad izbeglicama. Balkanska ruta je oficijelno zatvorena još u martu 2016. godine i u javnosti se ?esto ta ?injenica ponavlja. Me?utim, to nije ta?no i to mora biti jasno. U poslednjim mjesecima pove?an je broj osoba koje prolaze kroz Srbiju“, kaže Kontenta i dodaje da su ove osobe o?ajne i ne znaju kako ?e izgledati njihova budu?nost – da li ?e sti?i u EU i dobiti azil ili ?e ipak morati nazad.

„Samo zbog toga što o?ajno žele da nastave sa svojim putovanjem prema EU, izbeglice doživljavaju nasilje koje vodi do ozbiljnih fizi?kih i psihi?kih posledica i teraju mlade nazad u ruke krijum?ara“, izjavio je Mosan.

?uvaju se imaginarne linije

Policijske i grani?ne snage koriste razli?ite mere da zaustave ulazak ljudi na podru?je Evropske unije, a jedan od njih je i nasilje. „Mi me?utim nemamo na?ina da verifikujemo te informacije i to nije naš zadatak. Razgovarali smo sa ma?arskim vlastima i one su rekli da je tokom 2016. i 2017. bilo 44 slu?aja pod istragom. Od toga su osu?ena dva policajca. Jedan za prekomernu upotrebu sile, a drugi zbog koriš?enja biber spreja iz neposredne blizine“, objašnjava Kontenta.

„U poslednjih nekoliko godina pove?an je i broj predstavnika bezbednosnih snaga na granicama. Oni bi trebalo da obezbede bolju zaštitu i sprovo?enje nacionalnih i me?unarodnih zakona, ali to se ne doga?a“, objašnjava Kontenta i dodaje da oni samo štite „imaginarne linije“, odnosno granice.

Ova organizacija u Srbiji ima nekoliko mobilnih medicinskih cenatara koji se kre?u duž državne granice i pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite, psihološke konsultacije, a najugroženijima i usluge le?enja. Nekoliko hiljada izbeglica je i dalje u Srbiji, a u Gr?koj oko 60.000.

(Aida Salihbegovi?-Softi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!