Sejdinović: Neprihvatljivo da Medijska strategija bude usvojena bez široke javne rasprave

“Niti meni, niti novinarskim i medijskim udruženjima ne pada na pamet da dajemo legitimitet vlastima, ali ne želimo ni da im dopustimo da u potpunom mraku donose ovaj važan dokument"

30. sep 2017

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi?, koji je kandidat za ?lana Radne grupe za izradu Medijske strategije, izjavio je da je neprihvatljivo da ta strategija bude usvojena bez “široke i istinske” javne rasprave.

“Za nas je neprihvatljivo da strategija bude usvojena bez široke i istinske javne rasprave, u kojoj ?e u?estvovati i novinari i mediji, i medijski eksperti, i civilne organizacije, pošto ?e ovaj dokument, ?ak i u uslovima trenutnog bezakonja, uticati na medijsku scenu sve do 2023. godine Valjda ?emo imati do tada neku vlast koja ?e poštovati zakone i druge akte”, rekao je Sejdinovi? agenciji Beta.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacija onlajn medija (AOM), Lokal pres i NDNV predložili su Sejdinovi?a za ?lana Radne grupe za izradu Medijske strategije, umesto Tamare Skrozze.

U dopisu upu?enom Ministarstvu kulture i informisanja, pet novinarskih i medijskih organizacija navodi da Tamara Skrozza, koja je do sada predstavljala ova udruženja u Radnoj grupi za izradu Strategije razvoja javnog informisanja, iz zdravstvenih razloga više nije u mogu?nosti da ostane na toj poziciji.

Nedim Sejdinovi? je ocenio da ve? u po?etnoj fazi izrade Medijske strategije postoje ozbiljni problemi, koji se pre svega ogledaju u predloženoj strukturi dokumenta i metodologiji rada, ali i zabrinjavaju?im prilozima nekih od ?lanova komisije.

“Za mene li?no, kao i koaliciju organizacija koje predstavljam, potpuno je neprihvatljivo da se strategija ne bavi celokupnim državnim finansiranjem bliskih medija, pošto razna istraživanja pokazuju da se novac gra?ana na najrazli?itije na?ine, od javnih nabavki do raznih pla?anja javnih preduze?a, u velikim koli?inama odliva u režimske medije, ?ime se dramati?no uti?e na ukupnu medijsku scenu i prave ozbiljni disbalansi”, naveo je Sejdinovi?.

Prema njegovim re?ima, potpuno je neprihvatljivo i to da se u analizi stanja u sferi javnog informisanja ignorišu snažni i konstantni, svakovrsni pritisci na medijske slobode, kao i zloupotreba medija i medijskih institucija, te da se u njoj ne na?u podaci o padu nivoa medijskih sloboda u Srbiji, koji se tako?e nalaze u raznim doma?im i stranim istraživanjima i analizama, uklju?uju?i tu i Izveštaje o napretku EU.

Sejdinovi? je rekao da ?e udruženja ?iji je kandidat za ?lana Rade grupe oštro reagovati ukoliko se uo?i namera vlasti da reguliše internet, odnosno da smanji nivo medijskih sloboda na globalnoj mreži.

“Postoje i drugi problemi. Postoje problemi i u metodologiji, pošto je iz nejasnih razloga u Radnoj grupi veliki broj ?lanova, ?ime se onemogu?ava efikasan rad, a rokovi za izradu strategije su nerazumno mali”, kazao je Sejdinovi?.

Dodao je da ni on, kao ni ranije Tamara Skrozza, ne želi da potpiše bilo kakav ugovor sa ministarstvom, “koji bi nas na bilo koji na?in obavezao da ?emo davati legitimitet lošim rešenjima”.

Sejdinovi? je rekao da zadržava pravo da u bilo kom trenutku napusti rad u Radnoj grupi, ukoliko se proceni da je to neophodno, i da o razlozima obavesti javnost. Dodao je da i on, kao i Tamara Skrozza, odbija da od države za rad u Radnoj grupi prima bilo kakav honorar.

“Niti meni, niti novinarskim i medijskim udruženjima ne pada na pamet da dajemo legitimitet vlastima, ali ne želimo ni da im dopustimo da u potpunom mraku donose ovaj važan dokument. Stoga, naše u?eš?e u ovom procesu, koje ?e biti konstruktivno u smislu davanja jasnih i sa stru?njacima usaglašenih predloga za unapre?enje medijskih sloboda i razvoj medija – vidimo i kao kontrolnu, koja ?e podi?i nivo transparentnosti celog procesa”, naveo je predsednik NDNV-a.

Radna grupa ima 15 ?lanova, predstavnika novinarskih i medijskih udruženja, državnih organa i nezavisnih eksperata. ?lanovi radne grupe su Stanko Crnobrnja, nezavisni stru?njak, Dalila Ljubi?i?, predstavnica Asocijacije medija, Maja Rakovic, predstavnica RAB Srbija i Odbora za elektronske medije Privredne komore Srbije, Tamara Momirov, nezavisni stru?njak.

U grupi su još i Nenad Krajnovi?, Dejan Nikoli?, Ljiljana Smajlovi?, Dejan Maslikovi?, v.d. pomo?nika ministra kulture i informisanja, prof. dr Irini Reljin, v.d. pomo?nika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Milan Petkovi?, ?edomir Radoj?i?, Milivoje Mihajlovi? kao predstavnik javnih servisa, Ištvan Bodžoni, predstavnik Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Miloš Jankovi?, v. d. pomo?nika ministra kulture i informisanja.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: 2021
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga