Šabić: Neodgovoran odnos prema zaštiti ličnih podataka biće problem u pregovorima sa EU

"Konstantan izvor teških i robusnih ugrožavanja ljudskih prava"

06. sep 2017

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? danas je povodom sedam godina od usvajanja Strategije zaštite podataka o li?nosti, ocenio da je odnos prema sprovo?enju te strategije žalosna .

U saopštenju Poverenik je podsetio da je Vlada Srbije usvajaju?i Strategiju utvrdila da ?e „Akcioni plan za sprovo?enje Strategije, s definisanim aktivnostima, o?ekivanim efektima, nosiocima konkretnih zadataka i rokovima za izvršenje zadataka, doneti u roku od 90 dana od dana objavljivanja“.

Istom prilikom Vlada je utvrdila i da ?e „formirati posebno radno telo koje ?e nadzirati obezbe?enje uslova i sprovo?enje Strategije i Akcionog plana, vršiti koordinaciju državnih organa u cilju efikasnog funkcionisanja sistema zaštite podataka o li?nosti, izveštavati nadležne organe o sprovo?enju Strategije i uo?enim problemima pri njenoj realizaciji i inicirati izmenu Strategije, u skladu s novonastalim potrebama ili uo?enim nedostacima.“

Šabi? je naveo da Srbija ni posle sedam godina nema Akcioni plan, ni „posebno radno telo“, ali da zato „ima“ izostanak niza neophodnih i normativnih akata i aktivnosti.

Prema njegovim re?ima, neshvatljivo neodgovoran odnos ilustruje ?injenica da Vlada više od osam godina kasni sa donošenjem Uredbe o zaštiti naro?ito osetljivih podataka, u odnosu na rok utvr?en Zakonom o zaštiti podataka o li?nosti.

Poverenik je ukazao i da se pet godina „radi“ na pripremi Predloga novog Zakona o zaštiti podataka o li?nosti, bez ikakvog rezultata i da nije pomoglo ?ak ni to što je pre skoro tri godine stavio Vladi na raspolaganje kompletan Model novog zakona, ni što je to nedavno u?inio ponovo sa novim Modelom uskla?enim sa, u me?uvremenu usvojenom, Generalnom uredbom EU o zaštiti podataka o li?nosti.

Šabi? je naveo i da je apsurdna docnija u vezi s donošenjem Akcionog plana za sprovo?enje Strategije zaštite podataka bivala i predmet upozorenja Evropske komisije.

Vlada je u akcionim planovima za ispunjavanje preporuka EK predvi?ala da ?e Akcioni plan biti donet sredinom 2013, pa je kao novi rok data sredina 2014, ali do danas nije donet. Manje-više isto stvari stoje i sa donošenjem novog zakona o zaštiti podataka o li?nosti.

„Iako su trenutno u odnosima sa EU, druge stvari, a ne stanje ljudskih prava kod nas, prioritet EU, navedene ?injenice ?e pre ili kasnije predstavljati ozbiljan problem u pristupnim pregovorima sa EU. Ali, mnogo je važnije, što predstavljaju i što ?e predstavljati konstantan izvor problema i teških i robusnih ugrožavanja ljudskih prava ?iju zaštitu država duguje svojim gra?anima“, naveo je Šabi?.

On je dodao da se državne aktivnosti u ovoj oblasti u najve?oj meri svode na aktivnosti poverenika.

Iako su njegove aktivnosti sve brojnije (broj predmeta poverenika u oblasti zaštite podataka o li?nosti uve?an, od 83 u 2009. do oko 2.500 u 2016.) one ne mogu da nadomeste ono što bi morali da urade nadležna ministarstva, Vlada i Skupština, rekao je Šabi? i dodao da ?e poverenik nastaviti da štiti prava gra?ana.

„Me?utim, u konkretnim okolnostima to objektivno predstavlja ‘gašenje požara’, jer ve? dugo izostaje ono što je Srbiji neophodno – sistematsko otklanjanje izvora problema i uspostavljanje novog, modernog sistema zaštite podataka o li?nosti“, rekao je Šabi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga