- Autonomija - https://www.autonomija.info -

RTV najpre odlučio da novinare zapošljava kao građevince, pa poništio odluku

Rukovodstvo Radio-televizije Vojvodine odlučilo je da poništi prvobitnu i donese novu odluku o izboru agnecije preko koje će oko 200 zaposlenih u toj kući morati da sklope ugovore o angažanu kako bi nastavili da rade poslove koje su i do sad obavljali, a kojima, kako tvrdi menadžment pokrajinskog javnog servisa, RTV više ne može ponuditi direktan angažman već samo preko posrednika.

Novom odlukom ugovor o angažovanju dela zaposlenih u RTV-u dodeljen je grupi ponuđača „KADARPLUS“ iz Beograda i Studentskoj zadrugi „STUDENT Novi Sad“, koji su podneli zajedničku ponudu na konkursu za javne nabavke koji je RTV objavio 13. januara ove godine (vredne 100 miliona dinara), ali tek posle prigovora ovih ponuđača na prvobitnu odluku menadžmenta Radio-televizije Vojvodine.

Naime, na osnovu prvobitne analize Komisije za javne nabavke RTV-a, 14. februara doneta je odluka da se ugovor dodeli ponuđaču „OPTIMUM MB-NS“ iz Novog Sada i „SEQUESTER EMPLOYMENT“ iz Beograda koji su podneli zajedničku ponudu. Međutim, protiv te odluke usledio je zahtev za zaštitu prava ponuđača, koju su uputili „KADARPLUS“ i „STUDENT Novi Sad“. RTV je potom taj zahtev usvojio i delimično poništio postupak javne nabavke, nakon čega je Komisija za javne nabavke obavila novu stručnu ocenu ponuda i opredelila se za nove ponuđače, odnosno za one koji su se žalili na prethodnu odluku.

Zanimljivo je obrazloženje Komisije zbog čega je odbijena zajednička ponuda koju su podneli „OPTIMUM MB-NS“ i „SEQUESTER EMPLOYMENT“, a koja je prethodno bila prihvaćena, pa osprena po žalbi drugih učesnika u javnoj nabavci.

Naime, u obrazloženju se navodi da se predmet te ponude odnosi na osoblje na gradilištu, te ocenjuje da je to „kontradiktorno predmetu javne nabavke koju čine usluge agencijskog angažovanja lica sa listom zanimanja neophodnih za redovan rad RTV“.

Nije, međutim, jasno kako je bilo moguće da ovu kontradiktornost Komisija nije uočila prilikom prvog odlučivanja o izboru ponuđača.

U nalazima Komisije navodi se i da je ponuda trećeg ponuđača, Studentske zadruge „MAŠINAC“ iz Novog Sada, odbijena jer ponuđač nije dostavio ni jedan dokaz o ispunjenosti obaveznih uslova, ni dokaz da je registrovan kod nadležnog organa, niti izveštaj o bonitetu za javne nabavke, ni druge podatke, te da u ponudi nije bila izražena ni cena, dok je obrazac sa ponudom dostavljen nepotpun, bez jedne stranice.

Inače, skoro 200 zaposlenih na Radio-televiziji Vojvodine, koji su nakon isteka ugovora na određeno vreme, krajem prošle godine angažman u ovoj kući, po odluci menadžmenta, nastavili preko agencije da bi početkom ove godine bili prebačeni na autorske ugovore i ugovre o povremenim i privremenim poslovima – biće pruinuđeno da ponovo sklopi ugovor sa odabranim agencijama kako bi nastavili da rade svoje redovne poslove u RTV-u.

Menadžment RTV-a takvu odluku pravda ograničenjima Zakonu o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, zbog kojih navodno svojim radnicima ne može ponuditi ugovore na neodređeno vreme. Navedeni zakon, međutim, eksplicitno izuzima javne medijske servise od zabrane zapošljavanja. Zbog toga ostaje nejasno koji su motivi i računica menadžmenta RTV-a da krši prava zaposlenih iz radnog odnosa i opredeljuje se za skuplje angažovanje svojih radnika preko agencije.

Podsetimo da je Radio-televiziji Srbije nedavno 375 honoraraca zaposlila na neodređeno vreme.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!