- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Podrška FPN studentima protiv kojih je pokrenut postupak zbog sumnje da su organizatori protesta

Fakultet politi?kih nauka (FPN) pružio je podršku svojim studentima Tijani Hegi? i Vladimiru Peri?u i saopštio da su oni izloženi pritisku, zbog prekršajnog postupka koji je pokrenut protiv njih zbog sumnje da su organizatori skupa „Protest protiv diktature“.

„Kao istinsk? škol? demokr?tije n? kojoj studente u?imo poštov?nju r?zli?itih politi?kih mišljenj?, plur?lizmu, toler?nciji i vl?d?vini pr?v?, ob?vez? F?kultet? politi?kih n?uk? k?o visokoobr?zovne ust?nove je d? re?guje n? pritiske n? svoje studente, posebno n? one koji bi mogli biti ok?r?kteris?ni k?o politi?ki“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da FPN ne može i ne?e d? okrene gl?vu od pritisk?, posebno zato što se iz opis? n?vodno u?injenih prekrš?j? koji su s?drž?ni u z?htevim? z? pokret?nje prekrš?jnog postupk? ne može z?klju?iti d? su oni org?niz?tori skupa „Protest protiv diktature“.

Sa fakulteta su ukazali i na ?injenicu da su z?htevi z? pokret?nje prekrš?jnih postup?k? podneti posle više od tri meseca od održavanja neformlanog javnog skupa.

Ranije danas u Pokretu slobodnih gra?ana u Beogradu potpisivana je „izjava priznanja“ u znak podrške Hegi?evoj i Peri?u, studentkinji i doktorandu FPN.

Tim „Protiv diktature“ saopštio je u petak, 10. novembar da su protiv Tijane Hegi? i Vladimira Peri?a podnete prekršajne prijave zbog navodnog organizovanja protesta 18. aprila i 3. maja ove godine.

MUP je ranije protiv dvoje studenata Fakulteta dramskih umetnosti Pavla Terzi?a i Gavrila Vu?eti?a podneo prekršajne prijave jer su ozna?eni kao organizatori protesta „Protiv diktaure“.

FDU je podržao studente, navode?i da je moralna obaveza fakulteta da zaštiti svoje studente od pokušaja politi?kih i svih drugih pritisaka i da ih podrži u slobodnom iskazivanju mišljenja.

Protesti „Protiv diktature“ po?eli su 3. aprila, dan posle održavanja predsedni?kih izbora u Srbiji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!