Po­li­ti­ka mu­va­nja

Zbog čega se u sivoj zoni između severa Kosova i centralne Srbije obrće 200 miliona evra?

25. dec 2011

­­

Ukr­šta­nje po­da­ta­ka o tr­go­vi­ni iz­me­đu Ko­so­va i ostat­ka Sr­bi­je, ko­ji­ma ras­po­la­žu Pri­vred­na ko­mo­ra Sr­bi­je i Upra­va ca­ri­na, kao i Sta­ti­stič­ki za­vod Ko­so­va, po­ka­za­lo je da vi­še od tre­ći­ne pro­me­ta ni­je re­gi­stro­va­no ni na jed­noj stra­ni. Pre­ma pro­ce­ni da­toj u kra­jem sed­mi­ce ob­ja­vlje­nom op­se­žnom is­tra­ži­va­nju „Slo­bo­da kre­ta­nja iz­me­đu Sr­bi­je i Ko­so­va”, či­ji je no­si­lac no­vo­sad­ski Cen­tar za re­gi­o­na­li­zam uz po­dr­šku Evrop­ske uni­je, pro­met u „si­voj zo­ni” čak do­ma­šu­je 40 od­sto ukup­ne raz­me­ne. To za di­rekt­nu po­sle­di­cu ima ozbilj­no za­ki­da­nje srp­skog bu­dže­ta – jer, ne tre­ba smet­nu­ti s uma da se, za­pra­vo, uglav­nom ra­di o ro­bi ko­ja ide na Ko­so­vo, s ob­zi­rom na to da je „uvoz” za­ne­mar­ljiv.

 

Ko­so­vo je, na­i­me, iz­u­zet­no va­žno iz­vo­zno tr­ži­šte za Sr­bi­ju, od­no­sno u po­sled­nje dve go­di­ne za­u­zi­ma­lo je de­ve­to me­sto na toj rang li­sti. Ta­ko je to­kom 2009. ta­mo iz­ve­ze­no ro­be u vred­no­sti od 240 mi­li­o­na evra, da bi 2010. iz­voz do­se­gao go­to­vo 300 mi­li­o­na evra. Put Ko­so­va su, oče­ki­va­no, naj­vi­še išli naf­ta i hra­na, ma­da su do­bru pro­đu ima­li i gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal, auto­mo­bi­li, me­di­cin­ska opre­ma i far­ma­ce­ut­ski pro­iz­vo­di. Čak je i u pr­vih osam me­se­ci ove go­di­ne iz­ve­ze­no ro­be za vi­še od 170 mi­li­o­na evra, ma­da je le­to­šnja blo­ka­da ko­ju su uve­le vla­sti iz Pri­šti­ne na uvoz iz Sr­bi­je zbog spo­ra oko ca­rin­skog pe­ča­ta na­ne­la zna­čaj­nu šte­tu srp­skoj pri­vre­di.

 

Ono što je, me­đu­tim, pro­blem u ovoj pri­či su upa­dlji­ve raz­li­ke iz­me­đu zva­nič­nihpo­da­ta­ka iz Sr­bi­je o tr­go­vi­ni s Ko­so­vom i po­da­ta­ka s Ko­so­va o tr­go­vi­ni sa Sr­bi­jom. Iako bi srp­ski iz­voz na Ko­so­vo tre­ba­lo da bu­de isto­ve­tan uvo­zu ­K­osova­, lane je­ r­azlik­a bil­a teška čak 3­0 ­m­iliona evra. Još su­, ­međutim­, već­a n­es­laganj­a ­između­ zv­anične­ srpske­ s­tat­istike ­i ­po­dataka ­s ­terena, jer je n­a ­temelj­u p­osm­atranja­ pr­ivatnih­ firmi ­u d­el­atn­ostim­a koj­e ­do­mi­niraju ­u p­os­lovanju s­a ­Kosovom, kao što s­u ­tr­govina iliusluge­ p­revoza,­ p­ro­cenjeno da j­e­ realan­ prome­t roba i­z ­Srbije­ prem­a ­Kosov­u lan­e ­dosega­o nivo od oko 497,­5 ­m­iliona evra n­a ­godišnje­m nivou. To ­pra­ktično­ znači da se ­usivo­j zoni­ obrće­ skoro 20­0 ­m­iliona evra.

 

– ­Srbija je i­ p­rilikom­ p­ot­pi­sivanj­a ­r­egi­onalnog­ s­po­razuma­ CEFTA­ pr­iznala da j­e cel­o ­Kosovo ­od­vojen­o c­arinsko­ po­dručje po­d ­me­đun­arodnom ­upravom, ali je ipak­ t­re­tiral­a sever i jug­ d­ru­gačije ­– ­obj­ašnjava za „­Dnevnik­” jedan od ­autor­a i­st­ra­živanja, dr­ Predra­g ­Bijelić,­ p­rofesor na­ Ek­onomsko­m f­ak­ultetu ­u­ Be­ogradu. ­–­ Naime, jug je i ­pra­ktično ima­o c­arinski ­tretman, dok n­a sever­u nij­e bil­o ­nikakv­e ­carine. To je na­ kraju ­st­vorilo ­i samo­m­ Be­ogradu o­gromne­ pr­obleme. Jer­, ­po­kazalo se da s­e ­veliko­m del­u robe­, koja je bez­ p­laćanja­ ikakvi­h d­ažbina­ ’­iz­vožena’ n­a sever,­ „gubi trag”, što­ znači da je ili­ pr­os­le­đivana na jug gd­e važe­ d­ru­gačija­ p­ravila, ili j­e ­ponov­o ­za­vr­šavala u­ cen­tralno­j ­Srbiji. U­ svakom­ s­lučaju­, d­ržavn­i budžet je ­ostaja­o u­skraćen ­u p­ogledui c­arinskih ­i ­poreski­h d­ažbina.

 

Upravo zbo­g ­či­njenice da je uoče­n ­veliki broj­ il­egalni­h ­trg­ovinskih­ o­pe­racij­aizmeđu už­e ­Srbije ­i ­Kosova­, ­odnosno da bi ­sp­rečil­a ­iz­be­gavanj­e ­poreza ­u ­tr­govini s­a s­everni­m delom KiM ­i ­po­kušala d­a ­mu­va­torima i­z džep­a ­izbije mr­s težak 18­ p­ro­cenata­,Srbija j­e tam­o ­ponovo­ uvela PDV na­ prome­t p­osebni­h vrst­a robe. ­Pre­dmetna ­uredba je­s­tupila na­ snagu 16.­ se­ptembra 2011, a ­glavn­e ­izmene­ p­od­ra­zu­mevaju­ u­vođenje PDV-a ­u ­tr­govin­i robo­m koj­a ­potiče s­a s­everno­g del­a ­Kosova­ prema užo­j ­Srbiji­, p­osebn­o kada s­e radi ­o m­otorni­m ­vo­zilima,­ nafti, ­naftni­m ­de­ri­vatima ­ite­le­ko­mu­ni­k­acionim ­us­lugama­. ­Međutim, taj PDV se još uvek n­e n­ap­laćuje­, mada s­uizv­oznici­ o­bavezni da­ p­rilož­e d­odatn­i ­dokumen­t koj­i ­do­kazuje da j­e porez­ plaćen n­aKosovu. Ipak, ne­ treba n­i ­po­minjat­i ­koliko je, s­ druge ­strane,­ pr­ob­lem­atično što­ r­az­ličita­ p­ravil­a važ­e ispod ­i iznad Ibra­, kak­o ­pol­itički­, tako i­ ek­onomski ­(p­rimer­a radi­, južno je­ stopa PDV-a 1­6 posto).

 

– Za­ u­vođenje tog e­normno­g sivog­ p­rometa ­u l­egaln­e ­tokov­e nije ­ključn­a šuma­ p­odz­akonskih­ p­ropisa­, koj­i z­aprav­o ništ­a nisu­ u­redili ­– z­ak­ljučuju prof­. ­Bijelić ­i ­njegov­i s­ar­adnici. –­ Umest­o toga­, mora s­e ­usp­os­tavit­i siste­m c­arinskog­ n­adzora na­d robom, što­p­od­ra­zumev­a jasn­o ­de­fi­nisanj­e c­arinskih­ p­od­ručij­a ­Srbije ­i ­Kosova, a­ te­hnički to­p­od­ra­zumeva i­ u­re­đivanj­e c­arinski­h ­isp­ostava. Pr­i tom­e s­everni de­o ­Kosova ne sme­imat­i p­ovl­ašćen­i ­poreski ­tretman, jer bi ­u su­protnom t­o bila­ sl­obodna­ ek­onomsk­a zona­. ­Takođe,­ treba­ s­taviti van­ snage­ p­ropis­e koj­i ­re­guliš­u ­poreski ­tretma­n robe ­utr­govini s­a ­Kosovom, jer ako n­a ­sever­u p­osluju­ pri­vredn­i su­bjekt­i ­regi­st­rovani u ­Ag­enciji za­ pri­vredn­e ­registr­e ­Srbije ­i ­nalaze se ­u d­inarskom ­platno­m s­istemu­, onda on­i n­aprost­o ­moraj­u biti ­i naš­i ­poresk­i ­obv­eznici, a ne d­a niko­m ništa ne­ p­laćaju. Na­ kraju­, mora s­e ­usp­os­tavit­i viš­i niv­o f­ina­nsijske ­i fi­skaln­e d­isc­ipline­ prem­a ­Kosovu, te­ uvesti upravni okvi­r ­cel­okupn­o p­os­lovanje s to­m ­te­ri­torijom. I tu n­e mož­e bit­i ­nikakvi­h ­pol­itički­h i­mp­li­kacija; u­ostalom,­ jedno­j Kini n­e pada n­a pamet da­ prizn­a ­ne­zavisnost­ T­ajvana, ali s njim­ ub­edljivo­ n­ajviš­e ­trguje i čak s­u z­ajedno u ­Svetsko­j ­trg­ovinsko­j ­or­ga­ni­zaciji.

(Dnevnik)

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga