Pećinci: Opozicija očekuje krađu izbora

VOICE: U Privremenom organu isključivo članovi SNS-a, u Izbornoj komisiji samo vlast

17. nov 2017

Odlukom Vlade Srbije, u opštini Pe?inci raspuštena je Skupština opštine i obrazovan Privremeni organ, koji ?e do 24. decembra, odnosno do lokalnih izbora, obavljati sve poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa opštine Pe?inci. Na mesto predsednika Privremenog organa imenovana je dosadašnja predsednica pe?ina?ke opštine Dubravka Kova?evi? Suboti?ki, a za ?lanove su imenovani Zoran Vojki?, Snežana Gagi?, Milenko ?ur?evi? i Siniša ?oki?, odnosno isklju?ivo predstavnici vladaju?eg SNS-a. Opozicija smatra da je ta protivzakonita odluka uvod u “kra?u” lokalnih izbora u Pe?incima.

Kako VOICE saznaje, ostavka Dubravke Kova?evi? Suboti?ki nije se našla na dnevnom redu Skupštine opštine niti su odbornici stranaka opozicije bili obavešteni o tome.

Dubravka Kova?evi? Suboti?ki je o ostavci obavestila Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje je formiralo Privremeni organ sastavljen isklju?ivo od predstavnika vladaju?e Srpske napredne stranke, ?ime je prekršen ?lan 86. Zakona o lokalnoj samoupravi, koji nalaže da se prilikom formiranja privremenog organa vodi ra?una o politi?kom sastavu raspuštene skupštine, pokazuje istraživanje Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?kog centra (VOICE)

Prevremeni izbori 2014. godine

Prevremeni izbori u Pe?incima ve? su bili održani i 2013. godine. Vlada Srbije imenovala je 8. novembra 2013. godine Privremeni organ u opštini Pe?inci, nakon što se lokalna skupština nije sastajala duže od tri meseca. Privremeno ve?e funkciju organa vlasti može da obavlja najduže 60 dana. Nakon toga, 45 do 60 dana je rok za sprovo?enje izbornih radnji, što se i dogodilo.

Lokalni izbori u opštini Pe?inci održani su u martu 2014. godine kada je 16.127  gra?ana te sremske opštine imalo priliku da se izjasni kojih ?e 30 odbornika biti njihovi predstavnici u lokalnom parlametnu. Na izborima se našlo devet izbornih lista stranaka, grupa gra?ana ili politi?kih organizacija. Koaliciona lista „Aleksandar Vu?i? – Budu?nost u koju verujem“ na vanrednim lokalnim izborima u opštini Pe?inci tada je osvojila više od 46 odsto glasova, na drugom mestu po broju glasova bila je Grupa gra?ana „Milenko ?ur?evi? – Za naše selo“ sa 17,41 odsto, tre?a je bila lista „Demokratska stranka – Živko Markovi?“ sa 13,03 odsto, dok je Grupa gra?ana „Za naprednu i slobodnu opštinu“ osvojila 6,54 odsto glasova. To zna?i da je koaliciji oko SNS pripalo 17 odborni?kih mandata, „Milenko ?ur?evi? – Za naše selo“ šest, DS pet, a Grupa gra?ana „Za naprednu i slobodnu opštinu“ dobila je dva odbornika u lokalnom parlamentu.

Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Pe?inci za predsednicu opštine izabrana je dr Dubravka Kova?evi? Suboti?ki, lekarka specijalistkinja za plu?ne bolesti, koja je prethodne dve godine obavljala dužnost direktorice pe?ina?kog Doma zdravlja.

Za njenog zamenika izabran je dotadašnji na?elnik Odeljenja za budžet i finansije diplomirani ekonomista  Zoran Vojki?.

Na funkciju predsednika Skupštine opštine Pe?inci odbornici su izabrali diplomiranog ekonomistu Savu ?oj?i?a, za njegovog zamenika izabran je diplomirani menadžer Aleksandar Jovi?i?, a na funkciju sekretara Skupštine opštine izabrana je diplomirana pravnica Jelena Mi?i?.

Zgrada opštine u Pe?incima

Naprednjaci su bili u mogu?nosti da sami formiraju lokalnu vlast ali ubrzo nakon održanih izbora,  Grupa gra?ana „Milenko ?ur?evi? – Za naše selo“ ulazi u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Nosilac pomenute liste, Milenko ?ur?evi? je pred prošlogodišnje  izbore u Srbiji podržao Srpsku napredne stranku i na republi?kom i pokrajinkom nivou.

– Iako smo bili protivnici na lokalnim izborima 2014. godine, samo nekoliko meseci nakon izbora, zbog dobrih rezultata rada lokalne samouprave koju vodi Srpska napredna stranka, shvatili smo ispravnost njene politike i odlu?ili smo da podržimo opštinsko rukovodstvo, a na izborima 24. aprila podrža?emo listu Srpske napredne stranke i na republi?kom i na pokrajinskom nivou  izjavio je ?ur?evi?.

Ko je Milenko ?ur?evi??

Milenko ?ur?evi? je vlasnik Industrije  mesa “?ur?evi?“ sa sedištem u radnoj zoni u Subotištu, opština Pe?inci, koja je drugi po redu najve?i proizvo?a? svežeg mesa u Srbiji, osnovana 1999. godine. ?ur?evi? svoju robu plasira po celoj Srbiji, putem svoje maloprodaje, i prodaje u marketima. U sklopu kompanije nalazi se klanica, koja je po?ela sa radom 2004. godine.

U periodu od 2006. do 2014. godine ?ur?evi? je bio predsednik FK “Donji Srem” koji se takmi?io u Super ligi Srbije. Nakon osam godina je podneo ostavku zbog, kako je sam rekao, poslovnih obaveza.

Nakon što je ovaj preduzetnik na lokalnim izborima 2014. godine bio kandidat Srpske napredne stranke za predsednika opštine Pe?inci, ukupna vrednost ugovora koju je dobio na tenderima koje su raspisale državne ustanove i lokalne samouprave, samo u toku te godine, bila je ve?a u odnosu na ugovore koje je dobio za prethodne ?etiri godine, odnosno od 2010. do 2013. godine, pokazuje istraživanje VOICE-a.

Milenko ?ur?evi? je preko SZTR “?ur?evi?”, ?iji je vlasnik, dobijao na tenderima koje su raspisivale preškolske ustanove u Beogradu, Gerontološki centar, Institut za onkologiju i radiologiju, JKP Gradska ?isto?a Beograd, Okružni zatvor, Ministarstvo odbrane, Narodna banka. Tako?e, SZTR “?ur?evi?” pobe?uje na tenderima od 2014. godine koje raspisuje Studentski centar iz Beograda gde procenjena vrednost nabavke bude i do 103 miliona dinara.

Uvertira pred decembarske izbore 2017. godine

Gra?ani pe?ina?ke opštine ?e, po svemu sude?i, ove godine dva puta iskoristiti svoje bira?ko pravo. Prvi put su imali priliku da glasaju tokom leta, kada su se birali ?lanovi Saveta mesnih zajednica, dok ?e drugi put svoje bira?ko pravo iskoristiti na lokalnim izborima 24. decembra.

Izbori za Savete mesnih zajednica u 11 naselja pe?ina?ke opštine održani su 18. juna 2017. godine me?utim, na izborima su meštani Ašanje, Bresta?a, Donjeg Tovarnika, Karlov?i?a, Kupinova, Obreža, Ogara, Pe?inaca, Popinca, Subotišta i Siba?a mogli da biraju jedino predstavnike vladaju?e Srpske napredne stranke.

Živko Markovi?: Ljudi su zastrašeni, ovde svako ko radi u opštinskoj upravi ili javnom preduze?u je dobio zadatak da obezbedi 40 sigurnih glasova za SNS

Predsednik Opštinskog odbora Demokratske stranke Živko Markovi? kaže za VOICE da je za održavanje izbora za ?lanove Saveta MZ saznao putem oglasne table koja se nalazila u zgradi opštine.

– Kao predsednik opozicione stranke sam za izbore saznao dan pre održavanja izbora, to ne mogu da shvatim. Neko je mogao to obaveštenje i da pocepa. Ne mogu da shvatim da nas nisu obavestili ve? sam sasvim slu?ajno bio u zgradi opštine gde sam video obaveštenje ali je ve? bilo kasno. Za izbore ?lanova Saveta mesnih zajednica i gra?ani su mogli da se informišu samo preko oglasne table u zgradi opštine, tako da je Srpska napredna stranka na tim izborima u?estvovala sama.

?etiri meseca nakon izbora za Savete mesnih zajednica, Dubravka Kova?evi? Suboti?ki podnosi ostavku na mesto predsednice opštine Pe?inci. Prema ?lanu 49. Zakona o lokalnoj samoupravi, predsednik opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje tre?ine odbornika, na isti na?in na koji je izabran. O predlogu za razrešenje predsednika opštine mora se raspravljati i odlu?ivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku skupštine. Me?utim, ostavka Dubravke Kova?evi? Suboti?ki nije se našla na dnevnom redu Skupštine opštine Pe?inci.

– Zvani?no to nije bilo na sednici Skupštine opštine iako se, po pravilu, predsednik opštne bira na sednicama Skupštine, analogno tome i ostavka se morala na?i na dnevnom redu sednice SO gde bi se to konstatovalo – potvr?uje za VOICE šef odborni?ke grupe Demokratske stranke Živko Markovi?.

Nakon toga, odlukom Vlade Srbije u opštini Pe?inci raspuštena je Skupština opštine i obrazovan Privremeni organ, koji ?e do 24. decembra 2017. godine, odnosno do lokalnih izbora, obavljati sve poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa opštine Pe?inci.

Na mesto predsednika Privremenog organa imenovana je dosadašnja predsednica pe?ina?ke opštine Dubravka Kova?evi? Suboti?ki, a za ?lanove su imenovani Zoran Vojki?, Snežana Gagi?, Milenko ?ur?evi? i Siniša ?oki?.

Svi ?lanovi Privremenog organa su predstavnici Srpske napredne stranke ?ime je prekršen ?lan 86. Zakona o lokalnoj samoupravi, koji nalaže da se prilikom formiranja privremenog organa vodi ra?una o politi?kom sastavu raspuštene skupštine. Pre raspuštanja lokalnog parlamenta odnos snaga je bio slede?i: SNS 20 odbornika, DS 4, Grupa gra?ana „Za naprednu i slobodnu opštinu Pe?inci“ dva odbornika, GG „Milenko ?ur?evi? – za naše selo“ dva odbornika i dva takozvana samostalna odbornika, koji su ranije istupili iz SNS-a.

– To zna?i da je od 30 odbornika SNS imao 20 a opozicija 10 odbornika pre raspuštanja Skupštine opštine Pe?inci. U najboljem slu?aju za SNS, oni bi imali ?etiri predstavnika u Prvivremenom organu a opozicija jednog. Realno i korektno bi bilo da SNS ima tri a opozicija dva predstavnika u Privremenom organu. – objašnjava za VOICE šef odborni?ke grupe i lider Pe?ina?kih demokrata,  Živko Markovi?.

Povodom doga?aja u opštini Pe?inci oglasio se i Izvršni odbor Demokratske stranke,  koji je najavio krivi?nu prijavu protiv ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ruži?a, jer su u privremeni organ u opštini Pe?inci imenovani samo ?lanovi SNS-a.

– Meni upravo ovo govori, ovaj na?in na koji je imenovan Privremeni organ da se priprema žestoka kra?a izbora, zato što ?e sve biti u rukama Srpske napredne stranke. Na stranu to što u Pe?incima vlada medijski mrak, jer lokalni mediji ne izveštavaju o aktivnostima opozicije, mene više zabrinjava to što ?e taj privremeni organ formirati i Izbornu komisiju, što ?e odlu?ivati ko ?e biti u bira?kim odborima, što ?e imati neposredan uvid u bira?ke spiskove  a mi ve? imamo iskustva da kada su u toku lokalni izbori, naglo poraste broj stanovnika opštine Pe?inci – navodi za VOICE lider DS-a u toj sremskoj opštini Živko Markovi?.

Predavanje liste za prevremene lokalne izbore

Prva sednica Privremenog organa, održana je 30. oktobra, kada je za sekretara ovog tela izabrana Jelena Mi?i?, dosadašnja sekretarka Skupštine opštine Pe?inci.

– Obrazovanjem Privremenog organa obezbe?eno je nesmetano funkcionisanje pe?ina?ke lokalne samouprave u narednom periodu. Tako?e, želim da naglasim da naši sugra?ani ne?e trpeti zbog uvo?enja privremenih mera i da ?e svi infrastrukturni radovi koji su u toku biti privedeni kraju, kao i da ?emo nastaviti sa realizacijom svih zapo?etih projekata. Sve opštinske službe ?e nastaviti sa redovnim obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti ?ime ?emo obezbediti nesmetano svakodnevno funkcionisanje lokalne zajednice, izjavila je nakon održane sednice Dubravka Kova?evi? Suboti?ki.

Samo ?etiri dana nakon prve sednice Privremenog organa, doneto je Rešenje o imenovanju opštinske izborne komisije Opštine Pe?inci koji ?e tu dužnost obavljati u naredne ?etiri godine.

Opštinska izborna komisija Opštine Pe?inci je  9. novembra oko 23 sata proglasila prvu izbornu listu kandidata za odbornike u Skupštini opštine Pe?inci na vanrednim lokalnim izborima zakazanim za 24. decembar. Za izbornu listu koja ?e na decembarskim izborima na glasa?kom listi?u biti pod brojem jedan proglašena je lista “Aleksandar Vu?i?-Srpska napredna stranka” koja ?e na prevremene izbore iza?i u koaliciji sa strankom aktuelnog ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ruži?a, Socijalisti?kom partijom Srbije.

Predstavnici opozicije ne o?ekuju fer i ravnopravnu izbornu trku. Prema njihovim re?ima, najve?i problem je kako gra?ane osloboditi straha.

– Ljudi su zastrašeni, ovde svako ko radi u opštinskoj upravi ili javnom preduze?u  je dobio zadatak da obezbedi 40 sigurnih glasova za Srpsku naprednu stranku, u protivnom ?e dobiti otkaz. Svi ti ljudi imaju rodbinu i prijatelje koji ?e tako?e nastojati da zbog njih svoj glas daju ‘naprednjacima’. U jednim nenormalnim uslovima ipak o?ekujem da ?e gra?ani Pe?inaca  glasati po svojoj savesti i da ?e se osloboditi straha – zaklju?io je predsednik OO DS Pe?inci Živko Markovi?.

Miodrag Ble?i? (VOICE) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga