- Autonomija - https://www.autonomija.info -

PAVLE RADIĆ: Glina u temeljima države

Glina u temeljima auto-puta odli?na je metafora za temelje naše države i tranzicije. U slu?aju auto-puta, re? je o podvali pravom glinom, a u slu?aju srpske tranzicije glina se sastoji od laži, obmana, korupcije, kriminala, sve prožeto kleronacionalizmom, kao omamljuju?om . Tamo gde zacari klerikalizam, nacionalizam ili bilo kakve kolektivisti?ke opsene, tamo su pravo, pravda, demokratija, sloboda i moral prognani, jer se radi o apsolutno nespojivim praksama.

Glina u temeljima auto-puta košta?e gra?ane, kažu, više od 10 miliona evra – sva je prilika i mnogistruko više, jer je pucanje asfalta za sada prime?eno na samo 4,5 od 12,5 kilometara deonice auto-puta „od njive u njivu“ (deonica nema konekcija ni s jedne strane) – dok metafori?ka glina u temeljima nazovi-tranzicije gra?ane Srbije košta desetine i desetine milijardi evra i stotine hiljada najkreativnijih gra?ana, zauvek pobeglih od moralnog i materijalnog bezna?a.

Deonica Ub-Lajkovac (Koridor 11) duga 12,5 kilometara završena je 2014. godine, što je dakako sve?ano obeleženo kao još jedno u nizu visokih postignu?a aktuelne vlasti, koja je – tvrde sami – za svog kratkog mandata izme?u ostalih rezultata u modernizaciji Srbije izgradila više auto-puteva – pou?ava nas skromni Vu?i? – nego sve vlasti pre njega u poslednjih ?etrdeset-pedeset godina. Mašala! Zahvaljuju?i baš njegovom pregnu?u i selekciji stru?nih kadrova kojima zadaje visoke ciljeve, auto-putevi ?e koliko za godinu-dve, eventualno tri, premrežiti Srbiju i prete?i onu tamo Hrvatsku. I više od toga – po godišnjoj dinamici gradnje novih kilometara auto-puteva Vu?i? je spominjao da, ako nismo pretekli, onda smo ugrozili ?ak i Nema?ku.

U prilog re?enog malo-malo pa vesti po?inju prilozima razdraganih gra?ana sa portretima predsednika i zastavama SNS okupljenih na sve?anom otvaranju novih deset-petnaest kilometara dugih deonica. Sveprisutni predsednik ne propušta takve sve?anosti za hvalospeve sopstvenoj vlasti. Na otvaranje jedne deonice trebalo je da sleti avionom, ali se zbog ne?eg odustalo od toga, što je dakako ražalostilo okupljene gra?ane i entuzijazmom obuzete reportere koji su predsednika o?ekivali s neba. Kroz tunel za koji se proneo glas da je skarabudžen i izgra?en mimo standarda predsednik je prvi prošao šleperom sede?i uz voza?a opušteno ?eretaju?i, demantuju?i tako zlobnike i zavidljivce. Sve jezivo podse?a na bezbrojne komedije i tragedije u ?ijem su centru poreme?eni vladari i njihovi sužnji.

Samo tri godine posle sve?anog završetka radova deonice Ub-Lajkovac na 4,5 km pojavile su se pukotine asfalta zbog kojih je deonica neupotrebljiva za saobra?aj iako se njom posle završetka radova saobra?aj uopšte nije odvijao. Navodno je asfalt popucao zbog gline nasipane u fundament puta umesto drobljenog kamena i drugog propisanog materijala. Može biti, ali i ne mora da je tako. ?itavu Vu?i?evu (i pred Vu?i?evu) kampanju izgradnje (auto)puteva prate brojne afere – metafori?ka glina – vezane za projekte, izvo?a?e radova, smutne vlasni?ke transakcije gra?evinskih preduze?a, njihovo burazersko angažovanje, zakidanje na kvalitetu, debljini i širini asfaltnog sloja, ošljarsko otklanjanje reklamacija, nadri-nadzore, nadri-kontrole, nadri-institucije, nadri-odgovornost… Ako se Vu?i? bez pokri?a hvali da po mreži izgra?enih autoputeva samo što nismo prestigli Hrvatsku, što nešto ne kaže o kvalitetu i prate?oj opremljenost tamošnjih i ovdašnjih autoputeva? Ili nema?kih, kad je ve? i njih nadmeno spominjao.

Dok asvalt na autoputevima puca zbog gline u fundamentu, milioni i milioni dolara i evra, umesto da su uloženi u kvalitet puteva, završavaju na privatnim ra?unima po egzoti?nim destinacijama, te luksuznim nekretninama i voznim parkovima onih koji su se omastili u burazerskim poslovima. Malo gde korupcija nanosi toliko štete društvu, gra?anima, kao u izgradnji temeljne infrastrukture. Sva je prilika da ?e kriminal sa glinom u temeljima autoputa Ub- Lajkovac i pored podnesene krivi?ne prijave protiv odgovornih lica završiti poput brojnih drugih kriminalnih radnji – kao farsa. Oti?e u zaborav i pravnu zastaru zbog mnogo goreg kriminala – zbog metafori?ke gline u temeljima višedecenijske srpske nazovi-tranzicije, kojoj nema kraja.

(Autonomija / foto: Beta)

Podelite ovu stranicu!