- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Odžaci: Voda tvrda, a novac nepotrošen

U proteklih 13 godina lokalne vlasti u Odžacima pokazale su da su kadre da kod pokrajinskih vlasti obezbede novac za  „omekšavanje“ vode u lokalnom vodovodu. Ispostavilo se – ne i da taj novac iskoriste i time spre?e mogu?nost da ?itavo mesto, kao pre nekoliko meseci, ostane bez vode.

Osim s planiranim restrikcijama, kao posledice prekomerne potrošnje vode, Odža?ani su letos, pri visokim temperaturama, ostajali bez vode i neplanski – zbog havarije na centrifugalnim pumpama koje potiskuju vodu u sistem. Kao uzrok otkazivanja pumpi, zvani?nici iz lokalnog komunalnog preduze?a naveli su visoku koncetraciju kamenca u vodi.

Vra?anje u ne tako davnu prošlost i ponovno susret Odža?ana s cisternama s vodom ogolio je ?injenicu da voda prebogata kamencem, tzv. „tvrda“ voda, ne stvara problem samo doma?instvima, u vidu uništavanja bojlera i veša prilikom pranja, ve? da može da dovede u pitanje i samo funkcionisanje vodosnabdevanja.

Od 2004. godine od kada datira problem s „tvrdom“ vodom u lokalnom vodovodu, odža?ke vlasti su u nekoliko navrata uspevale da „omekšaju“ pokrajinske vlasti i da ishoduju novac za rešavanje tog problema. I pored obezbe?enog novca, problem je, me?utim, ostao do danas, pokazalo je istraživanje VOICE-a.

Od 2007. godine za potrebe sanacije postoje?eg postrojenja za pripremu vode u Odžacima odlukama UO Fonda za kapitalna ulaganja APV (danas Uprava za kapitalna ulaganja) toj lokalnoj samoupravi odobreno je 113.821.228,70 dinara.

Iako je najve?i deo novca bio namenjen za „omekšavanje“ vode, na kraju ni dinar nije bio utrošen za tu namenu – ili zbog sudskog spora i posledi?nog raskidanja ugovora s izvo?a?em radova ili zbog toga što u ispunjavanju uslova za „povla?enje“ ve? odobrenog novca opštinske vlasti i nisu bile preterano ažurne.

Poslednju tranšu za „omekšavanje“ odža?ke vode od 62 miliona dinara UO Fonda za kapitalna ulaganja odobrio je septembra 2013. godine, nekoliko meseci pre lokalnih izbora u toj opštini. Me?utim, ne samo da je taj novac ostao neiskoriš?en, a problem s vodom nepromenjen, nego do danas nije usledio nijedan novi zahtev Pokrajini za pomo? u finansiranju izgradnje postrojenja za „omekšavanje“ vode.

Prema dostupnim dokumentima sa sajta lokalnog komunalnog preduze?a JKP „Usluga“, to preduze?e je u svoj program poslovanja za 2016. i 2017. godinu unelo i završetak izgradnje postrojenja za „omekšavanje“ vode i za to predvidelo ulaganje od 100 miliona dinara dobijenih „od viših nivoa vlasti“.

Direktor tog preduze?a Nikola Arsi? kaže za VOICE da je u pitanju važan projekat za mesto Odžaci i da je otuda normalno da se svake godine uvrštava u plan poslovanja za narednu godinu. Potvr?uje tako?e nameru da se za potrebnih 100 miliona dinara Opština obrati Upravi za kapitalna ulaganja, ali napominje da to nije mogu?e „sve dok traje sudski spor s ranijim izvo?a?em na sanaciji postrojenja za pripremu pija?e vode“.

„Dok se spor s firmom ’Tehnomag term’, zbog neispunjavanja ugovornih obaveza u vezi s omekšavanjem vode iz 2007. godine vode, ne okon?a, mi ne možemo da tražimo novac za istu namenu od viših nivoa vlasti“, naveo je Arsi? u razgovoru za VOICE.

Opština Odžaci, me?utim, jeste to u?inila pre ?etiri godine, dakle i nakon otpo?injanja sudskog postupka. Na pitanje VOICE-a kako je Opština ne samo mogla da konkuriše nego i da dobije novac za „omekšavanje“, Arsi? je zazvu?ao zate?eno te je rekao da ne zna „jer u to vreme nije radio u preduze?u“.

Muke od po?etka veka

Bukvalno od po?etka ovog veka do danas Odžaci su se suo?avali s raznim, povremeno nimalo bezazlenim problemima s kvalitetom vode iz lokalnog vodovoda. Nakon što je iz vode uklonjen arsen, iz sveže iskopanih pli?ih bunara potekla je 2004. „tvrda“ voda, a potom su se u vodovodu pojavili crvi?i (nematode) te opasna bakterija Pseudomanas aeroguinosa.

Iz tih razloga sanitarna inspekcija je od 2002. do danas u nekoliko navrata zabranjivala za pi?e vodu iz vodovoda, a Odža?ani su u tim periodima bili prinu?eni da se snabdevaju vodom iz cisterni. Prema nekim ra?unicama, Odža?ani su se nakon 2002. godine iz cisterni snabdevali sveukupno blizu dve i po godine!

Sa 46 miliona dinara koje je odobrio Fond za kapitalna ulaganja, Opština je 2007. nameravala da sveobuhvatno reši problem s vodom, traže?i od firme Tehnomag term da uništi nematode u vodi te da izgradi postrojenje za „omekšavanje“ vode, za šta je toj firmi ispla?en avans od 11,5 miliona dinara. Zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, Tehnomag term je završio na sudu, a u novembru 2012. raskinut je ugovor s tim izvo?a?em, pokazuju podaci Uprave za kapitalna ulaganja.

„Raskidom Ugovora br. 438-10/2007 ?? 19.10.2007. godine ? Aneksa br 02/2008 uz Ugovor br. 438-10/2007“ ?? 02.06.2008. godine prestala je da postoji obaveza finansiranja tog projekta. S pokretanjem sudskog spora, i Fond za kapitalna ulaganja zaustavio je finansijsku realizaciju projekta do okon?anja sudskog postupka, o ?emu je obavešten i Privredni sud u Somboru 26.9.2011. godine“, navodi se u odgovoru Uprave za kapitalna ulaganja dostavljenom VOICE-u.

Nakon što je obustavljeno finansiranje a potom i raskinut ugovor s Tehnomag termom, Odžaci 2013. godine dostavljaju Fondu za kapitalna ulaganja novi zahtev za odobravanje finansija za „omekšavanje“ vode. Zahtev je ispostavljen na 62 miliona, što bi uz ranije odobrena a nerealizovana sredstva iznosilo oko 102,3 miliona dinara – to je, otprilike, iznos na koji JKP „Usluga“ svake godine u svom planu poslovanja na narednu godinu procenjuje vrednost završetka postrojenja za „omekšavanje“ vode.

Poltika zabranila saradnju?

Upravni odbor Fonda za kapitalna ulaganja APV odobrio je 18. septembra 2013. godne Opštini Odžaci traženi iznos od 62 miliona dinara za „omekšavanje“ vode, i iz JKP „Usluga“ 15. oktobra stiže zahtev za davanje saglasnosti za sprovo?enje javne nabavke.

Krajem oktobra iz tog preduze?a poru?uju ?ak da ?e, zahvaljuju?i odobrenom novcu, posao s „omekšavanjem“ vode biti gotov „do kraja te godine“.

Kako saznaje VOICE, Fond, me?utim, nije dao saglasnost za sprovo?enje javne nabavke u tom trenutku i na kraju je tih 62 miliona ostalo neiskoriš?eno.

Iako i dalje ne postoje zvani?ne potvrde za postojanje politi?ke dimenzije u ?itavoj pri?i, indikativno je da je, s jedne strane, zahtev za finansiranje upu?en uo?i lokalnih izbora u decembru 2013. godine, dok je, s druge strane, na tim izborima lokalnu vlast u Odžacima Demokratska stranka prepušta Srpskoj naprednoj stranci.

Me?utim, do identi?ne promene na nivou Pokrajine dolazi tek sredinom 2016. godine i to bi, po re?ima sagovornika VOICE-a, moglo da uputi na zaklju?ak da je do tada verovatno politika diktirala ponašanje lokalnih vlasti u Odžacima prema Fondu za kapitalna ulaganja.

Bivši direktor Uprave za kapitalna ulaganja (UKU) Nebojša Malenkovi? kaže za VOICE kako veruje da su politi?ke razlike izme?u vlasti u Odžacima i u Banovini kumovale odustajanju od povla?enja novca za „omekšavanje“ vode.

„Verujem da je iza toga bila neka politi?ka odluka, možda je ?ak u pitanju šira zabrana lokalnim samoupravama da sara?uju s Fondom, i kasnije Upravom, kao i sa pokrajinskom vlaš?u dok ju je predvodila Demokratska stranka“, kaže Malenkovi? u razgovoru za VOICE.

Iz Malenkovi?eve bivše firma danas pak objašnjavaju da je na njihov zahtev da lokalne samouprave kandiduju prioritetna kapitalna ulaganja u 2014, kako bi se u budžetu APV za tu godinu obezbedila sredstva, iz Odžaka 26. novembra 2013. stigao samo zahtev samo za finaniranje revitalizacije i izgradnje kolovoza u vrednosti od 5,6 miliona dinara. Ta investicija, kako saopštava UKU, uvršten je u rebalans budžeta za 2014. godinu.

Predsednica Opštine do januara 2014. Izabela Šeri? (DS) tvrdi, me?utim, da Odžaci do kraja njenog mandata nisu odustajali od novca koji je obezbedio Fond i da to, kako navodi, pokazuje lokalni budžet za 2014. godinu kojim je bilo predvi?eno i da Opština u?estvuje u finansiranju „omekšavanja“ vode.

„Sve što je nova vlast nakon decembarskih izbora trebalo da uradi je bilo da dostavi Fondu potrebnu dokumentaciju i da zapo?nu posao, ali to oni nikad nisu uradili“, navodi Izabela Šeri? u izjavi za VOICE.

VOICE je od Opštine Odžaci zatražio obrazloženje za odluku da se ne iskoristi 62 miliona dinara po zahtevu iz 2013. godine, ali i o teku?im planovima za rešavanje problema „tvrde“ vode, me?utim, ni posle sedam dana nismo dobili odgovore na upu?ena pitanja.

Upravi nema ko da piše

Šta god da je dovelo do toga da Odžacima propadne novac koji je u septembru 2013. odobrio Fond, tamošnje lokalne vlasti nikad se više nisu obratile Fondu odnosno Upravi za kapitalna ulaganja APV u nastojanju da uz pomo? te institucije kona?no reše 13 godina stari problem s vodom.

„Nakon dopisa iz novembra 2013. godine Opština Odžaci nije se više obra?ala Fondu za kapitalna ulaganja u vezi sa nastavkom finansiranja adaptacije (sanacije) postrojenja za pripremu vode za pi?e, niti je konkurisala na javnim konkursima Uprave za kapitalna ulaganja za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite životne sredine sa projekom sanacije postrojenja za pripremu vode za pi?e“, piše u odgovoru koji je VOICE-u dostavila Uprava za kapitalna ulaganja.

Odža?ka voda, ?ija tvrdo?a prelazi 30 nema?kih stepeni (do 10 stepeni smatra se da je voda normalna, odnosno da je „meka“) taloži kamenac u bojlerima i prili?no ošte?uje veš pri pranju u veš mašini. Lokalni novinar Stevan Miler svedo?i za VOICE da je prinu?en da najmanje jednom godišnje menja greja?e u ku?nim bojlerima, dok je kompletna promena bojlera neophodna posle nekoliko godina.

„S tim se suo?ava barem 90 odsto Odža?ana, ali mi se ?ini kao da smo se na sve to navikli i tek ponekad ?ujem gun?anje na tu temu“, navodi Miler.

Problem s „tvrdom“ vodom, me?utim, ne doti?e samo doma?instva, iako bi i to morao da bude dovoljan razlog za reakciju lokalnih vlasti. I pre havarije s centrifugalnim pumpama, krajem juna i po?etkom jula, odža?kom komunalnom preduze?u kamenac je pravio problem u održavanju sistema.

Tako, u izveštaju o radu JKP Usluga za 2015. godinu navodi se da su „kvarovi na vodovodnoj mreži rezultat pucanja vodovodnih cevi“ i da je taj problem dodatno komplikovala i ?injenica „da se zbog kamenca ne mogu zatvoriti ventili pa se za vreme otklanjanja pojedinih kvarova morala iskop?avati voda u celom naseljenom mestu Odžaci“.

„Otprilike, na svake dve nedelje ventile je potrebno promeniti, toliko znaju biti ošte?eni od kamenca, kaže za VOICE Nikola Arsi?, direktor JKP Usluga.

Letos je kamenac onesposobio centrifugalnu pumpu i tako ostavio Odža?ane privremeno bez vode, uz ve? postoje?e restrikcije na koje su od druge polovine juna bili osu?eni zbog prekomerne potrošnje vode.

U jednom trenutku, svedo?i direktor Arsi?, „van stroja“ su bile sve tri pumpe – uz jedinu koja se stalno koristi, stradale su i dve do tada potpuno nekorištene. To je izazvalo nestanak vode, ali je, sre?om, trajalo samo dan-dva, dok smo s restrikcijama, kao meri zbog preterane potrošnje, morali da nastavimo, objašnjava Arsi?.

Ina?e, kako nam je re?eno u Upravi za kapitalna ulaganja, novi konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata, u skladu s predstoje?im pokrajinskim budžetom za 2018. godine, bi?e raspisani po?etkom naredne godine.

Zvu?i kao dobra prilika…

Denis Kolundžija (VOICE)

Podelite ovu stranicu!