NVO: Nedopustiva odstupanja od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja

"Odstupilo se kako od prava na slobodu kretanja, tako i od prava na slobodu i bezbednost ličnosti"

30. mar 2020

Inicijativa nevladinih organizacija za ekonomska i socijalna prava A 11 ocenila je danas kao “nedopustiva” odstupanja od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja u Srbiji i navela da to nije u skladu sa Ustavom, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

“Može se zaključiti da nije bilo potrebe da se u Srbiju uvodi vanredno stanje, kao ni derogabilne mere koje su usledile u odnosu na pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo na slobodu kretanja i princip ‘ne bis in idem’ (zabrana suđenja dva puta za isto kazneno delo). Rizici koje nosi epidemija zarazne bolesti kovid-19 mogli su se tretirati gotovo na istovetan način Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i pratećim podzakonskim propisima koji se mogu doneti tokom postojanja vanredne situacije”, navela je Inicijativa A 11 u saopštenju za javnost.

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja i Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ne predviđaju eksplicitno koja su to ljudska i manjinska prava garantovana Ustavom derogirana, ne definišu na dovoljno precizan način koje su sve mere derogacije uvedene, kakva je njihova priroda i sadržina, a otvaraju pitanje upotrebe diskriminatornih kriterijuma.

“Uprkos dominantnom diskursu da se odstupilo isključivo od prava na slobodu kretanja, uvođenjem vanrednog stanja i pratećim propisima odstupilo se kako od prava na slobodu kretanja, tako i od prava na slobodu i bezbednost ličnosti, na način koji stvara stanje pravne neizvesnosti i nepredvidljivosti”, piše u saopštenju.

Inicijativa A 11 je navela da su, prema praksi Evropskog suda za ljudska prava i Komiteta za ljudska prava, sve osobe kojima je zabranjeno napuštanje doma 24 časa, lišene slobode u smislu člana 27 Ustava, člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i člana 9 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

“Prema tome, termin ‘ograničenje ili zabrana kretanja’ je pogrešan jer se on odnosi na pravo na slobodu kretanja, dok su efekti pojedinih mera derogacije jednaki lišenju slobode”, konstatuje se u saopštenju.

Naveli su da je Uredbom o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije propisano je da se za isto delo učinilac može kazniti kako u prekršajnom tako i u krivičnom postupku.

“Time je odstupljeno i od principa ‘ne bis in idem,’ što je direktno u suprotnosti sa čl. 202 stav 4 Ustava, kojim je propisano da se od ovog principa ne može odstupiti ni u kom slučaju”, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da Srbija nije ni obavestila garante međunarodnih ugovora koje je potpisala o odstupanjima od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja i ocenili da to dodatno otvara prostor za pravnu nesigurnost i potencijalno dodatna ograničenja ljudskih prava o kojima građani nisu još uvek obavešteni.

“Uz puno razumevanje složenosti situacije prouzrokovane borbom protiv epidemije zarazne bolesti kovid-19, pozivamo Vladu Srbije da hitno pristupi izmenama važećeg pravnog okvira uspostavljanjem mehanizama za zaštitu ljudskih prava od kojih se odstupilo, da stavi van snage Uredbu o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije kojom se krši načelo ‘ne bis in idem’, te da bez odlaganja obavesti garante međunarodnih ugovora o ljudskim pravima od kojih se odstupa za vreme vanrednog stanja”, navodi se u saopštenju.

Inicijativa A 11 je, delujući kroz svoj Program solidarnosti, izradila “Analizu odstupanja od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga