Nove nadležnosti pokrajinskih organa na osnovu Predloga Zakona o nadležnostima AP Vojvodine

Novim Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine biće preneti mnogi poslovi iz gotovo svih…

26. mar 2009

Grb VojvodineNovim Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine biće preneti mnogi poslovi iz gotovo svih oblasti društvenog života sa republičkih na pokrajinske organe. Uvažene su gotovo svi predlozi pokrajinskih organa i očigledno je da će Statut AP Vojvodine pretrpeti samo neke pravno–tehničke ispravke, kako bi oba pravna akta bila usaglašena.

Prema predlogu Nacrta ovog Zakona, pokrajinski organi će u oblasti saobraćaja dobiti veće nadležnosti u železničkom, rečnom i drumskom saobraćaju, osim koridorskom i magistralnom.

U oblasti poljoprivrede utvrđene su nove kompletne nadležnosti u vodoprivredi, šumarstvu, lovstvu i delu ribarstva i proširen je inspekcijski nadzor u ruralnom razvoju i stočarstvu. Pokrajinski organi će imati pravo da donose, sprovode i nadziru mere agrarne politike i ruralnog razvoja, staraće se o sredstvima dobijenim od korišćenja poljoprivrednog zemljišta i odlučivaće o raspodeli tih sredstava, a obrazovaće i poseban budžet i fondove za ove namene.

Mnogo preciznije utvrđene su i nadležnosti u oblasti energetike, kao što je na primer kontrola transporta i distribucije gasa.

U oblasti zdravstva, pokrajina će pored dosadašnjih nadležnosti, osnivati Zavod za javno zdravlje i Zavod za transfuziju, kao i Zdravstveni savet i Etički odbor Vojvodine.

U oblasti obrazovanja, pokrajinski organi će ubuduće formirati komisije za polaganje za licence za nastavnike, kao i za ispite za direktore osnovnih i srednjih škola. U oblasti nauke i tehnološkog razvoja donosiće Strategiju tehnološkog razvoja AP Vojvodine, osnivaće istraživačko–razvojne centre i fondove za sufinanasiranje pogona visokih tehnologija, podsticaće međunarodnu naučnu saradnju i inovatorstvo.

Pored toga, Pokrajina će utvrđivati javni interes građana Vojvodine u oblasti javnog informisanja, donosiće Strategiju razvoja vojvođanskih medija i nastaviće da vodi brigu o medijima na jezicima nacionalnih zajednica.

U oblasti zaštite životne sredine proširene su nadležnosti pokrajinskih inspekcijskih službi, a biće preuzeta i brigu o JP „Nacionalni park Fruška gora“ i o Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Što se tiče prostornog i urbanističkog planiranja i izgradnje, pokrajinski organi će utrđivati predlog mera i aktivnosti i pratiti sprovođenje Prostornog plana Republike Srbije u delu koji se odnosi na Vojvodinu, donositi i pratiti sprovođenje programa mera regionalnog prostornog plana AP Vojvodine i imenovati dve trećine članova komisija koje obavljaju stručnu kontrolu regionalnih i prostornih planova posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine, kao i za opštinske prostorne planove.

Pokrajinski organi će donositi i Akcioni plan zapošljavanja, koordiniraće radom filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i predlagaće mere za realizaciju mera iz Nacionalnog plana zapošljavanja na teritoriji Vojvodine, a utvrđivaće i sprovoditi i politiku u oblasti ravnopravnosti polova.

U oblasti društvene brige o deci pokrajinski organi će ostvarivati nadzor nad radom opštinskih organa koji donose rešenja o ostvarivanju prava porodica sa decom, kao što su roditeljski i dečiji dodatak, a obezbediće i dodatna prava i zaštitu –trudnica,majki tokom porodiljskog odsustva, dece i samohranih roditelja, u skladu sa Programom demografskog razvoja AP Vojvodine. Pored toga, unete su i nadležnosti koje su ugrađene u nove zakone o pravima civilnih invalida rata i o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, koji su u međuvremenu doneti.

Predloženo je da pokrajinski organi nadziru zakonitost rada jedinica lokalne samouprave i davaće prethodnu saglasnost na promenu naziva ulica, trgova i dr.

U oblasti sporta na sveobuhvatan način utvrđene su nadležnosti pokrajine i odražavaju potrebe za pravnim regulisanjem ove oblasti.

(www.vojvodina.gov.rs)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Aktivisti
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga