NENAD PROKIĆ: Vučić pljuje Hrvate u Rumi, dok iza njegovih leđa stoji Šljivančanin, osuđeni ratni zločinac iz Srbije

"Više od bilo kakvih sudskih presuda danas su opasnije reakcije lokalnih političara, koji već decenijama ne mogu da proizvedu ni najmanji društveni napredak i zato i dalje žive od zavađenog naroda"

13. okt 2017

Ministar odbrane Republike Srbije, nekadašnji funkcioner Jugoslovenske levice (JUL) i bliski saradnik Mirjane Markovi?, notorni Aleksandar Vulin, ove sedmice do?ekao je i to da ga u tekstu “Srpski ministar odbrane hvali osu?enog ratnog zlo?inca” citira Washington Post. Naime, Vulinove bedasto?e izre?ene na ra?un osu?enog ratnog zlo?inca, generala Vladimira Lazarevi?a, kao i konstatacija da se “ovih ljudi nikada nije postidela vojska kojom su komadovali, niti narod koji su branili i odbranili”, Washington Post navele su na zaklju?ak da “zvani?na Srbija traži ?lanstvo u EU, ali da se istovremeno približava svom dugogodišnjem savezniku – Rusiji”.

Dan ili dva nakon što je veli?ao generala Lazarevi?a, osu?enog ratnog zlo?inca, ministar Vulin komentarisao je osloba?aju?u presudu Naseru Ori?u: “Sud koji je u stanju da dokazanog ratnog zlo?inca Nasera Ori?a oslobodi odgovornosti za ubistvo 3.500 Srba nije sud ve? sramota, ali i velika pretnja miru i velika opasnost.” O?ekivano, navedena presuda jednako je potresla humanog, pravdoljubivog, i vazda istini sklonog Milorada Dodika, koji je zagrmio: “Dovoljno je da muslimani sude muslimanu i da budete oslobo?eni!” Ali, koji su to muslimani sudili muslimanu?! Kojih 3.500 Srba?! Od troje sudija sudskog Vije?a u predmetu Ori?, samo jedan je Bošnjak, drugo dvoje – Srbi; tužilac u predmetu je Srbin; klju?ni svjedoci Ori?eve odbrane Srbi; klju?ni pomaga?i odbrane tako?e Srbi. Najzad, Naseru Ori?u sudilo se za ubistvo tri zarobljenika srpske nacionalnosti, ne za njih 3.500, kako to tvrdi ministar Vulin.

Profesor na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti, dramski pisac Nenad Proki? kaže da su više od bilo kakvih sudskih presuda danas opasnije reakcije lokalnih politi?ara, koji ve? decenijama ne mogu da proizvedu ni najmanji društveni napredak i zato i dalje žive od zava?enog naroda. “Na taj na?in ?ine zlo?in u miru, koji ide uz rame po?injenim ratnim zlo?inima. Tako je na svim stranama. Svi oni se bave politikom zbog sebe, a drugi im služe u tu svrhu jedino ako, kao i oni, truju i dolivaju ulje na vatru. To rade svaki dan”, kaže profesor Proki?. “Od toga da li je bivši telohranitelj Slobodana Miloševi?a koji je oslobo?en u Hagu i koji je hapsio Vuka Draškovi?a, ta policaj?ina školovana ovde, a ne u Sarajevu, ubio tri za koliko je optužen, ili tri i po hiljade ljudskih bi?a (srpskim politi?arima na vlasti odgovara što ve?a cifra kako bi valjda izbalansirali srebreni?ki rekord), daleko je važnije koliko ?e novih žrtava proizvesti izjave monstruozno sebi?nih politi?ara. Svako je u Bosni plja?kao svoje – Srbi Srbe, Bošnjaci Bošnjake, Hrvati Hrvate. Ta plja?ka se danas nastavlja i utvr?uje reakcijama i manipulacijama koje navodite. Postoji, recimo, sumnja da su strukture Republike Srpske pokušale da uti?u na Srbe koji su bili svedoci odbrane Nasera Ori?a.”

PROKI?: Kao kod komunista, i ovima danas ista stvar služi i za dokaz i za protivdokaz. Jedina razlika je to na kojoj strani su žrtve, a na kojoj po?inioci.

AVANGARDA: Kometarišu?i presudu Naseru Ori?u, predsjednik Aleksandar Vu?i? se, u poetskom patosu, sjetio da parafrazira Njegoša, pa je ispalo da “srpska suza nema roditelja”. Kako Vam je to zvu?alo?

PROKI?: Vapaj Njegošu pateti?na je zloupotreba u moru takvih autoviktimizacija u Srbiji, koje služe samo jednom cilju: ostanku na vlasti po svaku cenu. Pa makar svi crkli i sve propalo! Kada bi javno mnjenje u banana republikama nastalim na teritoriji SFRJ smoglo snage da osudi takve izjave, one onda ne bi bile ni davane. Ali, takve snage nema. Izgleda da je javno mnjenje u našim debelo nedovršenim društvima sastavljeno od ?ankoliza. Ne zaboravite, pritom, da za ove politi?are neko stalno i uporno glasa. A to je upravo taj guravi narod koji voli da se pravi lud, ube?en da mu to odgovara. Srbijom vladaju IZABRANI diktatori.

AVANGARDA: “Na sre?u, od politi?ara u Srbiji samo je pokvareniji narod”, napisali ste nedavno. Šta ste htjeli da kažete?

PROKI?: Hteo sam da kažem da ovaj narod uporno glasa za ološ. Na taj na?in on i proizvodi ološ, pa je za taj ološ i odgovoran. Ali, tako Srbija shvata demokratiju.

AVANGARDA: Kako Vi shvatate poruku da je u Srbiji “prošlo vreme stida”. Šta to zna?i? Najzad, vrijedi li uopšte komentarisati sli?ne izjave ministra Vulina?

PROKI?: Prvo, u toku je rehabilitacija Miloševi?evog režima i izjave Vulina samo su ogledalo današnje vlasti u Srbiji. Doduše, i u Bosni i u Hrvatskoj tako?e se drže “slavne prošlosti”. Svi imamo “Vulinove heroje” – tu?e zlo?ince optužujemo, svoje hvalimo i branimo. Pa, Apelacioni sud ovde petnaest godina odugovla?i sa odlukom za Štrpce! A Vulin? To je cirkuska pojava i sramota za Srbiju. Nadam se da ?e pasti sa trapeza. Jedino ako ga tetka ne do?eka.

AVANGARDA: Ko ?e do?ekati ostale? Mnogo ih je, znate… Protekle sedmice se, recimo, i general Veselin Šljivan?anin našao u društvu predsjednika Vu?i?a, koji u tome, tvrdi, ne vidi ništa sporno.

PROKI?: Pa to Vam i kažem: Vu?i? pljuje Hrvate u svom govoru u Rumi, dok iza njegovih le?a stoji Šljivan?anin, osu?eni ratni zlo?inac iz Srbije. Šta ?e Šljivan?anin tamo, osim da dokaže ovo što govorim – Ori? zlo?inac, Šljivan?anin heroj?! Na taj na?in nikuda ne?emo sti?i.

AVANGARDA: “Stav Brisela o referendumu u Kataloniji ukazuje na dvostruke aršine EU… Me?ka je zaigrala i pred njihovim vratima”, rekao je predsjednik Vu?i?. Je li predsjednik Srbije zaista zaboravio razliku izme?u Kosova i Katalonije, je li zaboravio etni?ko ?iš?enje na Kosovu, hladnja?e i masovne grobnice pune albanskih civila, za šta je optužena vlast ?iji je on bio dio? Ili je, naprosto, rije? o manipulaciji?

PROKI?: Klasika: kao što rusofili krešte kao papagaji “Nije to isto!” kada je re? o upore?ivanju Donjecka i Krima sa Kosovom, tako krešte i: “To je isto!” kada je re? o Kosovu i Kataloniji. Srbija se trsi danas da je partner Turskoj, a ona je partner Turskoj kao što sam ja partner Miškovi?u i Todori?u. Isto tako je i Kosovo partner Kataloniji, a Srbija Španiji. Katalonija je ekonomski ja?a od ve?ine ?lanica EU, dok je Kosovo siromašno kao crkveni miš. Razlika izme?u Španije i Srbije ista je takva. Pre bih istakao upore?enje da je bogata Katalonija u Španiji parametar bogatoj Sloveniji u bivšoj Jugoslaviji. Ipak, u toj vrsti pore?enja Madrid nije Beograd. U predgra?ima Madrida nema masovnih grobnica nastalih u procesu zabašurivanja nedavnih zlo?ina, pa su samim tim upore?enja koja navodite deplasirana.

AVANGARDA: Ne navodim ih ja, navodi ih predsjednik Vu?i?. Ali, kako to da je zlo?ine o kojima govorimo “zaboravila” javnost u Srbiji? O tome ?uti opozicija, ?ute nezavisni mediji…

PROKI?: Ne, ne, nisu ti zlo?ini zaboravljeni, jer svest o njima nikad nije ni ustanovljenja; oni su oduvek zabašurivani i gurani pod tepih. Kao i spisi Dimitrija Tucovi?a o zlo?inima srpske vojske nad Arnautima. A dostupni su, neka ih pro?ita ko ho?e.

AVANGARDA: Govorite o Tucovi?evom djelu “Srbija i Albanija, jedan prilog kritici zavojeva?ke politike srpske buržoazije”?

PROKI?: Tako je.

AVANGARDA: Moram još jednom o “zaboravnosti”, ovoga puta o Briselu, koji je tako?e “zaboravio” Miloševi?evo etni?ko ?iš?enje Albanaca na Kosovu. “Katalonija i Kosovo ne mogu se upore?ivati zato što je Španija ?lanica EU, dok Srbija to nije”, odgovorili su na optužbe predsjednika Srbije o “dvostrukim aršinima EU”. Zašto se EU uzdržava da jasno i direktno odgovori na falsifikate zvani?nog Beograda?

PROKI?: Zato što EU ima i sopstvene falsifikate. EU se teško ogrešila o ovaj region i možda baš zato i prolazi sopstvenu veliku krizu. Srbija se, bez ikakvog profita, nasla?uje tom krizom, i to, naravno, opet na svoju štetu. Ponavljam: Katalonija i Kosovo ne mogu se upore?ivati po bilo ?emu, pa ni po ovome o ?emu guslaju korumpirani sprski politi?ari. Uostalom, upravo zbog toga Ana Brnabi? nije u Brisel odnela najavljeno protestno pismo Vlade Srbije, navodno ve? potpisano od strane Vu?i?a, a sve, kobajagi, zbog toga što ih je Španija zamolila da to ne ?ine. Tom je pismu mesto me?u mnogim relikvijama koje su samo za doma?u upotrebu.

AVANGARDA: Da, ali zar i ovim poslednjim povla?ivanjem Beogradu EU ne pokazuje da je sau?esnik haosa u kojem živimo?

PROKI?: Pokazuje, to je sigurno. EU je u silaznoj putanji svog pokušaja da postane zna?ajniji svetski igra?. Nesposobnost, sebi?nost i glupost koju je pokazala na jugoslovenskom pitanju dokaz je da nije postala svetski igra? i da bi morala mnogo toga još da u?ini da bi to ostvarila.

AVANGARDA: Ako beogradski kontolisani mediji tvrde da je kancelarka Angela Merkel “zaštitnica predsednika Vu?i?a”….

PROKI?: Ma, kakav zaštitnik?!

AVANGARDA: I sam predsjednik Srbije u svojim javnim nastupima voli da podgrijava ove tvrdnje…

PROKI?: Mislim da je Merkel Vu?i?u odavno objasnila šta od njega o?ekuje. Ono što mu za sada dozvoljava je da to tuma?i u Srbiji kako on smatra da je potrebno. Ali, i ta ?e dozvola iste?i, jer ima rok trajanja.

AVANGARDA: Kada ste spomenuli o?ekivanja kancelarke Merkel, pretpostavljam da ste mislili na Kosovo?

PROKI?: Jesam.

AVANGARDA: Koliko ?e predsjednik Vu?i? biti spreman da sara?uje sa Zapadom kada je rije? o Kosovu, šta mislite? Sude?i po njegovom autorskom tekstu u Blicu, u kojem je kazao da je srpskom društvu neophodno suo?avanje sa realnoš?u, vjerujete li da je predsjednik Srbije spreman da prihvati u?lanjenje Kosova u UN?

PROKI?: Vu?i? ?e biti spreman na sve dokle god mu to omogu?ava opstanak na vlasti. Upravo to je psihologija vo?e musavih fudbalskih navija?a. Me?utim, i to vam je nekakvo suo?avanje s realnoš?u. Doduše, takvo da Vu?i?u baš i ne bi previše odgovaralo.

AVANGARDA: Zašto ne bi?

PROKI?: Zato što su se protiv Vu?i?a ve? okrenuli tvrdi srpski nacionalisti, što je i sam nekad bio. Davno sam rekao da Vu?i?u više nema nazad. Iskreno, ne bih mu bio u koži.

AVANGARDA: Zbog ?ega? Uostalom, koliko je danas Kosovo uopšte važna tema u srpskom društvu?

PROKI?: Ta tema je apsolvirana za sve u Srbiji, osim za one koji na osnovu nje vladaju i kradu. U srpskoj javnosti kosovsko pitanje je ce?enje poslednje kapi vode iz suve drenovine. Gde li je otišla sva ta voda, baš se pitam.

AVANGARDA: Vlada Srbije, saznali smo ovih dana, otpo?ela je drugu fazu “unutrašnjeg dijaloga o Kosovu”. Kada je završena prva faza, znate li uopšte?

PROKI?: Niti ima prve, niti druge faze, niti ima pravog dijaloga. To što dirigovani mediji nešto objave, ne zna?i da se to i zbilo.

AVANGARDA: Ipak, ako bi Vas predsjednica Vlade Ana Brnabi? pozvala da u?estvujete u dijalogu o Kosovu, šta biste joj rekli?

PROKI?: Pitao bih je da li je dobila dozvolu Vu?i?a da me pozove.

AVANGARDA: Zašto biste je baš to pitali?

PROKI?: Samo iz uro?ene srda?nosti. Ina?e bih bio siguran da me je zapravo on pozvao, a ne ona.

AVANGARDA: Srbija bi, kako je najavljeno, uskoro mogla otvoriti poglavlje 31 u pregovorima sa EU, koje podrazumijeva uslaglašavanje spoljne politike sa politikom Brisela. Kakav je Vaš utisak – da li ova Vlada Srbiju vodi u EU ili je bliža Rusiji?

PROKI?: Vlada Srbije bi volela da i dalje prima pare iz Brisela, a da istovremeno iz uživanja liže zadnjicu Moskvi. Pošto Moskva ne daje ni dinara za ina?e odli?ni “Ruski almanah” koji izlazi jednom godišnje u Srbiji, ne verujem da bi dala bilo kakve pare ni za bilo šta drugo. Srbija bi da ima EU za ženu, a Rusiju za ljubavnicu; ili obratno, ni to nije još jasno. I žena i ljubavnica, me?utim, imaju ponekad svirepe zahteve, pa je kako sakriti i opravdati prevare veliki problem prevarantskih vlasti u Srbiji.

AVANGARDA: Na osnovu ?ega to tvrdite?

PROKI?: Na osnovu života koji živim.

AVANGARDA: Kao dramskom piscu, kako Vam zvu?e izjave predsjednika Vu?i?a da je ?ak 25 minuta razgovarao (na ruskom!) sa predsjednikom Putinom, a da se, tokom nedavnog kratkog i protokolarnog susreta u Njujorku, predsjednik Tramp ?ak ?etiri puta sa njim rukovao?

PROKI?: Nedavno sam napisao da je ovde zapravo re? o jednoj još lošijoj reprizi Miloševi?evog neuspešnog politi?kog pozorišta, u kojem je preovladavao žanr tragi?ne farse kombinovan sa burleskom. Miloševi? je, pritom, bio politi?ar ve?eg formata od ovih danas. Nažalost, taj ve?i format iskoristio je za još ve?e zlo… Ne mislim da su Srbiji potrebni politi?ari ve?eg formata.

AVANGARDA: Nego?

PROKI?: Dovoljno je da budu dobronamerni i pošteni. Me?utim, takvih nema ni na vidiku.

AVANGARDA: Ima li na vidiku epiloga “bitke za Niš”, kako ste pri?u o ruskom Humanitarnom centru nazvali u jednom svom tekstu?

PROKI?: Ima. Epilog ?e biti odlazak Rusa, nadam se. U isto vreme, bojim se da ?e Rusi ipak ostati, koriste?i ovdašnju glupost i korumpirani nedostatak nerva za opšti interes. Koji Rusima, naravno, ni malo ne nedostaje.

AVANGARDA; Da, ali zbog ?ega je Rusima diplomatski status Humanitarnog centra u Nišu toliko važan? Šta time žele?

PROKI?: Žele da se opet predstave kao najja?i globalni igra?, poput Amerike i NATO koji to jesu. Rusi, ma koliko se trudili, i dalje nisu. Baš kao što se regionalni igra? Turska, glume?i svetsku silu, olupala u Siriji, isto tako ?e se i Rusija, glume?i ravnopravnu vode?u svetsku silu, verovatno olupati u Srbiji. Mi smo me?u poslednjima koji Rusima pomažu u tom poslu. Šteta koju trpimo zbog toga enormno je velika.

AVANGARDA: Stoji li Rusija iza Deklaracije o o?uvanju srpskog naroda, koju su nedavno najavili predsjednik Vu?i? i Milorad Dodik? Od koga Dodik i Vu?i? zapravo ?uvaju srpski narod?

PROKI?: Ne ?uvaju oni srpski narod…

AVANGARDA: Šta ?uvaju?

PROKI?: Sopstvenu guzicu! Ipak, nije jasno ko ?e tu Deklaraciju da piše i kakva gomila gluposti i laži treba da zasluži da se tamo na?e. O?ito je da im prethodne posledice memoramdunsko-deklaracijske Srbije nisu bile dovoljna opomena. Samo se nadam da se ovim novim povodom ne?e opet organizovati neki me?unarodni krivi?ni sud.

AVANGARDA: Svojevremeno ste podržali dolazak Aleksandra Vu?i?a i Srpske napredne stranke na vlast. Kada pogledate stanje u kojem se danas nalazi srpsko društvo, jeste li se pokajali zbog toga?

PROKI?: S politi?arima treba manipulisati kao što i oni manipulišu sa svima nama. Kada je re? o podršci, snage koje pominjete podržao sam jer su jedini imali kapacitet da smene istrulelu Demokratsku stranku, koja je Srbiju vodila u sigurnu propast. Nisam o?ekivao nešto više i to “nešto više”, naravno, nikada nije ni stiglo. Vu?i?eva stranka nema ni mišljenje, ni sposobnost neophodnu za bilo kakav preokret. Njegova partija je konglomerat bez veze i smisla. Ipak, i dalje mislim da Srbija nije bankrotirala i da zaposleni i dalje primaju plate samo zato što Demokratska stranka nije više na vlasti.

AVANGARDA: Kako to?

PROKI?: Konsolidacija o kojoj se govori napravljena je tako što je nova (Vu?i?eva) vlast ukrala plate javnom sektoru koje nikad ne?e vratiti. Pritom, nisu napravljene nikakve reforme i država Srbija je i dalje skupa, korumpirana i neefikasna. Ali, Vu?i?eva Srpska napredna stranka ne može i ne ume bolje. Što zna?i da ni Srbija za sada ne može bolje. Naša kultura postala je licemerna, zlo?esta, zato i opasna. U njoj je i opozicija bedna, da bednija ne može biti. Ono što nam ostaje je da se smejemo ovom dobu i njegovim lažnim veli?inama, da svoju tragediju izražavamo kroz komi?nu metaforu. I da, kao Tomas Man, od propasti svoje otadžbine, odnosno onih koji je vode o?ekujemo – spas ?oveka uopšte; da na taj na?in budemo “dete koje nije naše”, “biljke koje nisu za našu klimu”.

Dedalovi sinovi!

(Tamara Nik?evi?, Avangarda)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga