MIROSLAVA MILENOVIĆ: Kratak vodič za pranje para sa „tetkom iz Kanade“

Odakle keš Aleksandru Vulinu tužilaštvo je moglo da istraži vrlo lako

27. sep 2017

?injenice:

1. Vulini su kupili stan od 107m2 za EUR 244.620

2. U oktobru 2011. je trebalo da plate prodavcu stana prvu ratu od EUR 40.000

3. Do kraja novembra 2012. trebalo je da plate ostatak – EUR 204.620

4. Vulinova žena ima tetku u Kanadi

5. Vulin je bio funkcioner 2012. godine / Kancelarija za Kosovo i Metohiju

6. Vulin je imao stan u Novom Sadu (sticanje pod znakom pitanja) koji je prodao bratu za EUR 38.000 2012. godine

Pranje novca je postupak u kome se prikriva poreklo novca, novca ste?enog kriminalom, korupcijom, nepla?anjem poreza… Provla?enjem novca kroz sve tri faze pranja novca zapravo se pokušava da se novcu da legalan izgled i da se izbriše svaka veza sa njegovim poreklom.

Tipologije pranja novca:

* Polaganje novca, prenošenje novca preko granice u iznosima ispod limita za prijavljivanje

* Angažovanje više lica da u ime i za ra?un jednog lica prenose novac preko granice

* Angažovanje više lica da otvaraju bankarske ra?une i da na iste polažu iznose ispod limita propisanog za prijavu nadležnim organima.

* Zajmovi izme?u povezanih pravnih i fizi?kih lica

* Komplikovane i nejasne transakcije

* Keš pla?anja visokih iznosa

* Razbijanje keš pla?anja visokog iznosa u male iznose / multi pla?anje

Evo pitanja na koja je tužilaštvo trebalo da potraži odgovore, odnosno da sprovede paralelnu istragu (finansijsku i krivi?nu):

Tužilaštvo treba da naloži Upravi za spre?avanje pranja novca da preko Egmonda zatraži podatke o „tetki“ (Egmont je me?unarodno telo koje se sastoji od 156 finansijskih obaveštajnih jedinica, a bavi se razmenom znanja i informacija o pranju novca i finansiranju terorizma).

Ina?e, zajam je jedna od tipologija pranja novca. Evo zašto i koji su mogu?i scenariji.

a. Tetka je platila porez i pozajmila EUR 204.620

U ovom slu?aju za o?ekivati je da tetka prebaci sav novac sa svog ra?una u Kanadi na bankarski ra?un Vulina u Beograd / osnov zajam.

Ova transakcija bi otvorila nekoliko potpitanja. Najpre, kako bra?ni par namerava da vrati ova sredstva ako je pozajmica. Ako je zajam na 10 godina, mese?na rata je oko EUR 1.700. Ako je zajam na 20 godina, mese?na rata je oko EUR 850. Oba ova slu?aja daleko prevazilaze mogu?nosti ministarske plate. Ako je zajam bio poklon, otvara se pitanje poreza na poklon, odnosno utaje poreza. Me?utim, pošto do ovog transfera novca nije došlo otvara se novo pitanje – gde je tetka zapravo transferisala novac Vulinu?

Ako mu je transferisala na nerezidentni ra?un (to je ra?un koji bi Vulin kao rezident Srbije otvorio u nekoj drugoj zemlji) ostaje pitanje – zašto?

U svakom slu?aju, ako je Vulin prenosio po EUR 9.000 u kešu preko granice, ta?no ispod limita za prijavu, jasno je da je to radio da ne bi prijavio taj novac. Pa opet ostaje pitanje – zašto?

Da je od tetke, ženine tetke ili kuma uzeo na zajam legalan novac na koji je pla?en porez, ne bi postojao ni jedan razlog za skrivanje.

b. Tetka nije platila porez

Eto slu?aja za zajedni?ku istragu… doduše postupaju?i tužilac bi morao da zna engleski, da može sa svojim kolegom da razmenjuje informacije.

2. Prodaja stana bratu u Novom Sadu

Ko živi u tom stanu, odakle novac bratu, da li je na taj novac pla?en porez, sa kog ra?una na koji ra?un je obavljen transfer….

Ovo je lakši deo istrage, ne zahteva me?unarodnu saradnju, niti poznavanje engleskog jezika.

3. Kupovina stana u Beogradu

Tužilaštvo treba da naloži Upravi za spre?avanje pranja novca da preko Egmonda zatraži podatke o „prodavcu“ (?ovek koji je prodao stan Vulinu živi u Španiji, u Marbelji).

4. Pla?anje stana obavljeno u kešu

Postavlja se pitanje unošenja novca u zemlju a zatim i iznošenja istog. Postavlja se pitanje i prijave ove transakcije poreskim vlastima Španije ako je prodavac državljanin, rezident ili poreski obveznik Španije.

Pla?anje stana je izvršeno transferom sa Vulinovog nerezidentnog ra?una na ra?un prodavca u Španiji. Analiza eventualnog nerezidentnog ra?una bi dala odgovore odakle pare i gde su otišle.

5. Analiza tendera koje je sprovodila Kancelarija za KiM kojom je tada Vulin rukovodio, veze dobavlja?a, krajnjih vlasnika tih pravnih lica, „tetke“, prodavca stana iz Marbelje…

Krivi?na dela korupcije se teško dokazuju ako pra?enjem, snimanjem i drugim specijalnim istražnim merama nije snimljena primopredaja koverte ili davanje i primanje mita. Ako ne postoji prijava, dojava, ili sumnja, ova primopredaja se obavlja u „mraku“, daleko od o?iju javnosti. Jedini na?in da se istraže je paralelna istraga, finansijska, kada se upore?uju legitimni prihodi sa stilom života i imovinom i krivi?na. Jedna drugoj pomažu da se do?e do dokaza šta se zapravo desilo.

A ovde je o?igledno došlo do kupovine stana za EUR 244.620 u kešu. Odakle keš Vulinu – da je tužilaštvo želelo da istraži – moglo je, i to vrlo lako.

Autorka je potpredsednica Dosta je bilo i finansijska forenzi?arka

(Danas, Foto: mc.rs)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga