MILAN ĆULIBRK / MIJAT LAKIĆEVIĆ: Predizborno bacanje mrvica narodu

Da li ljudi više veruju Vučiću nego svom vlastitom džepu?

23. okt 2017

U Mostu razgovaramo o tome šta je istina a šta prazno hvalisanje u pri?i Aleksandra Vu?i?a o istorijskom pove?anju plata i penzija u Srbiji. Sagovornici su bili dva ekonomska novinara iz Beograda – Milan ?ulibrk i Mijat Laki?evi?.

Bilo je re?i o tome kako je mogu?e da Vu?i? tvrdi da ?e plate u javnom sektoru biti ve?e nego ikad, kad su zaposleni u vreme Ante Markovi?a zara?ivali preko 1000 eura mese?no, zašto se vra?anje oduzetog prestavlja kao poklon vlasti narodu, zašto je Srbija me?u zemljama sa najnižim zaradama u Evropi, kako to da ministri i visoki vladini funkcioneri žive luksuzno iako imaju relativno skromne plate, kako je ministar Aleksandar Vulin sa platom od 800 eura kupio stan od 240.000 eura, da li se pove?anjem plata i penzija kupuju glasovi uo?i predstoje?ih izbora u Beogradu, kao i o tome da li ljudi više veruju Vu?i?u nego svom vlastitom džepu.

Omer Karabeg: Molio bih vas da na po?etku ovog razgovora raš?istimo jednu stvar oko koje se vodi polemika – da li je u pitanju stvarno pove?anje plata i penzija, kao što kaže vlada, ili samo vra?anje onoga što je zaposlenim u javnom sektoru i penzionerima oduzeto novembra 2014. godine, kao što tvrde vladini kriti?ari.

Milan ?ulibrk: Penzioneri ?ije su penzije novembra 2014. godine bile preko 40.000 dinara posle ovog pove?anja ne?e imati onoliko koliko su tada imali. To se odnosi i na one zaposlene u javnom sektoru koji ?e dobiti pove?anje od pet posto, jer ne?e svi dobiti deset procenata. Možda ?e neki nominalno imati više, ali, ako se uzme u obzir rast cena za ove tri godine, malo ko ?e realno imati više.

Omer Karabeg: Kako onda Vu?i? može da tvrdi da ?e nakon ovog pove?anja plate u javnom sektoru biti ve?e nego ikada? On poru?uje kriti?arima: „Prekinite da lažete. Nastavnik u srednjoj školi ima?e platu za 11 odsto ve?u nego što je imao pre smanjenja“. Ko ovde laže?

Mijat Laki?evi?: Predsednik Vu?i? je navikao da govori šta ho?e. Bilo bi dobro da vidimo kako je on tu ra?unicu izveo. Prosvetni radnici ?e zaista dobiti najviše. Oni su i do sada u dva navrata dobili zna?ajno pove?anje, tako da su ve? blizu onoga gde su bili. Sa ovih 10 posto oni ?e to premašiti u nominalnom iznosu, ali realno to ?e zbog inflacije biti manje. Predsednik Vu?i? je nau?io da meša babe i žabe, uzima jedne brojeve odavde, druge odande i izlazi sa ra?unicama koje su poluistinite. Njegove ra?unice u na?elu nisu ta?ne.

Milan ?ulibrk: Predsednik Vu?i? treba pre svega da ubedi prosvetne radnike da ?e imati ve?e plate nego ikada, jer njihovi sindikati tvrde da ?e i nakon pove?anja plate preosvetnih radnika biti ispod prose?ne zarade u Srbiji. Neka njima objasni ko ima najve?e plate. Kod nas postoji izreka – ako laže koza, ne laže rog. Vu?i? je svojevremeno obe?ao da ?e do kraja 2017. godine prose?na plata u Srbiji biti 500 evra. Posle je to smanjio na 450.

Me?utim, prosek zarada za prvih devet meseci ove godine bio je manji od 400 evra i ne verujem da do kraja ove godine možemo dogurati do 450 evra. Uveren sam u to. Ako se to desi, neko u Srbiji zaslužuje Nobelovu nagradu za ekonomiju. Brojke su neumoljive. Setimo se kolike su bile prose?ne plate u vreme Ante Markovi?a. Zato je demagogija pri?ati da ?e plate biti ve?e nego ikada. Ne?e u dogledno vreme. Nažalost, zarade u Srbiji su me?u najnižim u Evropi.

Ante Markovi?

Omer Karabeg: Pomenuli ste plate u vreme Ante Markovi?a. Kad sam ovih dana bio u Beogradu jedan taksista mi je pri?ao da je on tada radio kao kvalifikovani radnik u fabrici Ivo Lola Ribar. Kaže da je imao platu oko 1.700 maraka. To bi odgovaralo današnjoj plati od 1.700 eura. Da li sam u pravu?

Milan ?ulibrk: Upravo tako. ?ak i kada bismo ra?unali da jedan evro danas vredi dve nekadašnje marke, plata od 1.700 maraka bi bila 850 evra, a to je duplo više od sadašnje prose?ne plate u Srbiji.

Mijat Laki?evi?: Sigurno je da ni posle ovog pove?anja velikom broju gra?ana Srbije plate i penzije ne?e biti vra?ene na nivo od pre tri godine. ?ak i oni koji budu imali minimalno realno pove?anje to ne?e osetiti, jer standard ovde ve? godinama pada. Zadatak vlade je da obezbedi rast ekonomije i rast plata i penzije, a naša vlada se ponosi ?injenicom da su plate samo malo manje nego što su bile pre tri godine. To je apsurdno.

Milan ?ulibrk: Srbija je zemlja koja je od izbijanja globalne krize 2008. imala ubedljivo najmanju stopu rasta od svih zemalja zapadnog Balkana. Naš bruto doma?i proizvod pove?an je u tom periodu za pet procenata, dok su ga druge zemlje – Albanija, Crna Gora, ?ak i Bosna i Hercegovina i Makedonija – pove?ale za skoro 15 posto.

To su parametri o kojima bi vlada trebalo da vodi ra?una i to je ono što nas ?ini jako nesre?nim. Tu se ne postavlja pitanje da li neko laže ili ne. To pokazuju statistike svake od zemalja regiona uklju?uju?i i zvani?nu statistiku Srbije. Brojke su neumoljive i one nam govore da stvari nisu onakve kakvim vlast pokušava da ih prikaže.

Gušimo privredu

Omer Karabeg: Profesor Ljubomir Madžar smatra da ovo pove?anje plata i penzija ili vra?anje oduzetog – ve? kako ko to zove – nije održivo. On kaže da nema garancije da ?e za to biti dovoljno para i narednih godina. Po njemu, ovogodišnju budžetski sufcit je rezultat sre?nih okolnosti koji se najverovatnije ne?e ponoviti. Delite to mišljenje?

Mijat Laki?evi?: Nije to tako veliki novac. Kada se sve skupi, to je pedesetak milijardi dinara. To može da se na?e, ako budemo imali rast bruto doma?eg proizvoda od tri posto. Me?utim, problem je u tome što ?e javni sektor dobiti više nego privatni. To nije u redu. Javni sektor se finansira iz privatnog i ne može da pove?ava svoje plate kako ho?e, jer se budžet puni od onoga što obezbedi privreda. A država nije u?inila ništa da podstakne privredni razvoj.

Uštede u budžetu su mogle da se iskoriste da se smanji optere?enje privrede. Vu?i? ve? dve godine najavljuje rastere?enje privrede, ali do sada nije ništa u?injeno. Mi gušimo privredu. Za poslednje tri godine privredi je uzeto pet milijardi evra i umesto da se deo toga vrati kroz razne poreske olakšice od toga nema ništa.

Plata 800, odelo 1000 evra

Omer Karabeg: Visoki vladini funkcioneri imaju relativo male plate. Vu?i? se hvali i ponosi time. On kaže da ?e najmanje pove?anje dobiti njegovi saradnici i saradnici premijerke, a u isto vreme oni jako dobro žive. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u stanju da za 240.000 eura kupi stan. To je suma koju on ni za pedeset godina ne bi mogao da uštedi od svoje plate. Da li su male plate funkcionera ustvari demagogija, dok je stvarna situacija potpuno druga?ija?

Milan ?ulibrk: Apsolutno. To je ve? postala tolika demagogija da o tome ne vredi ni govoriti. Plate svih državnih funkcionera su manje od hiljadu evra, a svako njihovo odelo vredi više od hiljadu evra. Odakle pare za to?

Razni državni funkcineri su ?lanovi upravnih i nadzornih odbora što im obezbe?uje velika primanja koja su van o?iju javnosti. Po meni predsednik države, premijer, ministri i drugi visoki funkcioneri morali bi da imaju pristojne plate – nekoliko hiljada evra, ali ne bi smeli da se bave bilo ?im drugim. Ja verujem da bi ovde u Srbiji mnogi to do?ekali na nož, ali ne možete da vodite ra?una o državnim interesima, ako nemate pristojnu platu.

Morate imati pare za pristojno odelo kada idete na do?ek predsednika Francuske, ili predsednika Rusije, ili kancelarke Nema?ke. Ovo što se sada radi je ?ista demagogija. Gledamo ljude koji na sebi – uklju?uju?i cipele, kravate, odela, košulje, satove – imaju nekoliko hiljada evra, a zara?uju sedamsto ili osamsto evra.

Gospodin Vulin sa svojih osamsto evra plate ne bi do penzije mogao da tetki iz Kanade vrati navodnu pozajmicu od 205.000 evra ?ak i kad mese?no ne bi ni dinar potrošio od plate. Prema tome, sve je jasno – pitanje je samo da li to ho?emo da vidimo ili ne?emo.

Mijat Laki?evi?: O tome postoji jedan zgodan vic. Pitali jednog bankara, koji je sa mesta direktora banke prešao u vladu, zašto je to uradio kada mu je sada plata mnogo manja, a on je odgovorio: „Ta?no je da je plata mala, ali primanja su velika“.

Omer Karabeg: Da li to zna?i da se ministrima i funkcionerima toleriše korupcija?

Mijat Laki?evi?: Postoje državni organi koji bi trebalo da se time bave, ali, kao što smo videli u slu?aju Vulina, vlada i tužilaštvo prihvataju zdravo za gotovo potpuno smešnu Vulinovu pri?u kako mu je tetka iz Kanade pozajmila 200.000 evra.

Podmazivanje

Omer Karabeg: Da li je ovaj potez sa navodnim pove?anjem plata povu?en pre svega zbog predstoje?ih veoma važnih izbora u Beogradu. Pomenuti profesor Madžar je to nazvao bacanjem mrvica narodnim masama.

Mijat Laki?evi?: Narod u Srbiji je toliko osiromašio da su nekima i mrvice zna?ajne. Nema sumnje da se na taj na?in kupuju bira?i. Ono što me u to dodatno uverava je ?injenica da najve?a pove?anja dobijaju velike bira?ke grupacije kao što su školstvo i zdravstvo gde ima oko 100 – 150 hiljada zaposlenih. U te velike grupacije spadaju i vojska i policija, koje dobijaju deset procenata, dok je najamanje pove?anje onima u državnoj upravi kojih je manje.

Milan ?ulibrk: Ovde je podmazivanje glasa?ke mašinerije uvek bilo u modi. Prethodna vlast je tako?er bila tome sklona. Najve?i minus u državnoj kasi napravljen uo?i izbora 2012. godine. Tada je prekinut aranžman sa Me?unarodnim monetarnim fondom jer je ve? na po?etku godine bilo vidljivo da se ne poštuju dogovorena pravila i da ?e deficit budžeta za tu godinu biti mnogo ve?i nego što je bilo planirano. Dakle, to je nešto uobi?ajno.

Ovo sadašnje pove?anje stupa na snagu 1. januara, a prva isplata bi?e u februaru, bukvalno mesec dana pred izbore. To svakako može da uti?e na ishod izbora u Beogradu, a ko zna – možda ?e tada biti i vanredni parlamentarni izbori, ako vlast u Srbiji proceni da bi joj to bilo korisno. U tom slu?aju Srbija bi postala jedinstvena zemlja u kojoj se parlamentarni izbori održavaju gotovo svake godine, iako vlast ima stabilnu dvotre?insku ve?inu.

Omer Karabeg: Rekao bih da ?e ovo pove?anje plata i penzija biti doživljeno kao neka vrsta poklona gospodina Vu?i?a i gospo?e Brnabi? bira?ima uo?i izbora.

Milan ?ulibrk: Upravo tako, s tim što se postavlja pitanje da li je to poklon gospo?e Brnabi? ili gospodina Vu?i?a. Ipak je to poklon gospodina Vu?i?a. Jer, dok su ministar finansija Vujovi? i premijerka Brnabi? tvrdili da se procenti pove?anja ne znaju, da to tek treba izra?unati, iz kabineta predsednika Vu?i?a – posle sastanka sa ministrima odbrane i policije i šefom Bezbednosno-informativne agencije – saopšteno je da ?e plate u ta tri sektora biti pove?ane za deset posto. I tako je bilo.

Mrvice

Omer Karabeg: Mislite li da ljudi veruju Vu?i?u kada kaže da je sadašnje pove?anje najve?e do sada? Da li više veruju njemu nego svome džepu?

Mijat Laki?evi?: Ljudi uzimaju ono što im se daje. Penzioneri sa penzijama ispod 25.000, kojima pre tri godine nisu smanjena primanja, sada ?e nešto malo dobiti. To jesu mrvice, ali veliki broj ljudi je navikao na mrvice i mislim da oni veruju Vu?i?u.

Ne treba zaboraviti ni zaposlene u javnom sektoru, od kojih su mnogi ?lanovi Srpske napredne stranke. Nije re? samo o njima, ve? i o ?lanovima njihovih porodica i drugim ljudima koji zavise od njih. Svi oni ?e glasati za Vu?i?a bez obzira da li mu veruju ili ne veruju.

Milan ?ulibrk: Ovde se nikada nije glasalo iz nov?anika. Niko nikada nije išao na biralište a da je pre toga proverio koliko ima para u nov?aniku. Da nije tako ne bi Slobodan Miloševi? pobedio na izborima 1993. u jeku hiperinflacije, kada su plate u Srbiji bile pet maraka, a penzije tri. U Srbiji se ne glasa racionalno, ne glasa se iz ekonomskih interesa, ekonomija nikada nije bila bitna i preovla?avaju?a.

Ovde se uo?i svakih izbora pokre?u velika nacionalna pitanja koja preokupiraju javnost. Evo, ?uli smo da je pre nekoliko dana formirana radna grupa za unutrašnji dijalog koja ?e negde u martu iza?i sa predlogom rešenja za Kosovo. A gotovo je sigurno da ?e izbori u Beogradu biti u martu slede?e godine.

Pre toga ?e ljudi primiti uve?ane plate i penzije, pa ?e se stvoriti utisak da se ipak nešto kre?e. To je ono na šta ova vlast ra?una – kratko je pam?enje. Svi ?e zaboraviti da je Vu?i? obe?ao da ?e do kraja ove godine prose?na plata u Srbiji biti 450 evra. Zaboravi?emo sve to i bi?emo zadovoljni sa ono malo što smo dobili.

Nemamo boljeg

Omer Karabeg: Meni se ?ini da odnos naroda prema Vu?i?u najbolje opisuje ono što je rekla jedna penzionerka u anketi Televizije N1. Ona kaže: „Teško živim, nemam za leba. Ali boljeg od Vu?i?a nemamo. Šta da radimo?“.

Mijat Laki?evi?: Moram da kažem da je za takvu sliku makar delimi?no kriva i opozicija. Opozicioni lideri nisu uspeli da iza?u sa programom koji bi privukao bira?e. S druge strane, Vu?i? maksimalno korisiti svaki trenutak za propagandu. On otvara sve živo po Srbiji i to kod ljudi – bar kod jednog broja – stvara utisak da on puno radi, da se gradi, da Srbija napreduje.

No, Vu?i? se ne oslanja samo na marketing i na režimske medije. Da bi obezbedio bira?e on koristi silu, ucene, podmi?ivanje. To su njegova sredstva vladavine. U svemu tome najopasnije je što se ne vidi na?in kako se efikasno suprodstaviti toj njegovoj mašineriji. Ja verujem da je to mogu?e i da su beogradski izbori velika šansa za to, ali sve zavisi od toga šta ?e da uradi opozicija.

Milan ?ulibrk: To je stanje na našem politi?kom tržištu. Nema konkurencije. Vu?i? ima monopolski položaj na tom tržistu. Ve?ina gra?ana se informiše preko masovnih medija, pre svega televizija sa nacionalnom frekvencijom, a tamo se ne mogu ?uti druga?iji stavovi od onih koji zna?e podršku vlastima. A i da mogu, nisam siguran da bi gra?ani imali šta da ?uju, jer opozicija ne nudi mnogo. Nisam siguran da imaju šta da ponude – tako da dobar deo krivice za sadašnje stanje snosi i opozicija.

(Omer Karabeg, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga