- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Mentoru Tomislava Nikolića najviše novca na medijskom konkursu u Novom Sadu

Nove nelogi?nosti na konkursu za finansiranje medija u Novom Sadu. Skoro ?etvrtina predvi?enog novca otišla firmi osnovanoj pre nekoliko meseci, ?iji je suvlasnik bio mentor na magistarskom radu Tomislava Nikoli?a.

Nakon kontroverznog prvog konkursa za sufinansiranje medija u Novom Sadu, na kom su najviše novca dobili nepoznati i novoosnovani mediji, objavljeni su i rezultati drugog.

Skoro ?etvrtina predvi?enog novca otišla je firmi Media info centar, osnovanoj svega par meseci pre konkursa, ?iji je suvlasnik bio mentor na magistarskom radu bivšeg predsednika Tomislava Nikoli?a, a koja je novac dobila i na konkursu održanom u maju.

Osniva? Privredne akademije i ?ovek uz ?iju stru?nu pomo? je bivši predsednik Tomislav Nikoli? stekao zvanje mastera, nikad nije imao veze s medijima. Me?utim, po svemu sude?i, Marko Cari? ima odli?an njuh za biznis. Manje od mesec dana od osnivanja, investirao je 5.000 dinara u firmu Media info centar i tako postao vlasnik polovine udela.

Ulaganje mu se tri meseca kasnije višestruko isplatilo – projekat ove produkcije dobio je tri miliona dinara od grada Novog Sada, da bi istom sumom bili po?aš?eni i pre nekoliko dana. Pred kamere N1 nije hteo, ve? nas je uputio na svog partnera, koji tvrdi – politika nije imala veze s uspehom na konkursu.

„Koliko sam ja informisan, gospodin Cari? nije ?lan neke stranke, niti je blizak bilo kojoj politi?koj stranci. On je jednostavno uspešan ?ovek“. Bio je jedan od potpisnika podrške Aleksandru Vu?i?u na prethodnim izborima, a tako?e je poznat i kao mentor Tomislava Nikoli?a na njegovom spornom master radu? „To morate pitati gospodina Cari?a. Mi smo samo poslovni partneri“, kaže suvlasnik Media info centra Vladimir Jovanovi?.

Iako je firma ovih poslovnih partnera bila uspešna i na konkursima u Ba?u, Beo?inu i Titelu, na njihovom YouTube kanalu nalaze se samo tri snimka, i to korporativna. Sam Jovanovi?, ina?e, jedan je od ljudi koje su predsednici opština u Srbiji naj?eš?e birali kao ?lana komisija za dodelu sredstava za medije.

Izme?u ostalog, bio je ?lan komisije u Beogradu, gde je gotovo 80 miliona dinara podeljeno provladinim medijima i tek osnovanim firmama. U koliko je komisija u?estvovao, ni sam nije siguran.

„Ne mogu vam sad re?i napamet, ali u dosta komisija. Možda desetak“, kaže Jovanovi?.

Ina?e, po zakonu, diskreciono pravo i da formira komisiju i da ima poslednju re? o raspodeli novca ima predsednik lokalne samouprave. Prvi ?ovek Novog Sada kaže da veruje stru?nosti komisije koju je postavio – toliko, da ni ne zna ko je sve dobio novac.

„Ja nemam prava da ne potpišem predlog koji je komisija utvrdila, jer onda bi rekli da se politika meša“. Po zakonu o javnom informisanju, oni su savetodavni, a odluku donosite vi? „Pa, formalno. Zato što sam ja odgovoran za izvršenje budžeta“, rekao je gradona?elnik Novog Sada Miloš Vu?evi?.

U peto?lanoj komisiji nije bilo nijednog ?lana prepoznatih medijskih udruženja, a od devet podržanih projekata, samo tri su zapravo mediji. ?ak pet firmi koje su dobile novac su klasi?ne marketinške agencije, a skoro svi su pare dobili i na prethodnom konkursu.

Predsednica komisije Biljana Ratkovi? Njegovan najpre je pristala na intervju za N1, da bi se kasnije predomislila i rekla da ipak ne može detaljnije da komentariše ovu odluku. Komisije su, nažalost, samo ukras, kaže novinar, koji je i sam u?estvovao u radu više takvih tela. Odluka kome ?e novac biti dodeljen donosi se, objašnjava on, naj?eš?e na drugom mestu.

„Odabir njih nije odabir na osnovu kvaliteta samih projekata, ve? na osnovu nekog lobiranja koje se dešava unutar politi?kih partija ili interesnih grupa. Prosto, postoje neka lobiranja koja doprinose da se takvi projekti odaberu od strane komisija“, navodi bivši ?lan komisija za sufinansiranje medija Miodrag Mandi?.

Imena ?lanova komisija ?esto se ponavljaju u više opština, pa je tako ?lan novosadske Ferenc Ber?ek bio predsednik komisije za sufinansiranje medija u Beogradu, a u?estvovao je i u kontroverznoj podeli novca za medije i u Nišu.

(N1)

Podelite ovu stranicu!