- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Mekalister: Vladavina prava je suštinska za članstvo u EU

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David Mekalister izjavio je da bez vladavine prava ne može biti napretka u pristupanju Evropskoj uniji i da su funkcionalni pravosudni sistem i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije od najve?eg zna?aja za zemlje koje žele da budu ?lanice Unije.

Mekalister je u intervjuu agenciji Beta podsetio da je na sastanku s opozicionim politi?arima u Beogradu u avgustu rekao da je aktivna opozicija od suštinskog zna?aja za svaku demokratiju, ali je odbacio optužbe da je blagonaklon prema vlasti kad je re? o vladavini prava i medijima, navode?i da je njegov izveštaj „veoma jasan o nedostacima u tim oblastima“.

Izvestilac Evropskog parlamenta je rekao da dijalog Beograda i Prištine treba da dovede do „obuhvatne normalizacije odnosa Srbije i Kosova“, ali da EU ne?e nametati rešenja za dijalog.

Mekalister je rekao da se pored 10 otvorenih poglavlja u pristupnim pregovorima do kraja godine mogu o?ekivati još neka, dodaju?i da tempo pregovora zavisi od brzine reformi i uskla?ivanja sa zakonima Unije, ali da je vladavina prava suštinska za ?lanstvo.

Na pitanje šta slu?ajevi, kao što je rušenje zgrada u centru Beograda koji nisu rešeni dve godine, govore o poštovanju vladavine zakona, Mekalister je rekao da Evropski parlament u junu usvojio izveštaj o Srbiji velikom ve?inom glasova, koji je, kako je naveo, „prili?no jasan o kontroverznim doga?ajima u beogradskoj ?etvrti Savamala“.

„Funkcionalni pravosudni sistem i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije su od najve?eg zna?aja za svaku zemlju koja želi da u?e u EU. Srbija mora da reši pitanja u vezi s nezavisnoš?u, odgovornoš?u i efikasnoš?u pravosudnog sistema i uspostavi praksu istraživanja, procesuiranja i kona?nih presuda u krivi?nim slu?ajevima“, dodao je Mekalister.

On je rekao da „vladavina prava leži u samoj srži pristupnog procesa“ i da pregovara?ki okvir posebno uzima u obzir poglavlja 23 i 24 o vladavini prava. „Ta poglavlja se rešavaju na po?etku pregovara da se dozvoli maksimalno vreme za uspostavljanje neophodnih zakona, institucija i uspešne primene“, rekao je Mekalister.

Na pitanje kako komentariše tvrdnje opozicije da je previše blagonaklon prema vlastima u Srbiji, posebno po pitanju medija i vladavine prava, Mekalister je rekao da je prethodnih meseci i godina Srbija ostvarila napredak na putu ka EU, ali mnogo posla ostaje da se uradi.

„Uvek sam ukazivao na zna?aj vladavine prava i slobode medije za pristupanje Srbije EU. Moj izveštaj je veoma jasan o nedostacima u tim oblastima“, rekao je Mekalister.

Mekalister je rekao da su u dijalogu Beograd-Priština napravljeni „neki uspesi“ i da obe strane treba da nastave da rade na sprovo?enju svih dosad postignutih sporazuma u dobroj veri i pravovremeno.

Na pitanje da li pravno obavezuju?i dokument o statusu Kosova treba da bude tema razgovora Beograd-Priština, Mekalister je rekao da je „dijalog Beograd-Priština dokazani format“.

„Normalizacija odnosa treba da koristi ljudima u Srbiji i na Kosovu i od suštinskog je zna?aja za o?uvanje mira i stabilnosti u regionu. Me?utim, EU ne?e primoravati ni Srbiju ni Kosovo da na odre?eni na?in postupaju. Beograd i Priština pregovaraju o svojim budu?im odnosima dok to pomaže EU“, rekao je Mekalister.

Izvestilac parlamenta EU je rekao da „pregovara?ki okvir za pristupanje Srbije EU zahteva nastavak angažovanja ka primetnom i održivom poboljšanju u odnosima s Kosovom“.

„Taj proces treba postepeno da dovede do obuhvatne normalizacije odnosa Srbije i Kosova s izgledima da obe strane mogu potpuno da upražnjavaju svoja prava i ispune svoje odgovornosti“, rekao je Mekalister.

(Beta, foto: Medija centar)

Podelite ovu stranicu!