Kragujevac – medijski fenomen ili bahaćenje bez granica i zakona

VOICE: Kako su pogaženi zakoni i procedure kako bi se spasila javna i partijska Radio-televizija Kragujevac

20. sep 2017

Osam meseci nakon što su zaposleni isklju?ili radijski i televizijski signal zbog dugova, isto toliko otkada je Ministarstvo privrede poništilo privatizaciju, a REM oduzeo dozvolu – Radio-televizija Kragujevac po?ela je, ponovo, sa emitovanjem programa. Direktorka Jelena Vukovi? u obra?anju gledaocima zahvalila se gra?anima i zaposlenima koji su pokrenuli inicijativu za spasavanje RTK i rekla da ?e ta medijska ku?a da bude “otvorena za sve”, kako je rekla – novinare-istraživa?e i gra?ane Kragujevca, bez obzira na politi?ku opredeljenost.

Zaposleni, njih 24 koliko je ostalo nakon sprovedenog socijalnog programa, kako kaže jedan od njih, uz uslov da mu se ne pominje ime, o?ekuju da se “ne ponovi ono što smo preživeli pod Radojicom (Radojica Milosavljevi?, kupac RTK) i rukovodstvom iz SNS-a”.

Svi su, ipak, izgledi da ?e se ponoviti. Ili, kako je na sednici gradskog parlamenta, na kojoj je usvojena odluka kojom grad Kragujevac preuzima RTK od države, izjavio odbornik opozicione Zajedno za Šumadiju Dušan Aleksi?bi?e to službeno glasilo Srpske napredne stranke.

To potvr?uje još jedna odluka, ovog puta Gradskog ve?a (16. vvgust, broj XIX-157/2017), o Programu rasporeda sredstava za finansiranje razvoja informisanja u gradu Kragujevcu. Ovim “programom” grad predvi?a 18 miliona dinara za “usluge po ugovoru” i dva miliona za subvencije namenjene Radio-televiziji Kragujevac. Uz još 70 miliona dugova koje je, do poništavanja privatizacije, napravio privatni vlasnik Radoica Milosavljevi?, samo ove godine za RTK, medijsku ku?u koja osam meseci nije emitovala ni radio ni TV program – Kragujevac izdvaja 90 miliona budžetskog novca.

Ušteda zbog nepostojanja

Prvu odluku (pravne službe Grada su, navodno, ?lanovima Gradskog ve?a predo?ile kakvu ?e štetu naneti) o osnivanju privrednog društva „Radio televizija Kragujevac“ doo Kragujevac odbornici vladaju?e ve?ine usvajaju 18. jula ove godine. Pravni osnov, kako piše u Odluci, nalazi se u Zakonu o lokalnoj samoupravi, a usvajanje ovog pravnog akta usledilo je nakon što je grad Kragujevac 27. juna ove godine „zaklju?io“ ugovor sa Republikom Srbijom o preuzimanju osniva?kih prava nad RTK (Ugovor o prenosu udela “Radio televizije Kragujevac”, doo Kragujevac broj 023-92/17-II od 27. 06. 2017, zaklju?en izme?u Republike Srbije i Grada Kragujevca). Grad Kragujevac ovim ugovorom preuzima sto odsto osniva?kog kapitala, ali i sve dugove koje je napravio privatni vlasnik. Prema navodima gradona?elnika Radomira Nikoli?a, krajem jula dug je iznosio oko 70 miliona dinara.

– Dok RTK nije bila u našem vlasništvu, mi smo uštedeli sto miliona dinara. Ukupna dugovanja koja preuzimamo iznose oko 70 miliona dinara. Ako izmirimo te dugove i ako je potpuno iz budžeta finansiramo u narednih šest meseci do privatizacije, ne?emo dosti?i tih sto miliona – rekao je Nikoli?.

????????????????????????????????????

Van svih zakona: Gradona?elnik Kragujevca  Radomir Nikoli? kao vlasnik, finansijer i urednik javno-partijskog medija

U sto odsto kapitala, bar za sada, ne ulazi ogromna imovina ?iji je RTK bila korisnik. I sudbina imovine (poslovne zgrade od blizu 700 kvadrata, placa na ulasku u Kragujevac, zemljišta na kojem je smešten predajnik) zavisi?e od odluke ve?ine. Naime, imovina može da se uknjiži na grad, ali i na Radio-televiziju Kragujevac i bude predmet nove prodaje.

– Svejedno da li se ova medijska ku?a, koja je prošla kroz katastrofalnu privatizaciju sada vra?a gradu u formi privrednog društva, ustanove, ili ne?eg ?etvrtog, to još od oktobra 2015. nije mogu?e, ta?nije zabranjeno je – kaže urednik “Kragujeva?kih” novina Miroslav Jovanovi? za VOICE. – I šta se doga?a kada gradska Skupština usvoji akt koji je o?igledno protivzakonit? Ništa! Da li ?e neka institucija koja treba da štiti princip zakonitosti sada reagovati? Ne?e – zaklju?uje Jovanovi? i dodaje da je “razo?aran”, kako kaže, “mlakom” reakcijom novinarskih udrženja.

Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Rakovi? ocenjuje, me?utim, da iza svega što je do sada ura?eno u vez isa RTK “stoji partijska volja, partijski interes”.

– Ono što posebno iritira je to što je grad dozvolio da RTK propadne i tri godine tvrdi da nema para za projektno finansiranje medija, pa se postavlja pitanje kako je sada odjednom na?en novac za vra?anje dugova. Sumnjam da je sve po zakonu, a pogotovo da je u javnom interesu – zaklju?uje Rakovi? u razgovoru za VOICE.

svetozar rakovic

Svetozar Rakovi?: Grad tri godine tvrdi da nema para za projektno finansiranje medija, a sada je odjednom na?en novac za vra?anje dugova RTK-a (foto: MCBG)

“Ugovor” sa državom, jedini koji je neka lokalna samouprava do sada potpisala, grad sklapa na osnovu uredbe Vlade Srbije o vra?anju medija lokalnim samoupravama. Re? je o Uredbi o izmeni uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima u medijima, kojom je omogu?eno da se lokalnim samoupravama prenesu akcije i udeli medija ?ija je privatizacija poništena. Ovom uredbom odre?en je novi rok za mogu?nost privatizacije medija, koji u slu?aju RTK isti?e u decembru ove godine.

Privremeno rešenje kao najdugotrajnije?

Zaposleni u Radio televiziji Kragujevac o?ekuju, me?utim, da se ovaj status produži, kao i da ih nova medijska strategija u nastajanju kona?no “vrati” lokalnoj samoupravi. Predsednica Skupštine privrednog društva Radio televizija Kragujevac Ivana ?upi?, jedina iz ove ku?e koja je za VOICE pristala da razgovara (doduše prepiskom u eletronskoj formi), na pitanje o sudbini RTK nakon isteka šest meseci, odgovara:

“Uredbom o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdava?a medija (Službeni glasnik RS BR 65/17 i 31/17) predvi?eno je da u roku od 6 meseci od dana prenosa akcija, odnosno udela na jedinicu lokalne samouprave pokrene novi postupak privatizacije”.

Novac za javni interes usmeren javno-partijskom mediju

Povodom odluke da se budžetski novac namenjen za projektno sufinansiranje javnog interesa u sferi javnog informisanja u Kragujevcu preusmeri Radio-televiziji Kragujevac oglasilo se i Nezavisno udruženje novinara Srbije.
Gradska uprava Kragujevca na ?elu sa gradona?elnikom Radomirom Nikoli?em nastavlja da krši Zakon o javnom informisanju i da ignoriše svoje obaveze prema javnom interesu i javnom informisanju, navodi se u saopštenju NUNS-a.
Mnogo je pitanja povodom RTK ne koja gradska, a i republi?ka vlast treba javno da odgovore. Pre svega, zašto dugovanja bivšeg privatnog vlasnika RTK namiruju poreski obveznici Kragujevca? Kako to da Kragujevac ve? tre?u godinu zaredom nema novca za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja u javnom interesu, što je njegova zakonska obaveza, a ima za subvencionisanje jedne medijske ku?e koja ne emituje program? Zašto su drugi kragujeva?ki mediji prepušteni sami sebi dok je televizija koju je, u me?uvremenu, napustila ve?ina zaposlenih i kojoj je oduzeta i dozvola za emitovanje programa postala prioritetna briga države? I, na kraju, kako je mogu?e da se aktom Vlade suspenduje Zakon o javnom informisanju, navodi se, izme?u ostalog u saopštenju ovog novinarskog udruženja.

?in novog osnivanja RTK ne predstavlja i kraj po svemu sude?i nezakonitih radnji, jer one, sude?i po odluci o osnivanju privrednog društva – tek slede. Ve? su zaposleni, ?ak i za period od više od šest meseci u kojem program nije ni emitovan, preko sudskih izvršitelja po?eli da napla?uju svoja potraživanja iz gradskog budžeta.

Zatim, u ?lanu 12 Odluke o osnivanju privrednog društva piše: “Sredstva za obavljanje delatnosti Društva obezbe?uju se iz prihoda od osnovne delatnosti, budžeta osniva?a i drugih izvora u skladu sa zakonom”. Nakon poslednje odluke Gradskog ve?a izvesno je da ?e se taj novac iz budžeta prebacivati na osnovu ugovora i dva miliona dinara subvencija. Zakonom o javnom informisanju i medijima zabranjeno je finansiranje medija iz budžeta, pošto se novac poreskih obveznika može dodeljivati isklju?ivo kroz “sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa”. To podrazumeva raspisivanje javnog konkursa, koji u Kragujevcu nijednom nije sproveden.

Strana?ko upravljanje javnom televizijom

Ni izbor upravlja?kih organa u ovoj medijskoj ku?i koja se finansira novcem gra?ana ne obe?ava profesionalizam. ?lanovi Skupštine – Ivana ?upi?, Danijela Markovi? i Marko Puri? – kadrovi su partija koje ?ine ve?inu u gradskom parlamentu, Srpske napredne stranke i Socijalisti?ke partije Srbije.

Za direktorku je imenovana Jelena Vukovi?, tako?e partijski kadar. U vreme dok je vlasnik bio Radojica Milosavljevi?, bila je odgovorna urednica, kao i autorka emisija “Razmotavanje”, u kojima se u Pinkovom maniru razra?unavala sa opozicijom i nezavisnim novinarima u Kragujevcu. U vreme kada na RTK po?inju štrajkovi zbog kašnjenja plat,a Vukovi? zasniva radni odnos u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, dok se muž, do tada tonac na Radio Kragujevcu, zapošljava u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Jelena Vukovi? je radni odnos u Agenciji “zamrzla”, a u RTK zasnovala na odre?eno vreme. Direktorka je dobila i novog stru?nog saradnika, Vladislava Selakovi?a (kadar SNS), koji je podneo ostavku na mesto direktora u Javnom stambenom preduze?u. Kako su pisale “Kragujeva?ke”, trenutno se sprovode i nova strana?ko-kumovska zapošljavanja.

Zaposleni u Radio-televiziji Kragujevac od trenutka kada ih grad “preuzima” redovno primaju plate, a novom sistematizacijom predvi?ene su zarade znatno ve?e od onih koje trenutno imaju novinari lokalnih medija. Tako neto-plata direktorke za avgust iznosi 76.231,97 dinara, a odgovorne urednice nešto više od 53.000 dinara. Novom sistematizacijom direktorka ima koeficijent po kome se obra?unava zarada 11,5, direktor programskog sektora, što je novo radno mesto, devet i po. U odgovoru na pitanje VOICE o zaradama u RTK dostavljeni su obra?uni na kojima je, sem bruto i neto iznosa, sve ostalo prikriveno, pa su i ove informacije pod znakom pitanja, a me?u zaposlenima na RTK, kada je o platama poslovodstva re?, pominju se i daleko ve?i iznosi. Novinari Radio-televizije Kragujevac, i pored redovnih plata, još uvek nemaju overene zdravstvene knjižice. Poznat je slu?aj novinarke, koja ?e boravak na odeljenju Klini?kog centra u Kragujevcu morati da plati. Nepoznato je i kako je mogu?e da se ispla?uju neto zarade pre uplate poreza i doprinosa, kada propisu propisuju druga?ije, kao i preko kog ra?una se to radi, kada su komercijalni ra?uni RTK još uvek u blokadi

Gra?ani željni informacija

Kada je o programu re?, Kragujev?ani su željni lokalnih informacija. Gradona?elnik Kragujevca Radomir Nikoli? (valjda mu niko nije objasnio da nije urednik) obe?ava da ?e na toj televiziji opozicija imati “minutažu ve?u nego ikada”. I program je pokrenut nakon, najblaže re?eno, problemati?nih odluka REM-a. Naime, kada je krajem januara ove godine raskinuta privatizacija Radio-televizije Kragujevac, ova medijska ku?a ostala je i bez dozvole o pružanju medijskih usluga, pošto kupac nije ispunio obavezu održavanja kontinuiteta proizvodnje medijskih progeama. Po pravilu, REM bi trebalo da raspiše konkurs za ponovno dobijanje dozvole. Svetozar Rakovi? za VOICE kaže da dozvola za emitovanje programa “ne može tek tako da bude vra?ena”, ve? po proceduri propisanoj zakonom.

Kako je Radio-televizija Kragujevac došla u situaciju da ne emituje program? ?ini se da je sve po?elo oktobra 2015, kada ju je sa još sedam medijskih ku?a RTK kupio sada ve? legendarni SNS-biznismen iz Kruševca Radojica Milosavljevi?. U narednih godinu dana, zahvalju?i gradskom budžetu, plate su redovne. Preuzima se “Teška re?” sa Pinka, svako gostovanje, i na najmanjoj lokalnoj televiziji, Aleksandra Vu?i?a, a o politi?kim protivnicima i neistomišljenicima snimaju se specijalizovane emisije. Nakon završenih lokalnih i parlamentarnih izbora 2016. zarade po?inju da kasne, zaposleni organizuju štrajkove koji su motivisani borbom za redovne plate, a ne profesiju, gomilaju se tužbe. U decembru 2016. sudski izvršitelji prodaju opremu RTK, a jedan od kupaca je i Grad Kragujevac, bez ikakve prethodne odluke. Legenda kaže da je gradona?elnik na?elnici uprave za vanprivredu rekao da ide i licitira. Nakon 47 godina Radio Kragujevac prestaje da emituje program, a signal televizije ve? je ugašen.

Slu?aj Vranjske u Kragujevcu

kragujevackeNedeljnik Kragujeva?ke, naslednik nekadašnje Svetlosti i Nezavisne Svetlosti, na ivici je da doživi sudbinu „Vranjskih“. Direktorka Kragujeva?kih Gordana Boži? za VOICE kaže da je redakcija svesna da “nikada ne?e biti po volji ni jednoj vlasti“. Do dolaska Srpske napredne stranke ni jedna kragujeva?ka vlast, ocenjuju u lokalnim medijima, nije imala tako brutalan odnos prema novinarima.
Poslednji u nizu pritisaka je dopis direktorke Radio-televizije Kragujevac kojim redakciji Kragujeva?kih daje rok od mesec dana da napusti prostorije u kojima je poslednjih deset godina. Naime, redakcija koja je pre 22 godine osnovala Nezavisnu Svetlost, nakon što 1995. SPS preuzima kragujeva?ku Svetlost, pre deceniju osniva nedeljnik Kragujeva?ke. U zgradi, koja je svojevremeno i sagra?ena za medije u Kragujevcu, ugovorom o poslovno-tehni?koj saradnji sa javnim preduze?em RTK useljava se u neuslovno potkrovlje. Iako opozicija i tadašnjoj vlasti na ?elu sa Zajedno za Šumadiju, od dolaska naprednjaka na vlast – ovo je drugi pokušaj da se redakcija iseli iz prostorija.
Gordana Boži? kaže da ?itav odnos lokalne samouprave u Kragujevcu prema medijima govori o njihovoj „bahatosti i nedodirljivosti“:
–To što novinari Radio-televizije Kragujevac redovno primaju plate, iako osam meseci nisu ništa radili, za razliku od nas koji u poslednjih godinu dana nismo koristili niti dan godišnjeg odmora a platu nismo primili godinu i po dana, svedo?i o tome kakvu privilegiju imaju oni koji su produžena ruka režima. Naravno da za to nisu krivi novinari, ve? aktuelna gradska koja je, krše?i zakone, konstantno „upumpavala“ novac u svoj medij – rekla je Gordana Boži? za VOICE.
– Protivzakonito su isplatili sve zaostale zarade iz vremena kada je RTK bila u vlasništvu Radoice Milosavljevi?a, a nakon što su, opet protivzakonito, vratili ovu medijsku ku?u gradu, na ra?un RTK prebacili 20 miliona dinara, koliko je bilo u budžetu za ovu godinu predvi?eno za sufinansiranje medijskih projekata. To što gradska vlast na ?elu sa Radomirom Nikoli?em za tri godine ni jednom nije raspisala medijski konkurs, iako su sredstva u budžetu redovno planirana, a potom završavala na ra?unima javnih preduze?a, samo govori o njihovoj bahatosti i nedodirljivosti.

melos001_SU Kragujevcu ne propada samo RTK. Ra?un najstarije privatne televizije u Srbiji K9, u blokadi je duže od godinu dana. Nedeljnik “Kragujeva?ke” je pred gašenjem, a od nekoliko portala, bar dva su u vlasništvu partijskih funkcionera. Najozbiljniji informativni program, verovali ili ne, emituje crkveni Radio Zlatousti, ali skromnog dometa zbog lokalne frekvencije. Pre dve nedelje kraljeva?ka TV Melos po?ela je, iz studija koji je otvorila u Kragujevcu, da emituje Kragujeva?ki dnevnik.

I dok novinari drugih kragujeva?kih redakcija, prepušteni sami sebi, rade po godinu dana bez plata, održavaju kakav-takav privid da novinarstvo u Kragujevcu postoji, na RTK ?ekaju novu medijsku strategiju i nadaju se da ?e ostati u vlasništvu grada. Prema nezvani?nim informacijama, vlasnici lokalnih medija pod kontrolom SNS-a, koji su nakon što su jeftino pokupovali nekadašnja javna preduze?a i od 2015. napravili ogromne dugove, sada o?ekuju da lokalne samouprave, preuzimanjem dela vlasništva, preuzmu i njihove obaveze.

A sve bi to trebalo da se “ozakoni” novom medijskom strategijom.

Jovanka Nikoli? (VOICE)
Fotografije: Kragujeva?ke

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga