Inđija: Nema zagađenja, ali ni rešenja za smrad

VOICE: Uprkos predizbornim obećanjima, građani se i dalje guše u neprijatnom mirisu

25. okt 2017

Rad fabrike za proizvodnju hrane za ku?ne ljubimce bila je glavna tema u toku predizbornih kampanja od 2010. godine. Opozicione stranke su optuživale tada vladaju?u koaliciju (DS-SPS) da su odgovorni za zaga?enje vazduha u opštini In?ija. Dolaskom na vlast Srpske napredne stranke, u aprilu prošle godine, najavljene su radikalnije mere u rešavanju problema neprijatnog mirisa ali problem i dalje nije rešen, pokazuje istraživanje Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?kog centra (VOICE).

Umesto suzbijanja neprijatnog mirisa, za koji je utvr?eno da dolazi iz fabrike za proizvodnju hrane za ku?ne ljubimce, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine odobrilo je kompaniji Farmina Pet Foods upotrebnu dozvolu za dogradnju objekta koji ?e uklju?iti i pokretanje nove proizvodne linije, saznaje VOICE

Potpisivanje ugovora i izgradnja fabrike

Opština In?ija i Farmina Pet Foods potpisale su ugovor o izgradnji fabrike u maju 2006. godine, vredan osam miliona evra. Tada je najavljeno da ?e proizvodni kapaciteti fabrike, u po?etnoj fazi, iznositi 10 tona po satu a za pet godina usledi?e pove?anje proizvodnje na 30 tona po satu. Re?eno je da ?e se mese?no u fabrici proizvoditi 850 tona hrane za ku?ne ljubimce, 90 odsto te proizvodnje ?e se izvoziti a više od polovine sirovina kupova?e se u Srbiji.

Do realizacije je došlo ?etiri godine kasnije (mart 2010. godine) kada su na sve?anom otvaranju pored vlasnika kompanije, An?ela Rusa, prisustvovali i tadašnji predsednik opštine In?ija Goran Ješi?, tadašnji potpredsednik Vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla?an Dinki?, kao i tadašnji savetnik direktora uprave za veterinu u ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zvonimir Rot. Posao u novootvorenoj fabrici pronašlo je 50 stanovnika opštine In?ija.

Samo godinu dana nakon sve?anog otvaranja, stižu prvi problemi ne samo za porodice ?iji su domovi u neposrednoj blizini fabrike ve? za sve gra?ane te sremske varoši. Neprijatni mirisi koji su dopirali iz pravca “Farmine” bili su toliko nesnošljivi da je bilo, naro?ito u letnjem periodu, nemogu?e otvoriti prozor. Neprijatni miris koji se širio gradom uvukao se u svako doma?instvo te su predstavnici lokalne samouprave bili primorani da odmah reaguju.

Smrad se širi nadaleko, naro?ito leti

Opštinski inspektori su izašli na teren i obišli ugroženo podru?je kao  i samu fabriku me?utim, utvr?eno je da rad fabrike Farmina Pet Foods nema negativnih uticaja na zdravlje ljudi, ne prouzrokuje nikakvo zaga?enje vazduha, niti životne sredine,

I pored toga, Opštinska uprava je naložila nadležnima u Farmini hitnu ugradnju filtera za pro?iš?avanje vazduha, najkasnije do 1. marta naredne odnosno 2011. godine. U slu?aju neizvršenja zakonom predvi?ene obaveze, fabrika ?e biti zatvorena, re?eno je tada u saopštenju Kabineta predsednika opštine In?ija.

U me?uvremenu je ugra?en novi filter i postrojenje je nastavilo sa radom, ali to nije ublažilo neprijatni miris koji se širio i na razdaljini od pet kilometara od severoisto?ne radne zone u kojoj je smeštena fabrika.

Predstavnici lokalne samouprave su, narednih godina, na svakih šest meseci dobijali izveštaj o merenju nivoa zaga?uju?ih materija u vazduhu Instituta za zaštitu na radu iz Novog Sada. U izveštaju Opštinske uprave za 2014. godinu, a koji se odnosi na Odeljenje za inspekcijske poslove, napominje se da su bile ?este prijave gra?anja na pojavu neprijatnih mirisa koji poti?u od delatnosti kompanije Farmina Pet Foods.  Ovaj privredni subjekat, navode u Odeljenju za inspekcijske poslove, svakih šest meseci dostavlja izveštaj o merenju nivoa zaga?uju?ih materija u vazduhu koji vrši Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada. U zaklju?ku Instituta se navodi, stoji u izveštaju Odeljenja za inspekcijske poslove, da su emisije u granicama dozvoljenih parametara (u oba izveštaja Instituta u 2014. godini).

Pored novosadskog Instituta za zaštitu na radu, kvalitet vazduha merio je i beogradski. Kvalitet ambijentalnog vazduha (merenje aerozaga?enja) meren je na teritoriji grada In?ija, na tri merna mesta – zgrada opštinske uprave, severoisto?na radna zona (u kojoj je smeštena Farmina Pet Foods) i jugoisto?na radna zona

U periodu od 7. decembra 2015. do 5. januara 2016. godine, kada je kvalitet vazduha merio Institut iz Beograda, zaklju?eno je da aerozaga?enja u industrijskom delu naselja In?ije poti?u prvenstveno od sagorevanja fosilnog goriva iz stacionarnih izvora koji se koriste za zagrevanje objekata ili za tehnološke procese i iz mobilnih izvora.

U izveštaju se napominje da se, na osnovu pregleda postoje?ih proizvodnji, može zaklju?iti da nema privrednih objekata u radu koji predstvljaju velike zaga?iva?e.

Gra?ani Beške rešili problem neprijatnog mirisa

Ekolozi iz Beške nisu „dangubili“ pa tamo više nema smrada

Pre ?etiri godine meštani Beške (opština In?ija) su tako?e imali problem sa neprijatnim mirisom koji je, kako je utvr?eno, dolazio iz pravca Energo zelene. Vetar je nanosio neprijatan miris koji je obuhvatio skoro celo mesto. Isti miris je pored neprijatnosti prouzrokovao i peckanje u disajnim organima i bol u glavi. Za razliku od stanovnika In?ije, Beš?ani su problem rešili.

Na inicijativu Ekološkog pokreta Beška, ugovoren je sastanak sa predstavnicima te Energo zelene na kojem se prona?eno rešenje.

–  Odmah smo reagovali tako što smo o pomenutom problemu obavestili tadašnjeg predsednika opštine i inspektora za zaštitu životne sredine i tražili da reaguju u okviru svojih nadležnosti. Pored toga, ni mi nismo „dangubili“, ve? smo paralelno sa opštinskim organima, pozvali predstavnike pomenute firme da se sastanemo kako bi se pronašlo rešenje. Na sastanku smo tražili da nas uvere da se njihov rad vrši preko filtera i da nam dostave elaborat o ugra?enim filterima. Predstavnici Energo zelene su na sastanku rekli da se filteri ugra?uju i da oni sve rade kako bi rešili taj problem i kako bi dobili dozvolu za rad, kaže za VOICE Dalibor Petrovi?, predsednik Ekološkog pokreta Beške.

On dodaje da se nakon sastanka u Beški više nije osetio neprijatan miris, što je pokazatelj da su predstavnici Energo zelene ozbiljno shvatili problem.

– Jedan od dogovora je bio da se sastanci održavaju ne samo kada se pojavi neprijatan miris ve? i da se zajedno angažujemo u rešavanju problema sa uginulim životinjama  – rekao je Petrovi? i dodao da je Energo zelena u me?uvremenu prestala sa radom zbog spora sa državom. što je stvorilo novi problem, odlaganja animalnog otpada.

Pored toga, navodi Petrovi?,  u Beški je 2005. godine postojao i problem prilikom izgradnje asfaltne baze kompanije “Alpina”, koji je tako?e rešen.

– Ekološki pokret je organizovao peticiju u Beški kako bismo zaustavili izgradnju asfaltne baze. Akcija je sprovedena jer niko od tadašnjeg Saveta MZ Beška nije bio protiv izgradnje baze, a nisu ni bili upoznati sa štetama koje prouzrokuje rad baze. Peticija je urodila plodom pošto je zaustavljena izgradnja  i vra?eno je na dopunu dokumentacije, kao i dostavljanje analize procene uticaja na zaštitu životne sredine. Kako je izgradnja zaustavljena, predstavnici Alpine su sami zatražili sastanak sa predstavnicima Ekološkog pokreta Beška i tada prezentovali sve elaborate vezane za asfaltnu bazu kao i za filtere koji ?e biti ugra?eni tokom izgradnje. Ovim potezom je u?injen kvalitetan iskorak u borbi za kvalitetnu životnu sredinu u našem mestu, jer je peticiju podržalo skoro 2.000 meštana Beške. Radom asfaltne baze nije zabeležen ni jedan prekršaj u oblasti životne sredine i vršene su ?este kontrole –  objašnjava za VOICE predsednik Ekološkog pokreta Beška.

Ni nova vlast nema rešenje za Farminu

U junu 2016. godine vlast, a i odgovornost, u opštini In?ija preuzela je Srpska napredna stranka ali nije prona?eno rešenje za problem koji mu?i stanovnike tog sremskog gradi?a.

Fabrika za proizvodnju hrane za ku?ne ljubimce, je nastavila sa radom dok je neprijatan miris  nastavio da kruži ?itavom varoši. Kao i ranijih godina, i 2016. godine gra?ani su tražili pomo? predstavnika lokalne samouprave prvenstveno novog predsednika opštine In?ija, Vladimira Gaka.

Kako VOICE saznaje, inspektor Odeljenja za inspekcijske poslove je nastavio sa kontrolisanjem rada kompanije Farmina Pet Foods ali je rezultat uvek bio isti –  nema zaga?enja.

Tokom leta ove godine, gra?ani su se više puta obra?ali lokalnoj samoupravi, da bi u avgustu predsednik opštine Vladimir Gak najavio “radikalnije“ mere pri rešavanju problema. Kako je rekao, predstavnici kompanije Farmina Pet Foods su mu ?vrsto obe?ali da ?e izvršiti remont postoje?ih filtera.

– U toku je kolektivni godišnji odmor u Farmini i imamo ?vrsta obe?anja da ?e se izvršiti remont postoje?ih filtera kako bi se nivo neprijatnih mirisa smanjio na najmanju mogu?u meru. Imam ?vrsta uveravanja da ?e to biti ura?eno, u suprotnom mi ?emo biti primorani da preduzmemo radikalnije mere, izjavio je medijima predsednik opštine In?ija, Vladimir Gak.

Dva meseca (oktobar 2017. godina) nakon što je prvi ?ovek opštine In?ija najavio “radikalnije” mere medijima je saopšteno da je izmeren nivo zaga?enosti vazduha a da su rezutati – još jednom – pokazali da isparenja iz Farmine Pet Foods ne zaga?uju vazduh i životnu sredinu.

Dogradnja objekta Farmine

Predsednik opštine Vladimir Gak zaboravio na predizborna obe?anja

Umesto suzbijanja neprijatnog mirisa, za koji je utvr?eno da dolazi iz fabrike za proizvodnju hrane za ku?ne ljubimce, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine odobrilo je kompaniji Farmina Pet Foods upotrebnu dozvolu za dogradnju objekta. koji ?e uklju?iti i pokretanje nove proizvodne linije, saznaje VOICE.

Naime, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržala je krajem 2016. godine fabriku Farmina Pet Foods kreditom od 7,25 miliona evra, koji je namenjen za dalji rast kompanije.

Kako je najavljeno, Farmina Pet Foods u In?iji ?e ukupno investirati 14,5 miliona evra u program proširenja, koji ?e uklju?iti i pokretanje nove proizvodne linije. Planovi uklju?uju pove?anje proizvodnje suve hrane, kao i investiciju u postrojenje za proizvodnju vlažne hrane za ku?ne ljubimce.

Istraživanje VOICE-a pokazuje da su predstavnici Farmine podneli zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za dogradnju industrijskog objekta-skladišta, 6. aprila 2017. godine, ali da je on odbijen.

U obrazloženju Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, u koji je VOICE imao uvid, navodi se da, izme?u ostalog, nedostaje i ?lan komisije za tehni?ki pregled koji ?e pregledati da li su sprovedene mere odre?ene Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu. Tako?e, u obrazloženju piše da je izveštaj komisije za tehni?ki pregled predmetnog objekta, koga ?ine Zapisnik o tehni?kom pregledu i Predlog komisije za tehni?ki pregled za izdavanje upotrebne dozvole – nepotpun, jer nedostaje ta?ka u kojoj se konstatuje da su sprovedene mere odre?ene Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu.

Pred kraj meseca, ta?nije 26. marta 2017.  godine, Farmini je odobrena upotrebna dozvola za dogradnju objekta, saznaje VOICE.

U rešenju za dobijanje upotrebne dozvole se navodi da je izra?ena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Zapisnikom ?omisije za tehni?ki pregled utvr?eno je da su glavnim projektom  ispunjene mere predvi?ene Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predsednik opštine In?ija, Vladimir Gak, je u izjavi medijima rekao da je izuzetno zadovoljan što Farmina širi proizvodne kapacitete.

– To je dokaz da je opština In?ija bila pravi izbor, kada su se odlu?ili da baš ovde ulože svoj kapital. Fabrika Farmina Pet Foods je svakako jedna od najzna?ajnijih stranih investicija u našoj opštini, tako da proširenje kapaciteta i mogu?nost novih zaposlenja naših sugra?ana za nas predstavlja veliki podsticaj, a i ujedno dokaz da smo kao opštinsko rukovodstvo na pravom putu – rekao je Gak.

Proširenjem kapaciteta ?e svakako biti otvorena nova radna mesta, ali ?e – po svemu sude?i – stvoriti dodatne probleme gra?anima In?ije za koje, i pored predizbornih obe?anja, ni nova vlast nema rešenje.

Miodrag Ble?i? (VOICE) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga