INĐIJA: Nastavak prakse imenovanja direktora mimo zakona

"Naprednjaci" nastavljaju s kršenjem zakona

26. sep 2017

Iako su prošle ali i ove godine odbornici vladaju?e Srpske napredne stranke u In?iji prekršili Zakon o javnim preduze?ima imenuju?i osobe koje ne ispunjavaju zakonske uslove za funkciju direktora javnog preduze?a, u toj sremskoj opštini je nastavljena praksa kršenja zakona. Ovog puta, prekršen je Zakon o kulturi, pokazuje istraživanje Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?kog centra (VOICE).

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine In?ija, koja je održana 20. septembra, za direktoricu Kulturnog centra izabrana je Ružica Jovanovi? (dosadašnja v.d. direktorica te ustanove), ?ime je prekršen ?lan 36. Zakona o kulturi, u kom se kaže da kandidati za direktore ustanova kulture  moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Ružici Jovanovi? je nedostajalo radno iskustvo kada je prošle godine imenovana za vršiteljku dužnosti direktorice KC-a, dok je na poslednjoj sednici odbornicima, kao dokaz da ipak ima radno iskustvo, dostavljena potvrda da je Jovanovi?ka pet godina volontirala u privatnom pozorišu “Slavija” iz Beograda.

Imenovanje za v.d. direktora mimo zakona

Nakon što je u junu prošle godine u In?iji formirana nova lokalna vlast, koju ?ine odbornici Srpske napredne stranke i SRS-a, imenovani su direktori javnih preduze?a.

Kako je VOICE ranije pisao, odbornici SNS-a su prilikom imenovanja za v.d. direktora javnih preduze?a Komunalac i Ingas prekršili Zakon jer su, prvo za vršioce dužnosti direktora  imenovali osobe koje nemaju pet godina iskustva na mestu sa visokim obrazovanjem i tri godine prakse na poslovima koji su povezani sa javnim preduze?em.

Samo ?etiri meseca nakon toga, na sednici Skupštine opštine In?ija, odbornici Srpske napredne stranke su još jednom prekršili zakon, pokazuje istraživanje VOICE-a.

Prema važe?em Zakonu o kulturi, kandidati za direktore ustanova kulture  moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u struci me?utim, to nije spre?ilo odbornike “naprednjaka” da za vršiteljku dužnosti direktorice Kulturnog centra na sednici održanoj 11. oktobra 2016. godine imenuju  Ružicu Jovanovi?.

Kako VOICE saznaje, iako ima ste?eno visoko obrazovanje, Ružici Jovanovi? nedostaje radno iskustvo u struci za funkciju v.d. direktorice Kulturnog centra.

U radnoj biografiji Ružice Jovanovi?, u koju je VOICE imao uvid,  piše da je tri meseca radila u  Centru za kulturu Stara Pazova. Ostalo “radno iskustvo” koje je Ružica Jovanovi? navela nema ni približnog dodira sa kulturom.

Naime, ona u svojoj biografiji navodi da je radila kao voditeljica na privatnoj Televiziji Sveti ?or?e iz In?ije, ali ne i o kom vremenskom periodu je re?. Pomenuta televizija je zatvorena pre više od sedam godina a vlasnik je u me?uvremenu preminuo te nije mogu?e proveriti da li je, kada i u kom vremenskom periodu Ružica Jovanovi? radila kao voditeljica.

Tako?e, u radnoj biografiji piše da je volontirala sedam meseci u Skupštini Srbije, ali nije precizirano šta konkretno podrazumeva pomenuto volontiranje niti ono može biti prihva?eno kao radno iskustvo, jer  prema ?lanu 3 Zakona o volontiranju, volontiranje se ne smatra za vreme provedeno na stru?nom osposobljavanju i usavršavanju ili na prakti?nom radu bez zasnivanja radnog odnosa. (Ružica Jovanovi? je diplomirana politikološkinja za me?unarodne poslove, diplomirala je na temu “Elitisti?ne teorije demokratije”.)

Kako se dalje navodi u radnoj biografiji, Ružica Jovanovi?  je deset meseci radila u Ministarstvu prosvete, u Odeljenju za polaganje ispita za licencu nastavnika, vaspita?a i stru?nih saradnika. Radila je i kao stru?na saradnica u opštini Stara Pazova, odnosno u Kancelariji za ekonomski razvoj, gde je provela 11 meseci.

Ono što je posebno naglasila u svojoj radnoj biografiji je angažovanje kao konferansje na manifestacijama, koje se organizuju u opštini In?ija, kao i da je ?lanica amaterskog pozorišta.

Navedeno “radno iskustvo” prostom ra?unicom (sveukupno 21 mesec, ne ra?unaju?i navodno iskustvo na TV Sveti ?or?e) pokazuje da Ružica Jovanovi? nije ispunjavala zakonski propisane uslove za mesto v.d. direktorice ustanove kulture odnosno da nije imala najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ?ime je prekršen ?lan 36. Zakona o kulturi.

Na pomenutoj sednici SO In?ija je reagovala opozicija koju ?ine predstavnici odborni?ke grupe “Petar Filipovi? – Zato što volim In?iju” navode?i da je evidentno kršenje Zakona, me?utim ve?ina koju ?ine odbornici SNS-a i radikala je ostala pri svojoj odluci.

Dopuna radne biografije i imenovanje za direktoricu

Za vreme dok je obavljala funkciju v.d. direktorice Kulturnog centra u In?iji, Ružica Jovanovi? je bila ?esto meta kritike predstavnika opozicije u tom sremskom gradu. Opozicija je godinu dana negodovala tvrde?i da nije kompetentna da vodi jednu ustanovu kulture, kao i da ne ispunjava zakonske uslove za tu funkciju.

Kulturni centar Indjija

Kulturni centar In?ija

Pored toga, zamerali su joj što je ?esto menjala politi?ke stranke jer je, pre ?lanstva u SNS-u, bila ?lanica Srpske radikalne stranke, a nakon toga i Socijalisti?ke paartije Srbije.

Bila je i kandidatkinja za poslanicu u Skupštini Vojvodine Srpske Radikalne stranke (2012. godina) i u to vreme je sara?ivala sa Vladimirom Gakom, danas liderom “naprednjaka” i aktuelnim predsednikom opštine, a tada odbornikom SRS-a  u Skupštini opštine In?ija.

Nedugo zatim, Ružica Jovanovi? se u?lanjuje u vladaju?u Socijalisti?ku partije Srbije (2014. godina). SPS je tada bio u koaliciji sa Demokratskom strankom i koalicija je trajala do prošlogodišnje smene vlasti u In?iji. Nije se dugo zadržavala ni u SPS-u i formiranjem nove politi?ke organizacije u In?iji, odlu?uje da  napusti socijaliste i pre?e u Srpsku naprednu stranku.

Ne obaziru?i se na kritike opozicije, v.d direktorica Kulturnog centra In?ija redovno je, putem medija, obaveštavala stanovnike In?ije o aktivnostima te ustanove kulture. S druge strane, njene izjave su postale internetska atrakcija”, koju su stanovnici In?ije – uz negodovanje – delili na društvenim mrežama.

U radu Kulturnog centra od oktobra prošle godine, kada je za v.d. direktoricu imenovana Ružica Jovanovi?, vidan je izostanak podrške zna?ajnim manifestacijama kao što su Džez festival, ali su uvedene i neke nove  koje mogu da se okarakterišu kao “nacionalne”.

Džez festival u In?iji održan je prvi put 2006. godine, u cilju popularizacije i promocije džez scene Srbije. Tokom svojih prethodnih izdanja, In?iji je pored najzna?ajnijh džez muzi?ara Srbije predstavio i mnoge inostrane. Poslednji, deveti po redu, Džez festival u In?iji je održan u novembru 2015. godine.

Novoimenovana v.d. direktorica KC-a, nakon ukidanja Džez festivala donosi odluku da se In?ija priklju?i manifestaciji “Dani Srpske” koja se ove godine održavala od 15. do 21. septembra u 20 gradova Srbije.

Tako?e, uz podršku Kulturnog centra otvoren je prvi me?unarodni književni festival “IN?IJA PRO POET 2017 koji je  je otvorio akademik Matija Be?kovi? i kome je dodeljena nagrada “Gran pri pro poet”.

Dakle, i pored kršenja zakona, Ružica Jovanovi? je godinu dana bila na funkciji v.d. direktorice Kulturnog centra In?ija da bi nakon isteka mandata, odbornici SNS-a doneli odluku da je imenuju za direktoricu te ustanove. Funkciju direktorice bi trebalo daobavlja u naredne ?etiri godine.

Dopuna radne biografije i imenovanje za direktoricu

Kako VOICE saznaje, osam meseci nakon što je imenovana za vršiteljku dužnosti direktorice, 10. juna 2017. godine, Ružici Jovanovi? je dostavljena potvrda da je pre tri godine volontirala u privatnom beogradskom pozorištu “Slavija”. Istog dana, u Kulturnom centru In?ija gostovala je predstava „Prva parnica“ pomenutog pozorišta.

Mesec dana nakon toga, odnosno 20. jula 2017. godine, Upravni odbor Kulturnog centra In?ija doneo je odluku o raspisivanju javnog konkursa za mesto direktora te ustanove.

Kako saznaje VOICE, Ružica Jovanovi? 3. avgusta 2017. godine šalje prijavu za javni konkurs  Upravnom odboru Kulturnog centra koja sadrži profesionalnu biografiju, predlog programa i razvoja ustanove Kulturni centar In?ija za mandatni period od ?etiri godine, overenu fotokopiju o ste?enoj stru?noj spremi, potvrdu da nije osu?ivana, uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu o radnom iskustvu u struci. Za razliku od prošle godine, u potvrdi o radnom iskustvu ovog puta priložena je i potvrda o volontiranju u privatnom pozorištu “Slavija” iz Beograda.

Na sednici Skupštine opštine In?ija, održane 20. septembra 2017. godine, u materijalu je odbornicima dostavljena i dopuna radne biografije Ružice Jovanovi?.

U dopunjenoj radnoj biografiji, u koju je VOICE imao uvid, se navodi da je pet godina volontirala u privatnom pozorištu “Slavija” iz Beograda. Potvrdu je potpisao osniva? i vlasnik pozorišta, Batri? Žarkovi?, i u njoj se navodi da je Ružica Jovanovi? volontirala  u pozorištu ukupno pet godina i tri meseca,

Nakon završenog fakulteta, navodi se u potvrdi, volontiranje pri pozorištu “Slavija” trajalo  je šest meseci odnosno od 1. oktobra 2007.  do 1. aprila 2008. godine. Tako?e, u periodu od 10. juna 2009. do 10. marta 2014. godine volontiranje pri pozorištu “Slavija” trajalo je ?etiri godine i devet meseci. Kako je napisao osniva? i vlasnik pozorišta, “period volontiranja najve?im delom je bio vezan za poslove u organizaciji produkcije i marketinga”.

Stru?njaci isti?u da je svrha volonitranja sticanje radnog iskustva za poslove iz svoje struke te ostaje nejasno zašto bi uopšte politikolog za me?unarodne poslove pet godina volontirao u pozorištu. Me?unarodni odnosi se bave prou?avanjem me?unarodnog sistema, izazovima i pretnjama u me?unarodnim odnosima, dok je volonterski rad koji je obavljala Ružica Jovanovi? namenjen nekome ko je diplomirao Menadžment i produkciju pozorišta.

Predstavnicima opozicije u lokalnom parlamentu nije objašnjeno zbog ?ega je Ružica Jovanovi? tek nakon godinu dana dostavila potvrdu da je volontirala još 2014. godine  u pozorištu “Slavija”.

Tako?e, odbornicima je kao dokaz da ispunjava uslove propisane Zakonom o kulturi,  dostavljena i potvrda da je godinu dana radila kao vršiteljka dužnosti direktorice Kulturnog centra In?ija koju je potpisao predsednik UO te ustanove, Peter Bezovnik, iako za tu funkciju, kada je prošle godine imenovana, nije ispunjavala uslove propisane Zakonom o kulturi.

Kršenje zakona – u?estala praksa

Po svemu sude?i, odbornicima vladaju?e Srpske napredne stranke u Skupštini opštine In?ija je kršenje zakona postala uobi?ajena praksa, jer imenovanje Ružice Jovanovi? na mesto direktorice Kulturnog centra nije jedini slu?aj.

Kako je VOICE ranije pisao, odbornici SNS-a su prošle ali i ove godine prekršili Zakon o javnim preduze?ima, jer su, prvo za vršioce dužnosti direktora a zatim i za direktore, imenovali osobe koja nemaju pet godina iskustva na mestu sa visokim obrazovanjem i tri godine prakse na poslovima koji su povezani sa javnim preduze?em, kako je propisano samim zakonom.

Pored kršenja Zakona o javnim preduze?ima ali i Zakona o kulturi, odbornici vladaju?e stranke u In?iji nisu poštovali ni odluke koje je donela Skupština opštine. Tako su bez konkursa dodelili socijalne stanove i time gra?anima, koji su tako?e u teškoj materijalnoj i stambenoj situaciji, ukinuli pravo na žalbu.

Transparentnost Srbija istraživala rad JP “Ingas” In?ija

transparentnost-srbijaPored toga što su za direktore imenovane osobe koje ne ispunjavaju zakonske uslove, u pojedinim javnim preduze?ima, imenovani su mimo zakona i predsednici nadzornog odbora.

Transparentnost Srbija, me?u više od 30 javnih preduze?a iz cele Srbije, analizirala je u prethodnom periodu i rad javnog preduze?a Ingas iz In?ije.

Kako bi došla do zaklju?ka koliko je napretka doneo novi Zakon o javnim preduze?ima, usvojen 2016. godine, analizirana je – izme?u ostalog – i profesionalizacija upravljanja javnim preduze?ima, kroz izbor direktora i nadzornih odbora kao i poštovanje zakonskih obaveza.

?itaju?i biografije direktora preduze?a, podatke o ?lanovima nadzornih odbora, dostupnu i prikupljenu papirologiju i finansije preduze?a, Transparentnost Srbija je zaklju?ila da predsednik Nadzornog odbora JP Ingas Bogdan ?inku ne ispunjava uslov iz Zakona o javnim preduze?ima jer nema najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje.

Tako?e, istraživanje te organizacije potvrdilo je i ranije pisanje VOICE-a da Dušan Lemai?, koji je prošle godine imenovan za v.d. direktora JP Ingas, nije imao pet godina iskustva na mestu koje zahteva visoko obrazovanje i tri godine prakse na poslovima koji su povezani sa javnim preduze?em, ?ime je opet prekršen zakon.

Podsetimo, Lemai? je nakon isteka mandata za funkciju v.d. direktora JP Ingas imenovan za vršioca dužnosti direktora JKP Komunalac, iako još uvek ne ispunjava uslove propisane zakonom.

Miodrag Ble?i? (VOICE) 

voice_logo

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga