- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Flere: Jugoslavija umirala dugo zbog elitnog sukoba nacionalizama

Sloven sociolog Sergej Flere, autor knjige „Da li je Jugoslavija morala da umre“, izjavio je ve?eras u Novom Sadu da je raspad Jugoslavije po?eo mnogo pre rata i to sukobima u samom vrhu komunisti?kih struktura koje su njome upravljale.

„Upravo zbog neposrednih me?unacionalnih sukoba u vrhu partije, oni su morali da civilizuju svoja ube?enja. Taj oštar sukob u vrhu trajao je od samog po?etka 1943. godine, ali politi?ke elite tada nisu još bile svesne kuda on vodi“, rekao je Flere na promociji knjige u Novom Sadu.

Objasnio je da knjiga koju je napisao zajedno sa kolegom sociologom Rudijem Klanjšekom predstavlja kratku studiju „umiranja“ Jugoslavije, koja taj proces posmatra kroz delatnost politi?kih i kulturnih elita oslanjaju?i se na „ogromnu literaturu“.

„(Josip Brzo) Tito je još 1962. godine upozorio da ?e se Jugoslavija raspasti. To je bio jedan stalan elitni sukob nacionalizama koji je eskalirao i morao dovesti do toga da se taj sukob proširi u mase„, rekao je Flere.

Flere je istakao da je „crvena nit knjige“ posve?ena upravo pomenutim sukobima u vrhu tih dveju elita, koje su vodile Jugoslaviju ka procesu raspada – komunisti?ka svojim nastojanjem za sticanjem materijalnih dobara i kulturna koja je stalno isticala da je „narod tragi?an i uskra?en“.

Novinar Dimitrije Boarov rekao je da je knjiga „Da li je Jugoslavija morala da umre“ dobrodošla srpskoj javnosti, jer pokušava da uo?i dubinske socijalne procese koji su razorili Jugoslaviju, a ne sadrži teorije zavere, niti uobi?ajen istoriografski determinizam i prate?e teorije kolektivne nacionalne osvete.

On je rekao da je knjiga lišena „fenomena jugo-nostalgije“ i da govori o „formuli bratstva i jedinstva“, objašnjavaju?i da ?ak ni ta vrsta zajedništva nije mogla Jugoslaviji da obezbedi „kulturno jezgro“.

Nije obezbe?eno kulturno jezgro Jugoslavije, jer je politi?ka religija koja je trebalo da predstavlja agens tog jezgra, ve? potpuno propala u vreme razlaza republika. Ta politi?ka religija bio je socijalizam, pa kada je on propao na univerzalnom planu, propala je i Titova Jugoslavija“, kazao je Boarov.

Predsednica Vojvo?anskog kluba Branislava Kosti? rekla je da knjiga nije sociološka analiza, ve? analiza politi?ke istorije Jugoslavije, i da oslikava „atmosferu me?u politi?arima još mnogo pre samog raspada“.

„Pisana je za kvalifikovanu publiku, generacije koje se ?ak se?aju doga?aja opisanih u njoj. Nije istoriografska, nema datuma i otvara pitanje šta se desilo nakon rata – secesija, raspad ili umiranje zemlje“, dodala je Kosti?.

Knjiga pokriva period od nastanka Jugoslavije u vreme Drugog svetskog rata do njenog raspada 1991. godine.

Knjigu je objavila izdava?ka ku?a Dan Graf, odnosno dnevni list Danas.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!