FHP: Vojnomedicinske ustanove ometaju pravdu u postupcima za ratne zločine

"Radi se o smišljenoj opstrukciji odbrana, uz saučesništvo vojnih medicinskih ustanova"

14. sep 2017

Fond za humanitarno pravo (FHP) optužio je danas vojnomedicinske ustanove u Srbiji da su “sau?esnici” u “smišljenoj opstrukciji” su?enja za ratne zlo?ine.

FHP je u saopštenju za javnost naveo da optuženi za ratne zlo?ine u predmetu Trnje koriste “taktiku izostajanja” sa su?enja pa tako ju?e nije održan glavni pretres pred Odeljenjem za ratne zlo?ine Višeg suda u Beogradu jer sudu ponovo nije pristupio optuženi Pavle Gavrilovi?, kome je “navodno pozlilo na dan su?enja”.

“Izostanak je, kao i u ranijim slu?ajevima, opravdan na osnovu medicinske dokumentacije Vojne bolnice u Nišu. Sli?nu taktiku izostajanja sa su?enja koristio je u prošlosti i drugooptuženi Rajko Kozlina, s tim da je potvrdu o hospitalizaciji pribavljao od beogradske Vojnomedicinske akademije. Obojica optuženih su i danas pripadnici Vojske Srbije. Radi se o smišljenoj opstrukciji odbrana, uz sau?esništvo vojnih medicinskih ustanova. Pozivamo sud da, barem odre?ivanjem pritvora optuženima, stane na put evidentnom ometanju pravde”, navodi se u saopštenju.

Optuženi se terete da su, kao pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, 25. marta 1999. godine u selu Trnje, u kosovskoj opštini Suva Reka u?estvovali u ubistvu najmanje 27 albanskih civila, me?u kojima 12 žena i ?etvoro dece.

Kao komandant Pozadinskog bataljona 549. mtbr VJ, Gavrilovi? je, prema optužnici, neposredno pre napada na selo okupio svoje pot?injene starešine, me?u kojima je bio i drugookrivljeni Kozlina, i izdao im nare?enje, pokazuju?i rukom u pravcu sela, „da ne sme biti preživelih“.

Kozlina se tereti da je, kao vodnik i komandir borbene grupe, postupaju?i po Gavrilovi?evom nare?enju, li?no ubio najmanje 17 civila.

“Opstrukcija od strane optuženih i njihovih odbrana u ovom predmetu traje od samog po?etka procesa. To je primetila i predsednica sudskog ve?a, koja je na glavnom pretresu 25. februara 2016. godine konstatovala da se ‘vrlo ?esto dešava da on (okrivljeni Pavle Gavrilovi?) bude hospitalizovan, da bude u bolnici dva dana ili tri dana pred pretres i da se njegovo le?enje završava posle otkazanog pretresa’”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je zbog u?estale hospitalizacije optuženih u vreme glavnih pretresa, predsednica ve?a naložila njihovo medicinsko vešta?enje, ali su veštaci medicinske struke svoje nalaze zasnovali isklju?ivo na dokumentaciji vojnih medicinskih ustanova koje ina?e dvojici optuženih izdaju lekarska uverenja, a ne na neposrednom medicinskom pregledu veštaka.

Navodi se da su, zbog odugovla?enja ovog postupka, ošte?eni u septembru 2017. godine podneli sudu prigovor radi ubrzanja postupka, traže?i zaštitu svog prava na su?enje u razumnom roku.

FHP je istakao da pravdanje u?estalih izostanaka sa su?enja optuženih za ratne zlo?ine dokumentacijom vojnomedicinskih ustanova nije neuobi?ajena praksa, budu?i da se, na primer, u postupku priznavanja presude Suda Bosne i Hercegovine osu?enom generalu Novaku ?uki?u ponavlja identi?na situacija.

“U slu?ajevima kada optuženi nisu vojni osiguranici, ovakvih u?estalih pravdanja medicinskom dokumentacijom od strane civilnih zdravstvenih ustanova nema. Drugim re?ima, neizbežan je utisak da iza opstrukcije stoje lekari vojnomedicinskih ustanova, ?ije eventuane zloupotrebe, koje zapravo predstavljaju krivi?no delo, niko ne proverava”, ocenjuje se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Udružena mladost
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga