- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Evropljanke od danas do kraja godine zapravo rade besplatno

S obzirom da je prose?na satnica žena u Evropi za 16,3 odsto manja nego satnica muškaraca, Evropljanke ?e od danas do kraja godine zapravo raditi besplatno.

Evropski dan jednakih plata, koji ove godine pada 3. novembra, ozna?ava dan u godini kada žene, zbog manjih plata nego što imaju njihove muške kolege, po?inju da rade prakti?no besplatno.

Iako su u EU žene po obrazovanju jednake ili ?ak obrazovanije od muškaraca, to se ne vidi na tržištu rada.

U 2016. je 33 odsto žena a 29 odsto muškaraca u EU imalo završeno visoko obrazovanje ali je stopa zaposlenosti žena bila za 11,6 procentnih poena manja nego kod muškaraca.

Žene tako?e nisu dovoljno zastupljene na najvišim pozicijama u najve?im kompanijama u EU me?u 14 predsednika uprava samo je jedna žena i takodje je žena samo jedan od 20 izvršnih direktora.

U zajedni?kom saopštenju prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans, komesarka za zapošljavanje i socijalna pitanja Marijan Tisen i komesarka za pravdu Vera Jurova istakli su da je rodna ravnopravnost, uklju?uju?i iste plate za žene i muškarce, jedna je od osnovnih vrednosti EU ali da je to i dalje daleko od realnog stanja.

„To zna?i da žene dva meseca godišnje rade besplatno u poredjenju sa njihovim muškim kolegama. To je šokantna i neprihvatljiva nepravda u Evropi u 21. veku“, naveli su visoki evropski zvani?nici.

Oni su u saopštenju EK povodom Evropskog dana jednakih plata takodje najavil da ?e za nekoliko nedelja predstaviti Akcioni plan za borbu protiv rodnog jaza u platama.

U medjuvremenu se u novom istraživanju Svetskog ekonomskog foruma (SEF) upozorava da ?e ženama širom sveta biti potrebno više od dva veka da dostignu jednakost na radnom mestu.

To istraživanje pokazalo je da ?e za uklanjanje dispariteta u platama i mogu?nostima za zapošljavanje izme?u muškaraca i žena u svetu biti potrebno 217 godina prema 170 godina, koliko se ra?unalo pre godinu dana.

Kada se uzmu u obzir i drugi indikatori, poput pristupa zdravstvu i obrazovanju i u?eš?a u politi?kom životu, zatvaranje jaza izme?u muškaraca i žena potraja?e 100 godina.

SEF radi globalni indeks rodne ravnopravnosti od 2006. a najnoviji, objavljen ranje ove nedelje, prvi je u kojem je „spor ali stabilan napredak“ ka jednakosti žena i muškaraca zaustavljen.

Zatvaranje jaza u rodnoj ravnopravnosti, posebno u ekonomskoj sferi, ne samo da bi mnogo doprinelo na socijalnom nivou ve? bi, kako ukazuju iz SEF, moglo da donese ekonomijama milijarde dolara.

„Do 2025. bi globalni BDP mogao da bude uve?an za 5,3 hiljade milijardi dolara ako bi se u istom periodu smanjio jaz izme?u muškaraca i žena u ekonomskom participiranju za 25%“, isti?e se u izveštaju SEF.

Jaz izme?u muškaraca i žena je u istraživanju koje je obuhvatilo 144 zemlje kalkulisan je na osnovu indikatora ekonomije, zdravstva, obrazovanja i politike.

Island je prvi po indeksu rodne ravnopravnosti jer je uklonio 88% jaza izme?u muškaraca i žena i tu poziciju drži ve? devet godina.

Na drugom i tre?em mestu globalne liste su Norveška i Finska, ?etvrta je Ruanda a peta Švedska, dok je Jemen poslednji na listi.

Srbija je po rodnoj ravnopravnosti u novom izveštaju Foruma na 40. mestu.

Po kriterijumu ekonomske ravnopravnosti žena i muškaraca Srbija je 72. u svetu, po ravnopravnosti u oblasti zdravlja sa još nizom zemalja deli prvo mesto, u domenu obrazovanja je 47. a po polit?koj osnaženosti odnosno u?eš?u žena u politici 38.

Jedina bolje rangirana od Srbije po rodnoj ravnopravnosti u okruženju je Albanija, na 38. mestu, Hrvatska je 54. u svetu, Bosna i Hercegovina 66, Makedonija 67. a Crna Gora 77.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!