- Autonomija - https://www.autonomija.info -

EU: Zastrašivanje u srpskim sredinama na Kosovu u kampanji

Ambasadori svih zemalja Evropske unije (EU HoMs) su sa velikom zabrinutoš?u primetili da je predizbornu kampanju na Kosovu obeležilo zastrašivanje u srpskim sredinama i da izborni proces, u opštinama gde su ve?ina kosovski Srbi, zbog toga nije ispunio evropske standarde demokratskih izbora , naveli su u zajedni?kom saopštenju.

Na poziv predsednika Kosova, EU je rasporedila Evropsku posmatra?ku misiju (EOM), na lokalnim izborima 22. oktobra, na ?ijem ?elu je bio glavni posmatra? Alojz Peterle, ?lan Evropskog Parlamenta

EOM je identifikovala trajni, koordinisani i zabrinjavaju?i obrazac zastrašivanja u sredinama sa kosovsko-srpskom ve?inom, uperen protiv kandidata koji su se kandidovali protiv Srpske Liste. To uklju?uje pritisak na individualne kandidate da se povuku, tako sputavaju?i politi?ko nadmetanje, što dovodi u pitanje klju?ne principe celokupnog demokratskog procesa u ovim sredinama. Trajne slabosti izbornog procesa su u više navrata prime?ene od strane posmatra?ke misije koje nisu adekvatno adresirane pre ovih izbora. Mi pozivamo sve relevantne u?esnike iz celog politi?kog spektra i spektra zajednica da adresiraju ove nedostatke bez odlaganja” navodi EU HoMs u saopštenju.

Završni izveštaj koji sadrži preporuke za unapre?enje šireg izbornog okvira bi?e objavljen od strane EU EOM posle završetkaizbornog procesa, uklju?uju?i i drugu rundu izbora za gradona?elnike.

Ove ?e preporuke pomo?i kosovskim vlastima u njihovim naporima da unaprede izborni okvir i tako dalje unaprede i konsoliduju demokratsko upravljanje i institucije.

EU je potpuno posve?ena podršci kosovskim vlastima u njihovim naporima, uklju?uju?i i regionalni projekat implementiran od strane ODIHR-a, navodi EU-HoMs.

Ina?e, prema preliminarnom saopštenju koje je EU EOM izdala ranije ove nedelje, izbori su održani na miran i regularan na?in u ve?im delovima Kosova.

(Slobodna

Podelite ovu stranicu!