DRAGICA STANOJLOVIĆ: Završnica urbicida Vršca

"Danas, sa administrativnim statusom grada predstavlja palanku potonulu u beznađe, korupciju i laži"

16. okt 2017

Vršac je u XIX veku bio grad. Nisu ga ?inile samo palate u stilu secesije ve? vrednosti koje su njegovi gra?ani proklamovali i štitili. Poštovalo se znanje udruženo sa željom ve?ine da grad napreduje i prati razvojne procese u ostalim evropskim državama. Negovana je tradicija kao temelj identiteta i kontinuiteta kulture u koju su involvirana duhovna, materijalna, tehni?ka i tehnološka znanja. Ondašnji Vrš?ani su svoje ume?e i veštine ulagali u prosperitet grada kroz pozitivnu kompeticiju koja je rezultirala velikim postignu?ima u svim oblastima života. Me?u njima je živeo Jovan Sterija Popovi?, ?ovek velikog znanja, vizionar i neumorni pregalac na polju kulture. Zauvek je zadužio Srbe osnivanjem Akademije nauka, Narodne biblioteke, Narodnog muzeja, prvog beogradskog teatra i književnim delom neprolazne vrednosti. Njegovi sugra?ani ga nisu razumeli ni shvatili veli?inu poruka koje im je slao. Umro je usamljen i duboko povre?en ljudskim slabostima.

U XX veku dramati?na i tragi?na doga?anja tokom dva svetska rata promenila su geopoliti?ki status grada i uslovila druga?iji sistem funkcionisanja. Nova estetika ro?ena iz komunisti?ke ideologije zahtevala je da se graditeljski poduhvati usklade sa modernim diskursom. Nemilosrdno i surovo je srušen ?itav kvart u centru grada da bi ustupio mesto nemaštovitim, ružnim, geometrijski jednostavnim zdanjima od betona. Gra?ani koji su ustali u odbranu arhitektonske celine grada izgubili su bitku od politi?ara koji su nametnuli pravila po kojima manjina na vlasti daje sebi pravo da suspenduje mišljenje stru?njaka i tradiciju kao nepotreban balast. Rušila?ki pohod na gra?evine koje su predstavljale simbol prosperitetnog vremena gradskog života, ozna?io je po?etak uništavanja ontološkog urbanog identiteta Vršca. U to doba život grada je obeležio još jedan velikan srpske kulture. Vasko Popa, pesnik svetskog renomea, pokrenuo je me?u mladim kreativnim Vrš?anima stvarala?ki entuzijazam koji se održao i tokom prvih godina gra?anskog rata i sveopšte destrukcije.

U novom veku i milenijumu Vršac je sigurno krenuo putem propadanja. Velika socijalna raslojavanja, odlazak mladih i sposobnih ljudi uz egzistencijalnu ugroženost ve?ine, doveli su do promene sistema vrednosti. Ose?anje zajedništva, dobronamernost, ?ast i moral povukli su se pred pohlepom, neodgovornoš?u i bezakonjem. Ljudi neoptere?eni saveš?u, željni dobiti bez li?nog ulaganja, pohrlili su da se uklju?e u razornu morbidnu SNS organizaciju i preuzmu sve poluge vlasti u gradu. Njih ne interesuje prošlost, ni zna?ajni ljudi koji su svojim delima postavili temelje univerzalnim vrednostima, žive u sadašnjosti zadovoljni sobom i imetkom koji su stekli i veruju da im je budu?nost osigurana. Imena Sterije i Vaska Pope služe im da se pohvale pred gostima. Dozvolili su da u Sterijinoj rodnoj ku?i njihov ?lan drži kafanu i da turiste koji žele da je posete do?ekaju jelovnik i vinska karta oka?eni na kapiju. Ukinuli su nagradu za pesni?ko stvaralaštvo koja se 22 godine dodeljivala u ?ast Vaska Pope. Nisu reagovali dok je banatski vladika uništavao enterijer Saborne crkve i Vladi?anskog dvora koji je u registru Republi?kog zavoda za zaštitu spomenika ozna?en kao kulturno dobro od velikog zna?aja. Vršac je davno izgubio sjaj nekadašnjeg grada. Danas, sa administrativnim statusom grada predstavlja palanku potonulu u bezna?e, korupciju i laži. Ostale su pri?e iz prošlosti i zapušteni spomenici kao svedoci urbicida.

(Pan?evo.SiTi)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga