Doktori: Mišljenje o disertaciji kandidata Siniše Malog

Mi, profesori i istraživači, osećamo profesionalnu i moralnu obavezu da iskažemo svoje mišljenje i utvrdimo eventualne plagijate u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog

15. feb 2018

Povelja Magna karta koju je 18. septembra 1988. godine potpisalo 388 evropskih rektora prilikom proslave 900 godina Univerziteta u Bolonji, uključuje kao jedno od osnovnih načela i sledeće:

“Kako bi mogli da zadovolje potrebe sveta oko sebe, univerziteti moraju u svom istraživanju i poučavanju biti moralno i intelektualno nezavisni od bilo kakvih političkih autoriteta i intelektualno nezavisni od političkih i privrednih centara moći.”

Nečinjenjem, izbegavanjem profesorske odgovornosti i odugovlačenjem postupka za ocenu plagijata u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, Univerzitet u Beogradu i Fakultet organizacionih nauka direktno krše osnovna načela Magna karte, nastavljaju da urušavaju akademski kodeks i stvaraju negativnu sliku Srbije u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Mi, profesori i istraživači, sa višegodišnjim iskustvom i rezultatima u naučnom i pedagoškom radu, osećamo profesionalnu i moralnu obavezu da iskažemo svoje mišljenje i utvrdimo eventualne plagijate u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog.

Nakon tri i po godine čekanja na odluke nadležnih organa, smatramo da je to naša dužnost.

Na osnovu uvida u podnetu dokumentaciju, koja je dostupna na sajtu, donosimo sledeći

Izveštaj

1. U celokupnoj doktorskoj disertaciji, više od 33% rečenica teksta kandidat Siniša Mali prepisao je od reči do reči iz necitiranih izvora. Istovremeno, na gotovo svim stranama disertacije postoji značajan procenat neoriginalnog teksta. Na više od 30 stranica disertacije nalazi se tekst koji je ili poptuno ili natpolovično (više od 50% do 100%) prepisan iz tuđih naučnih radova, doktorskih disertacija, internet prezentacija i/ili različitih istraživačkih izveštaja.

2. Veliki deo doktorske disertacije kandidata Siniše Malog predstavlja plagijat doktorske disertacije Corporate Value Creation, Governance and Privatisation: Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrea. Autor ove disertacije je Stifanos Hailemariam, a disertacija je odbranjena na Univerzitetu u Groningenu, Holandija (Rijksuniversiteit Groningen), 2001. godine. Kandidat Siniša Mali je prepisao i prikazao kao svoje delove teksta, ideja, naučnih rezultata i zaključaka disertacije gospodina Stifanosa Hailemariama. Kandidat Siniša Mali je, dakle, sebi pripisao brojne ideje, naučne rezultate i zaključke disertacije doktora Stifanosa Hailemariama. Kandidat Mali je prepisao čak i redosled po kome su navođene reference. Iako je direktno preveo čitave paragrafe iz ove disertacije, rad dr Hailemariama nije citirao.

3. Siniša Mali je, sa očiglednom namerom i na sistematski način, uzimao tuđe tekstove, misli i zaključke i predstavljao ih kao svoje naučne doprinose.

Zahtevamo da Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu pokrene postupak protiv mentora disertacije dr Ondreja Jaške, profesora FON-a, dr Slađane Barjaktarević-Rakočević, profesorke FON-a i dr Dragana Đuričina, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, članova Komisije pred kojom je na FON-u kandidat Siniša Mali branio doktorsku disertaciju.

Zahtevamo da se kandidatu Siniši Malom ne dodeli titula doktora nauka i da se ne izvrši njegova promocija u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Dušan Teodorović, Akademik SANU, Univerzitet u Beogradu i SANU

Bogdan Šolaja, Akademik SANU, Univerzitet u Beogradu i SANU

Đorđe Šijački, Akademik SANU, Univerzitet u Beogradu i SANU

Radomir Saičić, Dopisni član SANU, Univerzitet u Beogradu i SANU

Vladica Cvetković, Dopisni član SANU, Univerzitet u Beogradu i SANU

Zoran Radović, Dopisni član SANU, SANU

Raša Karapandža, Redovni profesor, ebs.edu & nyuad.nyu.edu

Tasko Grozdanov, Naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Jovan Popović, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu

Zoran Radovanović, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu i Kuwait University

Ljiljana Mijatović, Redovni profesor, Univerzitet u Kragujevcu

Aleksandra Smiljanić, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu

Antun Balaž, Naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Jovan Radunović, Redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu

Ana Ivanović, Redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predrag Simonović, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Časlav Brukner, Redovni profesor, Univerzitet u Beču

Danica Popović, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Goran Poznanović, Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Jasminka Hasanbegović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Irina Subotić, Redovni profesor u penziji, Akademija umetnosti, Novi Sad; Univerzitet umetnosti,Beograd

Dragica Radojković, Naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Nenad Kostić, Redovni profesor u penziji, Univerziteti u SAD

Dragana Vuković, Redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Mladen Vujošević, Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Gordana Matić, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu

Olivera Gračanin, Redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu

Žarko Trebješanin, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu

Marko Pavlović, Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Boban Arsenijević, Redovni profesor, Univerzitet u Gracu

Aleksandar Golubović, Naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Ratko Jankov, Redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu i Obrazovni forum

Slobodan Simonović, Redovni profesor, Western University, London, Ontario, Canada

Jelena Blagojević, Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Dragan Popadić, Redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Joana Zakševska, Naučni savetnik, Institut za opštu i fizičku hemiju

Adrijana Marčetić, Redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Aleksandar Todorović, Redovni profesor u penziji, Univerzitet umetnosti Beograd i Univerzitet Mediteran Podgorica

Vesna Poleksić, Redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vladimir Žikić, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Dragana Pavlović Breneselović, Redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Živka Krnjaja, Redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tanja Popović, Redovni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Slobodan Macura, Redovni profesor u penziji, Fakultet za fizičku hemiju

Miomir Kostić, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu

Nebojša Stojković, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

Tijana Prodanović, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ana Simonović, Naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Rozalija Madaras, Redovni profesor PMF, Univerzitet u Novom Sadu

Aleksandra Joksimović, Redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti – Univerzitet umetnosti, Beograd

Vasilije Manović, Redovni profesor, Cranfield University, England

Marija Kleut, Redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Branka Janković Knežević, Redovni profesor, Akademija umetnosti u Novom Sadu

Jelena Đorđević, Redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Miloš R. Perović, Redovni profesor u penziji, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragan Delić, Redovni profesor, Medicinski fakultet, Beograd

Đorđe Pavićević, Redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Milena Dragićević Šešić, Redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti

Vesna Milankov, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Janko Baljak, Redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Ratko Šelmić, Redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Rastko Šelmić, Redovni profesor, Concordia University, Montreal, Canada

Olgica Đurković-Đaković, Naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja

Neda Mimica-Dukić, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nenad Vukmirović, Naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Violeta Beširević, Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Central European University, Budimpešta

Tanja Petrović, Redovni profesor, ZRC SAZU Ljubljana

David Pokrajac, Redovni profesor, Delaware State University

Silvana Andrić, Redovni profesor, PMF UNS

Voja Radovanović, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu

Ivan Kljajić, Redovni profesor, Akademija umetnosti Novi Sad

Ranka Gašić, Naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju

Aleksandra Pavićević, Naučni savetnik, Etnografski institut SANU

Menka Petkovska, Redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Milivoj Dopsaj, Redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Galjina Ognjanov, Redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Miroslav Prokopijević, Naučni savetnik, Institut za evropske studije Beograd

Aleksandar Nešković, Redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu

Slobodan Samardžić, Redovni profesor, Fakultet političkih nauka , Univerzitet u Beogradu

Dragan Veselinović, Redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet u Beogradu

Maja Burić, Redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vladimir Trajković, Redovni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miloš Zatkalik, Redovni profesor, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Mladen Lazić, Redovni profesor, Filozofski fakulet, Univerzitet u Beogradu

Slobodan Marković, Redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Slavko Simić, Naučni savetnik u penziji, Matematički institut SANU

Vera Vasić, Redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Darinka Gortan Premk, Redovni profesor u penziji, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragana Dulić, Redovni profesor u penziji, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Miodrag Jovanović, Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Vladan Čokić, Naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Vesna Bjegović-Mikanović, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Dragan Matić, Redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu

Zoran Jovanović, Redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Boris Begović, Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vladeta Janković, Redovni profesor, Filološki fakultet, Univerizitet u Beogradu

Jadranka Luković, Redovni profesor, Prirodno matemački fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dragana Dulić, Redovni profesor u penziji, Fakultet bezbednosti, Univerizitet u Beogradu

Marija Draškić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miloš Arsenović, Redovni profesor, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Aleksandar Baucal, Redovni profesor, Filozofski fakultet, Beograd

Milica Pavkov Hrvojević, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Miroslav Konstantinović, Naučni savetnik u penziji, Institut za Molekularnu Genetiku i Genetičko inženjerstvo

Vesna Dimitrijević, Redovni profesor, Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milka Ćulić, Naučni savetnik u penziji, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Dušan Georgijević, Redovni profesor u penziji, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Biljana Stojković, Vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Desanka Radunović, Vanredni profesor, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milovan Šuvakov, Viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Edib Dobardžić, Vanredni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Igor Stanković, Viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Petar Milin, Vanredni profesor, The University of Sheffield, UK

Oliver Stojković, Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nikolina Vlatković, Vanredni profesor, University of Liverpool

Irena Ristić, Vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Dejan Prelević, Vanredni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miljana Momčilović, Viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

Predrag Milidrag, Viši naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Slađana Spasić, Viši naučni saradnik, Institut za multidisciplinarne studije Univerzitet u Beogradu

Dušan Petričić, Vanredni profesor u penziji, Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd

Kristina Šarić, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet

Smilja Teodorović, Vanredni profesor, Kriminalističko-policijska akademija

Vida Jojić, Viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Tatjana Starodubcev, Vanredni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu

Milica Šelmić, Vanredni profesor, Saobraćajni fakultet

Nikola Milašinović, Vanredni profesor, Kriminalističko-policijski univerzitet

Marko Davinić, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ivana Krstić, Vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ivana Dragićević, Vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vera Spasenović, Vanredni profesor, Filozofski fakultet

Miloš Đajić, Viši naučni saradnik, Akademija umetnosti Novi Sad

Goran Kvaščev, Vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vojislav Stojković, Viši naučni saradnik u penziji, Institut za strategijske studije i istraživanja

Slobodan Tomić, Viši naučni saradnik, University College Dublin (UCD)

Marko Milanović, Vanredni profesor, Univerzitet u Notingemu

Branislav Radeljić, Vanredni profesor, University of East London

Alisa Gruden-Movsesijan, Viši naučni saradnik, Institut INEP, Univerzitet u Beogradu

Srđan Stojanović, Viši naučni saradnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Centar za hemiju

Mihajlo Manić, Vanredni profesor, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd

Nebojša Vladisavljević, Vanredni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Nemanja Džuverović, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka

Slobodan Radošević, Vanredni profesor, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

Nataša Ilić, Viši naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije – INEP, Univerzitet u Beogradu

Marko Stamenić, Viši naučni saradnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miljan Simonović, Vanredni profesor, Univerzitet Ilinoj u Čikagu

Stevan Gostojić, Vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Ivana Prica, Vanredni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Katarina Trajković, Viši naučni saradnik, Northwestern University, Chicago, Illinois, USA

Bojan Mitić, Vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerztitet u Beogradu

Gordana Zindović, Vanredni profesor u penziji, Geografski fakultet, Univerizitet u Beogradu

Đorđe Čantrak, Vanredni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Darko Mitrović, Vanredni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Katarina Popović, Vanredni profesor, Filozofski fakultet

Lidija B. Radulović, Vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu

Jasmina Moskovljević Popović, Vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Monika Milosavljević, Docent Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Duško Latas, Docent Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Božidar Nikolić Docent Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oliver Tošković, Docent Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ljiljana Kostić Kravljanac, Naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Milena Gošić Arama, Docent Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Aleksandar Zorić, Docent Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Uroš Savković, Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Ivan Milić, Naučni saradnik, Max Planck Institute for Solar System Research

Ana Parabucki, Naučni saradnik, Weizmann Institute of Science

Danka Purić, Docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miloš Jovanović, Docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Janko Međedović, Naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Bojan Marinković, Naučni saradnik, Matematički institut SANU

Mirko Đorđević, Naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Aleksandar Petrović, Docent, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Veljko Jovanović, Docent Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Aleksandar Stević, Docent, Qatar University

Ivan Stijepović, Naučni saradnik, Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Slavko Mojsilović, Naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Dejan Joković, Naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Marija Tepavac, Naučni saradnik, Alpen – Adria Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija

Danilo Vuković, Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Milan Đorđević, Docent, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu

Iris Žeželj, Docent, Filozofski fakultet u Beogradu

Saša Stanković, Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Jelena Branković, Naučni saradnik, Univerzitet u Bilefeldu

Srđan Atanasovski, Naučni saradnik, Muzikološki institut SANU

Srđan Keča, Docent, Stanford University

Martina Vukasović, Docent, Ghent University, Belgium

Nikola Škoro, Naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Zoran Pavlović, Docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jovan Čudomirović, Docent, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Nevena Buđevac, Docent, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vladimir Jovanović, Docent, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

Aleksandar Tomović, Naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Lidija Miškeljin, Docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dragoljub Perić, Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Mihailo Čubrović, Naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

Milan Prosen, Docent, Fakultet Primenjenih umetnosti, Univerzitet Umetnosti u Beogradu

Sandra Radenović, Docent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Beogradu

Dušan Spasojević, Docent, Fakultet političkih nauka

Jovo Bakić, Docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivana Lukić, Naučni saradnik, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miloš Vuletić, Docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Marija Obradović, Naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije

Marija Lučić Škorić, Naučni saradnik, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta

Nikola Jojić, Docent, Farmaceutski fakultet, Novi Sad i Univerzitet Privredna akademija

Uglješa Grušić, Docent Faculty of Laws, University College London

Dijana Vukmanović, Naučni saradnik Institut za političke studije, Univerzitet u Beogradu

Miloš Nikolić, Docent, University of Oxford

Dejan Ilić, Docent, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

Katarina Smiljanić, Naučni saradnik Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sonja Veselinović, Docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nataša Polovina, Docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Ilija Batas Bjelić, Naučni saradnik, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Aleksandar Brkić, Docent, Goldsmiths, University of London

Radomir Ranković, Docent, Fakultet za fizičku hemiju

Potpišite Izveštaj

(Peščanik)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga