CRCD: Pokrajinski sekretarijat krši Ustav

CRCD je optužio danas Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine da ignoriše preporuku pokrajinskog ombudsmana i da nastavlja da diskriminiše pojedine crkve i verske zajednice, prilikom konkurisanja za budžetska sredstva.

21. jul 2010

POVODOM AROGANTNOG IGNORISANJA PREPORUKE POKRAJINSKOG OMBUDSMANA AP VOJVODINE
Rezime: Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine ignoriše preporuku Ombudsmana AP Vojvodine da prestane sa diskriminacijom crkava verskih zajednica i da obezbedi njihovu ravnopravnost na planu mogućnosti da konkurišu na javnim konkursima za budžetska sredstva. Pokrajinski sekretarijat nastavlja da na osnovu odluke Izvršnog veća Vojvodine omalovažava odredbe Ustava, Zakona o crkvama i verskim zajednicama, Zakona o zabrani diskriminacije, samu ustanovu
Ombudsmana AP Vojvodine, kao i načela verske ravnopravnosti i odvojenosti crkve od države.
Ponašanje Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine povodom finansiranja crkava i verskih zajednica predstavlja produženu versku diskriminaciju, neposredno omalovažavanje preporuka Pokrajinskog ombudsmana, kršenje odredbi iz članova 11, 21 i 44 Ustava Republike Srbije, odredaba iz stavova 2 i 3 člana 2 Zakona o crkvama i verskim zajednicama, i odredbi iz članova 4, 5, 6 i 8 Zakona o zabrani diskriminacije.
Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) je 1. avgusta 2009. uputio predstavku Ombudsmanu AP Vojvodine zbog diskriminatorske prakse Pokrajinskog sekretarijata za upravu, propise, i nacionalne manjne, koji je, na osnovu odluke tadašnjeg Izvršnog veća Vojvodine, aplikaciju za budžetska finansijska sredstva dozvoljavao samo tzv. tradicionalnim verskim zajednicama i samo njima dodeljivao finansijsku pomoć na javnom konkursu. CRCD ne bi imao primedbi da je dodeljivanje sredstava pojedinim verskim zajednicama bilo izvršeno na osnovu diskrecionih prava organa uprave; CRCD je versku diskrimaciju video u ograničavanju mogućnosti konkurisanja za budžetska sredstva na sedam tzv. tradicionalnih crkava i verskih zajednica i na još dve posebno imenovane takođe arbitrarno odabrane crkve.
Prema mišljenju Pokrajinskog ombudsman,a izraženom u Izveštaju o radu pokrajinskog ombudsmana za 2009, (http://www.ombudsmanapv.org/Dokumenti/2010/Izvestaj_PO_2009.doc), u sekciji 3.13.3.1, na str. 65, Pokrajinski ombudsman “je mišljenja da je kategorisanjem različitih verskih zajednica koje je načinjeno izdvajanjem tradicionalnih crkava i verskih zajednica i njihovo nabrajanje u Zakonu o crkvama i verskim zajednicama, postavljen formalno pravni osnov za uspostavljanje nejednakog položaja u društvu, kako crkava, tako i vernika koji im pripadaju. Pokrajinski ombudsman, polazeći od načela ravnopravnosti verskih zajednica, Pokrajinskom sekretarijatu za propise, uprave i nacionalne manjine uputio je preporuku za izmenu odredbi čl. 2. i čl. 3. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“ 21/2007, 4/2008), kojima je propisan krug ovlašćenih subjekata i način raspodele sredstava, i to na taj način da se sve registrovane crkve i verske zajednice obuhvate istim postupkom za dodelu budžetskih sredstava za dotacije crkvama i verskim zajednicama i njihovim organizacijama: Umesto da ispravi svoju nezakonitu praksu, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine u svom Izveštaju o finansiranju crkava i verskih zajednica iz sredstava budžeta AP Vojvodine za 2009. god. iz aprila 2010. godine izjavljuje da će „Sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice i resorna Služba će nastaviti sa dodelom finansijske pomoći tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine, saglasno Odluci i kriterijumima Izvršnog veća, sprovodeći tako politiku Vlade AP Vojvodine koja, negujući i čuvajući civilizacijske vrednosti multietničke, multikulturalne i multikonfesionalne autonomne Vojvodine, doprinosi njenom ugledu među evropskim regijama i istovremeno podiže ugled Republike Srbije u Evropi i svetu.“
(http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/inform/Inf_2009/Izvestaj_fin_crkve_verskez_2009.pdf)
Ovo omalovažavanje Ustava, zakona, ustanove Pokrajinskog ombudsmana, načela verske ravnopravnosti i odvojenosti crkve od države pokazuje kako u svojim značajnim aktima Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine shvata civilizacijske vrednosti multietničke, multikulturalne i multikonfesionalne autonomne Vojvodine, a takođe i kako ovaj organ uprave doprinosi njenom ugledu među evropskim regijama i istovremeno podiže ugled Republike Srbije u Evropi i svetu. CRCD očekujuje hitnu reakciju kancelarija Pokrajinskog ombudsmana i Zaštitnika građana na produžavanje diskriminatorske, neustavne i nezakonite prakse Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine. Reakcija ne treba da zaštiti samo verske zajednice (njih je oko 170) koje ne spadaju u krug devet privilegovanih, nego i da pokaže da kancelarije Pokrajinskog ombudsmana i Zaštitnika građana očekuju da organi uprave njihov rad shvate ozbiljno i u skladu sa pravnim sistemom zemlje.
CRCD podseća da prema odredbi iz člana 15 Zakona o zabrani diskriminacije svako ima pravo na jednak pristup i jednaku zaštitu svojih prava pred sudovima i organima javne vlasti, kao i da se diskriminatorsko postupanje službenog lica, odnosno odgovornog lica u organu javne vlasti, smatra težom povredom radne dužnosti, u skladu sa zakonom.
21. jul 2010.
za Centar za razvoj civilnog društva
Snežana Ilić
programska koordinatorka

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga