- Autonomija - https://www.autonomija.info -

CARMEL AGIUS: Posao Tribunala nije bio da miri, nego da procesuira

Predsednik Me?unarodnog krivi?nog suda za bivšu Jugoslaviju Carmel Agius odbacio je kritike zvani?nika u Srbiji da je taj Sud radio protiv Srba.

U intervjuu za Aljazeeru, Agius, koji se nalazi u poseti Beogradu pred zatvaranje Haškog tribunala, nije zadovoljan kako zemlje regiona procesuiraju ratne zlo?ine.

Zvani?nici u Beogradu opisali su razgovore sa predsednikom Tribunala kao veoma teške. Agius, me?utim, ne misli tako.

„Ne slažem se da su to bili teški sastanci. U potpunosti odbacujem takav stav. Svi sastanci koje smo imali sa predsednikom Srbije, premijerkom i ministarkom pravde su bili veoma srda?ni i veoma iskreni. Naravno da se nismo složili oko odre?enih pitanja. Ne slažemo se sa Srbijom i drugim državama od prvog dana postojanja Tribunala. Sada na kraju mandata ne o?ekujem da ?e biti razmene zagrljaja, poljubaca, buketa cve?a i flaša šampanjca. Ali ovo je bila veoma pozitivna poseta, veoma srda?na i veoma iskrena“, kaže Agius.

ste se i sa premijerkom Srbije Anom Brnabi?, ali pre tog razgovora ona je rekla da Haški tribunal nije ispunio svoju svrhu, da nije doneo pravdu ili pomirenje u regionu i da nije bio nepristrasan. Ona je to rekla na osnovu broja optužnica podigutnih protiv Srba i broja onih koji su preminuli u pritvoru u Hagu.

– Znam ta?no šta je rekla. Otvoreno smo razgovarali. Rekao sam joj da se ne slažem sa njom, ali da ima pravo na svoje mišljenje i da ga ja poštujem. Na primedbu da nismo doprineli pomirenju, rekao sam da je ta izjava bazirana na pogrešnom tuma?enju suštine Tribunala. Tribunal je sud zakona i pravde i ima zadatak da procesuira slu?ajeve, a ne da miri. Postoje sudovi u drugim delovima sveta gde imate sistem pomirenja žrtava, ali to nije ono što imamo ovde. Nemamo mandat da pokušavamo da postignemo pomirenje izme?u nekada zara?enih država.

Ne slažem se i da nije postignuta pravda. Pokušao sam da joj ukažem na važne odluke koje su donete naro?ito kada su u pitanju svrstavanje silovanja u ratni zlo?in ili mu?enja. Rekao sam joj da oni koji su smatrani odgovornim za zlo?ine su proglašeni krivim. I to je pravda. Svako za koga nije utvr?ena krivica je oslobo?en i to zbog toga što dokazi koji je Tužilaštvo iznelo pred Tribunal nisu bili dovoljni za osu?ivanje. To je suština pravde, ovde u Beogradu, u Sarajevu, u Zagrebu. To se doga?a svaki dan. Ljude osu?uju ili osloba?aju.

Ali, ve?ina Srba misli isto kao i premijerka. Haški tribunal vide kao mesto u kome Srbi sa Kosova, iz Bosne ili Hrvatske nisu mogli da ostvare pravdu.

– Znam to. Možda bi neko trebalo da shvati zašto je takva percepcija. Definitivno je više Srba procesuirano pred Tribunalom i više Srba je i osu?eno. Neki su i oslobo?eni. Ali mislim da postoji razlog za takvu situaciju. Ljudi stvaraju mišljenje na osnovu onog što im je re?eno. Ali pravda mora da se razume u svom pravom zna?enju. Ako je neko osu?en, to je zbog toga što su postojali dokazi; ako je neko oslobo?en, to je zbog toga što nije bilo dokaza. Ako zaista poštujete pravdu, vi ne govorite ljudima – ovo je diskriminacija, jer to nije na?in na koji pravda funkcioniše. Ne?u se pretvarati da je Tribunal savršeno radio od svog po?etka do sada, ali na kraju, i u tome se svi slažemo, istorija i nau?nici ?e suditi o našem radu.

Razgovarali ste i o problemu u saradnji koji ima Tribunal sa Srbijom, naro?ito kada je u pitanju neizru?ivanje dvoje funkcionera Srpske radikalne stranke koji su optuženi za napoštovanje suda. Srbija je jasno stavila do znanja da ih ne?e izru?iti. Kakav je bio vaš odgovor zvani?nicima u Beogradu?

– Imao sam poverljive razgovore sa predsednikom Srbije i ministarkom pravde o tome. I mogu samo da kažem da sam ih saslušao da sam izneo svoju poziciju i stavio im do znanja da zatvaranje Tribunala, 31.decembra ove godine, ne zna?i kraj slu?aja protiv tih osoba.

Kada je taj slu?aj u pitanju, žalili ste se na Srbiju i u Ujedinjenim nacijama. Tražili ste njihovu reakciju jer Srbija ne želi da ih izru?i, ali Savet bezbednosti nije odgovorio na vaše zahteve.

– U Ujedinjenim nacijama niko se ne slaže sa stavovima Vlade Srbije. Niko. Jedina stvar koju sam ?uo u Savetu bezbednosti bio je predlog da sednemo za sto i prona?emo diplomatsko rešenje ovog problema. Drugo je bilo da ako oni do?u u Hag, onda Tribunal ne?e zatvoriti svoja vrata krajem decembra. To je jedino spomenuto, ali ono što smo tražili od Saveta bezbednosti, to nismo dobili.

General Vladimir Lazarevi?, koji je osu?en pred Tribunalom, sada je predava? na Vojnoj akademiji u Beogradu. Da li ste tražili objašnjenje toga?

– O tome sam razgovarao sa predsednikom [Aleksandrom] Vu?i?em i ne mogu vam preneti detalje, ali sam slobodan da kažem da sam iskazao svoje neslaganje i ?uo sam objašnjenja koje je ministarka pravde želela da mi da. Dalje od toga ne mogu da govorim.

Ali šta ste im poru?ili? Kakvo je vaše mišljenje o tom slu?aju?

– Moje mišljenje je veoma jednostavno. Neko ko je osu?en za ratne zlo?ine i to na poziciji generala, na osnovu komandne odgovornosti i bude pozvan da predaje vojnim kadetima, ulazi u u?ionicu, recite mi, s kojim autoritetom? Kakav moralni autoritet on ima? Bilo je tu i nekih drugih pitanja, ali o tome ne mogu da govorim.

Gospodine Agius, ovo je vaša poslednja zvani?na poseta Beogradu u svojstvu predsednika Haškog tribunala. Kako vidite region sada, na kraju mandata tog suda?

– Nisam sre?an situacijom. Kada su Ujedinjene nacije 2004. odlu?ile da pošalju jasnu poruku Tribunalu da ne može podizati nove optužnice, da ne može istraživati druge osobe i da treba da završi ono što je zapo?eto, tada je poslata i jasna poruka regionu – Tribunal ?e biti zatvoren pre ili kasnije, ali da imaju obavezu da obezbede pravdu za one koji su patili zbog zlo?ina.

Da li sam sre?an onim što je postignuto? Bilo je tu nekog progresa, ali ostalo je još dosta toga da se uradi. Postoje hiljade i hiljade Srba, Hrvata Bošnjaka koji su željni pravde. I dalje je hiljade zlo?inaca u begu, a ove tri države nisu uspele da se efikasno organizuju kako bi izašle na kraj sa tim ljudima. Postoji i problem saradnje izme?u država, problem sa svedocima koji ne žele da svedo?e. Ima još dosta problema.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!