- Autonomija - https://www.autonomija.info -

AOM: Odluka tužilaštva je politička, štite nasilnike bliske SNS-u

Asocijacija onlajn medija (AOM) oštro je ve?eras kritikovala odluku Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu kojom je odba?ena krivi?na prijava protiv obezbe?enja skupa podrške Aleksandru Vu?i?u tokom njegove “inauguracije” za predsednika Srbije i ocenila da je takva odluka “politi?ki motivisana”, kojom se “štite nasilnici” koji su “o?ito bliski vladaju?oj politi?koj partiji”.

“Posebno je zabrinjavaju?e obrazloženje pomenute odluke, koje je cini?no, uvredljivo i ponižavaju?e ne samo za novinarku i fotoreportera koje su neuniformisani pripadnici obezbe?enja davili, ponižavali i pretili im, ve? i za ostale novinare koje je obezbe?enje tada spre?ilo da obavljaju svoj posao, kao i za sve gra?ane Srbije”, naveo je AOM u saopštenju za javnost.

Ta medijska asocijacija je podsetila da se na fotografijama jasno vidi da nao?igled policije obezbe?enje davi i gura novinare i gra?ane.

“Ali, još neimenovani tužilac je zaklju?io da nasilja nije bilo, ve? upravo suprotno – tužilac je optužio novinara i fotoreportera da su ‘provocirali’, a da je obezbe?enje svojim postupcima zapravo pomoglo novinarima, spre?avaju?i ‘mnogo ve?i incidenti i lin?’. Pritom, u svom saopštenju tužilaštvo nije objasnilo ulogu policajaca koji su sve ovo posmatrali sa strane, niti odgovorilo na pitanje zbog ?ega umesto privatnog obezbe?enja navodno mogu?i sukob izme?u pristalica Aleksandra Vu?i?a i novinara nije spre?ila policija”, piše u saopštenju.

Optužili su tužilaštvo da je cini?no zaklju?ilo da su se pripadnici obezbe?enja „ponašali pristojno“, te da su ?ak „upu?ivali molbe“, konstatuju?i da nisu tukli, vre?ali, bili drski ili ponižavali novinare.

“Pritom, iako Zakon o privatnom obezbe?enju propisuje krivi?nu odgovornost za sve koji se time bave bez posebne licence koju izdaje MUP, tužilaštvo se nije bavilo ni utvr?ivanjem toga ko je angažovao muškarce koji su tog dana obezbe?ivali skup podrške Aleksandru Vu?i?u”, naveo je AOM.

Dodaje se da ?e upravni odbor asocijacije konsultovati predstavnike ostalih kredibilnih novinarskih i medijskih udruženja i u narednim danima odlu?iti o konkretnim koracima u vezi sa ovim slu?ajem.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!