- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Aleksina majka: Opasno dugo ćutanje škole o nasilju

Slu?aj devoj?ice koju su u u?ionici jedne srednje škole u Aran?elovcu maltretirali njeni vršnjaci ni tri dana nakon objavljivanja snimka, koji je, osim nasilja, pokazao i zastrašuju?i izostanak reakcije posmatra?a, ne prestaje da izaziva reakcije u Srbiji.

Svoje vi?enje incidenta u postu na Fejsbuku iznela je i Dragana Jankovi?, majka jedne od najpoznatijih žrtava vršnja?kog nasilja, Alekse Jankovi?a, 14-godišnjaka koji je izvršio samoubistvo posle višemese?nog zlostavljanja i izostanka adekvatne reakcije nadležnih u školi.

Njegovo ime nosi i predlog zakona koji predvi?a strože mere za nasilnike i rukovodstvo škole koje ne reaguje na pravi na?in.

Jankovi?eva se obra?a, pre svega, nadležnima u aran?elova?koj školi, pitaju?i zbog ?ega su toliko dugo ?utali.

Napadnutoj

Ukazuje na neke klju?ne momente incidenta: da roditelji nisu obavešteni o doga?aju, da detetu nije ukazana pomo?, da je otišlo ku?i bez pratnje i nadzora iako živi u susednom mestu, te da nije poštovan protokol o zaštiti dece od nasilja.

Naglašava da se vaspitno-disciplinski postupak pokre?e odmah nakon saznanja da se nasilje dogodilo.

„Kako se ose?ala devoj?ica koja je skoro 15 i više dana bila sigurno psihološki maltretirana likovanjem nasilnika? Ko je to trebao da prijavi? Roditelji sigurno ne, jer ih niko nije obavestio“, piše Jankovi?eva.

„Da li je mogu?e da baš niko iz škole nije ?uo za incident?“

Podsetimo: direktor škole Dragan Rankovi? je za Al Jazeeru izjavio da je rukovodstvo škole za incident saznalo tek nekoliko dana kasnije kada je jedan u?enik prijavio pedagogu škole šta se dogodilo, nakon ?ega su, kako je rekao, pokrenuli proceduru predvi?enu za takve situacije.

Protiv nasilnika je pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, ali reagovalo je i tužilaštvo, koje ih tereti za nasilni?ko ponašanje.

Me?utim, budu?i da je re? o mla?im maloletnicima, pravni stru?njaci podse?aju da im nije mogu?e izre?i najstrože kazne, na primer, maloletni?ki zatvor.

Izvinjenje ili poja?ani nadzor kao kazna?

Ukazuju da je verovatnija primena tzv. „vaspitnog naloga“.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škuli? objašnjava da je to vrsta „parasankcije“, koju može da odredi tužilac kada proceni da je to celishodno i bez pokretanja krivi?nog postupka ili to može da u?ini sudija za maloletnike kasnije u toku postupka.

Škuli? smatra da je vaspitni nalog, kojim se nalaže, na primer, izvinjenje ošte?enom ili naknada štete, suštinski bolji za postizanje efekta kod maloletnika nego neka druga vrsta prave sankcije.

Sa druge strane, pojedini advokati ukazuju da su sudije veoma blage prema maloletnicima, podse?aju?i da, sem izvinjenja, postoji i mogu?nost da se nasilnici stave pod poja?ani nadzor roditelja ili staratelja ili nadzor uz dnevni boravak u ustanovi za vaspitanje i obrazovanje maloletnika.

Novi incident u Aran?elovcu ponovo je otvorio pitanje usvajanja „Aleksinog zakona“, predloga izmene zakonskih propisa, koji više od godinu i po nikako da stignu na dnevni red Skupštine Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vu?i? rekao je da je re? o komplikovanoj materiji, dok iz Ministarstva prosvete ukazuju da su neke izmene zakona ve? izvršene.

„Mi imamo sad i novi zakon koji propisuje i jasno definiše odgovornost svih – i nastavnika i roditelja i u?enika, imamo podzakonske akte, imamo preventivne aktivnosti kojima škola treba da se bavi. Imamo obavezu škola da formiraju timove za zaštitu od nasilja, roditelji imaju zakonsku obavezu da u?estvuju u vaspitnim aktivnostima škole i da škola, ako to roditelj ne uradi, ima mogu?nost da preduzme odre?ene mere do pokretanja prekršajnog postupka“, rekla je Biljana Lajovi? iz Ministarstva prosvete Srbije.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!