Žrtve u Srbiji nemaju zaštitu

22 Feb 2012

Žrtve svih vrsta nasilja i stradanja u našoj zemlji još nemaju odgovarajuću podršku i pomoć, ocenjuje Viktimološko društvo Srbije.Prema proceni VDS, žrtve su svakodnevno izložene instrumentalizaciji i zloupotrebi medija.

Viktimološko društvo Srbije pozvalo je nadležne institucije u zemlji da preduzmu mere koje ?e svim žrtvama obezbediti neophodnu pomo? i zaštitu.
Ocena VDS i je da, uprkos pozitivnim promenama na institucionalnom i zakonodavnom nivou, žrtve svih vrsta nasilja i stradanja u našoj zemlji još nemaju odgovaraju?u podršku i pomo?, a i svakodnevno su izložene instrumentalizaciji i zloupotrebi medija.
Viktimolozi podse?aju da svako može da postane žrtva kra?e, razbojništva, džeparenja u autobusu, nasilja u porodici i na radnom mestu, proganjanja i drugih vrsta povre?ivanja.
Ukoliko se to dogodi, ove žrtve treba da znaju da u Srbiji postoje opšte i specijalizovane državne i nevladine organizacije kojima se mogu obratiti za pomo?, kao i žrtve kršenja ljudskih prava, trgovine ljudima ili kriminaliteta, ukazalo je Viktimološko društvo.
Sve žrtve kriminaliteta i kršenja ljudskih prava mogu se obratiti službi “VDS info i podrška žrtvama” na telefon 011/30-34-232, u kojoj ?e dobiti informacije o vlastitim pravima i kako ih mogu ostvariti.
Pored toga, ova služba žrtvama pruža podršku i sve prakti?ne informacije – od saveta za rešavanje porblema, upu?ivanja u specijalizovane institucije do podrške na sudu, ali i osu?enicama, koje su posle dugogodišnjeg trpljenja nasilja, izvršile krivi?no delo.
Povodom Me?unarodnog dana žrtava, Viktimološko društvo Srbije je poslalo veliki broj elektronskih poruka sa informacijama o postoje?im sužbama za pomo? žrtvama.
Volonteri tog društva sutra ?e u beogradskim osnovnim i srednjim školama održati javne ?asova na kojima ?e mladima govoriti o problemima s kojima se žrtve susre?u i službama kojima mogu da se obrate za pomo?.
Organizacija Evropska pomo? žrtvama je 1991. godine, na predlog predstavnika Švedske, proglasila 22. februar Me?unarodnim danom žrtava, sa ciljem da se šira javnost upozna s posledicama koje trpe žrtve kriminaliteta i podstakne na efikasniju i potpuniju zaštitu njihovih prava.
Od tada se ovaj dan širom Evrope obeležava nizom manifestacija poput stru?nih konferencija, školskih ?asova, prezentacije obrazovnih filmova, delenja informativnih brošura.
Viktimološko društvo Srbije, koje je osnovano 1997. godine, obeležava Me?unarodni dan žrtava od 2006. godine.

(B92)

Podelite ovu stranicu!