Zrenjanin: U potrazi za prvacima

14 Feb 2013

Ma?arska zajednica u Zrenjaninu iz godine u godinu sa sve ve?om strepnjom iš?ekuju jesen jer je prvaka ma?arske nacio…

Ma?arska zajednica u Zrenjaninu iz godine u godinu sa sve ve?om strepnjom iš?ekuju jesen jer je prvaka ma?arske nacionalnosti sve manje, a problem sve ve?i da bi se otvorilo ma?arsko odeljenje u osnovnoj školi „Sonja Marinkovi?“, u kojoj još ima takvih odeljenja. Nije slu?ajno što je Nacionalni savet Ma?ara pre dve godine ovu školu proglasio za ustanovu pd posebnog zna?aja za ma?arsku zajednicu.

Sva je prilika da ?e ove godine i teže nego dosad mo?i da se „sakupe“ ma?arski prvaci, budu?i da pripremnu nastavu u jedinom ma?arsko pretškolskom odeljenju poha?a svega dvoje dece ma?arske nacionalnosti. Zazvonilo je otuda za uzbunu, ima li se u vidu da Zrenjanin može da ostane obrazovni centar Ma?ara iz Banata jedino ukoliko uspe da se u gradu o?uva osnovno obrazovanje na ma?arskom jeziku. Na inicijativu Nacionalnog saveta Ma?ara pripremljen je obrazovni akcioni plan Ma?ara u Zrenjaninu, a njegovo sprovo?enje nadzire posebno ?etvoro?lano telo.

Prema re?ima predsednika školskog odbora Zoltana Melegija, najvažniji cilj ovog dokumenta je o?uvanje ma?arskih odeljenja, a da bi se to ostvarilo neophodna je široka saradnja državnih ?inilaca i civilnih organizacija u sferi obrazovanja. – Prvi zadatak je pronalaženje roditelja ma?arske nacionalnosti, što nije jednostavno, jer Ma?ari u Zrenjaninu žive rasuti, uglavnom na rubovima grada, a tako?e nije jednostavan zadatak ni uveriti roditelje zbog ?ega je važno da svoju decu upišu u ma?arsko odenjenje –rekao je Melegi, dodavši da bi slede?i korak predstavljalo formiranje de?jeg kluba, u okviru kojeg bi se sa budu?im prvacimabavila njihova budu?a u?iteljica. Naveo je da je u planu da se potraže mogu?i prvaci i u ostalim pretškolskim ustanovama, kao i obaveštavanje roditelja o pogodnostima u slu?aju da im deca poha?aju ma?arsko odeljenje. Ponudi?e se, pored ostalog, prevoz dece pretškolskog uzrasta, kao i osnovaca koji poha?aju niža odenjenja.

Direktorica osnovne škole „Sonja Marinkovi?“ Gizela Katona-Debreceni kaže da pripremnu grupu poha?a svega dvoje dece, a da su roditeljima potencijalnih prvaka ve? predo?ene prednosti školovanja na maternjem jeziku i ono što škola u tom pogledu nudi – po?ev od toga da se nastava izvodi samo u prepodnevnoj smeni, preko dnevnog boravka za decu, do pogodnosti u pogledu prevoza ?aka. Ona je ocenila i da bi, imaju?i kona?no u vidu i mogu?nost dobijanja ma?arskog državljanstva, bila šteta ukoliko deca onih roditelja koja to mogu, ne bi nau?ila ma?arski jezik.

Podsetivši da Zrenjanin predstavlja regionalni kulturno-obrazovni centar Ma?ara iz Banata, predsednik tamošnjeg Centra za metodiku Jožef Varadi konstatovao je da je nezamislivo funkcionisanje srednjeg obrazovanja na ma?arskom jeziku bez odgovaraju?ih odeljenja u osnovnoj školi ili obdaništu, da je nemogu?e „izvu?i ciglu iz zida“ i da mora postojati temelj na kojem se gradi.

Prema evidenciji roditelja ma?arske nacionalnosti iz Zrenjanina, na jesen bi 24 mališana moglo da krene u prvi razred. Prema sadašnjem stanju stvari, me?utim, samo su dva „sigurna“, a za upis još troje dece u ma?arsko odeljenje postoje realne šanse. Ta?an broj, me?utim, bi?e poznat tek nakon što u?iteljica bude potražila roditelje zrenjaninskih potencijalnih prvaka.

(Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!