ZORAN ŽIVKOVIĆ: Zamislite da je Đinđić imao kiosk, a kamoli medijsku agenciju

18 Dec 2012

Danas, deset godina nakon Đinđićeve smrti postaje normalna stvar da su političari koji sebe predstavljaju kao levičare, kao ljude koji će da ojačaju socijaldemokratski atribut DS-a, praktično najveći korisnici tranzicije

Zoran Živkovi? , bivši premijer i funkcioner Demokratske stranke, za po?etak idu?e godine najavljuje formiranje nove partije, koja ?e, prema njegovim re?ima, biti razli?ita od postoje?ih korumpiranih i zastarelih politi?kih stranaka na politi?kom meniju Srbije. U Inicijativnom odboru stranke našli su se ljudi poput Vesne Raki? Vodineli?, Vladimira Pavi?evi?a, a politi?ku logistiku novoj partiji pruži?e i Vesna Peši?. Praksu svoje bivše partije, Demokratske stranke, Živkovi? kaže da ?e komentarisati samo u pogledu njenog odnosa prema vlasti, a osvr?u?i se na zalaganje novog lidera DS za afirmaciju državnih preduze?a, naš sagovornik zaprepaš?eno pita: „Zamislite da je Zoran ?in?i? kada je bio predsednik Demokratske stranke imao kiosk, a kamoli agenciju koja drži 30 – 40% medijskoj prostora Srbije. Šta bi o njemu rekli gra?ani? Šta bi rekli politi?ki protivnici“? Danas, deset godina nakon njegove smrti postaje normalna stvar da su politi?ari koji sebe predstavljaju kao levi?are, kao ljude koji ?e da oja?aju socijaldemokratski atribut DS-a, prakti?no najve?i korisnici tranzicije. To je nešto što ja ne mogu da razumem, ali to je ve? pitanje te stranke. Ja kona?no i neopozivo to više ne?u da komentarišem“.

RSE: Kakav profil ?e imati vaša nova partija, kako ?e se zvati i gde ?e stajati u odnosu na centar?

Živkovi?: U Srbiji je vrlo nezahvalno pozicionirati stranku, a posebno pre nego što stranka po?ne da radi jer su levica i desnica u Srbiji jako daleko od definicija koje se koriste u Evropi i tamo gde stranke imaju dužu tradiciju, ali bi?u hrabar pa ?u da kažem da ?e to biti stranka centra, bez levih i desnih skretanja, bez bežanja u socijalnu demagogiju i bez bilo kakvih šovinisti?kih ataka koji ina?e krase srpsku desnicu.

RSE: Koji ljudi ?e u novoj stranci imati istaknutija mesta?

Živkovi?: Bi?e to ljudi koji prakti?no uopšte nisu bili aktivni u onome što Srbija prepoznaje kao visoku politiku, ali su to istovremeno ljudi koji ve? odavno imaju svoj politi?ki stav i rešenost da svu svoju energiju potroše na to da se formira nova stranka koja ?e ozna?iti po?etak novog vremena u stvaranju srpskih stranaka. Ovo deluje previše pretenciozno, ali ovo govorim zato što je posmatraju?i sa strane, konkurencija katastrofalna i zbog toga mogu da budem uveren da ?e ljudi koji sada imaju izme?u 30 i 40 godina, a naravno bi?e tu i mla?ih i starijih od njih, ljudi koji su mahom fakultetski obrazovani, ali, naravno, ima tu i drugih struktura, biti primer kako treba da se formira i kako treba da radi nova, moderna, demokratska stranka u Srbiji.

RSE: Ne?ete nam otkriti neka imena?

Živkovi?: U Inicijativnom odboru je dr Vesna Raki? Vodineli?, tu sam ja, nisu ?lanovi Inicijativnog odbora ali nam pomažu i gospo?a  Vesna Peši? i gospodin Dušan Pavlovi?, Vlada Pavi?evi? sa Fakulteta politi?kih nauka je tako?e u Inicijativnom odboru, a ostale ljude ne biste prepoznali sada, ali ?ete da ih vidite u predstoje?im mesecima.

RSE: Ima li me?u njima dosta ljudi koji su zastupali strategiju belih listi?a?

Živkovi?: Ima ljudi koji su aktivno zastupali strategiju belih listi?a, a postoje i ljudi koji nisu ni izašli da glasaju. Dakle, bili su pasivni u odnosu na prethodne izbore, sa obrazloženjem da nemaju za koga da glasaju. Upravo zbog toga smo rešili da napravimo jednu stranku koja ?e biti alternativa ljudima koji nisu glasali na prethodnim izborima, da na predstoje?im izborima mogu da dobiju alternativu za koju ?e glasati.

RSE: Da li se plašite pomalo toga da ?e vašoj novoj partiji kojoj ?ete biti na ?elu, u njenom novom politi?kom po?etku, agendi i prioritetima, smetati  navodi koji se povremeno mogu ?uti da ste i vi kao posle odlaska sa politi?ke funkcije bili korisnik politi?kih privilegija, kada su, recimo, u pitanju hektari vinograda u Vojvodini?

Živkovi?: Naravno, u politi?kom životu Srbije možete da ?ujete razne gluposti. Postoji mnogo ljudi koji su kriminalci na politi?kim položajima u Srbiji i emituju laži o bilo kome ko bi im mogao biti alternativa, pa je tako i u mom slu?aju. Nikakve privilegije i nikakve hektare ja nisam dobio, niti sam od države nešto dobio niti sam sada vlasnik bilo ?ega. To je bila jedna subvencija za  zasad vinove loze koju svuda u svetu, pa i ovde, subvencionira država i svaki ?ovek koji je ozbiljno po?eo da se bavi tim poslom mogao je da dobije tu subvenciju od države. To ne da nije protivzakonito, nego ja nemam niti bilo kakav moralni problem sa tim. Nakon odlaska sa premijerske funkcije, verovatno da bi jednom delu srpske javnosti bilo najdraže da sam sedeo pored mosta i prosio. Pošto sam ja privatnik od 1986. godine, bilo je potpuno prirodno da se nakon tog politi?kog posla koji sam radio vratim tamo gde sam bio pre toga; da ne budem na le?ima države, da ne mora država ili stranka da mi obezbe?uje ni vile, ni obezbe?enje, ni plate, ni bilo šta drugo, nego da se sam brinem o sebi. Pozivam sve one koji misle da sam radio bilo šta ne?asno ili nezakonito da u odnosu na to pokrenu adekvatne postupke pred sudovima ili da na neki drugi na?in ospore moje dalje politi?ko delovanje. Mislim da u Srbiji ima dovoljno ljudi koji su potpuno svesni toga šta sam ja radio i šta je istina u toj pri?i o mojim navodnim privilegijama.

RSE: Kad kažete da ne spadate u ljude kojima stranka daje posao, pla?a zakupnine vila itd, aludirate direktno na bivšeg predsednika Tadi?a?

Živkovi?: Ne aludiram, nego mogu da vam navedem osobe imenom i prezimenom, ali gra?ani Srbije to ve? znaju pa nema potrebe. Mislim pri tom na celu politi?ku „elitu“ Srbije. Gde oni žive? Kako su stekli te stanove? Ko im šta pla?a? Šta su radili poslednjih dvadeset godina i kojom su se to delatnoš?u bavili da mogu da kupe sebi nov nameštaj, a kamoli da se sele iz stanova u vile i iz vila u zamkove? Prema tome, ako je to osnovna stvar u opredeljivanju gra?ana Srbije za koga ?e glasati, mislim na bilo kakvo pore?enje sa bilo kojim aktuelnim politi?arom koji ima bilo kakvu relevantnu vrednost – ja sam spreman sam da se ide na upore?ivanje zakonitosti i moralnosti mog poslovnog delovanja i bilo koga drugog sa politi?ke scene Srbije.

RSE: U polit?kom manifestu nove stranke stoji da su istinske reforme u Srbiji zaustavljene ubistvom premijera ?in?i?a. Kažete da ?ete nastaviti tamo gde je DS tada stala?

Živkovi?: Tako je. Mislim da je svima u Srbiji jasno da su reforme prakti?no ugašene u 2003. godini ubistvom Zorana ?in?i?a, a onda i dolaskom nove vlade koja je prakti?no bila kontrarevolucionarna vlada – ukoliko je 5. oktobar bio neka demokratska revolucija. Poslednjih osam godina, dakle od tog vremena do danas, u Srbiji se jedino dobro desilo to što mladi više ne moraju da idu u vojsku, što smo dobili „beli šengen“ i to što smo u statusu kandidata za EU. „Beli šengen“, me?utim, mogu da koriste samo oni koji imaju novac, njih je, nažalost, vrlo malo, a status kandidata danas u Evropi imaju svi oni koji imaju državu. Zna?i, samo neke teritorije koje još uvek nisu sigurne da li su država ili provizorijum, nemaju taj status. Dobro je što je to ostvareno za osam godina – medjutim, to su uspesi koji su mogli da budu ura?eni za osam meseci a ne za osam godina, pa bi onda bio ostvaren nekakav razvoj umesto što je sedam godina potrošeno u stalnoj pri?i politi?ke elite Srbije da se trudi i da putuje ka EU i da ?ini korake, dok je, zapravo, tapkala u mestu. Neki problemi, kao što je pitanje korupcije, za ovih osam godina postali su i mnogo ozbiljniji nego što su bili. Bilo je korupcije i pre osam godina, i pre deset vekova, ali ovakav nivo korupcije prakti?no je postao ustavna kategorija. To je korupcija koju možete da vidite i osetite u vazduhu, ona je tako raširena da je zahvatila celo društvo. To nikada nije bilo u Srbiji, a danas jeste. Problem Kosova nije rešen, otišlo se na zaoštravanje situacije jednom autisti?nom politikom koja nije donela ništa dobro nikom na Kosovu, a posebno  ne Srbima koji su danas ugroženiji na toj teritoriji nego što su to bili pre osam godina. Na našem približavanju ka EU u?injeno je samo pola koraka. Privreda prakti?no ne postoji. Socijalna davanja su mala i jako neselktivna. Imamo medije koji su prakti?no pod kontrolom politi?ara i tajkuna, skoro bez izuzetka. Tu su, dakle, svi problemi koje smo imali i pre osam godina, koji su postali duplo ve?i nego što su bili, plus pet novih. Zato treba da se formira jedna stranka ?ija je namera da nastavi te reforme koje su prekinute 2003. godine i mi ?emo se potruditi da se predstavimo srpskom bira?kom telu kao ta alternativa. Da li ?emo u tome uspeti pokaza?e vreme.

RSE: Najavljujete da ?e vaša nova stranka biti razli?ita u odnosu na postoje?e korumpirane i zastarele politi?ke partije, kako ste se sami izrazili. Koji su mehanizmi kojima ?ete uveriti gra?ane Srbije, a svesni ste koliko su oni sumnji?avi prema politi?arima i razo?arani u politi?are,  kako ?ete ih uveriti da ?ete u moru svih postoje?ih stranaka, vi biti nešto što je zaista novo?

Živkovi?: Mi ne?emo skrivati istinu od naših gra?ana kao što danas svi ?ine – neki ih lažu, kažu, sa levi?arske strane, neki sa desni?arske, ali niko ne govori istinu. Mi ?emo to ?initi, kao što je radila vlast do 2004. godine. Ima mnogo problema, ali mi ?emo nuditi i konkretna rešenja za te probleme.  Finansiranje naše stranke ?e biti potpuno transparentno. Na sajtu stranke, kada ona bude osnovana i kada bude otvoren teku?i ra?un stranke, svakog dana ?e bilo ko u Srbiji mo?i da vidi ko je uplatio, ako je uplatio, donaciju ili ?lanarinu i kako su potrošene te pare. To je sada apsolutni tamni vilajet u Srbiji, a izveštaji koje stranke šalju nadležnim državnim organima su naprosto smešni. Ispada da nekoliko sodadžija, bojadžija i poslasti?ara finansira ogromnu stranku. Ovde ?ete svakodnevno imenom i prezimenom videti da li neko pla?a stranku i za šta se troše ti novci. Ima?emo u statutu stranke odredbe koje ?e biti potpuna novina u Srbiji, koje regulišu mandat predsednika. Od predsednika opštinskog odbora do predsednika stranke, mandat ?e biti ograni?en tako da osoba samo dva puta može da bude birana na predsedni?ku funkciju. Tražimo i promenu u politi?kim institucijama u Srbiji, njihovu reformu.

Tražimo  da parlament bude manji, da ima 150 poslanika, da sto poslanika bude birano direktno, a 50 poslanika proporcionalnom metodom, kako bismo došli do toga da znate ko je poslanik za koga ste glasali i šta vam je obe?ao pre izbora; da ne glasate za lica sa bilborda koje nikada ne?ete sresti nego da glasate za svog komšiju koji ?e biti vaš poslanik; da znate gde on stanuje i ako loše radi da mu pokucate na vrata i pitate ga šta to radi, a ako dobro radi da mu pošaljete bocu dobrog vina ili bombonjeru, ali ne kao pokušaj da ga podmitite nego kao simbol svog zadovoljstva. Sada imamo u parlamentu poslanike koji ne dolaze na sednice, a kada i do?u, sva?aju se oko toga ko ?e gde da sedne; bar 80% njih nema pojma o zakonima koji su tog dana na dnevnom redu. To sve može da se promeni promenom izbornog zakona.

Gradona?elnici opština i gradova moraju da budu birani direktno, sa nadležnostima koje ne mogu da budu deo politi?ke nagodbe me?u strankama koje prave koalicije nego moraju da budu direktan izbor gra?ana. To važi i za odbornike u skupštinama lokalnih samouprava. Tre?i predlog koji je važan za reformu institucija je da vlada bude formirana po kancelarskom principu, a to zna?i da predsednik vlade predlaže parlamentu ceo svoj kabinet. Da parlament glasa za taj kabinet, a da onda izmene u tom kabinetu, odnosno smene ministara, predsednik vlade može da radi sam. To je dobro jer spre?ava trule kompromise i feudalizaciju vlasti, pa se, recimo, ne?e doga?ati ništa poput ovog što se dešavalo, naime, da  sadašnji premijer kaže da je prošla vlada radila nešto što je bilo na štetu Srbije, a upravo je on bio zamenik predsednika te prošle vlade.

RSE: Pre nekoliko meseci, u vreme ogor?ene borbe za prevlast u Demokratskoj stranci izme?u Borisa Tadi?a i Dragana ?ilasa, vi ste kazali da je za stanje u toj stranci odgovoran i ?ilas. ?ini mi se da ste procentualno izmerili njegovu odgovornost sa bar 49,9 %. Rekli ste da su njih dvojica jedno telo sa dve glave. Nakon strana?kih izbora, ako se to uopšte tako može nazvati, s obzirom da su se njih dvojica dogovorili o svemu, pa su delegate pozvali samo da farsi?no ispune nekakvu „demokratsku“ formu, imamo ?ilasa na ?elu te stranke. Kakvu Demokratsku stranku o?ekujete pod njegovim vodstvom?

??Živkovi?: Kada sam izašao iz DS-a rekao sam da ne?u da komentarišem bilo šta što se dešava u toj stranci, osim onoga što se ti?e njenog u?eš?a u vlasti, ali mogu da komentarišem istup novog predsednika stranke koji se zalaže za formiranje državnih preduze?a. To nema veze, ne sa programom DS-a, nego sa osnovnim na?elima DS-a ikada. To je nešto što je neoprostivo, što ne samo u ideološkom smislu, nego u smislu zdravog razuma ne može da se poveže sa Demokratskom strankom. Da kojim slu?ajem još postoji JUL u Srbiji, ni on se ne bi zalagao za takvo nešto, a ja doživljavam da stranka u kojoj sam bio dvadeset godina sada ho?e da restaurira socijalizam i samoupravljanje. To je nešto što je nespojivo sa razumom i sa bilo ?im što je Demokratska stranka radila. Dakle, ovo je poslednji put, samo za vas ekskluzivno, da komentarišem bilo šta iz Demokratske stranke. Ta stranka, odnosno to rukovodstvo – ne zaslužuje nikakav komentar.

RSE: Da, ali ta državna preduze?a su vrlo dobra kasica-prasica. Ne ostvaruje li gospodin ?ilas u tim državnim preduze?ima velike prihode?

Živkovi?: Državne kompanije su leglo korupcije, nepotizma i sveg zla koje se danas valja po Srbiji, a naravno da ljudi na visokim politi?kim funkcijama, pa i taj sadašnji predsednik DS-a, imaju vrlo lukreativne poslove upravo sa javnim preduze?ima, sa javnim servisom, sa mnogim drugim firmama koje su iz domena javnog servisa, tako da ja mogu da razumem njegov li?ni stav; ?ovek se obogatio na takav na?in, ali to je nespojivo i sa moralom politi?ara i sa zakonom. Zamislite da je Zoran ?in?i? kada je bio predsednik DS-a imao kiosk a kamoli agenciju koja drži 30 – 40% medijskog prostora Srbije. Šta bi o njemu rekli gra?ani? Šta bi rekli politi?ki protivnici? Danas, deset godina nakon njegove smrti postaje normalna stvar da su politi?ari koji sebe predstavljaju kao levi?are, kao ljude koji ?e da oja?aju socijaldemokratski atribut DS-a, prakti?no najve?i korisnici tranzicije. To je nešto što ja ne mogu da razumem, ali to je ve? pitanje te stranke. Ja kona?no i neopozivo to više ne?u da komentarišem.

RSE: Kako ocenjujete hapšenje do ju?e neprikosnovenog gospodara Srbije Miroslava Miškovi?a? Mislite li da ?e to postepeno voditi i do njegovih politi?kih zaštitnika u svim dosadašnjim vladama?

Živkovi?: Ja se nadam da ?e hapšenje Miškovi?a biti simboli?ki po?etak najve?eg obra?una sa kriminalom i korupcijom u Srbiji, kako oni koje rukovode tim sektorom i govore. Ne slažem se sa tim da je Miškovi? bio sve vreme gospodar Srbije. U vreme kada sam ja bio predsednik Vlade i pre toga, Miškovi? je bio jedan od poslovnih ljudi koji su imali izvesno bogatstvo, ali nije postojala nijedna afera o nekom njegovom poslovnom potezu ili u?eš?u u nekoj privatizaciji. Sve to po?inje nakon 2004. godine. Da podsetim, u kabinetu ondašnjeg predsednika vlade, mislim da se zvao Vojislav Koštunica, u ?etri oka je bilo dogovoreno kako ?e biti privatizovan „C market“. O tome postoji i službena zabeleška, ali, koliko se se?am, niko o tome nije otvorio ni predistražni postupak, a kamoli sudski proces. Slažem se sa onima koji predlažu da se proveri imovina svih politi?ara u Srbiji, neka se i moja ponovo ispita, iako je to ra?eno ve? više puta, nemam, dakle, nikakav problem da se to proverava, ako treba svakih šest meseci. I kada nakon toga budete videli te tokove novca, bi?e mnogo jasnije sve ono što se dešavalo u Srbiji u poslednjih osam godina.

RSE: Zašto se po vašem sudu Demokratska stranka, bar u poslednjem mandatu, osim marketinški, nije obra?unavala sa sistemskom korupcijom? Zašto Tadi? nije krenuo na Miškovi?a umesto što je pledirao da tajkuni budu dobri i izgrade bar po most kako bi se odužili narodu? Nije li to bio kapitulantski ?in politi?ara prema tajkunima?

Živkovi?: Od 2004. godine naovamo, u moru neprincipijelnih koalicija postoji koalicija krupnog kapitala i vrha politike i efekti su vrlo jasni i javni. To je dovelo do osiromašenja gra?ana i do boga?anja tajkuna i politi?ara koji su im bili skutonoše. To isto važi i za prethodnog predsednika i za prethodne predsednike vlada, koji su tr?ali da otvaraju tržne centre sa tim istim Miškovi?em i koji su bili sre?ni kada bi bili pozvani da daju intervju za novine koje oni i neki drugi tajkuni finansiraju. To je sve jasno gra?anima Srbije i to je verovatno jedan od glavnih razloga poraza te stranke na proteklim izborima. Ovo što se dešava u prvih par meseci nove vlasti može da bude obe?avaju?e samo pod uslovom da to nije još jedan predizborni operetski performans tipa – malo ?emo da hapsimo, što se svi?a narodu, a onda ?e sutra predsednik države da abolira te koje smo hapsili. Bila su velika estradna hapšenja i u vreme Koštunicine vlade i u vreme vlade Mirka Cvetkovi?a – ne se?am se da je iko osu?en, a prošlo je puno vremena.

(Branka Trivi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!