ZORAN PAJIĆ: Dosljedno poricanje zločina na svim stranama

17 Dec 2012

Sve što je Tribunal uradio, pa i nacionalni sudovi, nije praćeno jednim otvorenim dijalogom o zločinima koji su počinjeni u jugoslovenskim ratovima

O ulozi Haškog tribunala, pravdi, o?ekivanjima žrtava, za RSE govori Zoran Paji?, profesor na londonskom univerzitetu. Sve što je uradio i Hag, pa i nacionalni sudovi, nije pra?eno jednim otvorenim dijalogom o zlo?inima koji su po?injeni u jugoslovenskim ratovima, isti?e Paji?.

RSE: Da li je mogu?e pomirenje na ovim prostorima?

Paji?: Pomirenje je jako, jako dugoro?an proces. Ja ?ak izbjegavam da govorim o tome jer, prije svega, sama rije? pomirenje izaziva kod žrtava i preživjelih jednu odbojnost. Istraživanja pokazuju da žrtve na osnovu onoga što su sudovi do sada uradili, uklju?uju?i i Haški tribunal i nacionalne sudove i ove hibridne sudove gdje imate i strane sudije, kao što je slu?aj sa Odjelom za ratne zlo?ine Suda BiH, nisu donijeli o?ekivani nivo satisfakcije za žrtve. I ta satisfakcija, to zadovoljenje je ustvari preduslov da se u?e u bilo kakve nade u pogledu procesa pimirenja. Naime, šta žrtve ustvari o?ekuju? Žrtve o?ekuju, prije svega, jedno potpuno nesumnjivo utvr?ivanje ?injenica. Ne kažem ja da krivica po?inilaca ratnih zlo?ina nije zna?ajna u tom postupku, ali za žrtve je jako važno da znaju ?injenice, da znaju gdje su stradali, gdje su pobijeni njihovi najmiliji, kako su proveli zadnje trenutke svoga života, koji su motivi zlo?ina, ko su izvršioci zlo?ina, naredbodavci.

RSE: Mnogi su skloni da kažu kako ?e pomirenje biti teže nakon posljednjih presuda u Haškom tribunalu. Kakav je vaš stav?

Paji?: Te presude su donesene na osnovu dokaznog postupka. Ali sasvim je sigurno da je dokazni postupak vodio ka tome da optužnica padne. Zato mislim da su sasvim sigurno žrtve dobile šamar ovim osloba?aju?im presudama jer im je implicite re?eno:„ Pa eto, zlo?ina nije ni bilo.“ Ispada sad da je „Oluja“ bila elementarna nepogoda.

RSE: A može li to sad zaoštriti odnose u regiji? Mnogi su polagali velike nade u Tribunal.

Paji?: Haški tribunal je u?inio mnogo više nego što se do njega o?ekivalo. Donijeto je ipak preko 160 presuda, otvoreni su mnogi procesi, postavljen je odre?eni standard su?enja. Me?utim, sve što je Tribunal uradio, pa i nacionalni sudovi, nije pra?eno jednim otvorenim dijalogom o zlo?inima koji su po?injeni u jugoslovenskim ratovima. Još uvijek na svim stranama imate jedno dosljedno, uporno poricanje zlo?ina. Onda imate jednu tendenciju tog užasnog izjedna?avanja odgovornosti za rat i za po?injene zlo?ine. I ja sam prili?no skeptik da ?e do?i do tog pomirenja. Ono ?ime bi vjerovatno trebala sva društva u regionu biti zadovoljna, to je da do?e do jedne normalne koegzistencije. Pomirenje je suviše krupna rije?. Na kraju-krajeva, odlu?uju?i faktor pomirenja su žrtve. I lako ?e se pomiriti politi?ari i ovaj intelektualno-politi?ki establišment, ali je problem u tome što ?e ostati jedna ogromna populacija koja je pretrpjela najve?e gubitke za vrijeme rata – i tu je teško o?ekivati pomirenje u ovim uslovima o kojima govorim.

(Dženana Karabegovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!