Zograf – Dvaput naopačke

23 Nov 2012

Nova knjiga stripova Saše Rakezića alijas Aleksandra Zografa “Dvaput naopačke” sadrži stripove objavljene u listu “Vreme” od jula 2009. do februara 2011.

Nova knjiga stripova Saše Rakezi?a alijas Aleksandra Zografa “Dvaput naopa?ke” sadrži stripove objavljene u listu “Vreme” od jula 2009. do februara 2011., a objavljena je u izdanju Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” iz Zrenjanina kao deo nagrade “Todor Manojlovi?” koju je dobio za 2011. godinu.

Zografova nova knjiga bi?e predstavljena 27. novembra u okviru Salona umetnosti u Pan?evu, na kojem je jedan od u?esnika, a osim njega, na promociji ?e govoriti i predsednica Upravnog odbora Fonda “Todor Manojlovi?” Vladislava Gordi? Petkovi? i Vladimir Arseni? iz Biblioteke “Žarko Zrenjanin”, urednik izdanja.

Zograf je dobio tu prestižnu nagradu za moderni umetni?ki senzibilitet za “duboku iskrenost, neumirnu predanost, beskompromisnost i jedinstvenost autorskog izraza”.

Fond “Todor Manojlovi?” osnovala je Gradska narodna biblioteka u Zrenjaninu 1991. godine, u cilju popularizovanja stvaralaštva pesnika, dramskog pisca, esejiste, književnog i likovnog kriti?ara i prevodioca Todora Manojlovi?a.

Zograf je i jedan od u?esnika Salona umetnosti u Pan?evu koji je, pod nazivom “PA2012ART PROFILI” osmislio kustos Sava Stepanov, a otvoren je od 6. do 27. novembra u Galeriji savremene umetnosti.

Na Salonu u?estvuju i Pal De?ov, Nada Deni?, Milan Jakši?, Dragan Jelenkovi?, Jelena Lali?, Stevan Markuš, Milica Murgi?, Milan Stankov i Nataša Teofilovi?.

Ovogodišnji autorski pogled na umetni?ku scenu u Pan?evu usmeren je ka individualnim poduhvatima, pa otuda i naslov “PA2012ART PROFILI”, jer namera selektora, kako je naveo, nije bila usmerena ka sagledavanju opšte situacije i ukazivanje na prevladavaju?i umetni?ki stil ili pravac, ve? je izložba koncipira tako da akcentuje delatnost istaknutih umetnika iz Pan?eva, odnosno autenti?ne stvarala?ke li?nosti koji su oformili svoje opuse kao zasebne vizuelno-plasti?ke, karakteristi?ne sadržinske (metafori?ke, kriti?ke, filozofske, komunikacijske) i (neo)modernisti?ke iskaze.

Njihova stvarala?ka aktivnost – u višeglasnom saglasju sa ostalim umetni?kim akcijama – ?ini glavninu pan?eva?ke umetni?ke scene tokom ranih godina druge decenije 21. veka, istakao je Stepanov u katalogu.

Prema navodima Stepanova, ukazivanje na odabrane umetni?ke li?nosti u aktuelnom trenutku zasnovano je na uvažavanju ostvarenih stvarala?kih kontinuiteta, te na uverenju da se upravo iz tih kontinuiteta mogu selekcionisati primereni ovovremenski rezultati. U tom smislu treba shvatiti i prihvatiti salonsku prezentaciju dela kojima desetoro umetnika, u okviru vlastitih opusa, iznalaze nove plasti?ke i metafori?ke potencijale.

Salon umetnosti Pan?eva je revijalna, godišnja izložba vizuelne umetnosti, nastala po ugledu na Oktobarski salon Beograda.

Održava se od 1971. godine i tokom vremena je menjala strukturnu koncepciju.

Izložba se organizuje kao autorska sa jasno definisanim programom koji je koncipiran sa namerom da poveže i prikaže lokalnu i regionalnu scenu kroz otvorenu saradnju i interaktivan pristup u?esnika i publike.

Revijalni karakter izložbe omogu?ava uvid u aktuelnu umetni?ku produkciju i mogu?nost razmene aktera, umetni?kog iskustva i prakse. U okviru te manifestacije, objavljuje se publikacija sa prate?im tekstovima teoreti?ara i kriti?ara, opremljena foto dokumentacijom.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!