ZLATKO JELISAVAC: Manipulacija svesti

10 Jun 2017

Vučićeva vlast se zasniva na simulaciji i manipulaciji sa svešću građana i zato moramo što pre rešiti se tog centra moći koji nam ometa zdrav razum

Podeli pa vladaj – stara je formula uspešne vladavine koju su Rimljani koristili kako bi održali stanje poslušnosti nad pokorenim narodima i teritorijama. Aleksandar Vu?i?, sa svojom „strateškim timom“, tako?e se koristi ovom dokazano uspešnom formulom vladanja, ali njegov metod podele nije usmeren toliko na druge narode i teritorije koliko na gra?ane same Srbije. Politi?ku opoziciju Vu?i? uspešno održava u stanju teške podeljenosti, ali to i baš nije teško jer opozicija u Srbiji jedva ?eka da se razjedini i oslabi svoj zajedni?ki kapital, a prihvati od vlasti mrvice sa stola ili pak prazna obe?anja. No, ne bi ni sa ovakvom opozicijom – takv a je kava je – bio toliki problem da je Vu?i? fokusiran samo na borbu sa njom, što je u neku ruku i legitimno – ve?i je problem široki front kontrole gra?ana koji Aca uspešno održava uz nesebi?nu pomo? svojih politi?kih saveznika, medija i državnih institucija koje uzurpiraju gra?ansko poverenje i izlaze u susret potrebama vlasti. Svaka vlast nosi u sebi izvesan domen politi?ke manipulacije, ali ova sadašnja je uspela da svoju celokupnu agendu izgradi na manipulisanju sa samom sveš?u gra?ana, što je zahtevan posao i iziskuje puno psihološke akrobatike i ekvilibriranja izme?u podeljenih polova gra?anske svesti. Vu?i? je uspeo da ovu svest u potpunosti podeli i da postavi svoj centar mo?i, taman negde u sredinu, izme?u pocepanih polova. Posao ovog centra mo?i je da održava podelu svesti u što je mogu?oj ve?i meri ili da podsti?e samo one delove koji u datom trenutku odgovaraju potrebama vlasti. Ako Vu?i? obe?a gra?anima da ?e slede?e godine prose?na plata biti 500 eura, na primer, a onda, posle godinu dana tu svoju projekciju smanji na 450 eura ili i manje, a realno je re?i da taj prosek plate verovatno je bliži 300 eura, onda odlaze?i premijer a dolaze?i predsednik mora nekako da objasni ove disproporcije. No, glavni štos je u tome što Vu?i? ne mora da objašnjava te o?igledne razlike o gore navedenim ciframa… Kako to? Zato što je centar mo?i ve? unapred u svesti gra?ana anulirao kriti?ko-odbrambeni mehanizam, tako da se svesti cifra od 500 eura ispostavlja kao neupitan fakat ili pak ako je i smatra nerealnom i isimuliranom onda ?e naprosto re?i sebi da je to još jedna neistina u nizu i dalje od toga ne?e i?i. Podeljena svest ne samo da je nau?ena da reaguje samo na konkretne doga?aje/doživljaje bez povezivanja sa nelogi?nostima iz nekih prošlih doga?aja ili pak onima koji se najavljuju, ve? je i uljuljkana u sopstvenoj podeljenosti nesposobna da se pobuni i izrazi odre?eni kriti?ki stav. Poslušnost i defetizam su osnovne karakteristike podeljenje svesti gra?ana.

Hegel je filozof koji je pisao o ovoj pocepanoj svesti koja je nesre?na upravo zbog svoje podeljenosti, ali ona ne ume da uspostavi jedinstvo i tako ostvari jedan viši sinteti?ki momenat – samosvest. Da bi ostvarila jedinstvo u sebi svest mora da se prevazi?e i uspostavi identitet nad sopstvenim razlikama i tako nejasnu i razlivenu sliku stvarnosti prevazi?e, ali u isto vreme je pojasni i konkretizuje i to upravo kroz kriti?ko propitivanje. Ovo prevazilaženje svesti putem samosvesti kasnije ?e Marks konkretizovati i nazvati revolucijom koja nije ništa drugo do rezultat kriti?kog promišljanja i prevazilaženja razlika – bilo da su one pitanje subjektivne svesti ili pak objektivnih društvenih klasa. Zna?i, dobri moji, da Vu?i? sa svojom kompanijom nije izmislio toplu vodu kada je svoj centar mo?i usadio u sredinu same svesti i tako joj onemogu?io kriti?ko promišljanje i sintezu razli?itosti; na taj na?in Vu?i? blokira proces sinteze ili pak prostog logi?kog promišljanja koji ?e dovesti u vezu, na primer, onih obe?anih 500 eura sa realnih 300 eura. Kako, ina?e, druga?ije razumeti da gra?anke&gra?ani vrlo slabo reaguju na velike logi?ke diskrepancije koje nam se isporu?uju iz centra mo?i, a gra?ani to ili ne razumemju pa uzimaju zdravo za gotovo ili ih je pak baš briga: svi su oni isti, šta ja tu mogu da promenim itd. A onoga trenutka kada postanemo svesni toga odakle nam dolaze smetnje zbog kojih nemamo ?istu sliku o stvarnosti oko nas i u nama, tada ?emo biti u stanju da lošu situaciju rešimo prostim logi?kim zaklju?kom: vlast nas laže i obe?ava ono što ne može ili ne?e da ispuni. Kada to kona?no do?e do pune svesti i razumevanja kod gra?ana onda ?e ovu vlast otresti sa sebe kao dosadnu muvu koju je, iz nekog razloga, dugo trpela na telu. E to je „makedonski scenario“ od koga strepi Aleksandar Vu?i? sa svojim satelitima – zna?i ne onaj o kome nam pri?a mesecima zalažu?i se za „mir i stabilnost“ ve? ovaj koji se više ti?e naše svesti o tome gde živimo i koga trpimo na vlasti. Zbog toga Vu?i? ulaže ogromne napore da nam drži pažnju maltene 24 sata dnevno; zbog toga nam iska?e iz frižidera i okupira nam svest propagandom koja umrtvljuje potrebu za kriti?kim promišljanjem. Zna dobro Vu?i? da kada gra?ani povežu 2+2 i kona?no izvedu rezultat onda ?e i njegovoj vlasti do?i definitivno kraj; ne?u tu mo?i da mu pomognu ni poslušni mediji, ni angažovani intelektualci i glumci –naprosto ?e, bez svojih šarenih laža, izgubiti mo? koju poseduje. Vu?i?eva vlast se zasniva na simulaciji i manipulaciji sa sveš?u gra?ana i zato moramo što pre rešiti se tog centra mo?i koji nam ometa zdrav razum. I ne smemo napraviti opet istu grešku i dozvoliti da nam se neki novi politi?ki mo?nici usele u svest i tamo naprave svoj centar mo?i. Sloboda je naša svest, a svest o slobodi je samosvest iz koje se gradi pravedno društvo.

(Ta?no)

Podelite ovu stranicu!