ZLATKO JELISAVAC: Kako nam je empatija hirurški odstranjena

31 Oct 2015

Borović ili kap u moru moralne propasti

“Tajna služba morala je da likvidira Ratka Mladi?a, a ne da ga izru?i i tako rizikuje da Srbija dobije još jednu presudu za genocid. – Tajne službe su, prema izjavama ljudi koji su bili u njima, uradile mnogo stvari u poslednjih 50, 60 godina. To su pri?ali ti ljudi, a ne ja. Uradile su za državu, za njen interes, kada je to trebalo. Da narod ne bi bio optere?en, jer se vlast izru?enjem dodvoravala Haškom tribunalu. Presudama za genocid ispašta?e vojska, narod – pokušao je da pojasni advokat Borovi? za Blic. On napominje da je general Radoslav Krsti? ve? osu?en za genocid, i da je ta presuda problem za srpski narod. Tako?e je naveo da je Slobodan Miloševi? umro u ?eliji Haškog tribunala i time u?inio najve?u uslugu srpskom narodu, jer bi postojala još jedna presuda za genocid. – S druge strane, smatram da je general Mladi? trebalo da se ubije. To bi bilo ?asno – rekao je Borovi?. On kao primere navodi Vlajka Stojiljkovi?a i Zorana Sokolovi?a.”
(Skandal Borovi?a: Mladi?a je trebalo likvidirati. Ili da se ubije sam, to bi bilo ?asno, Blic, 28. oktobar 2015.)


Da se moral i pravo ?esto nalaze u koliziji i nije nešto za?u?uju?e, jer taj proces razmimoilaženja traje još od doba starog Rima, nekako uporedo i sa odvajanjem politike od morala. Ali to ne zna?i da ljudi koji se bave pravom, osobito tzv. pravnom praksom, treba da budu razrešeni moralnih skrupula ili onoga što ?ini osnovna moralna dužnost svakog pojedinca bez obzira na ono ?ime se bavi ili koje mesto zauzima u društvenoj hijerarhiji. Ovo što je izjavio advokat Borovi? deluje doista jezivo-neljudski, a ne samo nemoralno, i ukazuje na nedostatak fundamentalne empatije… To ne može da opravda ni Borovi?evo pozivanje na “narodne interese”, naprotiv tako se samo produbljuje (a)moralni jaz koji je spomenuti advokat napravio izme?u sebe i autonomnih moralnih vrednosti koje nosi svaki pojedinac svestan svojih dužnosti i “zvezdanog neba nad sobom” – da parafraziram nema?kog filozofa Kanta. Pozivati na likvadaciju ili pak apelovati na samoubistvo u najmanju ruku je za?u?uju?a praksa za jednog advokata i sa profesionalnog stanovišta, ako i izuzmemo moralno-empatijsku sferu, a valjalo bi razvideti i elemente krivi?ne odgovornosti (unapred se izvinjavam zbog pritiska na tužilaštvo i sud), jer i po mome lai?kom uvidu nadležni organi bi morali da odreaguju na ovu frapantnu izjavu advokata Borovi?a.

Prozivati i kritikovati tajnu službu jer nije ispunila svoju dužnost i likvidirala Ratka Mladi?a – to ve? spada u domen procene psihijatrijskih stru?njaka koji bi bar trebalo da preporu?e gospodinu Borovi?u da ih poseti kako bi izvršili uvid u njegovo mentalno zdravlje i psihi?ku stabilnost. Advokatska komora Srbije tako?e bi morala da razmotri, nakon psihijatrijskog vešta?enja, da li je advokat Borovi? uopšte više sposoban da se bavi svojim poslom ako i zanemarimo aspekt direktne opasnosti po javno mnenje zbog izjava doti?nog. Zar je mogu?e da neko, pa makar on bio i advokat Borovi?, nakon svih likvidacija koje je izvela tajna služba, može da kritikuje ovu istu službu zbog aljkavosti ili nesavesnog obavljanja svoje dužnosti? Ne, ne mogu da verujem… A još ?e strašnije biti ukoliko ovo pro?e bez ikakvih posledica po spomenutog advokata; bezobzirnost i ledena bezose?ajnost njegovih re?i opasno konkurišu ?uvenom Himlerovom govoru o “strašnoj tajni” koju moraju da podnesu izabranici nema?kog naroda u kona?nom rešenju jevrejskog pitanja.

Moralni sunovrat, ali i ?udesno-apori?no stanje javne samosvesti plasti?no se oslikavaju kroz re?i advokata Borovi?a. Preventivno likvidirati je svakako bolje nego snositi kolektivnu odgovornost zbog grehova okrivljenog za ratne zlo?ine, a još ako se uhvati konekcija sa odgovornoš?u pojedinca za genocidne namere i njihovo prakti?no izvršenje diljem ex-jugoslovenskog prostora, onda je ova preventivna likvidacija osobito opravdana radi opšte dobrobiti. Bojim se da Borovi?ev stav po pitanju preventivne likvidacije nije nikako usamljeno mišljenje ili izolovan stav jednog zastupnika ideje državnog terorizma. Društvena atmosfera je naprosto takva da ovakve izjave bezbolno prolaze u javnosti, a bogami se i ovaj štimung konstantno forsira preko tabloida i ve?inske bulevarsko-propagadne mašinerije. Setimo se samo su?enja pokojnom Slobodanu Miloševi?u pred haškim tribunalom…

Nakon uvida da ex predsednik ne?e “rasturiti” sud svojom “herojskom odbranom“, zavladao je strah od posledica “po srpski narod” ukoliko Miloševi? bude proglašen krivim. Gotovo da je do?ekana sa olakšanjem vest o smrti bivšeg predsednika, jer tako je uklonjena velika opasnost po Srbiju. Zato, u takvom društvenom kontekstu, i izjava advokata Borovi?a da je Miloševi? svojom smr?u “u?inio najve?u uslugu srpskom narodu, jer bi postojala još jedna presuda za genocid” – i nije tako zapanjuju?a.

Svojevremeno je splitski Feral Tribjun, nakon smrti predsednika Franje Tu?mana a u kontekstu realno-izvesne optužnice haškog suda, na naslovnoj stranici objavio kako pokojni predsednik pred “zamišljenim” sudom izjavljuje: “?asni sude, nisam živ”. Ova “odbrana” upokojenog vo?e hrvatskog naroda sjajno je ilustrirala opšti strah od mogu?e Tu?manove krivice kao što je i iskarikirala binaran odnos prema liku i delu doti?nog državnika. Sa jedne strane imamo “povijesna bespu?a” zasluga za sve što je Tu?man u?inio za stvaranje hrvatske države, a sa druge strane užasan teret nasle?a ratnih zlo?ina za koje je Tu?man mogao biti okrivljen. “Na sre?u” utemeljitelj hrvatske države preminuo je na vreme i tako dao još jedan “herojski doprinos” svojoj borbi i tako postao legenda u koju se zaklinju nacionalni dušebrižnici. E kamo sre?e da je i Slobodan Miloševi? preminuo na vreme kao i Franjo Tu?aman pa da nije ni otišao na su?enje… Možda bi i mi bolje prošli…

Zato ne treba ni advokata Borovi?a osu?ivati prejako radi njegove realne procene… ?ovek je samo govorio ono što narod ose?a i misli, odnosno ono što ne ose?a, jer mu je empatija hirurški odstranjena… U pitanju je samo kap u moru moralne propasti… Vox populi, vox Dei…

(Autonomija)

(Photo: NapInterrupted, Flickr: Creative Commons)

Podelite ovu stranicu!