ZLATKO JELISAVAC: Filozof Počuča u pravnom sistemu Srbije

11 Jun 2017

Novi pravosnažni sudski skandal: zloglasni Počuča oslobođen jer nije pozivao na linč već “mislio”

Radomir Po?u?a je odlukom Apelacionog suda u Beogradu i pravosnažno oslobo?en krivice. Ovaj sud je potvrdio prvostepenu odluku po kojoj se doti?ni Po?u?a ne smatra krivim za ugrožavanje sigurnosti pripadnica organizacije Žene u crnom, a koje su ga prijavile zbog prete?eg FB statusa. Naime, 25. marta 2014. Žene u crnom su obeležavale petnaestogodišnjicu zlo?ina nad albanskim civilima, što se Radomiru Po?u?i o?igledno nije dopalo pa je napisao, povodom ovog doga?aja, slede?u poruku na Fejsbuku: Mislim da ovo ne bi trebalo da se održi… Gospodo huligani, Delije, Grobari, Radovci, Firmaši, umesto da trošite pesnice izme?u sebe, a veliki ste rodoljubi, udružite se i podelite po p**** onome kome treba da se da po p****“.

Tako je govorio, to jeste pisao Radomir Po?u?a, konsterniran akcijom Žena u crnom… Otvorio dušu Po?u?a i napisao status koji ?e u?i u legendu, i to ne toliko zbog svojih re?i, koliko zbog odluke suda. Elem, Apelacioni sud je izrazio mišljenje da, pošto Po?u?in status po?inje sa re?ju „mislim“, onda se ovde radi više o misaonom stavu pisca statusa, kao i da „napisani status u sebi ne sadrži jasnu i nedvosmislenu pretnju… što je bitno obeležje krivi?nog dela ugrožavanja sigurnosti“.

Slede?i tu logiku, možemo zaklju?iti da se ovde više radi o jednoj spekulativnoj formi izražavanja mišljenja koja se jasno iskazuje kroz Po?u?in izraz „mislim“. Verovatno se ovde doti?ni ponuknut logi?kom tradicijom – a sa posebnim osvrtom na Dekartov stav: Mislim dakle postojim ili pak onaj Kantov: Ja mislim, koje mora mo?i da prati sve moje predstave – samo nadovezao na velike predhodnike u filozofiji i hrabro iskazao svoj stav re?ju „mislim“. Nastavak Po?u?inog izlaganja pada ispod njegovog po?etnog spekulativnog izraza, ali to više nije toliko ni važno jer se naš filozof ve? logi?ki ogradio od onog što sledi u nastavku postavivši na po?etku nesavladivu maksimu koja stoji iznad svega – mislim. Možda naš filozof i nije stremio tako dubokim promišljanjima kakva mu se spo?itavaju, ali je Apelacioni sud svakako prepoznao ovu spekulativnu notu njegovog statusa i zbog toga je odlu?io da Po?u?a, iz logi?ko-filozofskih razloga, nije kriv.

Iz svega navedenog možemo zaklju?iti da se kod Po?u?e radi o klasi?nom metafizi?kom problemu odnosa bivstvovanja i trebanja, jer nakon spekulativnog izraza „mislim“ kao odrednice samog bivstvovanja sledi „preporuka“ ili pak ono šta bi trebalo da se uradi, što se u Po?u?inom stavu se izražava kroz poziv navija?kim grupama: podelite po p**** onome kome treba da se da po p****. No, naš junak je samo mislio da bi trebalo nešto da se uradi, uz mali nagoveštaj i konkretno šta, ali to se opet ne može protuma?iti kao ugrožavanje sigurnosti pripadnicama organizacije Žene u crnom. I sa logi?ke, a izgleda i pravne strane, Po?u?a ne može biti okrivljen jer naprosto nema elemenata odgovornosti. Možda još možemo govoriti o deliktu mišljenja, ali to bi onda zna?ilo povratak u neka mra?na „ideološka“ vremena kada su ljudi zbog „pogrešnog“ mišljenja išli u zatvor. Danas misliti zna?i zapravo samo to – ja mislim i ništa drugo.

Dakle, ako dobro shvatamo, ukoliko želite da iskažete nešto što mislite da bi moglo da vas dovede u nezgodnu poziciju ili ?ak i u situaciju da vas neko tuži, vi samo, pre nego što iznesete svoj stav, zapo?nite misao sa re?ju mislim i naprosto ste abolirani od svake krivice. Zna?i, ako vi, na primer, želite da kažete ili napišete da je neki politi?ar, evo recimo današnji predsednik Srbije, diktator ili totalitarista ili ratni zlo?inac, ili pak mislite i nešto gore, onda lepo samo zapo?nite ovaj svoj iskaz sa re?ju mislim… Doduše, možda vam ulete specijalci u pola no?i u stan i uhapse vas, i promptno osude i strpaju u zatvor, jer možda sud ipak zaklju?i u vašem slu?aju da nema baš svako pravo na spekulativno mišljenje kao Po?u?a, koji je svojevremeno filozofski obnašao funkciju portparola Protivteroristi?ke jedinice MUP-a, a poznato je i njegovo filozofsko delovanje u Ukrajini i navodno filozofska priprema filozofskog ubistva.

No šalu na stranu, ova presuda je nažalost samo još jedan šamar srpskog pravosu?a logici, slobodi i razumu, a može da se tuma?i i kao poziv na lin? onih koji se ne uklapaju u dominantni i poželjni model totalitarne i nacionalisti?ke stvarnosti. Ona je veliko ohrabrenje za ekstremisti?ke i profašisti?ke grupacije koje su ovih meseci ponovo veoma aktivne i sistematski šire strah Srbijom.

(Autonomija, foto: pixabay)

Podelite ovu stranicu!