Živeti uspravno: Hitno rešiti situaciju

02 Dec 2014

Filozofski fakultet dodelio Milici Ružičić Novković posebno priznanje za doprinos društvenoj integraciji osoba sa invaliditetom

Novosadski Centar živeti uspravno saopštio je danas da su usled nedostataka sredstava svi bankovni ra?uni tog Centra, sem ra?una za donacije, blokirani. U saopštenju koje je potpisala predsednica Centra Milica Ruži?i? Novkovi? navodi se da je zbog takvog stanja organizovanje usluge personalnih asistenata postalo gotovo nemogu?e.

“Centar je, s ovim u vezi organizovao nekoliko javnih doga?aja i poziva za donatore, ali je odziv zbog trenutnih društvenih prilika i opšte nemaštine i ose?anja bezna?a prili?no slab”, istakla je Ruži?i? Novkovi?.

Ona je u saopštenju ocenila i da je, uz sve to, na?in na koji se pristupilo konkursu za dodelu sredstava za organizacije koje pružaju usluge socijalne zaštite Ministarstva za rad, bora?ka i socijalna pitanja i najavljena odluka resornog ministra da se novac namenjen uslugama socijlne zaštite preusmeri u drugi resor prili?no zabrinjavaju?a.

“Ve?ina lokalnih samouprava, uklju?uju?i Novi Sad još uvek nije uskladila svoje odluke o socijalnoj zaštiti sa Pravilnikom o bližim uslovima i minimalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite koji je usvojen maja prošle godine na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti usvojenog marta 2011. I Zakon i Pravilnik predvi?aju procenu potreba za uslugama i u skladu sa njima, uvo?enje i stalno finansiranje nedostaju?ih usluga za koje je nadležna lokalna samouprava. Me?u njima su i usluge za samostalni život”, objasnila je predsednica Centra živeti uspravno.

Ona je dodala i da za nerazvijene opštine ovu obavezu preuzima resorno Ministarstvo. Grad Novi Sad, dodala je, najavio je nacrt izmene Odluke do kraja ove godine, što bi bio klju?an korak u rešavanju situacije.

“Od trenutnih korisnika, onih koji su na listi ?ekanja i onih za koje znamo da im je usluga potrebna, a trenutno nas ima blizu 40, tri osobe i njihove porodice su trenutno i fizi?ki i materijalno ugrožene i ukoliko se ova situacija hitno ne reši, i Grad koji je u obavezi da obezbedi uslugu i Centar kao dosadašnji i trenutni pružalac mora?e da se suo?e sa posledicama”, poru?ila je Ruži?i? Novkovi?.

Predsednica Centra živeti uspravno je ujedno i dobila posebno priznanje za doprinos društvenoj integraciji osoba sa invaliditetom , koje joj je dodelio novosadski Filozofski fakultet povodom šezdesetogodišnjice svog rada.

“Zbog toga sam u ovom trenutku po?astvovana, ali ujedno zabrinutija nego ikad do sada jer sve što je do sada ura?eno postaje apsurdno sve dok se ne budu u punoj meri primenjivale usvojene odredbe, bez ?ega ljudi na koje se one odnose nemaju nikakvu sigurnost, niti mogu da predvide dokle to može trajati” istakla je Ruži?i? Novkovi?.

Ona je ocenila da je to posebno problemati?no, zato što preduslovi za samostalni život, pre svega odre?eni vid asistencije u nekom trenutku privremeno ili trajno zatrebaju svakoj osobi, a pristupa?nost je, pre svega, iz bezbednosnih razloga potrebna svima.

(RTV) 

Podelite ovu stranicu!